Робоча програма курсу "Історія філософії України " - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 р. Робоча навчальна програма з філософії... 3 549.45kb.
Робоча програма навчальної дисципліни історія античної філософії... 1 360.71kb.
Робоча програма курсу курсу " Історія держави і права України" (заочне... 1 241.09kb.
Кафедра філософії та релігієзнавства Програма курсу 1 174.32kb.
Програма курсу «історія української філософії» 1 260.83kb.
Кафедра філософії та релігієзнавства Програма курсу 1 154.17kb.
Кафедра філософії та релігієзнавства Програма курсу 1 154.06kb.
Робоча програма з курсу " Історія України " для студентів I курсу... 1 238.8kb.
Програма курсу " Філософія-1" (для студентів бакалаврату фпрН) 1 170.12kb.
Програма І робоча програма навчальної дисципліни історія мистецтв... 1 14.54kb.
Програма курсу: «Історія української державності 3 645.64kb.
Виконала: Зінчук Руслана Миколаївна 1 306.13kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма курсу "Історія філософії України " - сторінка №1/1
Форма № У-3.02 Затв. наказом Мінвузу УРСР від 3 серпня 1984 р.
З А Т В Е Р Д Ж У Ю”Проректор з навчальної ро­боті
_____________________
проф. СТРЕЛЬЦОВ Є.Л.
____”_______________200 _ р.
Кафедра філософії і основ загальногуманітарного знанняРОБОЧА ПРОГРАМА


курсу “Історія філософії України ”

Для спеціальності 6.030300 – «Історія» напряму підготовки 6.030300- «Історія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалаврС т р у к т у р а к у р с у

Форма

н а в ч а н н я


денна

заочна

Курс та семестр вивчення

ІІІ

ІХарактеристика навчального курсу

обов'язковий

обов'язковий

Кількість кредитів, відповідних ECTSЗагальна кількість годин на вивчення дисципліни

62
З них:

Лекційні

30Семінари

-Практичні (лабораторні)


Самостійна робота студента

3
Тижневих годин

-
Кількість модулів

1
Кількість змістовних модулів

1
Форма підсумкового контролю (залік)

залікАвторська розробка

“___” ___________ 200__ р. викладач ___________ Карпенко М.В.

(підпис)


Затверджено на засіданні кафедри філософії і основ загальногуманітарного знання
"__" ________ 200__ р. завідувач ___________ О.Ф. Погорєлов

(підпис)


 1. МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  1. Місце дисципліни в навчальному процесі.

Курс «Історія філософії Україні» спирається на нормативний курс «Філософія», на такі дисципліни як «Історія філософії», «Релігієзнавство».
Знання здобуті студентами при вивченні курсу «Історія філософії України», можуть бути використані при вивченні таких дисциплін, як «Історія філософії», «Філософія», «Релігієзнавство».


  1. Мета викладання дисципліни.

Мета викладання дисципліни «Історія філософії України».

Метою викладання дисципліни «Історія філософії України є досягнення розуміння студентами специфіки української філософії, її місця в світовій філософії.
Задачі вивчення дисципліни: освоєння студентами теоретичних положень філософських вчень українських філософів, формування розуміння теоретичних витоків української філософії, прищеплення вміння вбачати її національну своєрідність, формувати розуміння студентами місця української філософії в контексті світової філософії, та її значення для розвитку національної свідомості.

Студент повинен знати:


- теоретичні положення філософських вчень різних українських філософів

- теоретичні витоки української філософії

- основні джерела української філософії

- своєрідність вирішення універсальних філософських проблем українською філософією

- роль української філософії у культурному відродженні України
Студент повинен вміти:
- визначати теоретичні витоки української філософії

- розкривати особливості кожного історичного етапу розвитку української філософії

- вбачати національну своєрідність постановки і вирішення універсальних філософських проблем

- здійснювати філософський аналіз джерел

- орієнтуватися у сучасних напрямках філософської думки

2. СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
Всього годин

теми


Назви модулів і тем

Лек-ції

Семі-нари
ЗМІСТОВИЙ модуль I. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНИ1

Предмет історії української філософії. Філософська думка Київської Русі

4
2

Ідеї гуманізму і реформації у філософській думці України кінця XV - початку XVII століття

4
3

Філософія доби бароко. Філософія Просвітництва. Києво-Могилянська академія

4
4

Філософія Григорія Сковороди. Український романтизм

4
5

Київська релігійно-філософська школа. Памфіл Юркевич. Кирило-Мефодіївське товариство

2
6

Філософсько-соціологічні погляди громадівців та «Молодої України»

4
7

Українська академічна філософія

4
8

Філософські ідеї в творчості діячів української культури початку XX століття

2
9

Філософія України в XX столітті

2
Усього годин

302.2. Програма курсу.


