Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання відносин власності галузь знань 0304 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Робоча програма навчальної дисципліни природноресурсове право галузь... 6 1015.89kb.
Робоча програма навчальної дисципліни інвестиційне право галузь знань... 1 301.81kb.
Робоча програма навчальної дисципліни порівняльне цивільне та комерційне... 1 292.96kb.
Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави І права галузь... 8 657.4kb.
Робоча програма навчальної дисципліни конституційне право України... 16 3301.68kb.
Робоча програма навчальної дисципліни цивільне та сімейне право (частина 1) 7 505.2kb.
Робоча програма навчальної дисципліни державне право зарубіжних країн... 13 1835.59kb.
Робоча програма навчальної дисципліни проблеми теорії держави І права... 4 434.5kb.
Робоча програма навчальної дисципліни аграрне право галузь знань... 6 850.25kb.
Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне гуманітарне право... 2 413.83kb.
Робоча програма навчальної дисципліни порівняльне екологічне право... 1 341.74kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни філософія права для підготовки... 1 275kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання відносин власності галузь - сторінка №1/1
Форма № Н – 3. 04

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Миколаївський інститут права
Кафедра цивільно-правових дисциплін
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Президент НУ «ОЮА»

академік ___________ Ківалов С. В

_________________________ 2013 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Правове регулювання відносин власності
галузь знань 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

Миколаїв – 2013 рік
Робоча програма з «Правове регулювання відносин власності» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»
Розробники: ст.викладач Данильченко Олена Валентинівна
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін

Протокол від «29» серпня 2013 р. № 7

Завідувач кафедри
цивільно-правових дисциплін _______________ І.Г. Оборотов

(підпис)

Проректор

з навчально-виховної роботи

та ОНП у ВСП,

професор Ю. Є. Полянський


методист В. В. Воєводіна

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Галузь знань

__0304 Право__

(шифр і назва)


За вибором


Напрям підготовки

6.030401 Правознавство

(шифр і назва)Рік підготовки:

3-й

Семестр

6Лекції

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр


14 год.Практичні, семінарські

12 год.ЛабораторніСамостійна робота

28год.Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

Залік

Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні

(семінарські)Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрольні роботи

Самостійна робота

Всього годин

Залік

Екзамен

Денна ЦГЮ

3

6

14

12


26

-

-

28

54

+

-

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Дана програма має своєю метою забезпечення навчального процесу з курсу «правове забезпечення права власності» для студентів Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія» спеціальності 6.030401, “право”.

Концепція курсу передбачає проходження студентом в період навчання наступних стадій:

І. Формування уявлення про предмет вивчення.

“пасивне” сприйняття й накопичення інформації;

набуття навичок цілеспрямованого сприйняття правових явищ;

збагачення знань та формування уявлення про еталони, що забезпечують повноцінне сприйняття правових явищ;

розширення обсягу уявлень про конкретні предмети та явища, які входять у сферу регулювання відносин власності

ІІ. Формування правових понять.

збагачення словника правових термінів;

виділення та розпізнавання цивільно-правових понять серед інших;

оволодіння прийомами групування, класифікації та узагальнення знань у предметах та явищах цивільного і сімейного права з метою формування понять.

ІІІ. Оперування цивільно-правовими знаннями, вміннями та поняттями у практичній діяльності.

навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній практичній діяльності.

Метою курсу є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи й сутності відносин власності, що склалися в Україні, правового закріплення цих відносин нормами цивільного, сімейного, земельного, господарського, адміністративного права, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих спеціалістів-цивілістів, формування творчої особистості майбутніх юристів.

Після вивчення даного курсу студенти повинні:

Бути спроможними продовжувати процес вивчення питань правового регулювання відносин власності, розрізняти характер правовідносин; правильно орієнтуватися яке законодавство застосовувати в конкретній ситуації.

Мати навички практичної роботи, розуміти зміст нормативних актів і застосовувати норми права до конкретних життєвих ситуацій;

Мати навички науково-дослідницької роботи.

Навчання проводиться з використанням активних методик: поєднання аудиторних занять із самостійною та практичною роботою. До аудиторних занять пропонуються теми, які необхідні для вивчення. Кожна тема забезпечена переліком основних питань та списком літератури. Виконання завдань покликане сприяти розвиткові у студентів аналітичного мислення, вміння самостійно працювати з нормативними актами, систематизувати отримані знання при вивченні таких навчальних дисциплін: цивільне та сімейне право, земельне право, господарське право.

