Ставівська зош І ііі ступенів Вчитель інформатики - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Конкурсу шкільних друкованих видань 1 92.48kb.
Великокпанівська зош І-ІІІ ступенів використання інтерактивних вправ... 5 1154.7kb.
Упорядник Бійчук А. Г. вчитель вищої категорії Горохівської зош І-ІІІ... 1 203.59kb.
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти... 4 343.52kb.
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти... 1 270.03kb.
Ставівська зош І ііі ступенів Вчитель інформатики 1 57.75kb.
Шкільний парламент учнівське самоврядування Смизької зош І-ІІІ ступенів... 1 392.49kb.
Зош І – ІІІ ступенів Cл Усім доброго дня. Сл 2 1 57.91kb.
«Країнознавство. Ласкаво просимо до Великої Британії» 1 241.39kb.
Кожне з тестових завдань містить тільки одну правильну 1 51.31kb.
Упорядник Бійчук А. Г. вчитель вищої категорії Горохівської зош І-ІІІ... 1 289.56kb.
Апаратне і програмне забезпечення комп’ютерних мереж 1 92.4kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Ставівська зош І ііі ступенів Вчитель інформатики - сторінка №1/1
Ставівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Вчитель інформатики

Бурдик В.М.

2012

Тема уроку. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи..

Мета уроку:

 • навчальна: ознайомити учнів з поняттям «комп’ютерна мережа»; розглянути різні види та різноманітні топології комп’ютерних мереж.;

 • розвивальна: розвивати навички порівняння та узагальнення знань, логічне мислення;

 • виховна: виховувати культуру мовлення, запису.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: комп’ютери, підручники, схеми або таблиці.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Вітання з учнями, перевірка домашнього завдання.II. Актуалізація і корекція опорних знань

Фронтальне опитування

1. Які ви знаєте інформаційні процеси?

2. Які інформаційні ресурси використовують для передавання інформації?

3. Яким із них ви надаєте перевагу? Чому?

4. Як ви розумієте поняття «телекомунікація»?III. Мотивація навчальної діяльності

Розповідь учителя

Із початком масового використання комп’ютерів різко зросла ефективність роботи в усіх сферах людської діяльності. Стало можливим швидко передавати необхідну інформацію на відстань, використовувати разом спільні пристрої. Уявіть собі, що в мене і в мого сусіда є комп’ютери, але в мене є велика колекція фільмів, а в нього немає; у мене є принтер, а в нього ні.

Що треба зробити, щоб кожен з вас зміг використовувати інформаційні та апаратні ресурси моєї системи? (Учні пропонують свої варіанти, серед яких обов’язково буде пропозиція з’єднати комп’ютери між собою.)

Що для цього потрібно? (Спеціальне обладнання та спеціальне програмне забезпечення).

Отже, комп'ютери можуть утворю­вати мережу, при цьому вони можуть бути розта­шованими в одній кімнаті, будинку, місті або зна­ходитись у різних містах, країнах, континентах.

Хто з вас може сказати: • Що називають комп’ютерною мережею?

 • Яке програмне забезпечення необхідне для роботи в мережі?

 • Які пристрої необхідні для організації мережі?

Сьогодні на уроці ми спробуємо дати відповіді на ці та інші питання.

IV. Вивчення нового матеріалу

Однією з найбільш потужних є всесвітня мережа Інтернет, яка об'єднує комп'ютери, розташо­вані в усьому світі. Сьогодні більшість людей не уявляють свого життя без використання послуг, які надає Інтернет, і з року в рік, та навіть день у день, кількість користувачів Інтернету стрімко зростає. Вже найближчого часу важко буде знай­ти родину, установу, організацію, для яких ви­користання Інтернету не стало б нормою повсяк­денного життя, як зараз нормою є використання електричного живлення, літаків, телевізорів, мо­більних телефонів тощо. За допомогою Інтернету можна навчатися, знаходити інформацію про людей, події, товари, послуги; читати та замовляти потрібні книжки, відео, музику, фото; листува­тися з друзями та колегами; брати участь у відео-конференціях; купувати різні товари, розміщува­ти рекламу та багато іншого.

Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як реалізується інформаційний зв'язок в Інтернеті, що таке сервер і робоча станція, що таке адреси і протокол передачі інформації, які існують способи підключення комп’ютерів до Інтернету.

Повідомлення теми уроку.

 Комп’ютерні мережі - це сукупність комп’ютерів, обладнаних спеціальним комунікаційним (мережним) обладнанням і комунікаційним (мережним) програмним забезпеченням та з’єднаних між собою лініями (каналами) зв’язку.

 Якщо всі ПК в мережі є рівноправними, така локальна мережа називається одноранговою.

Якщо в мережі є ПК, з якого черпають інформацію робочі станції, такий ПК називається сервером, робочі станції - клієнтами, а з’єднання - мережею типу «клієнт-сервер».

 Топологія мережі - геометрія з’єднання комп’ютерів між собою.


Канал зв'язку — це обладнання, за допомогою якого комп'ютери з'єднано в мережу.

