«Українська Міжнародна Фондова Біржа» м. Київ 20 р. Приватне акціонерне товариство «Українська Міжнародна Фондова Біржа» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Про надання Приватним акціонерним товариством «Українська Міжнародна... 1 67.64kb.
Договір про внесення цінних паперів до біржового списку пат «Київська... 1 60.02kb.
Українська Міжнародна Фондова Біржа Котирувальний лист №62 від 29... 1 80.2kb.
Українська Міжнародна Фондова Біржа Котирувальний лист №138 від 25... 1 78.56kb.
Договір № про внесення цінних паперів до біржового реєстру м. 1 57.21kb.
Київська міжнародна фондова біржа Котирувальний лист №97 від 04 червня... 1 30.84kb.
Київська міжнародна фондова біржа Котирувальний лист №35 від 27 лютого... 1 181.86kb.
Київська міжнародна фондова біржа Котирувальний лист №59 від 26 квітня... 1 89.89kb.
Інформація 06. 02. 2012 Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента:... 1 30.42kb.
Київська міжнародна фондова біржа Котирувальний лист №139 від 05... 1 44.92kb.
Київська міжнародна фондова біржа Котирувальний лист №166 від 12... 1 121.4kb.
Договір № про внесення цінних паперів до біржового реєстру м. 1 57.21kb.
Таращанський 1 219.63kb.

«Українська Міжнародна Фондова Біржа» м. Київ 20 р. Приватне акціонерне товариство - сторінка №1/1
ДОГОВІР №___

про внесення цінних паперів та інших фінансових інструментів

до біржового реєстру Приватного акціонерного товариства

«Українська Міжнародна Фондова Біржа»

м. Київ «__» ________ 20__ р.Приватне акціонерне товариство «Українська Міжнародна Фондова Біржа» (ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 581137 від 01.04.2011 року, термін дії до 30.10.2019 року) (далі – ПрАТ «УМФБ» або Біржа), в особі Голови Правління Куреганової Ірини Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

(повна назва юридичної особи), (далі - Емітент) в особі (ПІБ керівника юридичної особи), який діє на підставі (Статуту, Довіреності), з другої сторони, (далі - Сторони) уклали Договір про внесення цінних паперів та інших фінансових інструментів до Біржового реєстру ПрАТ «УМФБ» (далі - Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Сторони зобов’язуються здійснювати діяльність щодо підтримання біржового обігу цінних паперів та інших фінансових інструментів (далі-цінні папери) на Біржі згідно з умовами Договору та Правил Біржі (далі - Правила).

1.2. Інформація про цінні папери:


Повна назва емітента
Скорочена назва емітента
Код ЄДРПОУ
Код ЄДРІСІ Емітента (для ЦП ІСІ)
Країна реєстрації
Код ІSIN
Форма випуску
Вид/тип/різновид/клас ЦП
Номер і дата державної реєстрації випуску цінного паперу Емітента
Номінальна вартість ЦП
Загал кількість ЦП у випуску


2. Обов’язки Сторін

2.1. Емітент зобов’язується:

2.1.1. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів після закінчення кварталу надавати Біржі наступні документи:  • копія Балансу;

  • копія Звіту про фінансові результати.

2.1.2. Протягом 20 (двадцяти) робочих днів після того, як відбулася подія, надавати Біржі особливу інформацію та інформацію про події, що можуть суттєво вплинути на ціну цінних паперів Емітента.

2.1.3. У разі, якщо Емітент, створений у формі Публічного акціонерного товариства, не пізніше ніж за 20 (двадцять) робочих днів до дати проведення загальних зборів надсилає Біржі повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний.

2.1.4. Виконувати всі вимоги та дії, передбачені Договором та Правилами Біржі.

2.1.5. Протягом терміну дії Договору подавати необхідну додаткову інформацію за вимогою Біржі в строки, вказані в письмових запитах Біржі.

2.1.6. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання Договору Сторонами сплатити на рахунок Біржі плату за внесення цінних паперів до Біржового реєстру згідно тарифів на послуги, що надаються Біржею у розмірі 200,00 грн. (двісті гривень 00 копійок).

2.2. Біржа зобов’язується:

2.2.1. Протягом терміну дії Договору створювати організаційні умови для укладання біржових контрактів (договорів) з цінними паперами Емітента шляхом котирування цих цінних паперів та забезпечувати оприлюднення біржового курсу цінних паперів Емітента на власному web-сайті Біржі.

2.2.2. Надавати Емітенту інформаційно-консультаційні послуги в рамках Договору.

