Рішенням Загальних зборів уаіб від 21 грудня 2012 року Погоджено Рішення нкцпфр №213 від 19. 02. 2013р. Кодекс - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішенням Загальних зборів уаіб від 17 лютого 2012 року річний звіт... 1 345.75kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 03. 12. 1 159.08kb.
Рішення нкцпфр №213 від 19. 02. 2013р. Положення про збір та обробку... 1 142.75kb.
Рішення загальних зборів від 1 грудня 2007 року Про порядок денний... 1 364.38kb.
Рішення Загальних зборів пат «дніпроенерго» 1 60.47kb.
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано... 1 8.6kb.
Затверджено рішенням Наглядової ради 1 23.2kb.
Рішенням Ради уаіб від 18 січня 2008р. Головуючий Ради уаіб д. 1 177.23kb.
Розпорядження краснокутськ від " 29 " 1 29.18kb.
Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів приватного... 1 50.63kb.
Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів приватного... 1 49.07kb.
Фінансово-правова відповідальність банківських установ за порушення... 1 50.4kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішенням Загальних зборів уаіб від 21 грудня 2012 року Погоджено Рішення нкцпфр №213 - сторінка №1/1


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Загальних зборів УАІБ

від 21 грудня 2012 року
Погоджено

Рішення НКЦПФР №213 від 19.02.2013р.

КОДЕКС

ЗАХОДІВ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ВПЛИВУ

Української асоціації інвестиційного бізнесу

(нова редакція)
Кодекс заходів дисциплінарного впливу (надалі - Кодекс) Української асоціації інвестиційного бізнесу (надалі - Асоціація) розроблено на підставі законодавства України, статуту та інших внутрішніх документів Асоціації.

Кодекс визначає поняття дисциплінарної відповідальності, суб’єктів, які можуть бути притягнуті до такої відповідальності, підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності, дисциплінарні санкції і випадки, в яких можуть бути застосовані конкретні санкції.


СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСЦИПЛІНАРНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
1.1 Дисциплінарна відповідальність в Асоціації встановлюється згідно з принципами саморегулювання, закріпленими у внутрішніх документах Асоціації.

1.2. Дисциплінарна відповідальність в Асоціації не підміняє і не заміняє собою види відповідальності, визначені законодавчими актами України. Дисциплінарна відповідальність може виникати незалежно від виникнення законодавчо визначених видів відповідальності або одночасно з ними.

1.3. Дисциплінарна відповідальність виникає у випадках, визначених цим Кодексом.
СТАТТЯ 2. СУБ’ЄКТИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
2.1. До дисциплінарної відповідальності в Асоціації можуть бути притягнені виключно члени Асоціації як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку.

2.2. До дисциплінарної відповідальності не можуть бути притягнуті посадові особи членів Асоціації або посадові особи Асоціації.


СТАТТЯ 3. ПІДСТАВИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
3.1. Дисциплінарна відповідальність виникає внаслідок порушення прав членів та органів Асоціації, норм професійної етики, фактів невиконання членами Асоціації вимог Статуту, Етичного кодексу та інших внутрішніх документів та/або окремих рішень Асоціації.
СТАТТЯ 4. ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ САНКЦІЙ
4.1 Дисциплінарні санкції можуть застосовуватися за:

а) несплату членських внесків в строки, визначені Положенням про членство в Українській асоціації інвестиційного бізнесу;

б) ненадання, несвоєчасне надання або надання з порушенням вимог внутрішніх документів Асоціації інформації, яка подається членами Асоціації відповідно до вимог внутрішніх документів Асоціації;

в) виготовлення та розповсюдження рекламних та інших матеріалів, що містять недостовірні дані та інформацію про Асоціацію;

г) зловживання, пов’язані з членством в Асоціації, включаючи, але не обмежуючись, використанням імені Асоціації в своїх цілях з порушенням етичних норм;

д) невиконання рішень органів Асоціації;

е) порушення вимог інших, ніж визначені в підпунктах «а» та «б» цього пункту, внутрішніх документів Асоціації.

4.2 Вибір застосування виду дисциплінарної санкції здійснюється Дисциплінарним комітетом.


СТАТТЯ 5. ВИДИ ДИСЦИПЛІНАРНИХ САНКЦІЙ
5.1. В Асоціації можуть застосовуватися такі дисциплінарні санкції:

а) Попередження;

б) Тимчасове припинення членства в Асоціації;

в) Виключення зі складу членів Асоціації.