Канали зв'язку можна порівняти з транспорт­ними системами вантажних та пасажирських пе­ревезень. Залежно від середовища транспортуван­ня вибирають і відповідний засіб пересування.

Тому для комп'ютерів використовують кабель­ні та безкабельні канали зв'язку.

Від каналів зв'язку залежить швидкість обмі­ну даними в мережі.

Залежно від кількості комп'ютерів, підклю­чених до мережі, та території, яку вона охоплює, розрізняють локальні та глобальні мережі.

До локальних належать мережі, що охоплю­ють обмежену площу (школи, підприємства, уста­нови). Глобальні мережі охоплюють великі те­риторії, до них можуть бути під’єднані локальні мережі та окремі комп’ютери . Найбільшою гло­бальною мережею є Інтернет, що дозволяє здій­снювати комп'ютерний зв'язок між усіма конти­нентами світу. Існують також приватні глобальні мережі, що об'єднують віддалені фірми великих компаній.

Назва «Інтернет» походить від англійського Inter - між, net - мережа, що означає «мережа мереж».

Істотною відмінністю локальних та глобаль­них мереж є використання різних форм подан­ня даних під час передавання. У локальних мере­жах дані передають у цифровому форматі. Форми передавання даних у глобальних мережах не збі­гаються із формою подання у пам'яті ПК. Тому для під'єднання комп'ютера до глобальної мережі потрібно мати модем, який здійснюватиме пере­творення даних на вході та виході ПК.Як під'єднатися до Інтернету?

Для під'єднання комп'ютера до мережі Інтернет необхідно мати комунікаційне обладнання, ка­нал зв'язку та спеціальні комунікаційні програми.

Користувач може вибрати один зі способів до­ступу до Інтернету:


 • комутоване з'єднання за допомогою аналого­вої чи цифрової телефонної лінії;

 • постійне з'єднання через виділений канал зв'язку;

 • доступ за допомогою мереж кабельного телеба­чення;

 • доступ засобами безкабельних каналів зв'язку.

При цьому необхідно укласти угоду з одним із постачальників - провайдерів послуг Інтернету.

Найпростішим способом встановлення зв'язку в глобальних мережах є комутоване з'єднання за допомогою телефонної лінії. Для такого з'єд­нання, крім модема, не потрібно жодного додат­кового обладнання. Модем перетворює цифрові сигнали, що надходять із комп'ютера, на анало­гові під час їх передавання через телефонні лінії, і навпаки. Також на комп'ютер потрібно встано­вити спеціальне програмне забезпечення. Недолі­ком цього з'єднання є обмежена швидкість пере­давання даних. Для цифрових телефонних ліній швидкість становить 40 - 45 Кбіт/с, для аналого­вих - 20 Кбіт/с і менше,Виділені лінії — це лінії, які орендують у теле­фонних компаній, або спеціально прокладені по­тужні лінії, які передають дані в цифровому фор­маті - оптико-волоконні лінії.

Деякі компанії кабельного телебачення нада­ють також послуги під'єднання до Інтернету через канали передавання телевізійних сигналів. Для цього зв'язку потрібен кабельний модем.

Безкабельні засоби комунікації використову­ють у тому випадку, якщо неможливо встановити постійне з'єднання за допомогою кабелів.

Високу швидкість передавання даних у мере­жах забезпечують технології ISDN, DSL, з'єднання за допомогою мереж кабельного телебачення, Wi-Fi, OC-SONET, WiMAX, супутниковий зв'язок.Високошвидкісні технології зв'язку

 • ISDN - цифрова мережа зв'язку з комплексними по­слугами. Швидкість передавання даних — від 128 Кбіт/с до 1,5 Мбіт/с.

 • DSL - цифрова або­нентська лінія (від 384 Кбіт/с до 52 Мбіт/с), максимальною відстанню, на яку можливе передавання сигналу.

 • З'єднання за допомогою мереж кабельного телебачення. Ця технологія передбачає односто­роннє або двостороннє передавання даних зі швидкістю від 364 Кбіт/с до 1,5 Мбіт/с.

 • Супутниковий зв'язок — це один із видів радіозв'язку, що використовує штучні супут­ники Землі як ретранслятори, тобто вони приймають сигнали із Землі, відновлюють їх форму та знов пересилають на Землю. Швидкість передавання даних може сягати 45 Мбіт/с, однак обладнання, необхідне для встановлення такого зв'язку, дуже дороге, тому його використовують у випадках, якщо немає можливості під'єднатися до кабельних мереж.

 • Wi-Fi - безкабельна на­дійність.

Сукупність правил і принципів, згідно з якими функціонує конкретна локальна мережа, називається мережним протоколом.

Більшість сучасних мереж працюють на основі набору протоколів ТСР/ІР (від англ. Transmission Control Protocol та Internet Protocol).

Інформація, придатна для передавання в мережі, називається пакетом. За доставку пакетів та адресацію відповідає IP протокол.

Протокол TCP, який розбиває інформацію на частини, кожна з яких утворює пакет, перераховує їх, що потім надає можливість «зібрати» інформацію в потрібному вигляді. Якщо якоїсь частини не вистачає, протокол вимагає повторного передавання даних. Крім того TCP перевіряє контрольну суму пакета - суму всіх його байт, обчислену за спеціальною формулою. Якщо контрольна сума не збігається, це означає, що пакет спотворений і надійде запит на повторне передавання даних.V. Завдання «Квітка рішень»

Підібрати пелюстки квітки.