Для отримання студентами практичних навичок пропонується на власний розсуд вирішувати задачі, які представляють собою конкретні справи з практики судів. Студент повинен дати теоретичний аналіз ситуації і судове рішення справи. При підготовці до занять студент не повинен обмежуватися списком літератури, що вказана у програмі, але й здійснювати самостійний пошук.

Форми вивчення навчальної дисципліни: лекції, семінарські заняття, самостійна робота студентів за темами.

Форми поточного контролю: опитування, підготовка рефератів.

Формою підсумкового контролю знань є залік.


3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Загальні положення про право власності

Право власності в системі речових прав.

Поняття власності і права власності. Їх співвідношення

Зміст права власності.

Види права власності.

Здійснення права власності. Обмеження права власності.

Юридичні гарантії здійснення права власності


Тема 2. Способи набуття права власності

Загальні поняття набуття права власності

Момент набуття права власності

Первинні підстави набуття права власності.

Похідні підстави набуття права власності.

Набувальна давність

Приватизація. Об'єкти приватизації. Способи приватизації.

Реєстрація права власності і інших речових прав та її правове значення


Тема 3. Підстави припинення права власності

Припинення права власності за волею власника

Примусове припинення права власності.

Реституція, конфіскація.

Викуп пам'яток історії і культури. Викуп земельної ділянки у зв'язку із суспільною необхідністю.

Викуп нерухомого майна у зв'язку з викупом земельної ділянки.

Звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника

Тема 4. Види права власності за суб’єктом.

Право приватної власності. Суб'єкти права приватної власності. Об'єкти права приватної власності. Правове регулювання права приватної власності.

Право державної власності. Суб'єкти права державної власності. Об'єкти права државної власності. Здійснення державою права власності.

Право комунальної власності. Суб'єкти і об'єкти права комунальної власності. Особливості здійснення права комунальної власності
Тема 5. Види права власності залежно від числа власників.

Поняття права спільної власності. Суб’єкти, об’єкти права спільної власності

Право спільної сумісної власності.

Право спільної часткової власності.

Особливості здійснення права спільної власності.
Тема 6. Види права власності залежно від правового режиму.

Право власності на землю. Особливості равового регулювання права власності на землю. Способи набуття права власності на землю. Обмеження прав власника земельної ділянки (сервітути, емфітевзіс, суперфіцій)

Право власності на житло. Способи набуття права власності на житло. Обмеження прав власника на житло.
Тема 7. Захист права власності

Загальна характеристика захисту права власності.

Речово-правові засоби права власності: основні і допоміжні.

Віндікація (віндікаційний позов).

Захист права власності від порушень, що не пов’язані з позбавленням володіння (негаторний позов).

Визнання права власності.Зобов'язально-правові засоби захисту.


4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИДенна форма навчанння
Тема

ЦГЮЛекц.

Семін.

Сам.роб.

1.

Загальні положення про право власності

2

2

4

2.

Способи набуття права власності

2

2

4

3.

Підстави припинення права власності

2

2

2

4.

Види права власності за суб’єктом

2

2
4

5.

Види права власності залежно від числа власників.

2

2
4

6.

Види права власності залежно від правового режиму.

2

2

4

7.

Захист права власності

2

2

6Усього

14

12
28
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


№ з/п

Назва теми

Кільк. годин

1

Загальні положення про право власності

1.Право власності в системі речових прав.

2.Поняття власності і права власності. Їх співвідношення

3.Зміст права власності.

4.Види права власності.

5.Здійснення права власності. Обмеження права власності.

6.Юридичні гарантії здійснення права власності


2

2

Набуття та припинення права власності

1.Загальні поняття набуття права власності

2.Момент набуття права власності

3.Первинні підстави набуття права власності.

4.Похідні підстави набуття права власності.

5.Набувальна давність

6.Приватизація. Об'єкти приватизації. Способи приватизації.

7.Припинення права власності

8.Реєстрація права власності і інших речових прав та її правове значення


2

3

Види права власності за суб’єктом

1.Право приватної власності.

2.Суб'єкти права приватної власності.

3. Об'єкти права приватної власності.

4.Правове регулювання права приватної власності.

5.Право державної власності.

6.Суб'єкти права державної власності.

7.Об'єкти права државної власності.

8. Здійснення державою права власності.

9.Право комунальної власності. Суб'єкти і об'єкти права комунальної власності.

10. Особливості здійснення права комунальної власності2

4

Види права власності залежно від числа власників

1.Поняття права спільної власності.

