Величина лінійних і кутових спотворень у цій проекції приблизно того самого порядку, що і на топографічних картах більших масштабів. - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Величина лінійних і кутових спотворень у цій проекції приблизно того самого порядку - сторінка №1/12

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Величина лінійних і кутових спотворень у цій проекції приблизно того самого порядку, що і на топографічних картах більших масштабів. Спотворення не перевищують 0,14 % для довжин ліній і 7' для кугів. Взагалі не спотворюється довжина ліній по вфхній і нижній сторонах рамки, а також по двох меридіанах, розміщених на 2° захіаціше і схіцніше середнього меридіана аркуша.

Рамки аркушів цієї карти мають розміри: за довготою 6°, за широтою 4°, або в лінійній мірі - близько 660x440 км.

Побудова карти в цій проекції основана на поділі земного еліпсоїда не на зони, а на рівнобічні сферичні трапеції вказаних вище розмірів, і кожну з них зображають на окремому аркуші карти.

У цій проекції зображення всіх меридіанів одержують у вигляді прямих ліній, а паралелей - у вигляді дуг кіл різних радіусів. Тому під час склеювання вертикальної колони чи горизонтального ряду аркушів усі аркуші точно суміщаються по суміжних сторонах. У разі склеювання ж аркушів, які нале­жать до різних рядів і колон, між ними утворюються розриви. Однак у блоці з 4—9 аркушів ці розриви незначні, і їх легко усунути під час склеювання, трохи розтягуючи папір. Склеюючи вертикальні колони чи горизонтальний ряд, всі apKjaui точно суміщають по суміжних сторонах рамок.

2.3. Топографічні карти

За формою подання карти поділяють на цифрові (електронні) та тверді копії (тиражні відбитки).

Цифрові (електронні) карти призначені для виконання автоматичних (автоматизованих) розрахунків за допомогою відповідного апаратного, програм­ного та інформаційного забезпечення, і вони не дають змоги працювати з ними безпосередньо користувачу-людині без зазначених засобів.

Тверді копії (тиражні відбитки) карт виконані на папері, пластику, тканині, тощо та оптимізовані для роботи з ними


На спеціальних^ картах відображають окремі елементи місцевості або нано­сять необхідні додаткові дані, які не наведені на загальногеографічних картах.

Топографічні карти - це загальногеографічні карти універсального призначення, за допомогою яких можна визначити планове та висотне місце-розташування точок земної поверхні. До топографічних карт, які викорис­товують у військах, належать карти масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. 1:1 000 00.

У Збройних силах України топографічні карти слугують одним з основ­них засобів управління військами та зброєю. Також їх використовують як осно­ву під час складання спеціальних карт і бойових графічних документів.

За допомогою топографічних карт:


 • вивчається місцевість і здійснюється орієнтування в бойових умовах;

 • виконуються необхідні вимірювання та розрахунки під час вивчення і оцінювання обстановки, прийняття рішень на бойові дії, постановки бойових завдань підлеглим військам;

 • здійснюється організація взаємодій підрозділів;

 • визначаються координати цілей;

 • виконується топогеодезична прив'язка бойових порядків всіх родів військ;

 • здійснюються різноманітні проектні і військово-технічні розрахунки.

2.3.1. Класифікація та призначення топографічних карт

Класифікація карт необхідна для їхнього обліку, зберігання, а також пошуку необхідної інформації.

Топографічні карти класифікують залежно від масштабу та призначення. Дані класифікації карт наведені в табл. 2.4.

Таблиця 2.5 Класифікація карт за масштабом та призначенням

Масштаб карти

Класифікація карт

за масштабом

за оперативним призначенням

1:10 000 1:25 000 1:50 000

великомасштабні

тактичні

1:100 000 1:200 000

середньомасштабні

оперативно-тактичні

1:500 000 1:1000 000

дрібномасштабні

оперативні

^Спеціальні карти - це топографічні карти, на які нанесено додаткову інформацію.

Топографічні карти, які використовують у вііїськах, призначені для вивчення місцевості та вирішення різноманітних завдань під час управління військами у разі підготовки та ведення бою і операції.Карти масштабу 1:10 000, 1:25 000 призначені для детального вивчення місцевості під час ведення бойових дій у містах, форсування водяних перешкод, десантування, виконання розрахунків з інженерного обладнання місцевості і будівництва укріплень, для визначення координат цілей і вогневих позицій у разі стрільби ракетних військ і артилерії.

Карта масштабу 1:50 000 призначена для вивчення місцевості піц час планування і ведення бойових дій, орієнтування на місцевості в ході бою, під час прориву оборони, форсування водяних перешкод, ведення бойових дій за оволодіння населеними пунктами. Крім того, по ній виконується визначення координат цілей і вогневих позицій у разі стріпьби ракетних військ і артилерії.