5.2. Застосування в Асоціації інших видів дисциплінарних санкцій, ніж ті, що вказані у статті 5.1. цього Кодексу, не допускається.
СТАТТЯ 6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ
6.1. Попередження являє собою дисциплінарну санкцію, інформація про застосування якої оприлюднюється на сайті Асоціації та доводиться до відома НКЦПФР, в порядку визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР.

6.2. Член Асоціації, до якого було застосоване попередження, вважається таким, що не притягався до дисциплінарної відповідальності, після 6 місяців з дати прийняття рішення про застосування цієї санкції.СТАТТЯ 7. ТИМЧАСОВЕ ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В АСОЦІАЦІЇ
7.1. Тимчасове припинення членства в Асоціації являє собою дисциплінарну санкцію, внаслідок застосування якої реалізація взаємних прав та зобов’язань між Асоціацією і членом Асоціації, до якого була застосована вказана санкція, припиняється на певний строк без виключення члена Асоціації із складу Асоціації. Строк, на який припиняється членство в Асоціації, не повинен перевищувати шести місяців.

Тимчасове припинення членства в Асоціації може також застосовуватися, крім випадків, перелічених у статті 4 даного Кодексу, у випадку повторного, протягом одного року з дати застосування попередження, припущення будь-якого з порушень, вказаних в статті 4 цього Кодексу.

7.2. Інформація про тимчасове припинення членства в Асоціації оприлюднюється на сайті Асоціації та доводиться до відома НКЦПФР в порядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР.

7.3. Член Асоціації, участь якого в Асоціації була тимчасово припинена, вважається таким, що не притягався до дисциплінарної відповідальності, після 12 місяців з дати прийняття рішення про застосування цієї санкції.


СТАТТЯ 8. Виключення зі складу членів Асоціації
8.1. Виключення зі складу членів Асоціації являє собою дисциплінарну санкцію, інформація про застосування якої оприлюднюється на сайті Асоціації та доводиться до відома НКЦПФР в порядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР.

8.2. Компанія, до якої застосована дисциплінарна санкція «Виключення зі складу членів Асоціації» має право на повторний вступ до Асоціації, який здійснюється на тих самих підставах і в тому ж самому порядку, що встановлено при первинному вступі до Асоціації.

8.3. При повторному вступі до Асоціації представники Компанії, до якої була застосована дисциплінарна санкція «Виключення зі складу членів Асоціації», не мають право протягом одного року з дати прийняття рішення Радою Асоціації про виключення, обиратися до виборних органів Асоціації.
СТАТТЯ 9. РІШЕННЯ ПРО ДИСЦИПЛІНАРНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
9.1. Рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності приймаються відповідно до Положення про Дисциплінарний Комітет Української асоціації інвестиційного бізнесу, з врахуванням вимог даного Кодексу.

9.2. Рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності і застосування дисциплінарних санкцій оформлюються в письмовій формі.

9.3 Рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності із застосуванням санкцій, зазначених в підпунктах. “б”, “в” пункту 5.1 статті 5 даного Кодексу підлягає затвердженню Радою Асоціації відповідно до Статуту та внутрішніх документів Асоціації.

9.4. Рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності з застосуванням санкції, зазначеної в підпункті “а” пункту 5.1 статті 5 даного Кодексу набуває чинності через 15 робочих днів з дати його прийняття.

9.5. Рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності з застосуванням санкції, зазначеної в підпунктах “б”, “в” пункту 5.1 статті 5 даного Кодексу набуває чинності з дати його затвердження Радою Асоціації.

СТАТТЯ 10. ОБСТАВИНИ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ПРИТЯГНЕННІ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
10.1. При притягненні до дисциплінарної відповідальності враховуються:

а) характер порушення;

б) обставини, які пом’якшують або обтяжують відповідальність;

в) наслідки, що виникли в результаті припущення порушення, для інших членів Асоціації або Асоціації.Обставинами, що пом‘якшують відповідальність, може бути підверджений факт вилучення документів Компанії у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації), а також настання обставин непереборної сили (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини), у зв‘язку з чим неможливо виконати вимоги внутрішніх документів Асоціації
СТАТТЯ 11. ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ДАВНОСТІ
Притягнення до дисциплінарної відповідальності може мати місце протягом одного року з моменту виявлення порушення, але не пізніше трьох років з дня його скоєння.

СТАТТЯ 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО КОДЕКСУ
Зміни та доповнення до цього Кодексу приймаються Загальними зборами Асоціації та погоджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому чинним законодавством порядку та вступають в силу з дати прийняття відповідного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.