Робоча програма навчальної дисципліни громадянське суспільство І Україна - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 14.79kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» 1 13.9kb.
Робоча програма навчальної дисципліни педіатрія (шифр І назва навчальної... 4 680.81kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 01філософія 1 318.04kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 4 1095.62kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 315.64kb.
Робоча програма навчальної дисципліни пропедевтика педіатрії (шифр... 5 886.66kb.
Робоча програма навчальної дисципліни c оціологія 1 344.37kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «прогнозування» 1 14.99kb.
Робоча програма навчальної дисципліни метафізика 2 445.07kb.
Робоча програма навчальної дисципліни онтологія 1 342.03kb.
Лисенков С. Л. Теорія держави і права: Підручник 1 343.18kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма навчальної дисципліни громадянське суспільство І Україна - сторінка №1/1


Львівський національний університет

імені Івана Франка
Кафедра політології
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи


___________________________

“______” 2012 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИГромадянське суспільство і Україна
галузі знань 0303 – журналістика та інформація
напряму підготовки 6.030301– журналістика
факультету журналістики

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів – 2012

Громадянське суспільство і Україна: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0303 – журналістика та інформація напряму підготовки 6.030301 –журналістика. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012.- 18 с.

Розробник: Сліпецька Юлія Миронівна, кандидат політичних наук, асистент кафедри політології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри політології
Протокол № від “ 31 ” серпня 2012 р.
Завідувач кафедрою політології
_______________________ Поліщук М.В. (підпис) (прізвище та ініціали)

______________ 2012 р

На засіданні Вченої ради філософського факультету:
Протокол № від “ ” __________ 2012 р.
Голова Вченої ради:

_______________________ Мельник В. П. (підпис) (прізвище та ініціали)

_____________ 2012 р

 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Громадянське суспільство і Україна”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0301 – соціально-політичні науки
Нормативна


Модулів – 2

Спеціальність

6.030301 – журналістика
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2
3-й

Курсова робота – немає

Семестр

Загальна кількість годин – 725-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


36 год.

Практичні, семінарські

0 год

Лабораторні

0 год.

Самостійна робота

36 год.

ІНДЗ: немає

Вид контролю: залік 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

”Громадянське суспільство і Україна” є нормативним курсом для студентів третього року навчання факультету журналістики.

Мета курсу дати студентам розгорнуте уявлення про громадянське суспільство та його інститути, здійснити огляд основних теоретико-методологічних підходів до аналізу громадянського суспільства, визначити його структуру, функції, розглянути основні моделі громадянського суспільства, показати взаємовідносини громадянського суспільства та держави, визначити стан та перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні.
Завдання курсу:


 • ознайомити студентів з місцем громадянського суспільства в демократичному політичному режимі;

 • сформувати у студентів знання про поняття громадянського суспільства, його структуру, головні інститути та функції;

 • простежити еволюцію розвитку основних концепцій громадянського суспільства в світовій політичній думці та політичній думці України;

 • виробити навики користуватися категорійно-понятійним апаратом з даного курсу, користуватися літературою та довідковим матеріалом з даної проблематики;

 • ознайомити студентів з основними моделями громадянського суспільства;

 • формувати критичне мислення, вміння оцінювати сучасну політичну практику;

 • визначити якісні зміни у співвідношенні громадянського суспільства в Україні.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ


Студент повинен знати:

 1. основні теоретичні підходи до аналізу громадянського суспільства, концепції та моделі громадянського суспільства, історичні етапи становлення громадянського суспільства як інституту демократії;

 2. основні інститути громадянського суспільства, зокрема особливості інституту громадських організацій, ЗМІ, громадської думки, тощо;

 3. ключові цінності громадянського суспільства та їх роль в демократичному суспільстві;

 4. проблеми, з якими зіштовхується Україна на шляху становлення громадянського суспільства.

уміти:

1) грамотно користуватися категоріями політології щодо проблем громадянського суспільства;

2) визначати структуру громадянського суспільства, механізми його функціонування, основні інститути та функції;

3) оцінювати переваги та недоліки громадянського суспільства, його роль у політичній системі, зокрема у політичній системі Україні,

4) формувати власну позицію щодо стану громадянського суспільства в Україні


 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Громадянське суспільство: теоретична парадигма та сучасна практика в Україні.

