Робоча програма курсу курсу " Історія держави і права України" (заочне відділення) Лекції 14 год - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Питання для підготовки до іспиту з курсу «Історія держави і права... 1 64.35kb.
Робоча програма курсу „свобода як категорія права" освітньо-кваліфікаційного... 1 168.73kb.
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет... 6 1436.1kb.
Робоча програма з курсу " Історія України " для студентів I курсу... 1 238.8kb.
Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України» 1 240.54kb.
Робоча програма з курсу «воля як категорія права» 3 381.6kb.
Робоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» 3 485.6kb.
Робоча програма курсу "Історія філософії України " 1 154.36kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни історія держави І права україни... 4 1062.05kb.
Робоча програма з курсу „ права людини" для студентів 4 курсу спеціальності... 4 709.33kb.
7-й клас (35 год)підручник В. А. Смолій Історія України 1 89.73kb.
Випускники Інституту міжнародних відносин Київського національного... 2 550.58kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма курсу курсу " Історія держави і права України" (заочне відділення) - сторінка №1/1
Національний університет

Острозька академія”


Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання


Кафедра державно-правових дисциплін


Робоча програма курсу курсу


Історія держави і права України”

(заочне відділення)

Лекції – 14 год.

Практичні заняття – 8 год.

Залік

Іспит
підготовлена канд. іст. наук, доц. Яремчуком В. П.

затверджена на засіданні кафедри державно-правових дисциплін

від “____” __________ 200__ року (протокол №____ )


Завідувач кафедри О. В. Скрипнюк


Розподіл навчального часу за темами

Теми

Кількість годин

Форма контролюВсього*

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота 1. .Теоретичні основи історії держави і права України.

66

залік, іспит

 1. Держава і право грецьких полісів на території Північного Причорномор'я

55

залік, іспит

 1. Формування державності у східних слов'ян.

44

Залік, іспит

 1. Державний лад у князівський період (ІХ – ХІV ст..)

10

2
8

Залік, іспит

 1. Право у князівський період.

12

2

2

8

комбінована

 1. Державний лад і право на українських землях в польсько-литовську добу.

1616

Залік, іспит

 1. Державний лад Гетьманщини.

10

2

2

6

комбінована

 1. Право Гетьманщини.

8

2
6

Залік, іспит

 1. Державний лад і право на українських землях у складі імперії Габсбургів.

99

іспит

 1. Державний лад і право на українських землях Російської імперії.

1414

іспит

 1. Державний лад у період Української революції 1917 – 1921 рр..

9

4
5

іспит

 1. Право українських державних утворень періоду революції 1917 – 1921 рр..

9

2

2

5

комбінована

 1. Державний лад Радянської України.

14
2

12

іспит

 1. Основні риси права Радянської України.

1212

іспит

 1. Спроби відновлення Української держави за межами Радянської України.

55

Залік, іспит

 1. Формування органів влади в незалежній Україні.

99

іспит

 1. Конституційний процес в незалежній Україні.

99

іспит

Всього:

162

14

8

140

Рейтинг:

робота на лекціях — 20 балів

робота на семінарах – 80 балів (максимальна оцінка за семінар – 20 балів) залік – 50 балів; іспит – 50 балів

До рейтингу входить оцінювання роботи на лекціях, що включає в себе: відвідування, активну робота в аудиторії (доповнення, участь в дискусіях, відповіді на запитання викладача тощо). Самостійна робота студента полягає в самостійному опрацюванні окремих питань, оцінювання яких проводиться на семінарах, заліку та іспиті. На семінарах проводиться усне, письмове чи комбіноване опитування, спрямоване на оцінювання знань кожного студента з питань, винесених на семінар.

Підсумкове оцінювання предмету проводиться за результатами заліку та іспиту. Залежно від набраної кількості балів студент отримує оцінку "відмінно", "добре" чи "задовільно":

100 - 91 бал — "відмінно" (А)

76 - 90,9 балів — "добре" (в тому числі: 83-90,9 — В; 76-82,9 — С)

61 - 75,9 балів — "задовільно" (в тому числі: 68-75,9 — В; 61-67,9 — Е)МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Курс "Історія держави і права України" присвячений вивченню процесу виникнення та розвитку держави і права на території нашої країни з найдавніших часів, зокрема, історичних типів і форм держави і права, політичних установ і правових інститутів в їх історичному розвитку, а також роль держави і права в житті суспільства. Цей курс є одним з основних в системі національної юридичної освіти. Освоєння курсу для спеціаліста-правознавця є своєрідним фундаментом, на якому базується вся подальша його професійна підготовка.

