Рішення за наслідками звіту. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками звіту - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Наглядової... 1 43.36kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Наглядової... 1 40.86kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Звіт Наглядової... 1 42.54kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Звіт Наглядової ради... 1 125.01kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Наглядової... 1 40.97kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Звіт Наглядової ради... 1 39.63kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Наглядової... 1 38.91kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Наглядової Ради Товариства... 1 39.39kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Наглядової... 1 40.51kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства. 1 37.87kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Наглядової ради за результатами... 1 38.39kb.
Про затвердження графіків проведення особистого прийому громадян... 1 77.51kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення за наслідками звіту. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття - сторінка №1/1
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «ВІНТЕР», ідентифікаційний код 01549478, яке знаходиться за адресою: 83102, Донецька область, м. Донецьк, вул. Стадіонна, буд. 22, (надалі Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).
Дата та час проведення Зборів: 02 квітня 2013 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 83102, Донецька область, м. Донецьк, вул. Стадіонна, 22, (зала засідань).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 02 квітня 2013 року об 9 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 02 квітня 2013 року о 9 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 02 квітня 2013 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 83102, Донецька область, м. Донецьк, вул. Стадіонна, 22 (зала засідань).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 27 березня 2013 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:

  1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

  2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту.

  3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками звіту.

  4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

  5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження розміру річних дивідендів.

  6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

  7. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :

документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника

довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)


Найменування показника

Період

По МСФЗ

По П(С)БО
звітний

(2012 р.)попередній

(2011 р.)попередній (2011 р.)

Усього активів

45 694

45 597

47152

Основні засоби

22 502

21 965

23771

Довгострокові фінансові інвестиції

2034

1812

1812

Запаси

12 455

13 422

13422

Сумарна дебіторська заборгованість

5262

4850

4850

Грошові кошти та їх еквіваленти

402

515

515

Нерозподілений прибуток

8463

7841

9396

Власний капітал

31 217

30 560

32115

Статутний капітал

21 870

21 870

21 870

Довгострокові зобов’язання
3000

3000

Поточні зобов’язання

14 046

11 703

11703

Чистий прибуток (збиток)

669

485

485

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5 993 769

5 993 769

5 993 769

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт)

-

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

418

417

417


Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки

до Зборів, відбувається за адресою: 83102, Донецька область, м. Донецьк, вул. Стадіонна, буд. 22, другий поверх, кабінет 4, у робочі дні с 8 год. до 17 год. (обідня перерва з 12 до 13 годин) в порядку, встановленому законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – заступник голови правління Меркулова Т.М.

Телефони для довідок : (062) 266-33-29, 266-03-71 .

Наглядова рада ПАТ «ВІНТЕР»