Законопроекти «Про споживче кредитування» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Закону України «Про споживче кредитування» 4 773.64kb.
Споживче кредитування в україні: тенденції та 1 123.19kb.
В останній час споживче кредитування набуває все більшої актуальності 1 328.01kb.
Реферат на тему: Принципи кредитування Важливе значення для ефективної... 1 66.1kb.
Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за... 1 217.71kb.
Антонюк Ольга Володимирівна Новобузьке районне споживче товариство... 1 87.92kb.
Банківське кредитування 1 44.72kb.
Рішення селищної ради 28. 12. 2012 № Видатки селищний на 2012 рік... 1 31.6kb.
Банківські механізми кредитування аграрних підприємств Для заказа... 3 725.57kb.
Постанова від 11 лютого 2009 р. N 127 Київ Деякі питання іпотечного... 1 56.71kb.
Законопроекти, які прийняті в цілому Верховною Радою сьомого скликання... 3 434.19kb.
Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого... 1 218.37kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Законопроекти «Про споживче кредитування» - сторінка №1/1

Вих. № 219-22/03 від 22.03.2012Народному депутату України

Полунєєву Ю.В.
Щодо пропозицій до законопроектів

№№9593 та 9594


Шановний Юрію Володимировичу!
Асоціація «Незалежна асоціація банків України» проаналізувала законопроекти «Про споживче кредитування» (реєстраційний № 9593) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення на фінансових ринках України системи захисту користувачів фінансових послуг» (реєстраційний № 9594) і пропонує на Ваш розгляд свої зауваження та пропозиції щодо зазначених проектів.

У цілому врегулювання порушених питань захисту прав та законних інтересів – як споживачів фінансових послуг, так і кредиторів, в сучасних умовах є доволі актуальним.

Проте аналіз норм законопроектів свідчить про те, що вони спрямовані на підтримку прав виключно споживачів і мають упереджене ставлення до правового статусу позичальників.

В умовах збільшення кількості недобросовісних позичальників, недостатньої прозорості судової системи, неоднозначного застосування законодавства України законопроекти мають не лише врахувати позицію всіх сторін кредитних відносин, а й принципи рівності прав та взаємовигідність умов угод, що укладаються.


Щодо проекту ЗУ «Про споживче кредитування»:

 1. Доцільно деталізувати такі положення Законопроекту:

 1. Споживач – фізична особа – резидент України (стаття 7 Законопроект).

Обґрунтування: відповідно до статті 7 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (з урахуванням змін, унесених законом №4205) гривня використовується як засіб платежу між резидентами та нерезидентами в межах торговельного обороту (до якого не відносяться операції з кредитування у гривнях) і такі розрахунки здійснюються лише через уповноважені банки. Кредитування – це операція з фінансовим активом.

 1. Кредитодавець – банк, кредитна спілка та інша небанківська фінансова установа (які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги).

Крім того:

 • у п.2 статті 8 Законопроекту небанківська фінансова установа може укладати договори про споживчий кредит лише за умов отримання ліцензії на надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;

 • у пп. 1) п. 2 ст. 11 Законопроекту є посилання на реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення кредитодавця до Державного реєстру банків чи Державного реєстру фінансових установ.

Доцільно у визначенні «кредитодавець» унести уточнення щодо отримання ліцензії та/або свідоцтва відповідного державного органу.

 1. У ст. 2 Законопроекту доцільно слова «на фінансовому ринку» замінити словами «на ринку фінансових послуг».

 2. Слова «товарів (послуг)», «товарів та послуг», «товарів чи послуг», «послуг (виконання робіт)», «товарів (виконання робіт, надання послуг)» привести до єдиної термінології або узгодити між собою.

 3. У п. 2 ст. 5 Законопроекту після слів «інша небанківська фінансова установа» додати слова «кредитна спілка».

 4. НБУ запропоновано ввести максимальну сумарну величину виданих споживчих кредитів, у випадку перевищення якої банк зобов‘язаний:

 • створити структурний пiдроздiл зі споживчого кредитування (п. 3 ч. 1 ст. 5 Законопроекту). Проте, зазначене суперечить ч. З ст. 64 Господарського кодексу України, відповідно до якої «підприємство самостійно визначає свою органiзацiйну структуру, встановлює чисельнiсть працiвникiв i штатний розпис”.