В процесі проведення практичного заняття планується реалізувати наступні завдання:


 • Сприяти становленню широкої загальної підготовки студентів в питаннях історії держави і права, формуванню у них особливого, юридичного мислення, необхідного для засвоєння і застосування права;

 • Формувати вміння науково оцінювати процеси, що відбуваються у світі.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

Учбовий курс "Історія держави і права України" є необхідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін - окремих галузей права: конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, трудового, сімейного, кримінального, процесуального т. ін. Вивчення історико-правової спадщини минулих поколінь дає можливість глибше розуміти сучасні процеси державно-правового будівництва, бачити загальні закономірності, головні напрямки і перспективи розвитку державно-правових інститутів в майбутньому.

Теми і плани лекцій


Тема 1. Державний лад у князівський період (ІХ – ХІV ст.)
1.Загальна характеристика державного ладу

2. Князівська влада

3. Боярська рада і віче

4. Князівський апаратЛітература: 2, 3, 8 - 16


Тема 2. Право у князівський період
 1. Джерела права

 2. Основні риси цивільного права

 3. Кримінальне право

 4. Суд і судочинство

Література: 2, 3, 8, 12, 15, 16


Тема 3. Державний лад Гетьманщини
 1. Оформлення державного ладу в часи козацької революції

 2. Автономія Гетьманщини, її обмеження та ліквідація

 3. Еволюція державного ладу Гетьманщини в др. пол. ХVІІ – ХVІІІ ст..

Література: 6, 8 - 16

Тема 4. Право Гетьманщини


 1. Джерела права

 2. Основні риси цивільного та кримінального права

 3. Судоустрій і судочинство

Література: 6, 8 - 16

Тема 5. Державний лад в період Української революції 1917 – 1921 рр.(4 год.)


 1. Організація влади в 1-ій УНР

 2. Державний лад Української Держави 1918 р.

 3. Державний лад 2-ої УНР

 4. Державний лад ЗУНР

Література: 8 - 22
Тема 6. Право українських державних утворень періоду революції 1917 – 1921 рр.

 1. Правова система УНР доби Центральної Ради і Директорії

 2. Право Української Держави 1918 р.

 3. Право ЗУНР

Література: 8 - 22

Теми і плани семінарських занять
Тема 1. Право князівського періоду (за “Руською правдою” розширеної редакції)


 1. Походження, списки та редакції “Руської правди”

 2. Основні риси цивільного права

 3. Основні риси кримінального права

 4. Судочинство.


Література:

 1. Власов Ю. Н. Государство и право Киевской Руси. – М., 1999. – С. 209 – 231.

 2. Історія держави і права України: Хрестоматія /за ред. О. О. Шевченка. – К., 1996.

 3. Білецький Л. “Руська правда” й історія її тексту. – Вінніпег, 1993.


Тема 2. Державний лад Гетьманщини
 1. Оформлення державного ладу в період козацької революції середини ХVІІ ст.. 2. Автономія Гетьманщини, її обмеження та ліквідація

3. Еволюція державного ладу Гетьманщини в др. пол. ХVІІ – ХVІІІ ст..
Література:

 1. Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

 2. Єрмолаєв В. М., Козаченко А. І. Органи влади і управління Української держави (др. пол. ХVІІ – ХVІІІ ст.):Навчальний посібник. – Х., 2002.

 3. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини 1760 – 1830. – К., 1996.

 4. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.Тема 3. Законодавство УНР періоду Центральної Ради


 1. Універсали: історичний контекст та зміст

 2. Найважливіші закони

 3. Структура та основні положення Конституції УНР


Література:

 1. Хрестоматія з історії держави і права України / за ред. В. Д. Гончаренка. – К., 1997. – Т. 2.

 2. Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. Історія української конституції. – К., 1993.

 3. Копиленко О. Л., Копиленко М. Л. Держава і право України. 1917 – 1920: Навчальний посібник. – К., 1997.

 4. Мироненко О. М. Світоч української державності. – К., 1996.

 5. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ століття. – К., 1993.Тема 4. Територіальна консолідація Радянської України


 1. Історичний контекст та юридичне оформлення приєднання Західної України до СРСР-УРСР

 2. Правові основи входження Північної Буковини до СРСР-УРСР

 3. Юридичне оформлення приєднання Закарпаття до СРСР-УРСР

 4. Передача Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР


Література:

 1. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива і сучасний стан. – К., 1994.