Тема 1. Громадянське суспільство: сутність та функції

Громадяни та їх організації. Поняття громадянського суспільства, основні теоретико-методологічні підходи до його визначення. Основні атрибути (індикатори) громадянського суспільства. Інституції та функції громадянського суспільства. Умови життєздатності громадянського суспільства.


Тема 2. Моделі громадянських суспільств. Основні підходи до розуміння громадянського суспільства.


Функціональні моделі громадянського суспільства. Національні особливості громадянських суспільств. Особливості громадянських суспільств у США і в Європі. Вплив процесів трансформації на форму громадянських суспільств. “Навздогінна модель” розвитку і виникнення громадянського суспільства. Громадянське суспільство як умова свободи й демократії. Роль правової держави.
Тема 3. Теоретична парадигма дослідження громадянського суспільства і політики

Громадянське суспільство і політика: ліберальне та комунітаристське трактування проблеми. Домодерна парадигма: витоки осмислення концептів громадянського суспільства за часів античності, середньовіччя та відродження. Модерна парадигма: становлення та розвиток класичної теорії громадянського суспільства. Новітня парадигма: плюралізм відповідей на нові викликиТема 4. Держава і громадянське суспільство


Відносини і взаємовплив громадянського суспільства і держави Громадянське суспільство як підсистема соціальної системи. Розанваллон та Вівре про поділ на державу, громадянське та політичне суспільство. Взаємозв’язок держави, політичного та громадянського суспільств. Громадянське суспільство та правова і соціальна держава. Структура громадянського суспільства: інститути, норми, культура, цінності. Функції громадянського суспільства.

Тема 5. Громадянське суспільство і демократія

Поняття та умови функціонування демократії. Три хвилі демократизації за С. Гантінгтоном. Вплив процесів трансформації на форму громадянських суспільств. Громадянське суспільство як умова свободи та демократії. Правова держава і демократіяТема 6. Громадянське суспільство як дороговказ посткомуністичної трансформації

Ф. Фукуяма про зміни на рівні громадянського суспільства. С. Гантінгтон про хвилі демократизації. Посткомуністичне суспільство у порівняльній перспективі М. Говарда, «Проблеми посткомунізму: Громадянське суспільство тоді і тепер» Б. Геремека, «Громадянське суспільство після комунізму: від опозиції до атомізації» О. Смолара.Тема 7. Громадянське суспільство, соціальний капітал і політична участь

Публічна сфера як сфера громадської відкритості. ЗМІ як інститут публічної сфери. Типи громад та громадське самоврядування. Сучасні форми самоорганізації населення та їх взаємодія з державою. Культурний, символічний та соціальний капітали. Соціальний капітал: поняття та передумови створення. Соціальний капітал та ефективність держави, прийняття рішень. Структура соціального капіталу.Тема 8. Політичні аспекти діяльності громадських організацій у демократичному суспільстві: теорія і практика

Громадянське суспільство як мережа громадських організацій. Функції громадських організацій. Види громадських організацій. Міжнародні громадські організації та їх вплив на функціонування громадянського суспільстваТема 9. Теорія громадянського суспільства в світовій політичній думці

Ідеї Античності про громадянськість та свободу. Цінності громадянського суспільства в працях середньовічних мислителів. Епоха Відродження та ідеї громадянського суспільства. Громадянське суспільство у політичних ідеологіях: лібералізм, соціал-демократія. Громадянське суспільство та комунікативні теорії. Місце громадянського суспільства у ідеологіях переходу до демократії
Тема 10. Відображення принципів громадянського суспільства в інтелектуальній спадщині українських мислителів

Громадівський ідеал М.Драгоманова. І.Франко про саморозвиток та самоорганізацію громад. Доба національно-визвольних змагань та ідеї громадянського суспільства. Б. Кістяківський: правова держава та громадянське суспільство


Тема 11. Громадянське суспільство в умовах Радянського Союзу і на початку демократизації

Чи існувало громадянське суспільство в СРСР? Дисидентський рух як вияв громадянського суспільства. Громадянське суспільство як чинник демократизації і державотворення наприкінці 80-х - поч.90-х. Горбачовська «перебудова» . Мета і головний результат «перебудови». Перші громадські (неформальні) організації в Україні. Революція на граніті, 1990 рік. Політика гласності та політичного плюралізму.