 • визначити максимальний розмiр споживчого кредиту, який може бути наданий банком без оцінки кредитоспроможності споживача (п. 4 ч. 1 ст. 5 Законопроекту).

Проте, зазначене необґрунтовано збільшує в рази ризики банку: при наданні кредитів будь-який банк стикається з необхiднiстю оцінки кредитоспроможності позичальників. Ця процедура с обов’язковою, i її результати істотно впливають як на результати конкретних кредитних угод, так i на ефективність кредитної дiяльностi банку в цілому. Інша справа, що така оцінка здійснюється або на пiдставi скоригованих систем (з наданням обмеженої кiлькостi документiв), або передбачає повну оцінку фінансового та майнового стану фізичної особи, з наданням вiдповiдних підтверджуючих документiв.

Законопроект також установлює неприйнятну умову для Банків, а саме: банки, які не провели обов'язкову оцінку кредитоспроможності позичальника втрачають права при будь-яких умовах на дострокову вимогу погашення кредиту. Відповідно, Банкам буде не вигідно встановлювати максимальні розміри споживчих кредитів, без необхідності проводити оцінку кредитоспроможності, і більше того банк завжди матиме ризик того, що саме на підставі даної норми несумлінні боржники перестануть повертати кредити. При цьому, Проектом Закону встановлено, що НБУ буде встановлювати максимальний розмір споживчого кредиту, без здійснення оцінки кредитоспроможності споживача - дана умова є правом банку. 1. У ст. 9 Законопроекту закріплюється такий вид діяльності, як кредитний посередник.

Бiльшiсть аспектiв діяльності кредитного посередника залишається неврегульованими Наприклад такі як відповідальність, поширення обмежень щодо банківської таємниці та багато інших.

Непоодинокi випадки, коли взяття кредиту через посередникiв призводить до занесення споживача в бюро кредитних iсторiй з негативною репутацiєю, або ще гiрше, до шахрайства. Ця сфера дiяльностi однозначно потребує більш детального врегулювання на рiвнi закону. 1. У п. 1З ст. 11 Законопроекту передбачено, що у випадку, коли надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації спричинило отримання споживачем споживчого кредиту, який би споживач не отримував за умови надання йому повної інформації, споживач звільняється від сплати процентів чи інших платежів та має право розірвати договір та повернути суму виданого кредиту або повертати суму виданого кредиту згідно з графіком платежів.

Зазначена норма створює умови для невиконання обов’язків споживачем щодо повернення сум отриманого кредиту та процентів за ним, уникнення вiдповiдальностi за договором про надання фiнансових послуг (споживчого кредиту) за умов недостатньої обiзнаностi споживача. Передбачається, що у судовiй практицi процес доказування цих умов буде складним.

 1. Законопроектом передбачається введення жорстких вимог до реклами послуг, пов'язаних з наданням, використанням та погашенням споживчого кредиту з правом встановлення додаткових вимог НБУ, що не входить в компетенцію зазначеного органу. Рекламування деяких програм Банків стане неможливим.
 1. В п. 7 ст. 23 Законопроекту передбачено, що «у випадку, якщо сума, одержана вiд реалiзацiї предмета застави, в тому числі iпотеки, не покриває вимоги кредитодавця, вiн не має права отримати суму, яку не вистачає, з iншого майна споживача – фізичної особи».

Проте, зазначене суперечить чинному законодавству:

 • ст. 49 ЗУ ,,Про iпотеку”, яка встановлює, що у разi, якщо сума, одержана вiд реалiзацiї предмета iпотеки, не покриває вимоги iпотекодержателя, вiн має право отримати решту суми з iншого майна боржника;

 • п. 4 ст. 591 ЦКУ, вiдповiдно до якого, якщо сума, одержана вiд реалiзацiї предмета застави, не покриває вимоги заставодержателя, вiн має право отримати суму, якої не вистачає, з iншого майна боржника в порядку черговостi вiдповiдно до ст. 112 ЦКУ).

При цьому, як показує практика, при довгостроковому кредитуванні вартість заставного майна тільки зменшується й банки не одержують покриття всіх затрат, що призводить до збитковості банківської системи.

 1. У п. 4 ст. 26 Законопроекту встановлено, що звернення стягнення на майно споживача за його зобов‘язаннями за договором про споживчий кредит та договором про забезпечення виконання його зобов‘язань за договором про споживчий кредит дозволяється виключно на підставі рішення суду.

