Рішення про вибір найбільш ефективного варіанта розміщення коштів необхідно оцінити майбутню вартість інвестованих коштів - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення міської ради від 29. 12. 2012 №6/35-1 "Про бюджет міста Кіровське... 1 31.9kb.
Рішення міської ради від 29. 12. 2012 №6/35-1 "Про бюджет міста Кіровське... 1 29.51kb.
Правила, знайомство, очікування Презентація : Фандрейзинг нго 1 24.06kb.
Методи прийняття раціональних рішень у менеджменті 1 59.91kb.
Конспект для учасників семінару Підготовлено Діаною Кук Серпень 1999... 1 165.05kb.
Рішення сільської ради № від 2011 року Іспаська сільська рада Вижницького... 1 124.95kb.
Вченої ради Національного університету "Львівська політехніка" від 02. 1 36.26kb.
Рішення 13. 07. 2012 №413 Про перерахування коштів та передачу матеріальних... 1 22.97kb.
Кваліметричний підхід до аналізу найбільш ефективного використання... 1 294.66kb.
Повідомлення частина 2 наукові повідомлення н. В. Винниченко 1 Проблеми... 1 84.15kb.
Наказ №43 15. 02. 2011 Про заходи щодо економії бюджетних коштів 1 47.07kb.
Постанова іменем україни 12 квітня 2012 року м. Київ 1 104.58kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення про вибір найбільш ефективного варіанта розміщення коштів необхідно оцінити - сторінка №3/3

Завдання 52

За якою ціною інвестор погодитися придбати облігацію з нульовим купоном номінальною вартістю 90 грн. і строком обігу три роки, якщо прийнятна для нього ставка доходу ста­новить 18% річних?


Завдання 53

Якою повинна бути номінальна ціна облігації з нульовим купоном строком обігу 5 років, якщо вона розміщується за ціною 20 грн., забезпечуючи при цьому інвесторові одержання доходу по ринковій ставці 20% ?


Завдання 54

По державній облігації номіналом 110 грн., випущеній строком на 5 років, передбачений такий порядок нарахування відсотків:  • за перший рік — 10%;

  • за два наступні роки — 20%;

  • за два роки, що залишилися, — 25%.

Ринкова норма доходу, визначена інвестором виходячи зі сформованих умов на фінансовому ринку, становить 15%. Розрахуйте поточну ринкову вартість цієї облігації.
Методичні вказівки до вирішення завдання

Реальна вартість облігації з періодичною виплатою відсотків, визначається за формулою
де С — річний поточний доход у вигляді відсотка, що випла­чується по облігації, грн;

F — сума, що виплачується при погашенні облігації (номінал облігації), грн;

rрічна ставка доходу (очікувана норма прибутку), коеф.;

п — число років, після закінчення яких відбудеться пога­шення облігації, років.

Якщо вся сума відсотків по облігації виплачується при її погашенні, то оцінка вартості облігації проводиться за форму­лоюТобто поточна реальна вартість облігації з виплатою всієї суми відсотків при її погашенні дорівнює сумі номіналу облігації та всіх відсотків по облігації, наведених до дійсної вартості по дисконтній ставці, рівній очікуваній нормі інвес­тиційного прибутку (прибутковості).


Завдання 55

Купонна облігація з номіналом 70 грн і строком обігу 3 ро­ки має східчасто зростаючу купонну ставку. її величина, уста­новлена при випуску облігації, становить 20% річних і рівномірно зростає на 10% кожні півроку. Купонний доход виплачується за кожне півріччя. За якою ціною інвестор згод­ний буде придбати цю облігацію, якщо є альтернативний варіант вкладення капіталу зі ставкою доходу 20% ?


Завдання 56

Облігація номіналом 500 грн із піврічним нарахуванням відсотків і ставкою відсотка 10% річних буде погашена через 4 роки. Яка її поточна ринкова вартість, якщо норма поточної прибутковості становить: а) 8%; б) 10%; в) 12%.


Завдання 57

Облігація підприємства номіналом 200 грн реалізується на ринку за ціною 135 грн. Погашення облігації й разова ви­плата суми відсотка по ній по ставці 20% передбачені через З роки. Очікувана норма прибутку по облігації цього типу дорівнює 30%. Визначте поточну ринкову вартість цієї облі­гації.