Карту масштабу 1:100 000 використовують для вивчення й оцінювання місцевості під час планування всіх видів бою, організації взаємодії і управління військами, орієнтування на місцевості і цілевказівках.

Карта масштабу 1:200 000 призначена для вивчення місцевості і оціню­вання її тактичних властивостей. їх використовують для планування бойових дій і управління військами, під час підготовки та ведення бою і операції, а також для планування пересування військ. На ній є довідка про місцевість.

Карти масштабів 1:500 000, 1:1 000 000 використовують для вивчення фізико-географічних умов великих географічних районів під час планування операЩй на театрі воєнних дій.

Карти вказаних масштабів забезпечують командирів достатньою інфор­мацією про місцевість. Але під час вирішення бойових завдань виникає необхідність мати докладніші дані про деякі об'єкти місцевості, які істотно можуть вплинути на хід бою. Наприюіад, відомості про дорожню мережу в горах, великі ріки, населені пункти тощо.2.3.2. Розграфлення і номенкла-гура топографічних карт

Певне значення у забезпеченні військ картами має вміння командирів підбирати необхідні аркуші карт або давати замовлення на топографічні карти для передбачуваних районів бойових дій.

Своєчасне забезпечення військ топографічними картами - одне з найголовніших завдань, які впливають на організацію і ведення усіх видів бою. Насамперед необхідно твердо з'ясувати систему поділу карти на окремі аркуші та систему позначення цих аркушів.

Під час видавання топографічних карт різних масштабів кількість арку­шів залежить від масштабу карт і прийнятого розміру одного аркуша.

Наприклад, територія України покривається 8 аркушами карти масштабу 1:1000 000 або 1032 аркушами карти масштабу 1:100 000. Вся земна поверхня зображається 2640 аркушами карти масштабу 1:1 000000. Виникає необхідність суворого розподілу картографованої території на окремі аркуші карти. Необхідно позначати окремі аркуші для зручності підбору карт різних масшта­бів, їк систематизації під час зберігання тощо.

Для зручності користування багатоаркушевими картами їх об'єднують єдиною системою розграфлення та номенклатури.

Система розграфлення та номенклатури, яка застосовується для створення топографічних карт, повинна відповідати таким вимогам:


 1. межі суміжних аркушів карт не повинні перекриватися і мати розриви;

 2. плошіа карти дрібного масштабу повинна поділятися на ціле число карт більшого масштабу;

 3. розграфлення та номенклатура повинні забезпечувати швидкий і надійний підбір карт на задану місцевість.

Розграфлення карт - це розподіл багатоаркушної карти на окремі частини за певною системою. Для топографічних карт прийнята система розграфлення карт, у якій рамка карти є відрізками меридіанів і паралелей.

Номенклатура аркушів карти — це система умовних літеро-цифрових або цифрових позначень, що визначають розташування аркушів карт на земній поверхні у відповідній системі разграфления.

Номенклатура аркуша карти підписується над правим кутом північної сторони рамки аркуша синім кольором - для машинного обліку; чорним - для ручного обліку. На сторонах рамок карти підписуються номенклатури суміж­них аркушів карт.

Нині чинна в Україні система розграфлення і номенклатури топографіч­них карт була розроблена та впроваджена в 1919-1923 pp. у зв'язку з пере­ходом до метричного масштабного ряду. В основу номенклатури топографіч­них карт різних масштабів покладена нумерація аркуша карти масштабу 1:1 000 000, який називають міжнародною картою^.

Для отримання розмірів аркуша міжнародної карти вся земна куля поділяється на (рис. 2.10):

пояси (ряди) паралелями через 4°. Пояси починаються від екватора і закінчуються на Північному та Південному полюсах. Вони (22 пояси)

^ Ідею створення карти єдиного масштабу на всю земну поверхню було прийнято на V Міжнародному географічному конгресі в Берні у 1891 році. 1909 року в Лондоні були прийняті правила складання цієї карти

позначаються заголовними літерами латинського алфавіту А, В, С, D, Е, F, G, Н, І, J, К, L, М, N. О, Р, Q, R, S, Т, U, V, в обидва боки від екватора до полюсів;Рис. 2.10. Поділ земної поверхні на аркуші карт Міжнародного масштабу 1:1 000 000

колони меридіанами через 6°, рахунок яких виконують проти ходу годинникової стрілки від меридіана з довготою 180°. Колони познача­ються арабськими цифрами від 1 до 60.Стандартні розміри аркушів карт різних масштабів наведені в табл. 2.5.