Тема 12. Розвиток громадянського суспільства в незалежній Україні

Формування правового поля для громадянського суспільства. Структура та життєдіяльність громадянського суспільства. Кількісні аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні. Масові акції громадянського протесту 2001-2003 рр. Помаранчева революція як акт громадянського суспільства.


Тема 13. Вплив громадянського суспільства на політичні процеси у сучасній Україні.

Громадські організації і їх роль у політичному процесі в Україні. Роль громадських організацій у забезпеченні демократичних виборів. Помаранчева революція як вияв громадянського суспільства. Сучасний стан та перспективи громадянського суспільства в Україні


Тема 14. Громадська думка як інститут демократичного суспільства

Поняття і функції громадської думки. Взаємодія громадської думки і влади. Громадська думка як соціальний інститут. Проблеми інституалізації громадської думки в Україні. Розвиток громадянського суспільства як умова інституалізації громадської думки.


Тема 15. ЗМІ, Інтернет і громадянське суспільство

ЗМІ, їх роль і функції у суспільстві. Потенційні і реальні ефекти впливу ЗМІ на розвиток і зміцнення громадянського суспільства. Втілення принципів громадянського суспільства у сфері Інтернет.Тема 16. Громадянська культура і роль громадянина

Поняття політичної і громадянської культури. Основні виміри громадянської культури. Політична культура як громадська компетентність. Форми громадської участі та зміцнення демократії.Тема 17. Права людини як цінність громадянської культури

Поняття права людини. Сучасні дискусії щодо прав людини. Права та свободи. Права та відповідальність громадянина. Права людини та представницькі інститути демократії. Типологія прав людини. Методи й механізми захисту прав людини. Інститут Уповноваженого з захисту прав людини.Тема 18. Нація та громадянське суспільство

Нація як суб’єкт політики. Поняття національної держави. Націоналізм: цінності та ідеологія. Національні меншини у складі держав та як елемент громадянського суспільства. Громадянське суспільство як фактор становлення національних держав. Майбутнє національних держав в контексті громадянського суспільства.

 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Громадянське суспільство: сутність та функції

4

2


2

Тема 2. Моделі громадянських суспільств. Основні підходи до розуміння громадянського суспільства

4

2


2

Тема 3. Теоретична парадигма дослідження громадянського суспільства і політики

4

2


2

Тема 4. Держава і громадянське суспільство

4

2


2

Тема 5. Громадянське суспільство і демократія

4

2


2

Тема 6. Громадянське суспільство як дороговказ посткомуністичної трансформації.

4

2


2

Тема 7. Громадянське суспільство, соціальний капітал і політична участь

4

2


2

Тема 8. Політичні аспекти діяльності громадських організацій у демократичному суспільстві: теорія і практика

4

2


2

Контроль знань за підсумками зм. модулю 1

2

2

Модуль 2

Змістовий модуль 2

Тема 9. Відображення принципів громадянського суспільства в світовій політичній думці

4

2


2

Тема 10. Відображення принципів громадянського суспільства в інтелектуальній спадщині українських мислителів

4

2


2

Тема 11. Громадянське суспільство в умовах Радянського Союзу і на початку демократизації

4

2


2

Тема 12. Розвиток громадянського суспільства в незалежній Україні

4

2


2

Тема 13. Вплив громадянського суспільства на політичні процеси у сучасній Україні.

4

2


2

Тема 14. Громадська думка як інститут демократичного суспільства

4

2


2

Тема 15. ЗМІ, Інтернет і громадянське суспільство

4

2


2

Тема 16. Громадянська культура і роль громадянина

4

2


2

Тема 17. Права людини як цінність громадянської культури

4

2


2

Тема 18. Нація та громадянське суспільство

4

2


2

Контроль знань за підсумками зм. модулю 2.