Завдання 58

Інвестор придбав корпоративну облігацію за курсом 114% з купонною ставкою 25% річних. Через 2,5 роки облігація була їм продана за курсом 110%. Визначте кінцеву прибутковість цієї операції для інвестора без обліку оподатковування.Методичні вказівки до вирішення завдання

Для оцінки облігацій можуть використовуватися купонні, поточні й кінцевий види прибутковості. Купонна прибут­ковість (й^), установлювана при випуску облігації, розрахо­вується за формулою:де С — річний купонний доход, грн; N— номінальна ціна облігації, грн.

Поточна прибутковість облігації (dt) визначається за фор­мулою

де РV0 — ціна, за якою облігація була придбана інвестором.

Кінцева прибутковість облігації (прибутковість до пога­шення — dп) розраховується за формулою

де АРV — приріст або збиток капіталу, що дорівнює різниці між ціною реалізації (номіналом) і ціною придбання облігації інвестором, грн;п — кількість років обігу облігації.
Завдання 59

Ви здобуваєте безвідсоткову державну облігацію за ціною 1200 грн, яку погашаєте через 10 років. Норма поточної при­бутковості становить 5%, номінал облігації — 1500 грн. Виз­начте очікувану прибутковість і поточну ринкову вартість облігації. Зробіть висновки.


Завдання 60

Облігація зі строком погашення 2 роки, номінальною ціною 60 грн і купонною ставкою 30% реалізується дисконтом 10%. Розрахуйте її поточну й кінцеву прибутковість без ураху­вання оподатковування.


Завдання 61

Облігація компанії номіналом 1000 грн реалізується на ринку за ціною 1050 грн. Погашення облігації й разова виплата суми відсотка по ній по ставці 9% передбачені через 3 роки. Норма поточної прибутковості по облігації — 7%. Оцініть по­точну ринкову вартість облігації й очікувану прибутковість облігації. Зробіть висновки.


Завдання 62

Інвестор розглядає кілька варіантів фінансових інвес­тицій. Перший варіант припускає придбання облігації підприємства «А» з купонною ставкою 25% річних, котра ре­алізується за курсом 108%. Другий варіант припускає прид­бання облігації підприємства «Б» з нульовим купоном, що продається за курсом 72%. За третім варіантом облігація підприємства «В» має купонну ставку 16% річних і ре­алізується за курсом 90%.

Усі облігації мають строк обігу 3 роки.

Яку з облігацій вибере інвестор?


Методичні вказівки до вирішення завдання

Якщо облігація придбана за номіналом, то її поточна й кінцева прибутковість ідентична купонній. Якщо облігація придбана за ціною нижчою від номіналу (з дисконтом), то її поточна й кінцева прибутковість вища від купонної. Якщо облігація придбана за ціною вищою від номіналу (із премією), то її поточна й кінцева прибутковість нижча від купонної.

Для облігації з нульовим купоном прибутковість розрахо­вується за формулою:

де РV1ціна купівлі облігації, % до номіналу або грн;РV0 — ціна продажу (погашення) облігації, % до номіналу або грн;

t — кількість днів між купівлею й продажем облігації.

Інвестор віддасть перевагу облігації з максимальною при­бутковістю.


Завдання 63

Облігація з купонною ставкою 20% строком обігу 4 роки реалізується за курсом 80%. Облігація з нульовим купоном і таким самим строком обігу реалізується за курсом 50%.

Придбання якої облігації краще для інвестора, доходи якого не реінвестуються?
Завдання 64

Номінальна ціна облігації становить 120 грн, ставка купо­на (купонна прибутковість — 16%, купонний доход випла­чується один раз на рік. Інвестор придбав облігацію за 70 грн і через два роки, не чекаючи погашення, продав її за 85 грн (без обліку накопиченого купонного доходу). Кількість ка­лендарних днів, що пройшли від дати останньої виплати ку­понного доходу до дня розрахунку по даній угоді, становить 182 дні.