Таблиця 2.5 Стандартні розміри аркушів карт різних масштабів

Масштаб карти

Стандартні розміри аркуша карти

Довжина рамки аркуша на широті 50°, KM

Площа

аркуша


карти, KM

Типовий зашіс номенклатури

за широтою

за довготою

за широтою

за довготою

1:1000000

430

445

191500

М-35

1:500000

215

222,5

47900

М-35-В

1:200000

40'

Г

72

74

5300

М-35-ХХ

1:100000

20'

ЗО'

36

37

1330

М-35-88

1:50000

10'

15'

18

18,5

330

М-35-88-А

1:25000

5'

7,5'

9,0

9,3

80

М-35-88-А-В

1:10000

2,5'

3,75'

4,5

4,6

20

М-35-88-А-В-1

Отже, номенклатура аркуша карти масштабу 1:1 000 000 складається з букви латинського алфавіту і арабських цифр.

N-37Рис. 2.11. Схема розграфлення аркуша мільйонної карти

на аркуші карт масштабів

1: 500000, 1: 200000 та 1: 100000

Наприклад, номенклатура карти масштабу 1:1 000 000 на м. Тернопіль буде М-35.

Схему розграфлення і номенклатури аркушів карт масштабу 1:1 000 000 показано на рис. 2.11.

У разі переходу до аркушів карти наступних масштабів поділ аркуша карти масштабу 1:1000000 здійснюється в такііі послідовності:Аркуш карти масштабу 1: 500 000 є четвертою частиною аркзшіа карти масштабу 1:1000000. Його номенклатура складається з номенклатури аркуша мільйонної карти з додаванням однієї з заголовних букв (А, Б, В, Г) української абетки, які позначають відповідну чверть. Наприклад, аркуш карти масштабу 1:500 000 нам. Тернопіль має номенклатуруМ-35-В (рис. 2.12).Рис. 2.12. Розміри рамки карти, розташування

і порядок позначення карт масштабу 1:500 000

на аркуші карти масштабу 1:1000000

Аркуш карти масштабу 1 : 200 000 утворюється поділом мільйонного аркуша на 36 частин, кожна з яких позначається римською цифрою (I-XXXVI). Номенклатура аркуша складається з номенклатури карти мільйонного масшта­бу з додаванням римських цифр, II, III, IV ... XXXVI. Наприклад, аркуш карти масштабу 1 : 200 000 на м. Тернопіль має номенклатуру М-35-ХХ (рис. 2.13).

Аркуш карти масштабу 1 : 100 000 утворюється поділом аркуша мільйонної карти на 144 частини, кожна з яких позначається арабськими цифрами (1-144). Номенклатзфа аркуша складається з позначення аркуша мільйонної карти з додаванням арабських цифр 1, 2, З ... 144. Наприклад, аркуш карти масштабу 1:100 000 на м. Тернопіль має номенклатуру М-35-88 (рис. 2.14).Рис. 2.13. Розташування і порядок позначення аркушів карт масштабу 1:200 000 на аркуші карти масштабу 1:1 000 000

М-35
Рис. 2.14. Розташування і порядок позначення аркушів карт масштабу 1:100 000 на аркуші карти масштабу 1:1 000 000

Аркуш карти масштабу 1: 50 000 утворюється поділом карти масшта­бу 1:100 000 на чотири частини; номеньоіатура його складається з номеньсла-тури карти масштабу 1:100 000 з додаванням одної із заголовних літф А, Б, В, Г. Наприклад, аркуш карти масштабу 1 : 50 000 на м. Тернопіль має номенклатуру М-35-88-А (рис. 2.15).Рис. 2.15. Розташування і порядок позначення аркушів карт масштабу 1:50 000 на аркуші карти 1:100 000

Аркуш карти масштабу 1: 25 000 утворюється поділом аркуша карти масштабу 1:50000 на чотири частини; номенклатура його складається з номенклатури аркуша карти масштабу 1 : 50 000 та однієї з рядкових літер а, б, в, г. Наприклад, М-35-88-А-в (рис. 2.16).Рис. 2.16. Схема розграфлення аркушів карт масштабів 1: 50 000, 1:25 000, на аркуші карти масштабу 1:100 000

2.3.3. Збірні таблиці та користування ними

Збірні таблиці — дрібномасштабні карти великих територій, поділені меридіанами і паралелями на клітинки - аркуші карти масштабу 1:1 000 000.

У межах мільйонних клітин нанесене розграфлення та номенклатури карт інших масштабів. Збірні таблиці, як і карти, доводять до військових частин.

Для підбору топографічних карт на заданий район, а також для швидкого визначення їхніх номенклатур на збірну таблицю наносять межі району або смугу військової операції і за розграфленням, вказаним у збірній таблиці, виписують номенклатури, які належать до зазначеного району.

Збірні таблиці видаються по масштабах та доводяться до штабів військо­вих частин.Для отримання з картографічного складу підібраних номенклатур карт скла­дається замовлення у вигляді "наряду-заявки" встановленої форми (табл. 2.7).