 2. Хрестоматія з історії держави і права України / за ред. В. Д. Гончаренка. – К., 1997. – Т. 2.

 3. Терлюк І. Я. Історія держави і права України: Навчальний посібник-практикум. – К., 1999. – С. 139 – 147.


Основна література до курсу.


 1. Антология мировой правовой мысли: В 5-ти тт. / Отв. ред. Л.Р. Сюлняйнен. — М.:
  Мысль, 1999. — Т. 4. Россия ХІ-ХІХ вв.

 2. Білецький Л. Руська правда і історія її тексту. — Вінніпег, 1993. — 166 с.

 3. Власов Ю.Н. Государство и право Киевской Руси: становление политико-правовых
  отношений (УІ-ХІІІ века). — М.: Юрайт, 1999. — 312 с.

 4. Власов Ю.Н. Законодательство и законодатели России. Пётр Великий. — М.:
  Юрайт, 1998. — 144 с.

 5. Гончаренко В. и др. История государства и права Украины. - Киев. - 1996.

 6. Єрмолаєв В.М., Козаченко А.І. Органи влади і управління Української держави
  (друга пол. ХУІІ-ХУШ ст.ст.): Навчальний посібник. — X.: Право, 2002. — 176 с

 7. Исаев И.А. История государства и права России: Учебник. — М: Юристъ. 2000. —
  608 с.

 8. Історія держави і права України. // А.С.Чайковський, В.І. Батрименко, О.Л.
  Копиленко та інші. — К.: Юрінком Інтер, 2000.

 9. Історія держави і права України. // Кульчицький В.С. Настюк М.І., Тищик Б.Й. -
  Львів. - "Світ". 1996.

 10. Історія держави і права України. // Музиченко П. - Київ. - Знання, 1999.

 11. Історія держави і права України. В 2-ох кн. // За ред. А.Й. Рогожина. — X.: Основа,
  1996.

 12. Історія держави і права України. / Під ред. А.Й. Рогожина. Ч. 1. - Харків. - 1993.

 13. Історія держави і права України. Хрестоматія під ред. О.О. Шевченко. - Київ. - 1996.

 14. Історія держави і права України.// Рогожин А.Й., Страхов М.Н., Гончаренко В.Д. та
  ін. - Київ. - "ІнЮре", 1996.

 15. Історія держави і права України: навч. посібник // Чайковський А.С. Батриченко
  В.І., Гуржій О.І. та ін. - Київ, 1997.

 16. Історія держави і права Україні. Шевченко О.О., Самохвалов В. О. та ін. - - К.:
  Вентурі, 1996.

 17. Конституційне право України. // За ред. Погорілка В.Ф. — К.: Наукова думка, 1999.

 18. Конституційні акти України. 1917-1920 рр. — К., 1992.

 19. Конституція незалежної України. В 2-х т. // За ред. С. Головатого. — К.: Українська
  Правнича Фундація, 1995.

 20. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України 1917-1920 рр. ----- К.:
  Либідь, 1997. —208 с.

 21. Кульчицький В.С, Тищик Б.Й. Історія держави і права України: Навчальний
  посібник. — К.: Атіка, 2001. — 320 с

 22. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя. (1918-1928). - Київ. -
  "Основи".- 1996.

 23. Основи конституційного права України. // За ред. Копейчикова В.В., - Київ. -
  "Юрінком".-1997.

 24. Отечественное законодательство ХІ-ХХ веков: Пособие для семинаров: В 2-х кн. /
  Под ред. О.И. Чистякова. — М: Юристъ, 1999. — Кн. 1 (до XX ст.), Кн. 2 (XX ст.)

 25. Полонська-Василенко Н. Історія України. - Т.1-2. -Київ. -1992.

 26. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. - Київ. - 1993.

 27. Субтельний О Україна: історія. – Київ, 1991.

 28. Тарановский Ф.В. История русского права / Под ред. В.А. Томсинова. - - М.:
  Зерцало, 2004. — 272 с.

 29. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Суспільно-політичний лад і право України у складі
  Литовської держави та Речі Посполитої.

 30. Хрестоматія з історії держави і права України: в 2-ох т. // Гончаренко В.Д., Рогожин
  А.І., Святоцький О.Д, - Київ. - "ІнЮре", 1997.


Додаткова література


 1. Білецький О. .Руська правда й історія її тексту. - Вінніпег, 1993.

 2. Ефремова Н.Н, Министерство юстиции Российской империи 1802-1917 гг.: Историко-
  правовое исследование. - М, Наука, 1983.