2.Суб’єкти, об’єкти права спільної власності

3.Право спільної сумісної власності.

4.Право спільної часткової власності.

5.Особливості здійснення права спільної власності.2

5

Види права власності залежно від правового режиму

1.Право власності на землю.

2.Особливості правового регулювання права власності на землю.

3.Способи набуття права власності на землю.

4. Обмеження прав власника земельної ділянки (сервітути, емфітевзіс, суперфіцій)

5. Право власності на житло.

6. Способи набуття права власності на житло.

7.Обмеження прав власника на житло.2

6

Захист права власності

1.Загальна характеристика захисту права власності.

2.Речово-правові засоби права власності: основні і допоміжні.

3.Віндікація (віндікаційний позов).

4.Захист права власності від порушень, що не пов’язані з позбавленням володіння (негаторний позов).

5.Визнання права власності.

6.Зобов'язально-правові засоби захисту права власності.


2


8. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п

Назва теми

Кіл. годин

1.

Загальні положення про право власності

4

2.

Способи набуття права власності

4

3.

Підстави припинення права власності

2

4.

Види права власності за суб’єктом

4

5.

Види права власності залежно від числа власників

4

6.

Види права власності залежно від правового режиму

4

7.

Захист права власності

6289. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Теми рефератів

Право власності в системі речового права

Управління майном державної власності

Суб'єкти права приватної власності

Суб'єкти права комунальної власності

Особливості приватизації окремих об’єктів

Приватизація цілісних майнових коплексів

Спільна сумісна власність подружжя

Спільна власність членів сім’ї

Власність фермерського господарства

Реєстрація прав власності

Правове регулювання відносин власності громадських об’єднань

Допоміжні речово-правові засоби захисту

Позов про захист прав співласника у випадку виділу, поділу та продажу спільного майна

Зобов'язально-правовий спосіб захисту права власності

Основні речово-правові засоби захисту права власності

Право господарського відання

Право оперативного управління

Повернення безпідставно отриманого чи збереженного майна

Спеціальні способи захисту10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 1. лекції;

 2. семінарські заняття;

 3. самостійна робота;

 4. індивідуальні та групові консультації.11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 1. залікРОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ


Оцінка за системою ECTS

Оцінка за національною шкалою оцінювання
залік

A

відмінно

зараховано

B, C

добре

D, E

задовільно

Fx

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліниПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


 1. Право власності в системі речових прав.

 2. Поняття власності і права власності.

 3. Зміст права власності.

 4. Види права власності.

 5. Спільна власність.

 6. Здійснення права власності.

 7. Загальні поняття набуття права власності.

 8. Первинні підстави набуття права власності.

 9. Похідні підстави набуття права власності.

 10. Створення нової речі

 11. Переробка речі

 12. Знахідка

 13. Скарб

 14. Безхазяйне майно

 15. Привласнення дарів природи

 16. Приватизація

 17. Об'єкти приватизації.

 18. Способи приватизації.

 19. Набувальна давність

 20. Припинення права власності.

 21. Припинення права власності за волею власника

 22. Викуп земельної ділянки

 23. Викуп памяток історії і культури

 24. Звернення стягнення на майно власника

 25. Реституція

 26. Конфіскація

 27. Класифікація видів права власності

 28. Види права власності залежно від кількості власників

 29. Особливості права спільної власності.

 30. Спільна сумісна власність

 31. Здійснення права спільної сумісної власності

 32. Припинення права спільної сумісної власності

 33. Управління спільною сумісною власністю

 34. Спільна часткова власність

 35. Здійснення спільної часткової власності

 36. Права співласників

 37. Обов’язки співласників

 38. Переважне право співласника на купівлю частки в спільній частковій власності

 39. Припинення права спільної часткової власності

 40. Право приватної власності

 41. Суб’єкти права приватної власності

 42. Об’єкти права приватної власності.

 43. Право державної власності

 44. Особливості здійснення права державної власності

 45. Виключне право українського народу

 46. Право комунальної власності

 47. Особливості здійснення права комунальної власності.

 48. Загальна характеристика захисту права власності.

 49. Основні речово-правові засоби захисту права власності

 50. Віндікація

 51. Негаторний позов

 52. Допоміжні речово-правові засоби захисту

 53. Позов про визнання права власності

 54. Позов про виключення майна з опису.