2

2
Усього годин

72 1. Самостійна робота
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Витоки та еволюція концепції громадянського суспільства в історії світової політичної думки

4

2

Публічна сфера та її роль у громадянському суспільстві

4

3

Інститути громадянського суспільства

4

4

Третій сектор. Міжнародні громадські організації

4

5

Соціальний капітал і громадянське суспільство

4

6

«Замінники» громадянського суспільства.

4

7

Моделі громадянського суспільства

4

8

Держава і громадянське суспільство

4

9

Громадянське суспільство в Україні

4
Разом

36


 1. Методи контролю

Оцінку знань, умінь та практичних навичок студента з навчальної дисципліни “Громадянське суспільство і Україна” здійснюють за 100-бальною шкалою.

Оцінювання знань студентів відбувається на основі результатів

- поточного тестування;

- підсумкового контролю знань (заліку).

Поточний контроль знань студентів проводять за результатами:

- оцінювання самостійної роботи студентів,


 • контролем за виконанням модульних завдань.

Залік з дисципліни проводиться в усній формі. Підставою для отримання заліку є написання модулю (25балів) та есе (25 балів). Максимальна кількість балів, яку студент може отримати на заліку – 50.


 1. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни яка завершується заліком, становить за поточну успішність ( модуль + есе) 50 балів, на заліку студент може отримати – 50 балів.


Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Національна шкала

Рейтингова шкала

Оцінка за шкалою ЕСТS

Пояснення

5 (відмінно)

90-100

А

Відмінно

4 (добре)

81-89

В

Дуже добре

71-80

С

Добре

3 (задовільно)

61-70

D

Задовільно

51-60

Е

Достатньо

2 (незадовільно)25-50Незадовільно (з можливістю повторного складання)

1-24

F

Незадовільно

(з обов'язковим повторним курсом)ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


З КУРСУ «ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І УКРАЇНА»

(питання до заліку)

 1. Сутність та основні дефініції громадянського суспільства.

 2. Основні концепції та підходи до розуміння громадянського суспільства.

 3. Етапи становлення поняття та явища громадянського суспільства.

 4. Теоретичні та аналітичні моделі громадянського суспільства.

 5. Національні особливості громадянських суспільств.

 6. Вплив процесів трансформації на форму громадянських суспільств

 7. Структура, інститути та функції громадянського суспільства.

 8. Передумови формування та чинники, що визначають стан та рівні громадянського суспільства.

 9. Онтологія громадянського суспільства: аналітико-дискурсивні теорії взаємодії держави і громадянського суспільства.

 10. Епістемологічний вимір співвідношення громадянського суспільства і держави: емпіризм, критичний реалізм, ідеалізм, і конструктивізм

 11. Дві основні традиції розуміння громадянського суспільства: Л-традиція та М-традиція.

 12. Раціональний вибір, елітоцентричний та інституційний ракурси у поглядах на політичне суспільство і громадянське суспільство.

 13. Громадянське суспільство і політика: ліберальне та комунітаристське трактування проблеми.

 14. Принципи взаємодії громадянського суспільства і політичного суспільства.

 15. Громадянське суспільство і держава: особливості співвідношення.

 16. Громадянське суспільство і демократія: взаємодія та взаємовплив.

 17. Громадянське суспільство у контексті соціальних трансформацій.

 18. Роль громадянського суспільства у посткомуністичних демократичних перетвореннях.

 19. Соціальний капітал: поняття та передумови створення.

 20. Громадянське суспільство, соціальний капітал і політична участь

 21. Громадські організації як інституційний вимір громадянського суспільства: категоріальний аспект.

 22. Особливості взаємодії ГО та держави у західних демократіях.

 23. Різновиди та класифікація ГО за сферами та принципами діяльності.

 24. Економічні основи діяльності ГО на заході.

 25. Роль ГО у залученні громадян до суспільної діяльності.

 26. ЗМІ і громадські організації у контексті розвитку та посилення громадянського суспільства.

 27. Громадянська сутність ЗМІ vs економічні та політичні основи діяльності медіа.

 28. Віртуальне громадянське суспільство: громадянське суспільство і інтернет (інтернет-видання, інтернет-форуми, соціальні мережі і їх можливості в реалізації принципів громадянського суспільства.