 3. Українська Центральна Рада: Документа і матеріали у 2-х т. / Под ред. П.П. Толочко, -
  К.: Наукова думка.

 4. Гурбик Л.О. Аграрна реформа в Україні 16 ст. - К.,1997.

 5. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада: Навч. посібник. - К.: Заповіт. 1997.

 6. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у двох томах. - К.: - "Наук.
  Думка", 1996.

 7. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2-х т. К.: Основи, 1994.

 8. Геродот. Історія в Дев'яти книгах / Уклад. Білецький О.А. - К.: "Наукова думка", 1993.

 9. Костомаров К.Н. Закон Божий : Книга буття українського народу. - К.: Либідь, 1991.

 10. Лазанская Т.И. Государственние крестьяне Украиньї в период кризиса феодально-
  крепостной системи. - К.: Наукова думка, 1989.

 11. Основоположні документи Української Гельсінської спілки - Нью Йорк, 1989.

 12. Українська Гетьманська група 1978-1982 - Торонто.: "Смолоскип".

 13. Давня історія України: в 3-х томах.: Скіфсько-антична доба - т. 2. // за ред. П.П.
  Толочко - К.: Інститут Археології НАН України, 1998.

 14. Пріцак О. Походження Русі. - К.: Обереги 1997.

 15. Іваниченко Р. Київська Русь: початки української держави. - К.: Просвіта, 1995.

 16. Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. - К.; Наук.
  Думка, 1992.

 17. Зубарь В.М.; Русяева А.С. Боспорское царство - Николаев.: М.П. "Возможности
  Киммерии", 1997.

 18. Михайлюк Б. Варшавський договір в світлі національної критики. - Вінніпег, 1950.

 19. Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657 // За ред. В. Смолія - К.: Альтернативи,
  1998.

 20. Документи російських архівів з історії України т. 1: документи до історії запорізького
  козацтва 1613-1620 рр. - Львів, 1998.

 21. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині 17-18 ст.: кордони,
  населення, право. - К.: Основи, 1996.

 22. Реєстр усього Війська Запорозького після Зборівського договору з королем
  польським Яном Казиміром, складений 1649 р., жовтня 16 дня й виданий по достеменному виданню О.Н. Бодянським. - К.: Вища школа, 1994.

 23. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - К.: Вища школа, 1994.

 24. Цибульський В. Переяславська угода 1654 року у зарубіжній історіографії (1945-1990
  р.р.)- Рівне, 1993.

 25. Яковлів А. Договір Богдана Хмельницького з Москвою 1645 р. - Нью Йорк, 1954.

 26. Когут 3. Російський централізм і українська автономія: ліквідація Гетьманщини 1760-
  1830. -К.: Основи, 1996.

 27. Апанович О. Українсько-російський договір 1954 р. міфи і реальність. К.: Варта, 1994.

 28. Литвин М. Науменко К. Історія ЗУНР. - Львів, 1995.

 29. Український правозахисний рух. Торонто-Балтимор. Укр. видав "Смолоскип" ін. В.
  Симоненка, 1978.

 30. Мироненко О.М. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз
  діяльності Центральної Ради. - К., 1995.

 31. Баран В. Україна 1950-1960 рр. Еволюція тоталітарної системи. - Львів, 1996.

 32. Семиряга М.И Тайньї Сталинской дипломатии 1939-1941-М.: "Вьісш.шк". - 1992.

 33. Гончаренко В. и др. История государства й права Украинн. - Киев, 1996.

 34. Історія держави і права України. Хрестоматія Під ред. О.О. Шевченко. - К., 1996.

 35. Історія держави і права України. Під ред. А. Рогожина. 4.1. - Харків, 1993.

 36. Рогожин А. Історія держави і права України. Київ, 1992.

 37. Основьі государства и права: Правовьіе памятники, нормативньїе актьі под ред. В.
  Комарова. - Харьков, 1993.

 38. Малик Я. Історія української державності. - Львів, 1995.

 39. Вивід прав України. - Львів, 1991.

 40. История государства й права Украинской ССР. Под ред. В. Бабия. - Т. 1-2. - Киев,
  1987.

 41. Грушевський М. Ілюстрована історія України. - Київ, 1990.

 42. Грушевський М. Очерк истории украинского народа, Киев, 1990.

 43. Полонська-Василенко Н. Історія України. - Т. 1-2. -Київ, 1992.

 44. Субтельний О. Історія України. - Київ, 1991.

