Рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Наглядової ради за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Наглядової Ради Товариства... 1 39.39kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Звіт Наглядової ради... 1 39.63kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту директора. Звіт Наглядової ради... 1 23.37kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Звіт Наглядової ради... 1 35.8kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Звіт Наглядової ради... 1 35.76kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Звіт Наглядової ради... 1 35.9kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Звіт Наглядової ради... 1 42.99kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Наглядової ради за 2012... 1 35.69kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Звіт Наглядової ради... 1 125.01kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Звіт Наглядової ради... 1 37.24kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Наглядової ради за результатами... 1 38.39kb.
Розпорядження 2012 року № м. Кагарлик Про надання платних послуг... 1 99.47kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Наглядової ради за 2012 рік, прийняття - сторінка №1/1
Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства "Маяк" (код за ЄДРПОУ 14307771, місцезнаходження м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 145)

Публічне акціонерне товариство “Маяк” (далі- Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2013 року о 15-00 годині за адресою: м. Вінниця, вул. В. Порика, 28, в приміщенні КСК “Маяк”, 2-й поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться 26 квітня 2013 року з 14-00 до 14-45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, визначення регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління про підсумки фінансово –господарської діяльності товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2013 року. Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними. Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договору з членами Наглядової ради.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними. Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договору з членами Ревізійної комісії.

12. Затвердження Положення про Наглядову раду.


Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів -- паспорт і документ, що засвідчує їхні повноваження, оформлений відповідно до чинного законодавства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на веб - сайті ВАТ “Маяк”: www.termia.com.ua або за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10.00 до 15.00 за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 145, 3 корпус, 5 поверх, каб. №5, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

Особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Лясковська І.В.

З усіх питань щодо проведення зборів, звертайтесь за тел. (0432) 55-17-29


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)


Найменування показника

Період

Звітний 2012 рік

Попередній 2011 рік

Усього активів

83105

99464

Основні засоби

23469

26468

Довгострокові фінансові інвестиції

9250

7329

Запаси

5619

10849

Сумарна дебіторська заборгованість

21543

25106

Грошові кошти та їх еквіваленти

2735

1446

Нерозподілений прибуток

35533

27591

Власний капітал

59435

61616

Статутний капітал

150

150

Довгострокові зобов’язання

--

213

Поточні зобов’язання

23670

37413

Чистий прибуток (збиток)

1340

5731

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3008250

3008250

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

протягом періоду-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

659

809Наглядова рада ПАТ "Маяк”