 29. Відображення принципів громадянського суспільства в інтелектуальній спадщині українських мислителів кінця XIX- поч. XX ст.

 30. Громадянське суспільство у Галичині на початку XX ст.

 31. (псевдо) Громадянське суспільство у радянські Україні.

 32. Дисидентський рух як вияв паростків громадянського суспільства в Україні у радянський період.

 33. Роль організацій громадянського суспільства у процесах державотворення та демократизації в Україні наприкінці 80-х-початку 90-х років.

 34. Інституалізація громадянського суспільства в Україні в період незалежності (динаміка росту чисельності, сфери та принципи діяльності ГО).

 35. Правові основи діяльності ГО в сучасній Україні: проблеми та перспективи.

 36. Вплив громадських організацій на політичні процеси у незалежній Україні: способи, механізми та ефекти.

 37. Помаранчева революція як вияв громадянського суспільства.

 38. Виборчі процеси в Україні і роль у них організацій громадянського суспільства.

 39. Сучасний стан громадянського суспільства в Україні: можливості та загрози.

 40. Особливості сучасного медіапростору України у контексті розвитку громадського суспільства. 1. Рекомендована література
 1. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. / Пер. з англ. – К.: Критика, 2001. – 272 с.

 2. Андрущенко В. Історія соціальної філософії. Західноєвропейський контекст. – К.: Тандем. – 416с.

 3. Андрущенко В.П. Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. Видання у двох томах. – К.: Ґенеза. – 1993р.

 4. Аристотель. Політика. – К.: Основи, 200. – 239 с.

 5. Белламі Р. Три моделі прав і громадянства. Лібералізм: антологія. К.:Смолосип. 2002. с. 974 – 997.

 6. Вінсент Дж. Права людини і культурний релятивізм. Лібералізм: антологія. К.:Смолосип. 2002. с. 936 – 956.

 7. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості. Дослідження категорії громадське суспільство. – Львів:Літопис, 2000. –С.

 8. Гарік І. Плюралізм в арабському світі. // Глобальне відродження демократії. – Львів, 2004. – с. 341 – 356.

 9. Гегель Г. В. Ф. Основи філософії права/ Перекл. з нім. – Київ: Юніверс, 2000. – С. 169-211.

 10. Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. Серия "Библиотека Московской школы политических исследований". - М.: Аd marginem., 1995.

 11. Гіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 726 с.

 12. Гоббс Т. О свободе и необходимости. Соч. в 2 т. Т. 1. – М.: Мысль, 1989. – С. 574 – 612.

 13. Гражданское общество: идея, наследие социализма и современная украинская реальность: колект. монографія. – Луганськ, 2002. – 282с.

 14. Громадянське суспільство як здійснення свободи. Центрально-східноєврапейський досвід. Збірник наук.праць/ за ред. А. Карася. – Львів, 1999. – С.

 15. Громадянське суспільство: проблеми становлення. / В.Ф. Сіренко, В.І.Тимошенко, та ін. – К.: Логос, 1997. – 124с.

 16. Дворкін Р. Свобода, рівність, спільнота // Сучасна політична філософія. Антологія. – К.: Основи, 1998. – с. 313 – 344.

 17. Демократизація України: програма малих прооектів.Посібник з розвиткку громад: Практичний порадник для небайдужих / Кол.авт.:Л.О.Єльчева, І.М. Ібрагімова та ін. – К., - 2007. – 458с.

 18. Джекі Сміт Світове громадянське суспільство? Міжнародні громадські рухи та організації і соціальний капітал \\ Журнал «Ї». – 2001. - № 21.

 19. Драгоманов М. Переднє слово // Драгоманов М.П. Вибране. – К.: Либідь, 1991. – с. 276 – 327.

 20. Кант І. Критика чистого розуму. – К.: Юніверс, 2000. – 501с.

 21. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних баченнях: Монографія. – Київ; Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 520 с.

 22. Кин Дж. Мас-медіа і демократія. К. 1999.

 23. Кін Дж. Громадське суспільство. Старі образи, нове бачення. – Київ: “К. І. С.”; “АНОД”, 2000, - 191с.