Таблиця 2.7 Заявка на отримання топографічних карт

Пів-

Масштаб,

Гриф

Рік

Потрібно (підлягає

Видано

куля

номенклатура

таємності

видання

видаванню)

(прийнято)

Пвн.

1:100 000
М-35-73;

дек
2

2
-74,

«
2

2
-75,

«
2

2
-87,

«
2

2
-88

«
2

2

Пвн.

1:50 000
М-35-73-А,

т
2

2
-Б,

т
2

, 2
-74 -А;

т
2

2
-Б,

т
2

2
-г,

т
2

2
-75-В;

т
2

2
-87-А;

т
2

2
-Б;

т
2

2
-88-А

т
2

2

Карти вказують у замовленні залежно від масштабу, починаючи з дрібного масштабу, поступово переходячи до великого. Номенклатури в замовленні наводять в порядку читання збірної таблиці (зліва направо, згори донизу), також вказується кількість аркушів карт.

Якщо перші букви і цифри наступної номенклатури повторюються, то в наряд-заявку на отримання карт вписують тільки нові літери чи числа, які

змінюються (табл. 2.7). Номенклатуру суміжних аркушів карт можна визначити за підписом номенклатури на рамці карти з відповідної сторони.

Карти видаються на підставі замовлень і реєструються в Книзі видавання топографічних карт.Приклад. Підрозділ здійснює марш за маршрутом Львів-Тернопіль. Підібрати аркуші топографічних карт масштабу 1:100 000, 1:50 000 на маршрут пересування підрозділу.

Відповідь: 1:100 000 (М-35-73; -74, -75, -87, -88) - (5 аркушів).

1:50000 (М-35-73-А,-Б; -74-А,-Б,-Г;-75-В; -87-А,-Б; -88-А) -(9 аркушів).Приклад'. Визначити номенклатуру аркуша карти масштабу 1:1 000 000 на м. Львів.

Для того необхідно на збірній таблиці масштабу 1:1 000 000 відшукати м. Львів. Місто розташоване на стику двох зон - 34 та 35. Тому на м. Львів необхідно замовити дві номенклатури масштабу 1:1 000 0000 (М-34; -35).2.3.4. Визначення номенклатур суміжних аркушів топографічних карт

Послідовність визначення номенклатури суміжних аркушів карт для заданого аркуша:

 1. Визначити масштаб заданого аркуша.

 2. Визначити його місце в розграфленні і номенклатурі аркуша масштабу 1:1000000 (чи буде змінюватись ряд і колона).

 3. Відшукати місце заданого аркуша на Збірній таблиці.

 4. Починаючи зліва від заданого аркуша, записати номенклатуру першо­го суміжного аркуша - спочатку ряд (пояс), потім колону і безпосереднє позначення на визначеному мільйонному аркуші (залежно від масштабу). Після цього позначити решту суміжних аркушів.

Прийнято суміжними вважати 8 карт навколо заданого аркуша. Приклад: Визначити масштаб і номенклатуру 8 суміжних аркушів карти, якщо номенклатура заданого аркуша М-37-А (масштаб 1 : 500 000).

N-36-Г

N-37-B

N-37-Г

М-36-Б

М-37-А

М-37-Б

М-36-Г

М-37-В

М-37-Г

Машинні носії інформації та машиночитані документи потрібно збері­гати у спеціально відведених приміщеннях. Цифрова картографічна інформа­ція, що зберігається на вбудованих МНІ, повинна бути захищена від несанк­ціонованого доступу.

2.5. Спеціальні картиСпеціальні карти - це загальногеографічні (топографічні) карти, що містять, залежно від призначення, додаткові відомості та дані про місцевість, необхідні командирам та штабам.

Під час розв'язання бойових задач необхідно не тільки володіти інформацією про деякі елементи й об'єкти місцевості, але й мати докладні спеціальні дані для застосування зброї, техніки, розташування елементів бойового порядку військ. Все це істотно може впливати на хід бою. Проте топографічні карти надають інформацію про місцевість на час видання. Тому в доповнення до топографічних карт інформацією про окремі елементи місце­вості на час користування додатковими даними, складають, видають та доводять до військ спеціальні карти.

Для створення спеціальних карт як основу можна використовувати топо­графічні карти різних масштабів. На них наносять встановленими топогра­фічними і тактичними умовними знаками дані, необхідні для організації бойової діяльності ракетних військ, артилерії, авіації, протиповітряної оборони, інженерних розрахунків, переміщення військ тощо. Дані тактичної обстановки та спеціальна інформація, необхідні для бойового застосування зброї та техніки, становлять зміст спеціальних карт.

Спеціальні карти створюються топографічною службою завчасно, під час підготовки та в ході бойових дій.
наступна сторінка >>