 45. Крип'якевич І.П. Історія України. - Львів, 1990.

 46. Лисяк-Рудницький І. Нарис з історії нової України. - Львів, 1991.

 47. Грабовський С. та ін. Нариси з історії українського державотворення. - Харків, 1995,

 48. Чубатий М. Огляд історії українського права. - Київ, 1994.

 49. Окіншевич Л. Лекції з історії українського права. Право державне. Доба станового
  суспільства. Мюнхен. 1947.

 50. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Суспільно-політичний лад і право України у складі
  Литовської держави та Речі Посполитої. - Івано-Франківськ, 1996.

 51. Дністрянський С. Нова держава. - Відень, 1923.

 52. Іванченко Р. Київська Русь: початки української держави. - Київ, 1995.

 53. Конституційні акти України. 1917-1920 рр. -Київ, 1992.

 54. Слюсаренко А.Г.. Томенко М.В. Історія української конституції. - Київ, 1993.

 55. Підкова І. 3.. Шуст Р.М. Довідник з історії України. Т. 1-3. - Київ, 1989.

 56. Історія України: нове бачення. Т-1. - Київ, 1995. Т.2. - Київ, 1996.

 57. Василенко М. Матеріали до історії українського права. Т.1. - Київ, 1929.

 58. Лотоцький О. Українські джерела церковного права. Варшава, 1931.

 59. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. Київ, 1968.

 60. История государства й права Украиньї. Под ред. Гончаренко В. и др. - Киев, 1993.

 61. Історія держави і права України. Під ред. А. Рогожина, Ч.-1,- Харків, 1993.

 62. Чубатий М. Огляд історії українського права. - Київ, 1994.

 63. Аркас М. Історія північної - Т.1. - Торонто, 1969.

 64. Полонська-Василенко Н. Історія України. Т.І., К., 1992.

 65. Брайчевський М. Конспект історії України. // Старожитності. 1991.- Ч.5.

 66. Рибалка І.К. Історія України. -К., 1991

 67. Ходанов Л.М. Социальная история скифов: Основные проблемы развития древних
  кочевников Евразийских степей. М., 1973.

 68. Хрестоматія з історії УРСР, - К., 1959 - Т. 1.

 69. Дорошенко Д. Нарис історії Украй. Т.1. - К., 1991.

 70. Пальцева Л.А. Херсонес Таврический в У-І вв. до н.э. - Л., 1988.

 71. Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса УІІ-І вв. до н.е.- М..
  1989.

 72. Воронов А.А. Боспор Киммерийский, - М., 1983

 73. Цветаева Т.А. Боспор Рим. - М., 1979.

 74. Стахов М.М. Історія держави і права стародавнього світу. - Харків, 1994.

 75. Повість врем'яних літ. Літопис. К., 1990.

 76. Ефименко А. История украиского народа. - К., 1990.

 77. Дорошенко Д. Нарис історії України. - Т.1. - К., 1991.

 78. Рыбаков В.А. Русь и русские княжества ХП-ХП вв.- М, 1982.

 79. Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. - М., 1979.

 80. Древние славяне и Киевская Русь. - К., 1989.

 81. История государства й права СССР. Часть 1. // Под ред. Юшкова СВ. - М., 1961.

 82. История государства й права СССР. Частьі. / Под ред. Калинина А.С, Гончарова А.Ф.
  -М.,1972.

 83. История государства и права Украинской ССР. В трех томах. Том первий. - К.:Наукова думка, 1987.

Питання для підготовки до заліку з курсу

Історія держави і права України”


1. Предмет, завдання, міждисциплінарні зв’язки курсу.

2. Держава і право грецьких полісів на території України.

3. Становлення державності у східних слов’ян (VI-IX ст.)

4. Загальна характеристика державного ладу в князівський період (IX-XIV ст.)

5. Князівська влада в Київській Русі.

6. Боярська рада і віче в Київській Русі.

7. Князівський апарат в Київській Русі.

8. Джерела права князівського періоду.

9. Основні риси цивільного права князівського періоду.

10. Кримінальне право в князівський період.

11. Суд і судочинство в князівський період.

12. Державний лад українських земель у складі Великого князівства Литовського.

13. Державний лад українських земель в складі Польщі та речі Посполитої.

14. Козацьке самоврядування на Запорізькій Січі і в реєстрових козаків.

15. Джерела права на українських землях в польсько-литовський період.

16. Основні риси права українських земель в польсько-литовський період.