 24. Кістяківський Б. Держава і особистість / Б. Кістяківський. Вибране. – К.: Абрис, 1996. – С.252.

 25. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Львів: „Червона калина”. – 2002. -276 с.

 26. Кравченко П.А. Вітчизняний культурно-історичний досвід у системі сучасного державотворення. – К.: Ґенеза, 2001. – 332с.

 27. Кухта Б. Історія політико-правових вчень. Львів.

 28. Лок Дж. Два трактати про врядування. – К.: Основи., 2001. – 265 с.

 29. Мак’явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець. – К.: Основи., 1998. – 420 с.

 30. Націоналізм. Антологія. – К.: Смолоскип, 2000.

 31. Новицки Марек. Права человека: Что входит, а что не входит в это понятие? Запись лекции, прочитаной на Междкународной летней школе по правам чселовека в сентябре 1998 г. – Варшава. – 2005. – 52 с.

 32. Основи демократії: навч.посіб. / за заг.редакцією А.Ф.Колодій. – К.: «Ай -Бі», 2004. – с.161- 199.

 33. Парсонс Т. Теорія соціальних систем. – Москва, 2000.

 34. Пасько Ігор, Пасько Ярослав. Громадське суспільство і національна ідея. Україна на тлі європейських процесів. Компаративні нариси. – Донецьк: Східний видавничий дім, 1999.

 35. Патей-Братасюк М., Довгунь Т. Громадянське суспільство: сутність, ґенеза ідеї, особливості становлення в умовах сучасної України. – Тернопіль: Мандрівець, 1999. – 183 с.

 36. Патнем Р. Гра в кеглі наодинці: занепад соціального капіталі Амрики / „Ї”. № 21. 2001.

 37. Патнем Р. Творення демократії: традиції громадської активності в сучасній Італії. – Київ: Основи. 2001. С.302.

 38. Політологія кін. ХІХ перша половина ХХ ст.: Хрестоматія. / за ред. Семківа О. – Львів: Світ, 1996. – 800с.

 39. Прошко В. Принцип субсидіарності – інструмент розподілу повноважень // Аспекти самоврядування. – 2000. - № 1. – с.2 – 10.

 40. Рікер П. Право і справедливість. – К.: Дух і літера, 2002. – 218 с.

 41. Роземблюм Н. Громадянські суспільства: лібералізм і моральні впливи плюралізму. // Доступно з: ji-magazine.lviv.ua

 42. Токвіль А. де. Про демократію в Америці. – К.: Всесвіт, 1999.

 43. Тома Аквінський. Коментарі до Аристотелевої «Політики» / Пер. з латини. – К.: Основи., 2000. – 794 с.

 44. Тофлер О. Метаморфозы власти. М. 2002.

 45. Фіш С. Четвертий перехідний період Росії. / Глобальне відродження демократії/ за ред.. Ларрі Раймонда і М. Ф.Платтнера. – Львів: «Ahill». – 2004. – с. 328 – 340.

 46. Франко І. До історії соціалістичного руху. // Франко І. Мозаїка. – Львів: Каменяр, 2001. С. 400 – 424.

 47. Франко І. Що таке громада і чим вона повинна бути. Т. 44, кн.. 2. С. 175.

 48. Фукуяма Френсіс. Соціальний капітал.

 49. Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность. – М.: Academia, 1995.

 50. Хорос В. Гражданское общество: общие подходы. // МеиМО. – 1995. - № 11.

 51. Цицерон М.Т. Про державу. Про закони. Про природу богів. / Пер .з латини. – К.: Основи, 1998. – 477 с.

 52. Шилз Е. Нація, національність, націоналізм і громадянське суспільство. // Ї. 2001. № 21. С. 79 – 102.

 53. Beyme Klaus von. Wspolczesne teorie polityczne. Warszawa: Wydawnitctwo Naukowe Scholar. -2005. c. 344

 54. Cohen Jean L., Arato Andrew. Civil Society and Political Theory. The MIT Press? Cambridge. 1995 . – 770p.

 55. The State of the Nation. Ernest Gellner and the theory of Nationalism /edited by John A. Hall. Cambridge. 1998