Розпорядження голови районної державної адміністрації 16. 01. 2013 №11 Про районний план заходів щодо попередження корупції - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації... 1 53.49kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 23. 01. 1 52.09kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 12. 1 287.47kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 295.53kb.
Розпорядження 07. 06. 2013 №149/А-2013 Про затвердження Положення... 1 105.91kb.
Розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації 21. 1 144.68kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 28. 03. 1 224.82kb.
Розпорядження від «10» грудня 2012 року №366 Про затвердження плану... 1 172.99kb.
Розпорядження 18. 07. 2013 Теофіполь №169/2013-р Про план заходів... 1 39.1kb.
Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції... 1 111.13kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 12. 3 380.74kb.
Порядок денний чергових річних Загальних зборів акціонерів пат «Альфа-Банк» 1 35.15kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови районної державної адміністрації 16. 01. 2013 №11 Про районний - сторінка №1/1
КОБЕЛЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

16.01.2013 №11
Про районний план заходів

щодо попередження корупції

на 2013 рік
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції”, Указу Президента України від 21 жовтня 2011 року «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», на виконання Плану заходів щодо попередження корупції на 2013 рік, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 26 грудня 2012 року №612 „Про план заходів щодо попередження корупції на 2013 рік” та з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції:
1. Затвердити районний план заходів щодо попередження корупції на 2013 рік (додається).
2. Відповідальним виконавцям інформувати райдержадміністрацію у встановлені планом заходів терміни для подальшого узагальнення та інформування облдержадміністрації.
3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 18.01.2012 №31 „Про план заходів щодо запобігання корупції на 2012 рік”.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Шабалтія М.П.

Голова


районної державної

адміністрації А.ТАРАНУШИЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови

Кобеляцької районної

державної адміністрації 16.01.2013 №11

РАЙОННИЙ П Л А Н

заходів щодо попередження корупції

на 2013 рік
п/п


Зміст заходу

Обгрунтування

необхідності

здійснення

заходу


Термін

виконан-няВідповідальні

виконавці


1

2

3

4

5


І.Організаційні заходи

1.1

Розробити та затверди-ти внутрішні плани заходів щодо поперед-ження корупції на 2013 рік з урахуванням змін в антикорупційному законодавстві та місцевих умов і особливостей


Указ Президента України від 05.10.2011 №964/2011 «Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»


До

25 січня 2012 рокуУправління, відділи, інші структурні підрозділи райдерж-адміністрації, рекомендувати виконкомам місцевих рад

1.2

Систематично заслу-ховувати керівників структурних підрозді-лів на засіданнях колегій, виробничих нарадах щодо ком-плексного виконання антикорупційного за-конодавства, визначити відповідальним за ведення цієї роботи, конкретні завдання і строки усунення недоліків

Указ Президен-та України від 21.10.2011 №1001/2011 «Про Національ-ну антикорупцій-ну стратегію на 2011-2015 роки»

Протягом

року


Управління, відділи, інші структурні підрозділи райдерж-адміністрації

1.3

Своєчасно інформувати Національне агентство з питань державної служби про державних службовців органів виконавчої влади, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення


Постанова Кабі-нету Міністрів України від 12 жовтня 2011 ро-ку №1072 «Про затвердження порядку інфор-мування Націо-нального агенст- ва з питань дер-жавної служби про осіб, уповно-важених на вико-нання функцій держави або міс-цевого самовря-дування, які зві-льнені у зв»язку з притягненням до відповідаль-ності за коруп-ційне правопору-шення»

Протягом

року (при потребі)Відділ організаційної-кадрової роботи апарату райдерж-адміністрації, управління, відділи, інші структурні під-розділи райдержадмі-ністрації, виконкоми місцевих рад,

сектор взаємо-дії з правоохо-ронними орга-нами, оборон-ної та мобілі-заційної робо-ти апарату рай-держадмініст-рації


1


2

3

4

5

1.4

Аналізувати скарги та звернення громадян до районної державної адміністрації, викон-комів місцевих рад, в яких вбачається пору-шення державними службовцями та службовцями органів місцевого самовряду-вання існуючого антикорупційного законодавства. Отримані результати розглядати, з відповід-ними висновками та рекомендаціями, на нарадах