Зазначене суперечить ст. 18 ЦКУ, вiдповiдно до якої нотаріусам надано право на здійснення захисту цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі. У законодавстві України існують обов’язкові умови, що виступають гарантіями захисту прав боржника, додержання яких є обов’язковим для вчинення виконавчих написів.

 1. В п. 8 ст. 23 Законопроекту встановлюється заборона щодо укладення договорів щодо надання послуг про забезпечення повернення кредиту (колекторські послуги) щодо споживачів – фізичних осіб, які уклали договір про споживчий кредит на суму менше, ніж п’ятдесят мінімальних заробітних плат на день укладення договору про споживчий кредит.

Зазначена норма є недоречною та не вирішує проблему недостатнього регулювання на законодавчому рiвнi такої сфери дiяльностi, як колекторський бiзнес. Звертаємо увагу, що для повного вирушення даного питання Асоцiацiєю учасників колекторського бізнесу були розроблені вiдповiднi законопроекти щодо регулювання колекторського бізнесу на основі загальновизнаної міжнародної практики.

У зв'язку з тим, що встановлено заборону на укладення договорів про переуступку права вимоги по договорах споживчого кредитування сума кредитів по яких на момент укладення такого договору менше 50 мінімальних заробітних плат – відповідно портфель кредитної заборгованості банків за рахунок таких кредитів буде тільки зростати, а банки реалізувати його не зможуть. 1. У п. 2 ст. 26 Законопроекту встановлено, що у договорах про споживчий кредит неустойка за невиконання зобов‘язання щодо повернення кредиту та процентів за ним може бути встановлена лише у вигляді пені, розмір якої обчислюється та не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Зазначені зміни звузять можливості впливу на недобросовісних боржників, Бiльшiсть яких має достатню фінансову спроможність для виконання своїх зобов’язань. Крім того, негативно вплине на кредитну політику банков та може призвести до підвищення відсоткових ставок у зв’язку iз збільшенням кредитних ризиків фiнансових установ.

 1. На думку Асоціації, такими, що погіршують умови дiяльностi кредитодавців та ведуть до збільшення витрат банків та їх вiдповiдальностi, є i такі норми Законопроекту, зокрема:

 • врегулювання кредитних відносин шляхом застосування положень Типових умов договорів про споживчий кредит (ст. 14 Законопроекту);

 • збільшення обсягу інформації у рекламі банківського продукту та інформації, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит (ст. 10, 11 Законопроекту);

Законопроектом встановлено більш жорсткі вимоги до банку щодо поширення реклами про споживче кредитування. Вся інформація, яка повинна передаватися банком споживачеві в інформаційному листі має бути включена й у рекламу – відповідно це несе як додаткові витрати банку, так і реклама буде перевантажена інформацією, яка по суті буде в споживача в інформаційному аркуші.

 • обмеження одним робочим днем строків, необхідних кредиторам для здійснення письмових повідомлень споживачів (ст. 19, 21 Законопроекту).

Таким чином, Законопроект потребує суттєвого доопрацювання спільними зусиллями банківської спільноти, в тому числі за участі представників НАБУ.

 1. Введення регуляторних обмежень та підвищення вимог до Банків, передбачених цим законопроектом призведе:

 • до скорочення учасників ринку в сегменті споживчого кредитування;

 • зменшення обсягів споживчого кредитування, в тому числі й іпотечного, що негативно вплине на розвиток будівельної галузі;

 • посилення вимог до позичальників

 • зростання процентних ставок;

 • зменшення прибутку банків та як наслідок - надходжень до Державного бюджету України.

 1. НБУ, Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг надається право встановлювати типові умови договорів про споживче кредитування, що не є їх функцією. Договір про споживче кредитування є цивільно-правовим договором, видом кредитного договору, умови якого повинні відповідати вимогам, викладеним в ЦКУ. Особливості такого договору можуть бути прописані тільки в законі, положення якого не повинні суперечити ЦКУ.

 2. На кредитора покладається обов'язок надавати сукупну вартість кредиту споживача з урахуванням, зокрема, «всіх додаткових і супутніх послуг самого кредитора і третіх осіб (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача і т.д.)».

Однак, банк не має можливості розрахувати суму оплати цих послуг, але буде нести відповідальність за зміну суми оплати третіх осіб.