Розрахуйте кінцеву прибутковість цієї облігації для інвес­тора й ринкову ціну, по якій вона була продана, з урахуванням накопиченого купонного доходу.
Методичні вказівки до вирішення завдання

Купонний доход по облігаціях виплачується періодично. При продажу облігації в дні, що не збігаються із днями випла­ти поточного доходу, покупець і продавець повинні розділити між собою суму відсотків. З цією метою покупець сплачує продавцеві, крім ринкової ціни облігації, відсотки, що нале­жать за період з моменту їхньої останньої виплати. Ці відсот­ки — накопичений купонний доход. Сам же покупець при на­станні наступної дати виплати купонного доходу одержить його повністю за весь купонний період. Так, сума відсотків розподіляється між різними власниками облігації.

Накопичений купонний доход (А) можна розрахувати за формулою:

де С — річна ставка купонного доходу, % до номіналу або грн;tкількість днів між купівлею й продажем облігації.
Завдання 65

За даними табл. 36 необхідно:  1. Оцінити оптимальний варіант вкладення капіталу з позиції мінімізації інвестиційного ризику, використовуючи метод аналізу чутливості кон'юнктури.

  2. Оцінити ризик вкладень в акції компанії А та компанії Б, використовуючи метод аналізу імовірнісного розподілу прибутковості.Методичні вказівки до вирішення завдання

Фінансові інвестиції завжди пов'язані з ризиком. Ризик — це можливість втрат, пов'язана з інвестиціями в цінні папери. Існують дві методики оцінки ризику фінансових інвестицій: аналіз чутливості кон'юнктури й аналіз імовірнісного роз­поділу прибутковості.

За першою методикою ризик (і?) визначається як розмах варіації прибутковості цінного папера за формулою

де d 0 — оптимістична оцінка прибутковості, %; d ппесимістична оцінка прибутковості, %.

За другою методикою ризик вкладення в цінний папір ха­рактеризується коефіцієнтом варіації V), що розрахо­вується за формулою

де а — стандартне відхилення прибутковості цінного папера (ki) від її найбільш імовірної очікуваної прибутковості (k0), %.

Стандартне відхилення прибутковості і-того цінного па­пера визначається за формулою

Найбільш імовірна прибутковість цінного папера (очіку­вана величина прибутковості) визначається за формулою

де ki — прогнозні оцінки значень прибутковості по і-тому цінному паперу,%;

Рjімовірність одержання доходу в j-тій економічній си­туації, коеф.
Завдання 66

Оцініть ризик вкладення в акції компанії А і компанії Б та зробіть висновки про доцільність цих вкладень, використову­ючи табл. 37.
Завдання 67

Щорічні дивіденди, виплачувані по акції, становлять 100 грн. Ринкова ставка доходу оцінюється власником акції в 24% річ­них. Поточна ринкова вартість кожної акції становить 500 грн.

Чи має інвестор сенс придбати додатково ці акції або, на­впаки, продати наявні?
Методичні вказівки до вирішення завдання

Для розрахунку курсу акції використовуються різні мо­делі. Найпоширенішою з них є модель М.Гордона, що припус­кає три варіанти розрахунку Поточної ринкової ціни акції.

1. Якщо темп приросту дивідендів дорівнює нулю (§= 0), то поточна ринкова ціна акції (Ро) визначається за формулою
де D0— поточний дивіденд, грн;

r — ставка доходу, коеф.

2. Якщо темп приросту постійний = соnst), то поточна ринкова ціна акції о) визначається за формулоюде D1 — величина дивіденду на найближчий прогнозований період, грн.

3. Якщо темп приросту дивідендів змінюється Лодзі), то поточна ринкова ціна акції о) визначається за формулою

де DI — величина дивіденду на найближчий період, грн;і — період нарахування дивідендів.

Відповідно до цієї формули поточна ринкова ціна акції яв­ляє собою суму прогнозованих дивідендів, наведених до су­часного моменту часу.


Завдання 68

Акція придбана за 50 грн, прогнозований дивіденд наступ­ного року складе 2 грн. Очікується, що в наступні роки цей дивіденд буде зростати з темпом 14%.

Яка прийнятна норма прибутку, використана інвестором при ухваленні рішення про купівлю акції?
Завдання 69

Останній виплачений по акції дивіденд становить 600 грн, темп приросту дивідендів становить 9% у рік.