Закон України

«Про засади за-побігання і про-тидії корупції»Протягом

року


Відділ документообіг-гу, контролю та звернень громадян , відділ організаційно-кадрової робо-ти апарату рай-держадмініст-рації, управлін-ня, відділи, ін-ші структурні підрозділи райдерж-адміністрації,

рекомендувати виконкомам місцевих рад


1.5

Провести нараду у першого заступника голови райдержадмі-ністрації з питання «Про запобігання про-явам корупції серед державних службовців за підсумками 2012 року»

Постанова Кабі-нету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1094 «Про затверд-ження порядку підготовки і оприлюднення звіту про резуль-тати проведення заходів щодо за-побігання і про-тидії корупції»

Січень-березень 2012 року

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації
1.6

Проводити моніторинг та контроль за вико-нанням Закону України «Про засади запобіган-ня і протидії корупції» в структурних підроз-ділах райдержадмініс-трації, виконкомах місцевих рад, щоквар-тально готувати відпо-відні довідки, надаючи їх в райдержадмініст-рацію

Закон України «Про засади за-побігання та про-тидії корупції»

Щоквар-тально до 05 числа наступно-го місяця

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації, управління, відділи, інші структурні під-розділи рай-дежадмініст-рації, реко-мендувати виконкомам місцевих рад
1.7

Провести підсумкові антикорупційні наради з керівниками та держслужбовцями, відповідальними за організацію та ведення профілактичної роботи в структурних підроз-ділах райдержадмі-ністрації та посадови-ми особами органів місцевого самовря-дування (за їх згодою)

Закон України «Про засади за-побігання та про-тидії корупції»


Березень 2013 року

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації, управління, відділи, інші структурні підрозділи райдержадмі-ністрації
1.8

Організувати спільну антикорупційну роботу з органами місцевого самоврядування з пи-тань попередження корупції, надавати методичну допомогу та контролювати процес усунення виявлених недоліків

Указ Президента України від 21 жовтня 2011року №1001/2011 «Про Національ-ну антикорупцій-ну стратегію на 2011-2015роки»

Протягом року

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації
1.9

Проводити планові ці-льові перевірки струк-турних підрозділів райдержадміністрації щодо виконання ними Закону України

«Про засади запобіган-ня та протидії коруп-ції». Визначити конк-ретні завдання та строки усунення вияв-лених недоліків від-повідальним за ведення антикорупційної робо-ти, систематично заслу-ховувати їхні звіти на виробничих нарадахУказ Президента України від 21 жовтня 2011 року №1001/2011 «Про Національ-ну антикоруп-ційну стратегію на 2011-2015 роки

Протягом

року


Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації, управління, відділи, інші структурні підрозділи райдержадмі-ністрації
1.10

У разі зміни в райдерж-адміністрації держслу-жбовця відповідального за виконання роботи з профілактики корупції, організувати в обл.-держадміністрації їх короткотермінове стажування

За окремим пла-ном

Протягом року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдерж-адміністрації
1.11

Надавати районній державній адміністра-ції:

аналітичну інформацію

щодо виконання Закону

України «Про засади запобігання і протидії корупції» за перше пів-річчя 2013 рокуУказ Президента України від 21 жовтня 2001 року №1001/2011 «Про Національ-ну антикорупцій-ну стратегію на 2011-2015 роки»

До 5 лип-ня 2013 року


Управління, від-діли, інші структурні під-розділи рай-держадмініст-рації, рекомендувати виконкомам місцевих рад

аналітичну інформацію

щодо виконання Закону

України «Про засади запобігання і протидії корупції» за друге пів-річчя 2013 року


Указ Президента України від 21 жовтня 2001 року №1001/2011 «Про Національ-ну антикорупцій-ну стратегію на 2011-2015 роки»

До 5

січня 2014

року


1.12

Надати обласній дер-жавній адміністрації: аналітичну інформацію щодо виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» за перше півріччя 2013 року”

Указ Президента України від 21 жовтня 2001 року №1001/2011 «Про Національ-ну антикорупцій-ну стратегію на 2011-2015 роки»

До 15 липня 2013 року

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації

аналітичну інформацію щодо виконання Закону України „Про боротьбу з корупцією” за друге півріччя 2013 рокуУказ Президента України від 21 жовтня 2001 року №1001/2011 «Про Національ-ну антикорупцій-ну стратегію на 2011-2015 роки»

