Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації 06. 09. 2013 №258-р положенн я про департамент фінансів Миколаїв - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації 04. 1 130.57kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 18. 05. 1 100.44kb.
Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації... 1 226.42kb.
Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації... 1 19.36kb.
Положення про департамент фінансів Львівської обласної державної... 1 120.34kb.
Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації 28. 1 124.93kb.
Положення про департамент фінансів Львівської обласної державної... 1 141.41kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19. 1 52.96kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 26 1 137.92kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 03. 10. 1 114.94kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14. 3 387.09kb.
Синтез та будова гібридних cполук на основі поліоксомолібдатів та... 1 114.07kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації 06. 09. 2013 - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Миколаївської обласної

державної адміністрації

06.09.2013 №258-р

П О Л О Ж Е Н Н Я

про департамент фінансів

Миколаївської обласної державної адміністрації
1. Департамент фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації (далі – департамент фінансів) утворюється головою Миколаївської обласної державної адміністрації, входить до складу обласної державної адміністрації, підпорядковується голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству фінансів України.
2. Департамент фінансів у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови Миколаївської обласної державної адміністрації, а також цим положенням.
3. Основними завданнями департаменту фінансів є:

1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Миколаївської області;

2) розроблення в установленому порядку проекту обласного бюджету;

3) підготовка розрахунків до проекту обласного бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд голові Миколаївської обласної державної адміністрації;

4) забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

5) розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

6) проведення разом з іншими структурними підрозділами Миколаївської обласної державної адміністрації аналізу фінансово-економічного стану Миколаївської області, перспектив її подальшого розвитку;

7) здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

8) здійснення загальної організації та управління виконанням обласного бюджету на території Миколаївської області, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
4. Департамент фінансів відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

4) аналізує в межах повноважень стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку Миколаївської області та вживає заходів до усунення недоліків;

5) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах Миколаївської області;

6) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

7) бере участь у:

підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

підготовці балансу фінансових ресурсів обласного бюджету, готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;

розробленні проектів розпоряджень голови Миколаївської обласної державної адміністрації, а у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації фінансових питань;

8) аналізує соціально-економічні показники розвитку Миколаївської області та враховує їх під час складання проекту обласного бюджету;

9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

10) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів обласного бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів;

11) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

12) проводить під час складання і розгляду проекту обласного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

13) приймає рішення про включення бюджетного запиту як пропозицію до проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд Миколаївській обласній державній адміністрації;

14) бере участь у підготовці звітів голови Миколаївської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

15) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Миколаївської обласної державної адміністрації;

16) організовує роботу з підготовки проекту обласного бюджету, визначає за дорученням керівництва Миколаївської обласної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами обласної державної адміністрації, матеріалів для підготовки проекту обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення або для виконання спільних проектів; складає проект обласного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, які передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву Миколаївської обласної державної адміністрацій;

17) перевіряє розрахунки міжбюджетних трансфертів і видає висновок щодо їх відповідності Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування;

18) перевіряє рішення районних та міських (міст обласного значення) рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього щодо відповідності їх бюджетному законодавству;

19) складає і затверджує тимчасовий розпис обласного бюджету та розпис обласного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису обласного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;

20) затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

21) проводить в установленому порядку розрахунки між обласним бюджетом та державним, районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення.

22) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;

23) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів Миколаївської обласної державної адміністрації, апарату районних державних адміністрацій;

24) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до обласного бюджету, місцевих бюджетів області;

25) організовує виконання обласного бюджету, забезпечує разом з територіальними органами Міндоходів, органами Казначейства, іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації надходження доходів до обласного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

26) узагальнює показники бюджетів місцевого самоврядування, що входять до зведеного бюджету області, та подає їх у встановлені строки Міністерству фінансів України;

27) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

28) готує і подає обласній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до обласного бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів обласного бюджету;

29) проводить моніторинг змін, що вносяться до обласного бюджету;

30) за рішенням обласної ради розміщує тимчасово вільні кошти обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

31) аналізує бюджетну і фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих бюджетів, інші фінансові звіти, подані територіальними органами Казначейства;

32) інформує керівництво обласної державної адміністрації про стан виконання обласного бюджету за кожний звітний період і подає на розгляд річний та квартальний звіти про виконання обласного бюджету;

33) розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду обласного бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

34) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки Миколаївської області, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

35) організовує та проводить внутрішній аудит у порядку, визначеному законодавством;

36) бере участь у розробленні та виконанні інвестиційних програм;

37) вивчає разом з установами Національного банку України питання грошового обігу в області, а також бере участь у розробленні балансів грошових доходів і витрат населення;

38) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

39) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної ради;

40) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

41) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо місцевих бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;

42) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

43) приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до обласного бюджету;

безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів;

44) аналізує діяльність фінансових управлінь районних державних адміністрацій та фінансових управлінь міських (міст обласного значення) рад і готує пропозиції щодо її вдосконалення;

45) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

46) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

47) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

48) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

49) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

50) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

51) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

52) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

53) забезпечує захист персональних даних;

54) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників департаменту фінансів;

55) здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Департамент фінансів має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;
2) залучати фахівців інших структурних підрозділів Миколаївської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції департаменту фінансів;
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Миколаївської обласної державної адміністрації;
4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції департаменту фінансів.
6. Департамент фінансів в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Миколаївської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
7. Департамент фінансів очолює директор.

Директор департаменту фінансів призначається на посаду та звільняється з посади головою Миколаївської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством фінансів України в установленому законодавством порядку.


8. Директор департаменту фінансів має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою Миколаївської обласної державної адміністрації за поданням директора департаменту.
9. Директор департаменту фінансів:
1) здійснює керівництво департаментом фінансів, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у департаменті;
2) подає на затвердження голові Миколаївської обласної державної адміністрації положення про департамент фінансів;
3) затверджує положення про підпорядковані йому структурні підрозділи, посадові інструкції працівників структурних підрозділів департаменту фінансів та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу департаменту фінансів, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Миколаївської обласної державної адміністрації;
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту фінансів;
6) звітує перед головою Миколаївської обласної державної адміністрації про виконання покладених на департамент фінансів завдань та затверджених планів роботи;
7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
8) представляє інтереси департаменту фінансів у відносинах з іншими структурними підрозділами Миколаївської обласної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Миколаївської обласної державної адміністрації;
9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в головному управлінні юстиції у Миколаївській області;


10) подає на затвердження голови Миколаївської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису департаменту фінансів підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;


11) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису департаменту фінансів;


12) затверджує розпис доходів і видатків обласного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису обласного бюджету встановленим бюджетним призначенням;
13) призначає на посаду і звільняє з посади працівників департаменту фінансів;
14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту фінансів;
15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту фінансів;

16) забезпечує дотримання працівниками департаменту фінансів правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;


17) здійснює інші повноваження, визначені законом.
10. Накази директора департаменту фінансів, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів України, можуть бути скасовані головою Миколаївської обласної державної адміністрації або Міністерством фінансів України
11. У департаменті фінансів для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі директора департаменту (голова колегії), заступників директора департаменту, а також інших працівників департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів Миколаївської обласної державної адміністрації.

Директор департаменту фінансів вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції департаменту фінансів, та розробляє проекти відповідних рішень.


12. Департамент фінансів утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законодавством.


13. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту фінансів визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.


14. Штатний розпис та кошторис департаменту фінансів затверджуються в установленому законодавством порядку.


15. Департамент фінансів є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Директор

департаменту фінансівоблдержадміністрації В.П. Іщенко