VI. Закріплення.

а)Творче завдання "Кросворд"
7

1

28
3

9

64
5По горизонталі: 1) Імена, які є послідовністю слів, розділених крапками. 2) Система адресування в Інтернет. 3) Глобальна комп’ютерна мережа. 4) Пристрій, що дозволяє комп'ютеру передавати дані по телефонній лінії. 5) Один із видів мереж. 6) Надає інформацію і послуги іншим комп’ютерам у мережі.

По вертикалі: 7) Один із видів мереж. 8) Сукупність правил обміну інформацією між комп’ютерами. 9) Система зв'язку між двома чи більше комп'ютерами
б) Вправа «Так» чи «Ні» (1 хв.)

1. Інтернет – це мережа комп’ютерних мереж. (так)

2. Інтернет – це локальна мережа. (ні)

3. Гіпертекстовий документ містить текст, графіку та анімацію. (так)

4. IP-адреса – це набір слів і букв. (ні)

5. Щоб потрапити в Інтернет повинен бути комп’ютер, модем та лінія зв’язку. (так)
в) Тестовий контроль

1. Модем – це… 1. технічний пристрій

 2. мережевий протокол

 3. сервер інтернет

 4. поштова програма

2. Що таке ІР-адреса? 1. чотири числа від 0 до 255, розділені крапкою

 2. чотири числа від 0 до 255, розділені комою

 3. група із 4 чисел (наприклад, 235.67.87.23)

 4. група із 4 чисел (наприклад, 235-67-87-23)

 5. доменне ім'я комп'ютера

3. Що входить до складу комп'ютерної мережі? 1. комп'ютери

 2. пристрої для фізичного з'єднання комп'ютерів

 3. спеціальне програмне забезпечення

 4. текстові редактори, електронні таблиці тощо

 5. пристрої мульти-медіа (CD-ROM, звукові колонки ...)

4. Яким чином окремий комп'ютер можна підключити до мережі Internet? 1. безпосередньо до мережі (як телефон)

 2. через локальну мережу

 3. через інший комп'ютер, що має зв'язок з Internet

 4. через телевізор, що має супутникову антену

 5. до розетки 220 вольт і все!


5. Як називається організація, яка за плату надає послуги Interner?

 1. провайдер

 2. прораб

 3. довайтер

 4. трайлер

 5. завайтер

6. Як називаються єдині правила передачі даних в Internet?

 1. протокол ТСР/ІР

 2. протокол ТС/РІР

 3. протокол ТР/ІРС

 4. протокол СР/ІРТ

 5. протокол ТОР/РІ

7. Які лінії зв'язку використовуються в Internet? 1. телефонні мережі, виділені лінії...

 2. телефонні мережі, радіорелейні лінії...

 3. виділені лінії, космічний зв'язок ...

 4. телефонні мережі, автобусне сполучення...

 5. космічний зв'язок, авіаційні лінії ...

8. Які послуги надає електронна пошта? 1. надіслати лист адресату

 2. одержати електронного листа

 3. пошук потрібної інформацію з усього світу

 4. робота в автономному режимі

 5. створювання мультимедійних засобів

9. За допомогою якої служби в Internet здійснюється спілкування між людьми за принципом листування? 1. електронна пошта

 2. групи новин

 3. телеконференції

 4. Web-сторінки

 5. телефон

10. Як співвідносяться доменне ім'я і ІР-адреса комп'ютера? 1. різні форми запису адреси одного і того ж комп'ютера

 2. доменне ім'я - адреса комп'ютера у наглядному вигляді

 3. ІР-адреса - адреса комп'ютера у вигляді групи чисел

 4. доменне ім'я - адреса комп'ютера у вигляді групи чисел

 5. однакова форма запису адреси різних комп'ютерів

11. Що таке Internet? 1. телефонні, супутникові... канали, що об'єднують комп'ютери

 2. комплекс пристроїв і програм для роботи з інформацією

 3. об'єднання окремих комп'ютерів і локальних мереж

 4. телефонні і телеграфні мережі для спілкування людей

 5. супутниковий, радіорелейний, оптоволоконний зв'язок

12. Що необхідно для підключення до Internet? 1. модем або виділена лінія, доступ до провайдера

 2. мати сучасний комп'ютер

 3. встановити і налагодити програми-клієнти

 4. мати власний сервер

 5. встановити і налагодити ігрові програми


VII. Вправи для очей для зняття зорової втоми
VIIІ. Рефлексія

Який настрій переповнює наприкінці уроку.


IХ. Підсумок

Метод «Коло ідей»

 • На сьогоднішньому уроці мені найбільше запам'яталося…

 • Чи досягли ми мети, яку поставили на початку уроку?

 • Що було легким, а що складним?X. Оцінювання
XІ. Домашнє завдання

Визначити та записати в зошит 10 позитивних та 10 негативних ознак появи Інтернету в житті людини.