До 15

січня 2014

року


Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації
1.13

Надати районній дер-жавній адміністрації цифрову і текстову інформацію щодо організованих і прове-дених антикорупцій-них заходів


Постанова Кабі-нету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 «Про затвердження дер-жавної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

Щоквар-тально, до

01 числа


наступно-го за квар- талом мі-сяця


Управління, від-діли, інші структурні підрозділи райдержадмі-ністрації, рекомендувати виконкомам місцевих рад
1.14

Надати обласній дер-жавній адміністрації цифрову і текстову інформацію щодо орга-нізованих і проведених антикорупційних захо-дів


Постанова Кабі-нету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 «Про затвердження дер- жавної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

Щоквар-тально, до

10 числа


наступно-го за

кварталом

місяця


Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації

1.15

Надати райдержадміні-страції інформацію про увесь комплекс прове-деної антикорупційної роботи у відповідності з рекомендаціями між-народної антикоруп-ційної організації GRECO

Доручення Кабі-нету Міністрів України від 4 грудня 2007 року №41915/5/1-07

Щомісяч-но до 5 числа нас-тупного за звітним місяця

Управління, відділи, інші структурні підрозділи райдержадмі-ністрації, рекомендувати виконкомам місцевих рад
1.16

Надати облдержадміні-страції інформацію про увесь комплекс прове-деної антикорупційної роботи у відповідності з рекомендаціями між-народної антикоруп-ційної організації GRECO

Доручення Кабі-нету Міністрів України від 4 гру-дня 2007 року №41915/5/1-07

Щомісяч-но до 10 числа нас-тупного за звітним місяця

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації
1.17

Забезпечити своєчасне надання облдержадмі-ністрації звітів про декларування доходів державних службовців за 2012 рік

Указ Президента України від

04.02.2003 №73

„Про заходи що-до посилення контролю за де-кларуванням до-ходів особами, уповноваженими на виконання функцій держа-ви”


До 25 квітні 2013 року

Відділ організаційної-кадрової роботи апарату райдержадмі-ністрації, управління, відділи, інші структурні підрозділи райдержадмі-ністрації, рекомендувати виконкомам місцевих рад
1.18

З метою прозорості і відкритості у діяльності органів виконавчої вла-ди висвітлювати факти корупційних діянь вчи-нених держлужбовцями та своєчасно інформу-вати громадськість щодо застосування до право-порушників відповідних адміністративних захо-дів.

Закон України «Про засади за-побігання та про-тидії корупції»,

Закон України «Про державну службу»Протягом

року


Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації
1.19

Поповнювати та систе-матично оновлювати антикорупційні мате-ріали рубрики «Запобі-гання проявам корупції» на веб-сторінці райдерж-адміністрації

Указ Президента України від 5 жо-втня 2011 року №964 «Про пер-шочергові заходи з реалізації Зако-ну України «Про засади запобіган-ня і протидії ко-рупції»

Протягом року

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації
1.20

Продовжити практику інформаційного зв’язку з громадянами у питан-нях діяльності органів влади щодо боротьби з корупцією («телефон довіри» правова кон-сультація», «гаряча лінія», тощо)

Доручення Ка-бінету Міністрів України від 04.12.2007

№41915/5/1-07

щодо рекомен-дацій міжнарод-ної антикоруп-ційної організації

GRECO


Протягом

року


Відділ організаційно-кадрової робо-ти, юридич-ний сектор апарату рай-держадмініст-рації
1.21

Запланувати та викону-вати комплекс ідеоло-гічних та масово-полі-тичних заходів, спрямо-ваних на співпрацю з представниками провідних політичних сил району у сфері активізації державної і громадської антикорупційної діяль-ності

Постанова Кабі-нету Міністрів України від 03.11.2010 року №996 «Про за-безпечення участі громадсь-кості у форму-ванні та реаліза-ції державної по-літики»

До 15 лютого 2013 року

Сектор з питань внут-рішньої полі-тики та зв’яз-ків з громад-ськістю апара-ту райдерж-адміністрації, громадська рада при рай-

держадмініст-рації(за згодою)
1.22

По закінченні півріччя звіт про виконання пункту 1.21 цього плану надати завідувачу сектору взаємодії з право-охоронними органами, оборонної та мобіліза-ційної роботи апарату райдержадміністрації
До 05 липня 2013рокуДо 05 січня 2014 року

