Закон україни про волонтерський рух - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Закон україни про дорожній рух Із змінами І доповненнями, внесеними... 6 518.93kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6 Закону... 2 511.76kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6 Закону... 2 510.31kb.
Лікувальна фізична культура як активний засіб відновлення потенціалу... 1 50.19kb.
Декларація Міжнародної конференції „Волонтерський рух в Україні –... 1 47.78kb.
Звіт про рух грошових коштів 1 114.49kb.
Інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та... 12 1006.21kb.
Щодо списання фактично витрачених пально-мастильних матеріалів 1 11kb.
Звіт про фінансові результати за 2010 рік, Звіт про рух грошових... 1 188.25kb.
Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Пройдений тілом шлях 2 610.28kb.
Закон про державну службу -ключовий документ у системі її реформування 1 69.46kb.
МетодичнІ вказівки до практичного заняття для лікарів-інтернів 2-го... 1 232.38kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Закон україни про волонтерський рух - сторінка №1/1
Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про волонтерський рух

Цей Закон визначає організаційні та правові засади здійснення волонтерської діяльності та розвитку волонтерського руху в Україні.Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

волонтер - дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює волонтерську діяльність;

волонтерський рух - громадський рух, який базується на добровільному об'єднанні волонтерів з метою здійснення будь-якої соціальної, добровільної, неприбуткової та вмотивованої діяльності, що має суспільно корисний характер;

волонтерська діяльність - будь-яка соціальна, суспільно корисна, неприбуткова та вмотивована діяльність волонтерів та волонтерських організацій, що здійснюється шляхом виконання робіт, надання послуг фізичним, юридичним особам та суспільству в цілому. Не є волонтерською соціальна, суспільно корисна, неприбуткова діяльність, що має одноразовий чи випадковий характер або здійснюється на підставі родинних чи дружніх стосунків;

волонтерська організація - громадська організація, зареєстрована у встановленому законом порядку, яка здійснює будь-яку соціальну, суспільно корисну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, статутом якої передбачено здійснення волонтерської діяльності;

отримувачі волонтерської допомоги - фізичні, юридичні особи та суспільство в цілому, на користь яких здійснюється волонтерська діяльність.

Стаття 2. Принципи волонтерської діяльності

1. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах добровільності, безкорисливості, неприбутковості, законності, гуманності та відповідальності.Стаття 3. Основні напрями волонтерської діяльності

1. Основними напрямами волонтерської діяльності є:

надання відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" допомоги окремим соціальним групам чи особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

участь у діяльності, пов'язаній з охороною навколишнього природного середовища, у порядку, встановленому Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища";

участь в охороні культурної спадщини у порядку, встановленому Законом України "Про охорону культурної спадщини";

участь у діяльності, пов'язаній із захистом прав дітей та молоді, багатодітних сімей, у порядку, встановленому Законом України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю".

2. Конкретні напрями волонтерської діяльності визначаються рішенням відповідної волонтерської організації та її статутом.

Стаття 4. Отримання відомостей про волонтерські організації та потребу в здійсненні волонтерської діяльності


 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у разі
  звернення до них волонтерів, осіб, що виявили бажання здійснювати
  волонтерську діяльність, інформують її про зареєстровані волонтерські
  організації на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

 2. Волонтер або волонтерська організація мають право на отримання
  від органів державної влади та органів місцевого самоврядування відомостей
  про сферу, місце і потребу в здійсненні волонтерської діяльності та конкретні
  підприємства, установи та організації, що мають намір залучити волонтера
  або волонтерську організацію.

Стаття 5. Форми державної підтримки волонтерської діяльності

1. Держава визнає соціальну значущість волонтерської діяльності, створює умови для розвитку волонтерської діяльності.


2. Державна підтримка волонтерської діяльності здійснюється шляхом надання правової, організаційної, методичної, інформаційної допомоги волонтерам та волонтерським організаціям.

3. Втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність волонтерів та волонтерських організацій, так само, як і втручання волонтерів та волонтерських організацій у діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб забороняється, крім випадків, передбачених Законом.Стаття 6. Договір про здійснення волонтерської діяльності

1. Волонтер у разі згоди на співпрацю із волонтерською організацією, має право укладати договір про здійснення волонтерської діяльності з волонтерською організацією або з керівником підприємства, установи та організації, що мають намір залучити волонтера.

2. У договорі про здійснення волонтерської діяльності обумовлюється:

предмет та обсяг волонтерської діяльності;


порядок і умови здійснення волонтерської діяльності; строк виконання робіт, надання послуг; права і обов'язки сторін;

питання забезпечення матеріалами, обладнанням та іншим майном, наданим для здійснення волонтерської діяльності (спеціальним одягом, взуттям та інвентарем, захисним спорядженням або матеріалами, велосипедами, проїзними квитками у міському транспорті загального користування), забезпечення вакцинації, медичного огляду та іншими лікувально-профілактичними заходами, питання відшкодування витрат на навчання волонтера за рахунок коштів волонтерської організації або підприємств, установ, організацій, що залучили волонтера та питання їх повернення у разі припинення виконання обов'язків волонтера або діяльності волонтерської організації;

розмір витрат, передбачених статтею 14 цього Закону, які відшкодовуються волонтеру;

підстави для розірвання договору.