ЗМІСТОВИЙ модуль I. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНИ

Тема 1. Предмет історії української філософії. Філософська думка Київської Русі

Історія української філософії як чинник розвитку національної самосвідомості. Проблема розрізняння «української філософії» і «філософії в Україні». Міфологічні уявлення давніх слов’ян і християнство як чинники становлення філософської думки Київської Русі. Філософські і суспільно-політичні ідеї київських книжників(Лука Жидята, Нестор, Володимир Мономах та ін.). Поняття філософії в києво-руській культурі. Онтологічні та натурфілософські уявлення діячів культури Київської Русі. Гносеологічна і антропологічна проблематика у пам’ятках Київської Русі. Етична проблематика. Погляди на історію.Тема 2. Ідеї гуманізму і реформації у філософській думці України кінця XV - початку XVII століття

Передренесансні ідеї в філософській культурі України кінця XV - початку XVII століття. Ідеї неоплатонізму, та ісіхазму в українській культурі. Роль книжників в розвитку філософської думки. Розвиток гуманістичних ідей (Ю. Дрогобич, М. Русин, Ст. Оріховський та ін.). Діяльність Острозького культурно-освітнього центру. І. Вишенський. Філософія у братських школах.
Тема 3. Філософія доби бароко. Філософія Просвітництва. Києво-Могилянська академія

Своєрідність філософії доби бароко. Києво-Могилянська академія як перший в Україні центр професійної філософії. Натурфілософська проблематика в філософських курсах академії. Гносеологічна проблематика в працях діячів академії. Проблеми людини і історії в курсах Києво-Могилянської академії. Етична проблематика. Ф. Прокопович.


Тема 4. Філософія Григорія Сковороди. Український романтизм


Г. С. Сковорода як преромантик. Філософське вчення Г. С. Сковороди: онтологія. Антропологічне вчення Г. С. Сковороди. Філософія серця. Український романтизм: риси світогляду. Історіософські ідеї. Ідеї історизму, нації, героїчної особи.


Тема 5. Київська релігійно-філософська школа. Памфіл Юркевич. Кирило-Мефодіївське товариство

Загальна характеристика Київської релігійно-філософської школи. «Філософія серця П. Юркевича. Кирило-Мефодіївське товариство. Історіософська концепція М. Костомарова. Філософський світогляд П. Куліша.Тема6.Філософсько-соціологічні погляди громадівців та «Молодої України»

Філософсько-соціальні погляди громадівців та «Молодої України». Соціальна філософія М. Драгоманова. Покоління «Молодої України» та його роль у розробці філософії національної ідеї. Т. Зінківський.Тема 7. Українська академічна філософія

Розвиток академічної філософії в Україні кінця XIX - початку XX ст. Позитивізм в Україні (В. Лесевич). Неокантіанство в Україні (Г. Челпанов). Філософія «панпсихізму» О. Козлова. «Монодуалізм» Л. Грота. А. Гіляров «Що таке філософія…». Релігійно-філософські погляди В. Зінківського.
Тема 8. Філософські ідеї в творчості діячів української культури початку XX століття

Соціально-економічна та духовна ситуація в Україні у перші десятиліття XX століття. Філософські погляди Б. Кістяківського. Концепція ноосфери В. Вернадського. Історіософія М. Грушевського.Тема 9. Філософія України в XX столітті

М. Хвильовий та дискусія з питань національної культури. Розробка філософії української ідеї за межами Радянської України (Д. Донцов, В. Липинський). Д. Чижевський як історик філософії України.
 1. ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ:
 1. Основна:

1. Горський В. С. Історія української філософії. – К., 1996.

2. Горський В. С., Кислюк К. В. Історія української філософії. – К., 2004.

3. Історія філософії на Україні . – К., 1987.

4. Історія філософії України. – К., 1994.

5. Історія філософії України: Хрестоматія. – К., 1993.

6. Огородник І. В., Огородник В. В. Історія української філософської думки в Україні. – К., 1999.

7. Розвиток філософської думки в Україні. – К., 1994.

8. Чижевський Дм. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992.
 1. Додаткова:

 1. Горский В. С. Философские идеи в культуре Киевской Руси. – К., 1988.

 2. Грушевський М. На порозі нової України. – К., 1991

 3. Драгоманов М. Вибране. – К., 1991.

 4. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К., 1992.

 5. Ісаєвич Я. Б. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI –XVIII ст. – К., 1966.

 6. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. – К., 1994.