Сектор з питань внут-рішньої полі-тики та зв’яз-ків з громад-ськістю апара-ту райдерж-адміністрації
1.23

По закінченні півріччя звіт про виконання пункту 1.21 цього плану надати головно-му спеціалісту з питань запобігання та виявлен-ня корупції апарату облдержадміністрації
До 15 липня 2013 року. До 15 січня 2014 року

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації
1.24

Проаналізувати роботу з профілактики коруп-ції у 2012 році, розг-лянувши її результати на нарадах у кожному структурному підроз-ділі райдержадмініст-рації, виконкомах міс-цевих рад

Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції»

Січень-лютий 2013 р

Управління, віділи, інші структурні підрозділи рай-держадміністрації, рекоменду-вати виконкомам місцевих рад
1.25

Структурним підроз-ділам райдержадмініст-рації причетним до видачі дозвільних доку-ментів, провести підго-товчу роботу для за-безпечення зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридич-них осіб з держслужб-бовцями, зокрема, шля-хом застосування сис-теми документообігу та електронного цифро-вого підпису

Постанова Кабі-нету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 «Про затвердження дер- жавної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

Протягом року

Управління, віділи, інші структурні підрозділи рай-держадміністрації.
1.26

Сприяти відновленню престижності статусу державного службовця, приймаючи на службу та просуваючи по служ-бі працівників винять-ково за критеріями професіоналізму, ком-петентності, наявності управлінського досві-ду, удосконалюючи механізм відбору і призначення службов-ців

Указ Президента України від 21 жовтня 2011року № 1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки"

Протягом року

Структурні підрозділи райдерж-адміністрації
1.27

Створити центр для надання фізичним осо-бам адміністративних послуг.

Закон України «Про адміністра-тивні послуги»

Протягом року

Відділ економ-мічного роз-витку і торгівлі райдерж-адміністрації
1.28

Постійно підтримувати зв’язки та ефективну співпрацю з громадсь-кістю щодо виявлення та повідомлення про факти корупційних правопорушень в районі

Постанова Кабі-нету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 «Про затвердження дер- жавної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

Протягом року

Сектор з питань внут-рішньої полі-тики та зв’яз-ків з громад-ськістю апара-ту райдерж-адміністрації , відділ доку-ментообігу, контролю та звернень громадян апарату райдерж-адміністрації
1.29

Забезпечити доступ громадськості для ознайомлення з проект-тами нормативно-пра-вових актів райдерж-адміністрації розмі-щуючи їх на веб-сторінці райдержадмі-ністрації


Постанова Кабі-нету Міністрів України від 28 листопада 2011 року «Про затвердження державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

Протягом року

Юридичний сектор рай-держадмініст-рації, відділ документо-обігу, контролю та звернень громадян апарату рай-держадмініст-рації, керів-ники управ-лінь, відділів, інших струк-турних підроз-ділів райдерж-адміністрації
11. Превентивні антикорупційні заходи
2.1

Удосконалювати існуючі та працювати над створенням нових додаткових внутрішніх механізмів контролю, що сприятимуть запобіганню коруп-ційних правопорушень

Указ Президента України від 21 жовтня 2011року №1001/2011 «Про Національ-ну антикорупцій-ну стратегію на 2011-2015 роки

Протягом року

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації, керівники структурних підрозділів райдерж-адміністрації, рекомендувати виконкомам місцевих рад

ІІ. Здійснення контролю за цільовим використанням

бюджетних коштів та державного майна.
3.1

Розглядати на колегіях і службових нарадах питання щодо поперед-ження правопорушень і зловживань у бюджет-ній сфері. За результат-тами розгляду визначи-ти конкретні заходи і доручення посадовим особам, спрямовані на усунення недоліків

Указ Президента України від

25.12.2001 №1251/2001 „Про зміцнення фінансової дис-ципліни та запо-бігання правопо-рушенням у бюд-жетній сфері”Протягом