17. Державний лад Гетьманщини в період національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького.

18. Державний лад Гетьманщини в другій половині XVII-XVIII ст..

19. Джерела права Гетьманщини XVII-XVIII ст.

20. Основні риси цивільного і кримінального права Гетьманщини.

21. Судоустрій і судочинство на Гетьманщині.

Питання для підготовки до іспиту з курсу

Історія держави і права України”


1. Предмет, завдання, міждисциплінарні зв’язки курсу.

2. Держава і право грецьких полісів на території України.

3. Становлення державності у східних слов’ян (VI-IX ст.)

4. Загальна характеристика державного ладу в князівський період (IX-XIV ст.)

5. Князівська влада в Київській Русі.

6. Боярська рада і віче в Київській Русі.

7. Князівський апарат в Київській Русі.

8. Джерела права князівського періоду.

9. Основні риси цивільного права князівського періоду.

10. Кримінальне право в князівський період.

11. Суд і судочинство в князівський період.

12. Державний лад українських земель у складі Великого князівства Литовського.

13. Державний лад українських земель в складі Польщі та речі Посполитої.

14. Козацьке самоврядування на Запорізькій Січі і в реєстрових козаків.

15. Джерела права на українських землях в польсько-литовський період.

16. Основні риси права українських земель в польсько-литовський період.

17. Державний лад Гетьманщини в період національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького.

18. Державний лад Гетьманщини в другій половині XVII-XVIII ст..

19. Джерела права Гетьманщини XVII-XVIII ст.

20. Основні риси цивільного і кримінального права Гетьманщини.

21. Судоустрій і судочинство на Гетьманщині.

22. Держава і право на українських землях у складі імперії Габсбургів.

23. Держава і право українських земель Російської імперії (кін.XVIII- сер.XIX ст.)

24. Держава і право українських земель Російської імперії (сер.XIX - поч..XX ст.)

25. Державний лад УНР доби Центральної Ради.

26. Правова система УНР доби Центральної Ради та Директорії.

27. Державний лад УНР доби Директорії.

28. Кодифікації права в Радянській Україні.

29. Державний лад і право Української Держави П. Скоропадського.

30. Державний лад і право ЗУНР.

31. Державний лад Радянської України в 1917-1936 рр.

32. Державний лад Радянської України в 1937-1991 рр.

33. Територіальна консолідація Радянської України.

34. Цивільне, шлюбно-сімейне, трудове право в Радянській Україні.

35. Кримінальне право в Радянській Україні.

36. Судоустрій та процесуальне право в Радянській Україні.

37. Спроби відновлення Української держави за межами Радянської України (Карпатська Україна, Акт 30 червня 1941 р.)

38. Конституційне право Радянської України.

39. Формування органів влади в незалежній Україні.

40. Конституційний процес в незалежній Україні.
Теми курсових робіт з курсу

Історія держави і права України”
 1. Мирні договори Русі з Візантією як джерела права.

 2. Органи центральної влади УНР доби Директорії.

 3. Органи центральної влади УНР доби Центральної Ради.

 4. Розбудова української армії в період Центральної Ради.

 5. Організація збройних сил ЗУНР.

 6. Конституційне право доби Центральної Ради.

 7. Конституційне право доби Гетьманату і П. Скоропадського.

 8. Судоустрій Гетьманщини ХVІІ – ХVІІІ ст..

 9. Організація влади на Запорізькій Січі.

 10. Державно-правовий статус Радянської України в складі СРСР.

 11. Кодифікація права Гетьманщини у ХVІІІ ст..

 12. Політичні організації українського самостійницького руху в роки Другої світової війни.

 13. Кримінальне, цивільне та процесуальне законодавство українських держав 1917 – 1920 рр..

 14. Князівська влада в період єдності та децентралізації Русі.

 15. Конституційне право ЗУНР.

 16. Центральна влада на Гетьманщині ХVІІ – ХVІІІ ст..

 17. Кримінальне право в Київській Русі (за “Руською правдою”).

 18. Кримінально-процесуальне право в період сталінізму.

 19. Розвиток територіально-адміністративного устрою Радянської України.

 20. Магдебурзьке право в межах України.

 21. Кримінальне та цивільне право Гетьманщини ХVІІ – ХVІІІ ст..

 22. Конституційні зміни в УРСР 1944 р..

 23. Державний лад Карпатської України 1938 – 1939 рр..

 24. Судова реформа Кирила Розумовського.

 25. Окупаційна адміністрація в Україні під час радянсько-німецької війни.