2.2.3. Повідомляти Емітента про прийняте рішення щодо лістингу, зміни рівня лістингу та делістингу його цінних паперів не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення та оприлюднює таке рішення на власному web-сайті.

2.2.4. Надавати Емітенту інформацію на письмові запити згідно з тарифами на послуги, що надаються Біржею.

3. Права Сторін

3.1. Емітент має право:

3.1.1. Звертатися до Біржі з питанням щодо можливості зміни рівня лістингу.

3.1.2. Користуватися інформаційними, консультаційними та іншими послугами, які надаються Біржею щодо цінних паперів та фондового ринку України, торгів на Біржі;

3.1.3. Звертатися до Біржі з вимогою щодо виключення цінних паперів з Біржового реєстру Біржі.3.2. Біржа має право:

3.2.1. Призупинити котирування цінних паперів Емітента у випадках та термін, передбачені Правилами.

3.2.2. Прийняти рішення про делістинг цінних паперів Емітента у випадку невиконання Емітентом зобов’язань згідно пункту 2.1. цього Договору, а також у випадках, передбачених Правилами.

3.2.3. На отримання додаткової інформації від Емітента після внесення його цінних паперів до Біржового реєстру Біржі.

3.2.4. Розповсюджувати інформацію про цінні папери та їх Емітента в обсязі і порядку, визначених Правилами та чинним законодавством України.

3.2.5. Вносити зміни до Правил, визначати та змінювати перелік послуг та розміри і порядок їх сплати.


4. Відповідальність Сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність щодо якості, повноти та своєчасності виконання своїх зобов’язань, передбачених Договором та Правилами.

4.2. Сторони домовились вживати всіх заходів щодо вирішення розбіжностей між ними шляхом двохсторонніх переговорів.

4.3. Спори, які виникають у ході виконання Сторонами Договору і не врегульовані ними шляхом переговорів, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.


5. Особливі умови Договору

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не може виконати свої зобов’язання, (надалі – «форс-мажор»). Період звільнення від відповідальності починається з моменту письмового повідомлення Стороною, яка не може виконати свої зобов’язання, іншої Сторони. Дія «форс-мажору» припиняється за поданням Сторони, яка його оголосила, а також іншої Сторони Договору, у разі якщо Сторона, яка оголосила «форс-мажор» не вжила заходів, які вона могла вжити для виходу з «форс-мажору».6. Порядок розгляду спорів

6.1. У випадку виникнення спорів з питань, передбачених даним Договором або у зв’язку з ним, Сторони застосовують усі можливі заходи для вирішення їх шляхом переговорів.

6.2. У випадку неможливості вирішення зазначених спорів шляхом переговорів вони вирішуються згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Біржі.
7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту виключення цінних паперів Емітента з Біржового реєстру Біржі.

7.2. Договір може бути розірвано за письмовою заявою Емітента.

7.3. Договір вважається розірваним з боку Біржі у випадках:  • прийняття Біржею рішення про делістинг, зміну рівня лістингу цінних паперів Емітента, про що Біржа письмово повідомляє Емітента в порядку, визначеному Правилами;

  • передбачених п. 7.6 цього Договору.

7.4. Зміни та доповнення до Договору вносяться за згодою Сторін та оформлюються Додатковими договорами, які набувають чинності та стають невід’ємною частиною цього Договору з моменту їх підписання Сторонами.

7.5. У випадку внесення змін та/або доповнень до Правил, тарифів на послуги, що надаються Біржею, або інших нормативних документів Біржі, які впливають на зазначені в цьому Договорі обов’язки Сторін, внесення таких змін та/або доповнень до Договору є обов’язковим.

7.6. У випадку, якщо внесення змін до цього Договору згідно з п. 7.5. не відбувається з вини Емітента протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати направлення Біржею письмового повідомлення, цей Договір вважається розірваним.

7.7. Цей Договір укладено та підписано у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.8. Заключні положення

8.1. Сторони свідчать про те, що Біржа до укладення Договору надала Емітенту доступ до інформації, що зазначена в п.п. 1,2,5,6 частини другої статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а Емітент прийняв цю інформацію до відома.


9. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін


БІРЖА:

ЕМІТЕНТ:

ПрАТ «УМФБ»

Код ЄДРПОУ: 30554892

Адреса місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-В

п/р 2650030138753 в ПАТ «РЕАЛ БАНК» м.Харків,

МФО 351588

тел./факс: (044) 490-57-90

Голова Правління
____________________ І.М. Куреганова

М.П.


(Скорочена назва)

Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження:

п/р , МФО

тел./факс:

ел.пошта:


Посада
____________________ (ПІБ)

М.П.