року


Управління, віділи, інші структурні під-розділи рай-держадмініст-рації
3.2

Посилити контроль за цільовим, ефективним використанням бюд-жетних коштів, ство-рення дієвого механіз-му протидії право-порушенням і зловжи-ванням у бюджетній сфері. З цією метою рекомендувати Кобеляцькій між район-ній державній фінан-совій інспекції продов-жити щоквартальні перевірки державних установ і організацій, про результати яких повідомляти керівниц-тво райдержадмініст-рації

Указ Президента України від 16 листопада 2000 року №1242/2000 «Про додаткові заходи щодо по- силення бороть-би з корупцією, іншими проти- правними діями в соціально-еко-номічній сфері та забезпечення економного ви-користання кош-тів»

Щоквартально

Фінансове управління райдержадмі-ністрації, спільно з Кобеляцькою міжрайонною державною фінансовою інспекцією
3.3

Проводити внутрішній контроль за цільовим використанням бюд-жетних коштів, дотри-манням процедури дер-жавних закупівель, за-конодавства з фінан-сових питань у струк-турних підрозділах райдержадміністрації, бюджетних організа-ціях

Постанова Кабі-нету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 «Про затвердження дер- жавної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

Протягом року

Управління, віділи, інші структурні під-розділи райдерж-адміністрації
3.4 .

Надавати облдержадмі-ністрації інформацій-но-текстові звіти щодо запобігання порушень фінансової дисципліни у бюджетних установах і організаціях

Указ Президента

України від 25.12.2001

№1251/2001 „Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання пра-вопорушенням у бюджетній сфе-рі”


До 10 ли-пня 2013 року. До 10 січня 2014 року

Фінансове управління райдерж-адміністрації

ІІІ. Підвищення рівня правової освіти з питань попередження

та профілактики корупційних проявів.

4.1

Забезпечити розміщен-ня в ЗМІ оголошень про проведення прямих телефонних ліній на тему: «Суспільство проти корупції»

Доручення Головдерж-служби України від 16.05.2008 №7

Потягом року

Відділ організаційно- кадрової роботи апара-ту райдерж-адміністрації
4.2

Включати до план-графіку проведення навчань питання запо-бігання і протидії корупції для державних службовців та поса-дових осіб органів місцевого самоврядну-вання ґрунтовне вив-чення Закону України «Про засади запобіган-ня та протидії корупції»

Розпорядження Кабінету Мініст-рів України від 6 липня 2011року №642-р «Про підвищення ква-ліфікації держав-них службовців та посадових осіб місцевого самов-рядування з питань запобі-гання і протидії корупції на державній служ-бі та службі в органах місцево-го самоврядну-вання»

Протягом року

Відділ організаційно- кадрової роботи апара-ту райдерж-адміністрації
4.3

Організувати навчання державних службовців райдержадміністрації щодо правильності за-повнення декларацій державними службов-цями

Указ Президента України від 04.02.2003 № 73 „Про заходи що-до посилення контролю за дек-ларуванням до-ходів особами, уповноважени-ми на виконання функцій держа-ви”

Лютий

2013 рокуВідділ організаційно- кадрової роботи апара-ту райдерж-адміністрації
4.4

Проводити інформацій-но-роз»яснювальну роботу, спрямовану на підвищення рівня знань населення щодо ролі інститутів громадсь-кого суспільства про-тидії корупції

Указ Президента України від 21 жовтня 2011року № 1001/2011 «Про Національ-ну антикорупцій-ну стратегію на 2011-2015 роки


Протягом року

Сектор з питань внут-рішньої полі-тики та зв’яз-ків з громад-ськістю апара-ту райдерж-адміністрації
4.5

Сприяти громадським організаціям у розробці та реалізації спільних програм у напрямку «Суспільство проти корупції»

Указ Президента України від 21 жовтня 2011року № 1001/2011 «Про Національ-ну антикорупцій-ну стратегію на 2011-2015 роки


Протягом року

Сектор з питань внут-рішньої полі-тики та зв’яз-ків з громад-ськістю апара-ту райдерж-адміністрації та юридичний сектор апарату райдерж- адміністрації
4.6

Регулярно проводити навчання, а також спе-ціальні семінари і тре-нінги з питань запобі-гання корупції, поглиб-лення антикорупцій-них знань та підвищен-ня правової культури і свідомості державних службовців

Розпорядження

Кабінету Мініст-рів України від 6 липня 2011 року №642-р «Про пі-двищення квалі-фікації держав-них службовців та посадових осіб місцевого самов-рядування з пи-тань запобігання і протидії проя-вам корупції на державній служ-бі та службі в ор-ганах місцевого самоврядування»Протягом