 55. Позов про захист прав співласника у випадку виділу, поділу та продажу спільного майна

 56. Зобов'язально-правовий спосіб захисту права власності

 57. Спеціальні способи захисту

 58. Позови про визнання правочину недійсним

 59. Інші засоби захисту права власності.

 60. Обмеження прав власника

 61. Право господарського відання

 62. Право оперативного управління

63.Повернення безпідставно отриманого чи збереженного майна
13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої літератури;

 2. наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);

 3. інформаційні ресурси з порівняльного правознавства (інтернет-сайти наукових установ; он-лайн версії наукових журналів з порівняльного правознавства; нормативні бази іноземних держав та міжнародних організацій).14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Нормативно-правова література


 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. —1996. —№30. —Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України.— 2003. — №40-48. — Ст. 356.

 3. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. —2003. —№11. —Ст. 462.

 4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002//Відомості Верховної Ради України.-2002.-№21-22.-Ст.135.

 5. Земельний кодекс України //Відомості Верховної Ради

 6. Водний кодекс України //Відомості Верховної Ради України - 1995. - № 24. - Ст. 189

 7. Лісовий кодекс України //Відомості Верховної Ради України - 1994. - № 17 - Ст 99.

 8. Про державні адміністрації: Закон України // Відомості Верховної Ради України, 1997 .№ 24

 9. Про місцеве самоврядування: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1997 - № 25.

 10. Про місцеве самоврядування: Закон України// Офіційний Вісник України-1997.-№ 25.-Ст. 20.

 11. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19.06.92 № 2482

 12. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06.03.92 № 2171

 13. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 // ВВР. – 1991. - № 49. - Ст.682

 14. Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.92 № 2163

 15. Про приватизаційні папери: Закон України від 06.03.92 № 2173

 16. Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06.1992 № 2460 // ВВР. – 1992. - № 34.

 17. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121

 18. Про право власності на окремі види майна. Постанова Верховної Ради України від 19.06 1992//Відомості Верховної Ради України.-1992.-1992.-Ст.512.

 19. Про цінні папери та фондовий ринок. Закон України від29.02.2006р.//Голос України.-2006.-№69.

 20. Декрет Кабінету Міністрів України « Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.021993// Відомості Верховної РадиУкраїни.-1993.-№17.-Ст.184.

 21. Постанова Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від17.06.1992//Урядовий кур’єр.-1992.-29Спеціальна література


 1. Йоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: из истории цивилистической мысли ; Гражданские правоотношения. - 2-е изд. испр. - М.: Статус, 2003, - 782 с.

 2. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. — «Статут», 2000.

 3. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Издательство «Статут», 2001.

 4. Грошева О. Нотаріальна і судова форми захисту суб'єктивних прав // Право України, 2006, №1.

 5. Добровольский А. А. Исковая форма защиты права.- ЛГУ, 1965.

 6. Добровольский А. А., Иванова С А. Основные проблемы исковой формы защиты права. — Изд-во Московского ун-та, 1979.

 7. Залоговое право. Учебное и практическое пособие // Под ред. А.А.Вишневского. “БЕК”, М., 1996.

 8. Интересная книга о злоупотреблении правом // Государство и право.—1997.—№ 4.

 9. Соловйов О. Суб’єктивне право власності (деякі аспекти проблеми) // Право України. - 2010,- № 12.- 48-53с.

 10. Толстой Ю. К. Понятие права собственности.- Л., 1962.

 11. Толстой Ю. К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР.- Л.: изд-во ЛГУ, 1955.

 12. Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Экмалян А. М. “Банковское право Российской Федерации. Общая часть”, под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. – М.: Юристъ, – 1999. – 448 с.

 13. Тунян А. Ж. Проблемы права собственности в условиях перехода к рыночной экономике / Теория права: Новые идеи. Российская Академия наук. Институт государства и права. Москва. 1995,- Вып. 4.

 14. Ушакова Ю.А. Наукове трактування права власності // Бюлетень міністерства юстиції України, 2004, №4.

 15. Фельдман А. А., Шматкив А. Н. “Рынок ценных бумаг”, – М.: Аналитика-Пресс-Академия, – 1997. – 242 с.

 16. Хайек Ф. “Частные деньги”, - М.: Ин-т нац. модели экономики, -1996. 229 с.

 17. Цивільний кодекс України : Офіційне видання.-К.: Атіка, 2004.-416с.

 18. Цивільний кодекс України: Науково практичний коментар.- Т.1.- Издание второе.-Х.: ООО «Одиссей», 2004.-832с.