Яка поточна ціна акцій компанії, якщо коефіцієнт дискон­тування дорівнює 18%?
Завдання 70

По акції номіналом 50 грн виплачується щорічний по­стійний дивіденд у розмірі 11%. Норма поточної прибутко­вості по акціях даного типу становить 25%.

Розрахуйте поточну ринкову вартість акції.
Завдання 71

Розрахуйте поточну ринкову вартість акції, яку інвестор планує використовувати протягом 5 років, якщо номінал акції — 100 грн, величина дивіденду — 9% річних, норма по­точної прибутковості акцій даного типу — 12%. Прогнозована ринкова ціна реалізації акції наприкінці періоду її використан­ня — 110 грн.


Завдання 72

Останній виплачений дивіденд по акції дорівнює 20 грн. Очікується, що він буде зростати протягом наступних 3 років з темпом 14%.

Яка поточна ринкова ціна акції, якщо норма поточної при­бутковості по акціях даного типу становить 30%?
Завдання 73

Підприємство планує одержати в наступному році такий самий прибуток, як у звітному, — в розмірі 400 тис. грн. Є можливості підвищити загальну рентабельність за рахунок реінве-стування прибутку. На підставі даних, представлених у табл. 38, визначте, яка політика реінвестування прибутку є опти­мальною.
Завдання 74

Підприємство одержало у звітному році прибуток у розмірі 100 тис. грн. Розглядаються два варіанти розподілу прибутку: за першим варіантом підприємство продовжує пра­цювати в тому самому режимі, одержуючи такий самий прибу­ток, за другим — реінвестує частину прибутку. На підставі табл. 39 визначте найкращий варіант розподілу прибутку.
Завдання 75

Інвестор купує акцію, що вважається перспективною, й планує використовувати її протягом невизначеного періоду часу. На найближчі 4 роки він склав прогноз дивідендів, відповідно до якого у перший рік планує одержати 60 грн дивідендів, протягом двох наступних років сума дивідендів зростатиме з темпом 10%, а в четвертому році темп приросту становитиме 5%. Норма поточної прибутковості акцій даного типу становить 25%.

Розрахуйте поточну ринкову вартість акції.
Завдання 76

Чистий прибуток акціонерного товариства зі статутним капіталом 400 тис. грн становив 172 тис. грн. Загальні збори акціонерів вирішили, що чистий прибуток розподіляється в такий спосіб: 70% — на виплату дивідендів, 30% — на розвиток виробництва.

Визначте орієнтовно курсову ціну акції цього акціонерно­го товариства, ставку дивіденду, поточну прибутковість акції, якщо на момент розрахунку ставка банківського відсотка ста­новила 22%, а номінал акції — 400 грн.
Методичні вказівки до вирішення завдання

Аналіз ефективності вкладень в акції припускає викорис­тання таких видів прибутковості: ставка дивіденду, поточна прибутковість акції для інвестора, поточна ринкова прибут­ковість, кінцева й сукупна прибутковість.

Ставка дивіденду (<іс) визначається за формулоюде В — величина виплачуваних річних дивідендів, грн;

N — номінальна ціна акції, грн.

Поточна прибутковість акції для інвестора — рендит (dt) — визначається за формулою

де Рпр — ціна придбання акції, грн.

Поточна ринкова прибутковість (<іг) визначається відно­шенням величини виплачуваних дивідендів до поточної рин­кової ціни акції:де Р0 — поточна ринкова ціна акції, грн.

Кінцева прибутковість (dк) визначається за формулою

де D — величина дивідендів, виплачена в середньому за рік, грн;Р — приріст або збиток капіталу інвестора, що дорівнює різниці між ціною продажу й ціною придбання акції, грн;

п — кількість років, протягом яких інвестор володів акцією, років.

Узагальнюючим показником ефективності вкладень інве­стора в купівлю акцій є сукупна прибутковість (dсукуп). Цей по­казник розраховується за формулою:де Di— розмір дивідендів в і-тому році.

Кінцева й сукупна прибутковості можуть бути розрахо­вані тільки у випадку, якщо інвестор продав акцію або має намір це зробити за відомою йому ціною.
Завдання 77

Акція, що має ставку дивіденду 25%, придбана за ціною, що дорівнює 1,5 номіналу, забезпечивши при цьому кінцеву прибутковість інвесторові 47%. Визначте курс акції на момент продажу.