року


Управління, відділи, інші структурні підрозділи райдерж-адміністрації
4.7

Забезпечити явку від-повідальних за роботу по протидії корупції у Поставський обласний центр перепідготовки та підвищення квалі-фікації працівників органів державної вла-ди, органів місцевого самоврядування, дер-жавних підприємств, установ і організацій на дводенний семінар державних службовців органів виконавчої влади району

План-графік підвищення ква-ліфікації держав-них службовців у Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації пра-цівників органів державної влади, органів місцево-го самоврядуван-ня, державних підприємств, ус-танов і організа-цій на 2013 рік

Березень 2013 року

Відділ організаційно- кадрової роботи апара-ту райдерж-адміністрації, сектор взаємодії з правоохорон-ними органа-ми, оборонної та мобіліза-ційної роботи апарату райдерж-адміністрації
4.8

Забезпечити, при наявності фінансував-ня, підвищення каліфі-кації державних служ-бовців ІІІ-УІІ категорій відповідальних за запо-бігання корупційним проявам у Київському національному універ-ситеті внутрішніх справ та Харківському регіо-нальному інституті Національної академії державного управління

Щорічний план-графік Націона-льного агентства України з питань державної служ-би

Протягом

року


Відділ організаційно- кадрової роботи апара-ту райдерж-адміністрації

4.9

Систематично органі-зовувати навчання з антикорупційної тема-тики начальників від-ділів райдержадмініст-рації, а також керів-ників і спеціалістів, відповідальних за робо-ту по протидії корупції в структурних підрозді-лах райдержадмініст-рації
Протягом

року


Сектор взаємодії з правоохорон-ними органа-ми, оборонної та мобіліза-ційної роботи апарату рай-держадмініст-рації
4.10

Організовувати для державних службовців апарату райдержадмі-ністрації зустрічі з представниками право-охоронних органів, на яких в практичному аспекті розглядати пи-тання протидії проявам корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

Розпорядження

Кабінету Мініст-рів України від 6 липня 2011 року №642-р «Про пі-двищення квалі-фікації держав-них службовців та посадових осіб місцевого самов-рядування з пи-тань запобігання і протидії проя-вам корупції на державній служ-бі та службі в ор-ганах місцевого самоврядування»
Протягом року (при потребі)

Сектор взаємодії з правоохорон-ними органа-ми, оборонної та мобіліза-ційної роботи апарату рай-держадмініст-рації
4.11

При проведенні єдиних днів інформування на-селення висвітлювати правові і практичні аспекти найбільш акту-альних проблем бороть-би з корупцією у дер-жаві та на регіональ-ному рівні

Закон України «Про засади за-побігання та про-тидії корупції», розпорядження голови облдерж-адміністрації від 18 жовтня 2005 року №270 «Про роботу органів виконавчої влади з питань ін фор-мування населен-ня

Протягом

року


Сектор з питань внут-рішньої полі-тики та зв’яз-ків з громад-ськістю апа-рату райдерж-адміністрації, юридичний сектор апара-ту райдерж-адміністрації, сектор взає-модії з право-охоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апа-рату райдерж-адміністрації
4.12

Формувати у держав-них службовців усві-домлення про важли-вість і відповідальність державної служби, роз’яснювати їм пра-вову відповідальність за корупційні право-порушення, інформува-ти про основні поло-ження українського та міжнародного законо-давства щодо протидії корупції

Постанова Кабі-нету Міністрів України від 28 листопада 2011 року «Про зат-вердження Дер-жавної програми щодо запобігання іпротидії коруп-ції на 2011-2015 роки»

Протягом року

Керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадмі-ністрації
4.13

Під час проведення годин правовиховного характеру, організувати в загальноосвітніх, професійно-технічних закладах району різнопланові заходи з метою негативного ставлення молоді до корупційних проявів

Постанова Кабі-нету Міністрів України від 28 листопада 2011 року «Про зат-вердження Дер-жавної програми щодо запобігання іпротидії коруп-ції на 2011-2015 роки»

Протягом

року


Відділ осві-ти райдерж-адміністрації
Керівник апаратурайдержадміністрації Л.Майданник