3. Типова форма договору про здійснення волонтерської діяльності та порядок його укладення затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 7. Підстави для припинення волонтерської діяльності

1. Будь-яка волонтерська діяльність може бути припинена у разі:

добровільної відмови волонтера або волонтерської організації від її здійснення;

порушення умов договору про здійснення волонтерської діяльності або його розірвання;

настання інших випадків, установлених договором про здійснення волонтерської діяльності або законом.

Розділ П

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВОЛОНТЕРІВ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 8. Права волонтера

1. Волонтер має право:

здійснювати волонтерську діяльність самостійно або разом з волонтерською організацією;

пройти відповідну підготовку (інструктаж) для здійснення волонтерської діяльності;

підвищувати свою кваліфікацію;

підтримувати зв'язки з вітчизняними волонтерськими організаціями та волонтерськими організаціями інших країн тощо.Стаття 9. Обов'язки волонтера

1. Волонтер зобов'язаний:

якісно, сумлінно та своєчасно виконувати обов'язки, передбачені договором про здійснення волонтерської діяльності;
шанобливо ставитися до отримувачів волонтерської допомоги, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам отримувачів волонтерської допомоги чи негативно вплинути на репутацію волонтера;
ефективно використовувати матеріали, обладнання та інше майно, надане для здійснення волонтерської діяльності;

забезпечувати конфіденційність інформації про отримувачів волонтерської допомоги, що стала йому відома під час здійснення волонтерської діяльності.Стаття 10. Спеціальна підготовка (інструктаж) волонтера

1. Знання і навички, необхідні для здійснення відповідної волонтерської діяльності, волонтер отримує напідготовчих курсаx, що приводяться, волонтерськими організаціями, або під час інструктажу на


підприємстві, в установі, організації, що залучили волонтера.

2. Здійснення волонтерської діяльності, що передбачає наявність


відповідної освіти волонтера, можливе за наявності документа про освіту, що
підтверджує певну кваліфікацію.

3. Волонтер повинен відповідати вимогам, передбаченим


підприємством, установою, організацією, що залучили волонтера.

Стаття 11. Права та обов'язки волонтерської організації

1. Волонтерська організація має право:


визначати форми та напрями волонтерської діяльності;
утворювати відповідно до законодавства свої місцеві осередки;

обмінюватися з відповідними організаціями іноземних держав інформацією і спеціалістами, що передбачається відповідними програмами участі у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну, відповідними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

користуватися іншими правами згідно із законодавством України.

2. Волонтерські організації зобов'язані забезпечити виконання


статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про
господарську діяльність.

Стаття 12. Джерела фінансування волонтерської організації

1. Джерелами фінансування волонтерської організації є: фінансові надходження від фізичних, юридичних осіб; доходи від банківського вкладу (депозиту) та від цінних паперів;

інші джерела, передбачені законом.

Стаття 13. Контроль за законністю і цільовим використанням коштів волонтерської організації

1. Фінансові надходження від фізичних, юридичних осіб


використовуються на здійснення конкретних напрямів волонтерської
діяльності, передбачених рішенням відповідної волонтерської організації та її
статутом.

2. Волонтерські організації, які отримують кошти на здійснення


волонтерської діяльності, зобов'язані подавати звіт про цільове використання
коштів фізичним, юридичним особам, що їх надавали, у встановленому ними
порядку та строки.

Стаття 14. Відшкодування витрат, пов'язаних з волонтерською діяльністю

1. Волонтеру можуть бути відшкодовані витрати, пов'язані з


волонтерською діяльністю (якщо вони були невідкладні, необхідні,
підтверджені належним чином та передбачені договором про здійснення
волонтерської діяльності), що передбачені абзацом шостим частини другої
статті 6 цього Закону.

Зазначені витрати відшкодовуються волонтерською організацією у розмірі і на умовах, які визначаються договором про здійснення волонтерської діяльності.Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства у сфері волонтерської діяльності

1. Волонтери і волонтерські організації за порушення законодавства у сфері волонтерської діяльності несуть відповідальність відповідно до законів України.2. За неподання звіту про використання коштів, наданих волонтерським організаціям на підставі договору, передбаченого статтею 6 цього Закону, або їх нецільове використання, отримання цих коштів з порушенням законодавства винні особи несуть відповідальність відповідно до законів України.

Розділ ПІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
  подати пропозиції щодо внесення змін до законів України;

розробити і затвердити нормативно-правові акти, прийняття яких випливає з норм цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.