 19. Шевченко Я.М., Венецька М.В., Кучеренко І.М. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності: Монографія. – К.: Ін-та держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2002. – 104 с.

 20. Кот О.Деякі проблеми визнання права власності. // Право України , 2011 № 5-136с.

 21. Кузнєцова О. Власність як основа громадського суспільства // Право України , 2012.-№ 5, - 4с.


Навчально-методична


 1. Гражданское право Украины. ч.1. /Под ред Пушкина. - Х., 1996.

 2. Гражданское право Украины: Учебник. Ч.1/ Под ред. проф. А,А, Пушкина, доц. В.М.Самойленко.-Х.,1996.-440с.

 3. Гражданское право. Справочник. - Х.: Одиссей, 1998.

 4. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. посіб. для дистанційн. навчання.- К.: Ун-т Україна, 2005, -287с.

 5. Силенко Л.М. Цивільне право України: Ч.1. навчальний посібник. - К.: Алерта, 2004.-328с.

 6. Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України.-К.,2003.

 7. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2-х томах
  / За заг. ред. Я.М. Шевченко. — Т. 1. — Загальна частина. — К., 2003. — С. 678.

 8. Цивільне право України. Ч.1.Підручник для студ. юрид. спец. вищих закладів освіти/ Ч.Н. Азімов, М.М. Сібільов, В.І. Борисова та ін.- Харків, Право.-2000, 546с.

 9. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн./О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С. Довгерт та ін..; За ред.. О.В.Дзери, Н.С. Кузнецової.-2-е вид., доп. і перероб. Кн.1.-К.: Юрінком Інтер, 2004,-736с.

 10. Цивільне право України: Підручник: У 3 кн. — Кн. 1 / Є.О.
  Харитонов, Р.О. Стефанчук, А.І. Дрішлюк та ін.; За ред. Є.О. Харитонова,
  А.І. Дрішлюка. — Одеса: Юрид. літ., 2005. — С.

 11. Цивільне та сімейне право України в питаннях та відповідях: За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. — Одеса: Юрид. літ., 2005.

 12. Цивільне право України: в 2-х томах . Том 1: Підручник / за ред. д-ра юридичн. наук, проф. Є.О.Харитонова, канд. юрид. наук Н.Ю. Голубєвої.- Х.: ТОВ «Одіссей», 2008.- 832с

54.Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України.-К.,2003.- 773С.

55.Цивільне право: підручник: у 2т. /В.І.Борисова (кер.авт.кол.) Л.М.Баранова, Т.І.Богова та ін..: за ред.. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, Л.Яроцького.-Х.:Право,-2011.-т.1.-656с.

56.Цивільне право України: Загальна частина: Підручник/В.Г. Фазікош. С.В.Булеца, Р.Б.Олійник та ін.; за ред. В.Г.Фазікоша, С.Б.Булеци.- К.: Знання, 2010.-631с.

57.Харитонов Є.О.,Харитонова О.І., Старцев О.В. Цивільне право України: Підручник. Вид.3. перероб. І доповнене. - К.: Істина, 2011 – 808с.

58.Цивільне право : підручник : у 2х т. / В.І.Борисова(кер.авт.кол) Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за ред.. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєваї, В.Л.Яроцького,-Х.: Право, 2012 .Т.1.-656с.
15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ


Назва ресурсу або організації

Мова ресурсу

Електронна адреса

Веб-сайти наукових установ

Міжнародна асоціація юридичних наук (МАЮН)/ International Association of Legal Science

Англ., фр.

http://aisj-ials.org

Законодавство України

Укр.

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Укр., рос., англ.

http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/

Правові системи країн світу: дослідниціка группа JuriGlobe (Університет Оттави)

Рос., англ., фр., ісп., кит., араб.

http://www.juriglobe.ca

Офіційний сайт наукової діяльності Національної академії ім. Я. Мудрого

Укр.

http://nulau.org.ua/index.php?r=biblio

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

Укр., рос., англ.

http://www.nbuv.gov.ua/

Харківська державна наукова бібліотека

Укр.

http://korolenko.kharkov.com/

Національна парламентська бібліотека України

Укр., рос., англ.

http://www.nplu.kiev.ua/

Наукова бібліотека ім.М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Укр., рос., англ.

http://lib-gw.univ.kiev.ua/

Наукова бібліотека Національного університету «Одеська юридична академія»

Рос.

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=32&lang=ru


ЗМІСТ:


1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 3

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 4

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 6

4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 8

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 11

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 11

11

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 1211. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 12

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 16