Завдання 78

Акція номіналом 100 грн куплена за курсом 116% і прода­на власником на третій рік після придбання за 90 днів до дати виплати річних дивідендів за курсом 135%.

Дивіденди за акцією виплачувалися по півріччях. За пер­ший рік рівень дивіденду становив 15 грн. За другий рік по­точна прибутковість акції для інвестора дорівнювала 38%, за третій рік - 40%.

Розрахуйте кінцеву (середньорічну) і сукупну прибутко­вість акції.


Завдання 79

Інвестор придбав акцію номіналом 20 грн за курсом 121% і продав її на третій рік після придбання за 60 днів до дати ви­плати річних дивідендів за курсом 139%. Дивіденди за акцією

виплачувалися по півріччях. За перший рік рівень дивіденду становив 3 грн, за другий рік

130% від рівня першого року, за третій рік — 140% від рівня першого року.

Розрахуйте кінцеву (середньорічну) і сукупну прибутко­вість акції.
Завдання 80

Інвестор купив акцію за 120 грн з метою її перепродажу. Через два місяці він продав її другому інвесторові за 135 грн. Визначте прибутковість цієї операції.Методичні вказівки до вирішення завдання

У завданні йдеться про спекулятивну операцію «купівля заради продажу». У цьому випадку інвестор не одержує поточ­ного доходу у вигляді дивідендів. Його доход становить приріст курсової вартості акції.

Отже, прибутковість (у річному вирахуванні) буде розра­ховуватися за формулою

де Роціна покупки акції, грн або %;Р1 — ціна продажу акції, грн або %;

і — кількість днів від дня купівлі до дня продажу.
Завдання 81

Інвестор купив, а потім через три місяці продав акції, за­безпечивши при цьому прибутковість у розмірі 13%. Яку прибутковість (у річному вирахуванні) одержав би інвестор, якби ціна покупки була на 8% вищою, ціна продажу — на 4% нижчою?


Завдання 82

Інвестиційна компанія здійснює котирування акцій ком­панії А та компанії Б. Передбачуване зростання курсової ціни протягом місяця для акцій компанії А становить 22%, а для акцій компанії Б — 29%. Різниця між ціною купівлі й ціною продажу (спред) для акцій компанії А становить 11%.

Визначте величину спреду для акцій компанії Б, при яко­му прибутковість від продажу акцій компанії А і компанії Б че­рез місяць після їхньої купівлі була однаковою. При розрахун­ку спреду за базову необхідно прийняти ціну покупки.
Методичні вказівки до вирішення завдання

Прибутковість від продажу акцій можна розрахувати як відношення величини спреду до ціни покупки. За базову ціну (100%) приймається ціна покупки на початку місяця, а ціна продажу береться на кінець місяця. Розрахувавши прибут­ковість продажу акцій компанії А, можна визначити величину спреду для акцій компанії Б.


Завдання 83

Інвестор придбав пакет з 20 акцій (8 акцій компанії А, З акції компанії Б, 6 акцій компанії В і 3 акції компанії Г з однаковими курсовими цінами). Через 5 місяців сукупна вартість цього пакета акцій зросла на 54%. При цьому курсові ціни акцій змінилися: курс акції А збільшився на 26%, приріст курсу акції Б виявився в 3 рази вищим, ніж приріст курсу акції В, приріст курсу акції Г був на 39% меншим, ніж приріст курсу акції В. На скільки відсотків збільшився курс акції В?


Методичні вказівки до вирішення завдання

Необхідно прийняти за одиницю первісну ціну однієї акції й підрахувати первісну й кінцеву ціну всього пакета.

Позначити за X приріст курсу акції В і виразити відповідно зміну курсів акцій А, Б и Г.
Завдання 84

Розрахуйте поточну вартість привілейованої акції номіна­лом 100 грн і величиною дивіденду 9% річних, якщо ринкова норма прибутку становить 13%.


Завдання 85

Останній виплачений дивіденд за акцією становить 5 грн. Очікується, що він буде зростати протягом наступних трьох років з темпом 15%, потім темп приросту стабілізується на ве­личині 5%. Яка поточна ціна акції, якщо ринкова норма при­бутку становить 16% ?

<< попередня сторінка