Виконання нових обов'язків для кредиторів призведе до додаткових витрат, відшкодування яких законом не передбачено. 1. Звернення стягнення на майно споживача за його зобов'язаннями за договором на споживче кредитування здійснюється виключно на підставі рішення суду. Зокрема, передбачається внести зміни до ст. 33 Закону України «Про іпотеку». Кредитор не тільки обмежується у своєму праві на захист порушеного права, але й це може призвести до перевантаження судової системи, пов'язаного з розглядами звернень Банків.

 2. У разі, якщо сума, одержана від реалізації предмета іпотеки, не покриває вимоги кредитора, він не має право отримати суму, яку не вистачає з іншого майна споживача - фізичної особи (п. 7 ст. 23 Законопроекту зміни). Прийняття такої норми потягне за собою збільшення збитків Банків, що в свою чергу сприятиме зменшенню кредитних програм.


Щодо проекту проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення на фінансових ринках України системи захисту користувачів фінансових послуг».

Основні положення цього Законопроекту декларують обов’язок Національного банку України здійснювати контроль за дотриманням існуючих і відновленням порушених прав споживачів фінансових послуг і не здійснюють суттєвого впливу на правове становище банків.

Вважаємо, що Законопроект сприятиме надмірній зарегульованості ринку споживчого кредитування шляхом створення штучних додаткових органів контролю – структурних підрозділів по захисту прав споживачів фінансових послуг у Національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та шляхом введення посади Уповноваженого із захисту прав споживачів фінансових послуг, тощо. Текстом Законопроекту така значна кількість органів контролю наділяється широкими повноваження, що може сприяти необґрунтованому зростанню кількості перевірок різними регуляторами одного й того ж самого питання, спробами застосування штрафних санкцій за результатами перевірок, тощо.

Більш того, сьогодні питання захисту прав споживачів щодо споживчого кредитування у достатній мірі врегульовано діючим законодавством, а саме: Законами України «Про захист прав споживачів» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Правилами надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту», затвердженими Постановою Правління Національного банку України від 10 травня 2007 року №168, тощо. Виконання норм законів та зазначених Правил є обов’язковими для всіх банків та є об’єктом перевірок з боку Національного банку України під час проведення інспекційних перевірок.

У пояснювальній записці міститься інформація, що, реалізація положень законопроекту не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України, що суперечить положенням самого Законопроекту. Проте, створення у складі регуляторів підрозділи для захисту прав споживачів фінансових послуг, вводиться інститут Уповноваженого по захисту прав споживачів фінансових послуг.

У Законопроекті зазначено, що структурні підрозділи захисту прав споживачів фінансових послуг, Уповноважений по захисту прав споживачів фінансових послуг забезпечуються необхідним фінансуванням та матеріально-технічним забезпеченням згідно законодавства. Проте, структура і джерела фінансування в законопроекті не визначені.

Проект Закону не містить чітких критеріїв застосування санкцій до банків/фінансових установ у випадку порушення прав споживачів. При цьому, санкції, що застосуються до банків/ фін. установ є жорсткими та такими, що не відповідають характеру правопорушень.

Так, відкликання ліцензії учасника ринку є виключною мірою впливу, яка може бути застосована регулятором. Вважаємо, що анулювання ліцензії при трьох випадках порушень прав споживачів (тобто більш 2-х разів), що вважається систематичним згідно цього законопроекту, вважаємо неприпустимим.

Необхідність повідомлення споживача в письмовому виді щодо зміни умов договору/здійснення будь-яких повідомлень споживача згідно умов договору збільшить навантаження на працівників фінустанов/банків, на яких покладено обов’язок щодо обслуговування фінансових операцій, а також збільшить операційні витрати фін. установ/банків, що, в свою чергу, збільшить вартість фінансових послуг банків/фінустанов.

Основні правовідносини між споживачами та банками/фінансовими установами вже врегульовані профільними законами та, на наш погляд, не потребують додаткового врегулювання, і повинні базуватися виходячи із умов цивільно-правових договорів, що укладені між споживачем і банком/фінансовою установою.


Ряд детальних пропозицій та зауважень щодо норм законопроектів №№9593 та 9594 є в додатках №1 та №2 до цього листа.
Додаток №1 – порівняльна таблиця та пропозиції до Законопроекту № 9593 на 47 стор.

Додаток №2 – порівняльна таблиця та пропозиції до Законопроекту № 9594 на 26 стор.З повагою,

Голова Ради Тимонькін Б.В.

Тел. 300 10 15