 7. Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – першої половини XVII століття). – К., 1990.

 8. Попович М. В. Мировоззрение древних славян. – К., 1985.

 9. Почапский А. Развитие философской місли на Украине. Первак половина XIX в. – К., 1984.

 10. Ткачук М. Л. Київська академічна філософія XIX - початку XX ст.: Методологічні проблеми дослідження. – К., 2000.

 11. Філософія Григорія Сковороди. – К., 1972.

 12. Философская культура Украины и отечественная общественная мысль XIX- XX вв. – К., 1990.

 13. Чижевський Дм. Філософія Г. С. Сковороди. – Варшава, 1934.

 14. Єлістратов С. Серце як онтологічна передумова пізнання дійсності // ФІлософська і соціологічна думка. – К., 1995. - № 1-2.

 15. Юркевич П. Д. Философские произведения. – М., 1990.


 1. Питання для повторення курсу.

 1. Що є критерієм при визначенні об’єкта дослідження історії «української філософії і «історії філософії в Україні»?

 2. Що становить специфіку філософської думки Київської Русі?

 3. Як вплинули міфологічні погляди слов’ян і християнство на формування філософської думки Давньої Русі?

 4. В чому полягає своєрідність неоплатонізму, який поширювався в Україні наприкінці XV - початку XVII століття?

 5. Чи мають рацію дослідники, які вважають, що поширення у вітчизняній культурі поглядів представників ісихазму засвідчує наявність у ній передренесансних ідей?

 6. На які характерні риси духовного розуму людини вказує І. Вишенський? Досягнення якої мети повинен прагнути цей розум? Чи узгоджується точка зору І. Вишенського з розумінням сенсу життя людини мислителями Київської Русі?

 7. Чому саме Києво-Могилянська академія є першим в Україні центром професійної філософії? Які видатні представники академії вам відомі? Що дає підставу вважати погляди професорів Києво-Могилянської академії виплодом культури українського бароко?

 8. В чому полягає вчення Г. Сковороди про двонатурність світу, а також його концепція «трьох світів», «сродної праці», та «нерівної рівності»? Яке значення, на думку Г. Сковороди, має самопізнання для здобуття щастя?

 9. Що є спільного і відмінного, на вашу думку, в філософії серця Г. Сковороди і П. Юркевича? Чи можна вважати, що обидва мислителя репрезентують єдину традицію кордо центризму в історії української філософії?

 10. У чому полягає «хуторська» філософія П. Куліша?

 11. Чому, на думку М. Костомарова, серед інших слов’янських народів і держав саме Україна повинна була зберігати й поширювати ідеали свободи, рівності, братерства?

 12. Що таке громада у М. Драгоманова? Які особливості історичного розвитку України мають сприяти, на думку М. Драгоманова, ствердженню в країні громадівського устрою?

 13. Яка провідна тенденція в розвитку академічної філософії в Україні кінця XIX - початку XX століть?

 14. Що таке ноосфера? Кому саме належить створення вчення про ноосферу?

 15. Які основні етапи історії «України-Руси» виокремлює М. Грушевський? Який зв'язок між етапами він встановлює?

 16. Які культурні типи і які стадії існування кожного культурного типу виокремлює М. Хвильовий?

 17. Який зв'язок між філософією Д. Донцова, що спирається на теоретичні засади філософії волі Шопенгауера і Ніцше та політикою? Який вплив на Україну та український народ, на думку В. Липинського, справила Візантія?

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ:

Змістові модулі
Усього

балів за темиУсього балів

за модуліЗмістовий модуль I0 - 100
Тема 1

Тема 2

Тема 3


Тема 4Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Підсумкове оцінювання30

7. Методи навчання:

лекції, робота з книгою, пояснення, робота з фылософським словником.

8. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

залік.
9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій.
10. Ресурси: http://lib.onu.edu.ua/ - бібліотека ОНУ ім.І.І.Мечникова

http://www.onu.edu.ua/ru/index.html - сайт ОНУ ім.І.І.Мечникова

http://www.ognb.odessa.ua/ - біліотека ім. М. Горького

http://www.nbuv.gov.ua/ - бібліотека ім. В.Вернадського

http://lib-gw.univ.kiev.ua/ - бібліотека ім. Максимовича КНУ ім. Т.Шевченка

http://www.filosof.com.ua/ - Інститут філософії ім Г.Сковороди

http://www.inst-ukr.lviv.ua/ - Інститут украіноведення ім. І. Крип’якевича

http://www.gilan.uar.net/nasu/hiuass.html - Інститут української археографiї та

джерелознавства ім. М.С.Грушевського


11. Додатки