Вченої ради Національного університету "Львівська політехніка" від 02. 11. 2010 р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Стату т національного університету "львівська політехніка" 2 390.67kb.
Інформаційний лист 28–30 травня 2013 року кафедра прикладної лінгвістики... 1 97.06kb.
Статут національного університету "львівська політехніка" Прийнято... 1 477.02kb.
Навчальний посібник для вищих закладів освіти Львiв Видавництво Національного... 1 35.29kb.
Кз львівська обласна науково-педагогічна бібліотека новини освіти... 1 45.12kb.
Львівська політехніка 2 418.29kb.
Національній університет “Львівська політехніка” 1 316.86kb.
Національний університет «львівська політехніка» бондаренко лідія... 3 501.33kb.
Національний університет «львівська політехніка» Кулиняк Ігор Ярославович 3 462.19kb.
Положення про почесного доктора І професора Національного університету... 1 63.07kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Відокремлений... 1 60.53kb.
Іменні стипендіати Щороку близько 40 кращим студентам університету... 1 14.58kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Вченої ради Національного університету "Львівська політехніка" від 02. 11. 2010 р - сторінка №1/1
УХВАЛА

Вченої ради Національного університету "Львівська політехніка"

від 02.11.2010 р.

з питання "Про стан та перспективи розвитку інституту енергетики та систем керування"

Заслухавши та обговоривши звіт директора ІЕСК проф. Лозинського О.Ю. з врахуванням результатів перевірки ІЕСК комісією Вченої ради університету, Вчена рада університету відзначає, що колективом ІЕСК протягом 2005-2010 років проведено значну роботу із вдосконалення навчального процесу, його навчально-методичного, кадрового забезпечення, розвитку наукових досліджень, зміц­нення матеріально-технічної бази за рахунок договорів на довготривалу оренду, покращення якості під­готовки фахівців, зокрема: опубліковано 8 монографій, видано 98 підручників та посібників, опубліко­вано 1306 статей, з них 33 в журналах Філадельфійського списку, виголошено понад 320 доповідей на наукових конференціях, отримано 68 патентів, продано 3 ліцензії, захищено 6 докторських і 24 канди­датських дисертацій, виконано госпдоговірної наукової тематики на суму 9 551 160 грн. та держбюдже­ти ої наукової тематики на суму 1 724 926 грн. Налагоджено міжнародну співпрацю. Значно збільшено обсяг позабюджетних коштів ІЕСК - на 1 грн. держбюджетних коштів припадає 5.6 грн. позабюджет­них коштів.

Разом з тим в роботі ІЕСК мають місце недоліки, зокрема, частка науково-педагогічних праців­ників, які мають наукові ступені та вчені звання на кафедрі ЕС (М.Сегеда) становить 60%, а на кафедрі ЕПМС (проф. Махновський А.) 65%. Науковий ступінь і вчене звання завідувача кафедри ЕСМ (доц. Лисяк Г.) не відповідає акредитаційним вимогам щодо випускової кафедри. За звітний період не було жодного захисту докторських дисертацій на кафедрах ОП (доц. Кіт Ю.), ЕМА (проф. Ткачук^В.), ЕСМ (доц. Лисяк Г.), ЕПМС (проф. Маліновський А.), ЕС (проф. Сегеда М.), ТТЕС (проф. Мисак Й.) та кан­дидатських на кафедрі ЕС (проф. Сегеда М.). Недостатніми є обсяги підготовки наукових кадрів за час навчання в аспірантурі по всіх кафедрах інституту. За останні роки не подавалися заявки на винаходи на кафедрі ЕМА (проф. Ткачук В.) і лише один патент отримано кафедрою ЕС (проф. Сегеда М.). Не заве­ршено формування інститутської комп'ютерної мережі, зокрема в п'ятому навчальному корпусі. Ре­зультати ректорських контрольних робіт з окремих дисциплін були істотно нижчими ніж при семестро­вому контролі. Неліцензовані на рівень магістра спеціальність 7.092201 "Електричні системи і комплек­си транспортних засобів" (кафедра ЕАП, проф. Лозинський О.) і спеціальність 7.092205 "Електропобу­това техніка" (кафедра ЕМА проф. Ткачук В.).Вчена рада ухвалила:

  1. Інформацію директора ІЕСК професора Лозинського О. Ю. та голови комісії Вченої ради професора Бліхарського З.Я. взяти до уваги, роботу ІЕСК визнати задовільною.

  2. Директору ІЕСК та завідувачам кафедр:
  1. Зосередити основну увагу на дотриманні виконання акредитаційних умов щодо кадрового за­безпечення підготовки фахівців на кафедрах ЕПМС (проф. Маліновський А.), ЕСМ (доц. Лисяк Г.) і ЕС (проф. Сегеда М.).

  2. Посилити роботу з підготовки докторів наук на кафедрах ОП (доц. Кіт Ю.), ЕМА (проф. Ткачук В.), ЕСМ (доц. Лисяк Г.) , ЕПМС (прсф. Маліновський А.), ЕС (проф. Сегеда М.), ТТЕС (проф. Мисак И.) з метою омолодження цього контингенту.

  3. Протягом 2011 р. провести необхідну роботу щодо акредитації спеціальності 7.092201 "Електри­чні системи і комплекси транспортних засобів" (кафедра ЕАП, проф. Лозинський О.) і спеціаль­ності 7.092205 "Електропобутова техніка" (кафедра ЕМА, проф. Ткачук В.) на рівень магістра.

  1. Розробити заходи з підвищення ефективності роботи аспірантури на всіх кафедрах інституту.

  1. Зосередити увагу науково-педагогічних працівників кафедр на проведенні активних заходів з участю студентської молоді (круглих столів, конференцій, дискусій, ділових ігор тощо), виступів у пресі, на радіо, телебаченні щодо популяризації науково-дослідних, освітніх і культурно-просвітницьких досягнень університету та ІЕСК.

  2. Провести аналіз результатів зрізів знань, а також завдань на ККР з метою істотного зменшення різниці між результатами ККР і семестрового контролю.
  1. Дирекції ІЕСК, ЦТЕ, ЗТІ упродовж 2010 - 2011 p.p. завершити формування інститутської комп'ютерної мережі з під'єднанням усіх кафедр ІЕСК до університетської комп'ютерної мережі та забезпечення ліцензованими програмними продуктами.

  2. Контроль за виконанням ухвали здійснювати комісіям Вченої ради університету з питань навчання і з питань науки.