Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2009 р. № порядок - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2012 р. 1 173.19kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. 1 56.7kb.
Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста { Зміни... 1 176.64kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. 1 76.47kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. 1 90.52kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2009 р. 1 36.57kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2009 р. 1 74.96kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від № порядок 1 96.42kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. 1 105.63kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. 1 64.78kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. 1 127.92kb.
Правила проведення операцій з обладнанням для виробництва, виготовлення... 1 38.57kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2009 р. № порядок - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _____________ 2009 р. №________

порядок
надання державних гарантій щодо кредитів,
залучених для реалізації інвестиційних проектів 1. Цей Порядок встановлює процедуру надання державних гарантій (далі – гарантії Кабінету Міністрів України) за зобов’язаннями суб’єктів господарювання щодо кредитів, залучених для реалізації інвестиційних проектів.

 2. Дія цього Порядку не поширюється на надання гарантій Кабінету Міністрів України щодо кредитів для реалізації інвестиційних проектів, які надаються міжнародними фінансовими організаціями.

 3. Інвестиційні проекти, для реалізації яких залучаються кредити під гарантії Кабінету Міністрів України, визначаються у порядку проведення відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких залучаються кредити під гарантії Кабінету Міністрів України, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 4. Відбір кредиторів проводиться суб’єктами господарювання на конкурсних засадах за критеріями, визначеними Мінфіном.

 5. Надання суб’єктам господарювання гарантій Кабінету Міністрів України здійснюється на підставі окремих рішень Кабінету Міністрів України.

 6. Центральний орган виконавчої влади, відповідальний за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері (далі – відповідальний орган), готує і подає в установленому законодавством порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України проект рішення, в якому зазначаються:

повні найменування суб’єкта господарювання і кредитора;

сума загального обсягу кредиту, який залучається під гарантію Кабінету Міністрів України;

назва інвестиційного проекту, для реалізації якого залучається кредит під гарантію Кабінету Міністрів України;

розмір і вид забезпечення виконання зобов’язань, якщо в розпорядженні суб’єкта господарювання є майно, що є державною або комунальною власністю. 1. Проект рішення Кабінету Міністрів України подається на погодження Мінфіну та Мінекономіки разом із документами, передбаченими у додатку до цього Порядку.

 2. Мінфін і Мінекономіки розглядають протягом 30 робочих днів подані матеріали та у разі:

відсутності зауважень – погоджують проект рішення Кабінету Міністрів України;

наявності зауважень – повертають матеріали відповідальному органу протягом 10 робочих днів з дня їх надходження із зазначенням таких зауважень.

У цьому разі строк погодження проекту рішення Кабінету Міністрів України продовжується від дня надходження доопрацьованих матеріалів.


 1. Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про надання гарантії щодо кредиту, залученого для реалізації інвестиційного проекту, та схвалення проекту гарантійного договору суб’єкт господарювання і Мінфін протягом 10 робочих днів укладають договір про порядок відшкодування витрат державного бюджету, які можуть виникнути у разі виконання державою гарантійних зобов’язань.

 2. Примірний договір про порядок відшкодування витрат державного бюджету, які можуть виникнути у разі виконання державою гарантійних зобов’язань, між суб’єктом господарювання і Мінфіном затверджується Кабінетом Міністрів України.

 3. Кредитний договір між суб’єктом господарювання та кредитором укладається після підписання договору про порядок відшкодування витрат державного бюджету, які можуть виникнути у разі виконання державою гарантійних зобов’язань, між суб'єктом господарювання і Мінфіном.

 4. Для підписання документу щодо надання гарантії Кабінету Міністрів України суб’єкт господарювання подає Мінфіну завірену в установленому порядку копію кредитного договору між суб’єктом господарювання та кредитором разом з оригіналом зустрічної, безвідзивної та безумовної гарантії банку, який протягом визначеного строку додержується встановлених Національним банком обов’язкових економічних нормативів, або документами щодо іншого забезпечення виконання зобов’язань суб’єкта господарювання.

 5. Протягом 7 робочих днів від дня одержання Мінфіном зазначених у пункті 12 документів Міністр фінансів підписує документ щодо надання гарантії Кабінету Міністрів України, який передається суб’єкту господарювання згідно з актом приймання-передачі.

 6. Оперативний облік кредитів, залучених під гарантії Кабінету Міністрів України для реалізації інвестиційних проектів, здійснює Мінфін.

 7. Суб’єкти господарювання використовують кошти кредитів, залучених під гарантії Кабінету Міністрів України, виключно для реалізації інвестиційних проектів.

______________________

Додаток
до Порядку

Перелік
документів, які подаються для надання державних гарантій
щодо кредитів, залучених для реалізації інвестиційних проектів

Проекти кредитного договору та документу щодо надання гарантії Кабінету Міністрів України. 1. Відомості про суб’єкт господарювання:

повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця, місцезнаходження, місце реєстрації, ідентифікаційний код (номер), телефон, телефакс;

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

організаційно-правова форма;

форма власності;

завірені в установленому порядку копії установчих документів;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

майно, що знаходиться в розпорядженні суб’єкта господарювання та є державною або комунальною власністю;

обслуговуючі банки (повне найменування, адреса);

довідки від обслуговуючих банків про наявність коштів на розрахункових і валютних рахунках суб’єкта господарювання;

фінансова звітність за останні три роки та на останню звітну дату (форми


№ 1 – 5);

обсяги кредиторської та дебіторської заборгованості на останню звітну дату;

залучені запозичення разом з графіками їх погашення та обслуговування;

довідки про відсутність у суб’єкта господарювання заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Бізнес-план (фінансово-економічне обґрунтування інвестиційного проекту), який:

3.1. Містить таку інформацію:

назва, мета, вартість, строки реалізації, очікувані соціальні, економічні та екологічні наслідки впровадження інвестиційного проекту;

стан реалізації (для проектів, що вже реалізуються);

наявність свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту або пріоритетного інноваційного проекту (для інноваційних проектів);

характеристика товарів та/або послуг, що виробляються та/або надаються суб’єктом господарювання;

Продовження додатка

результати дослідження та аналізу ринків збуту товарів та/або послуг;

характеристика конкурентного середовища;

конкурентні переваги суб’єкта господарювання;

аналіз потенційних ризиків, у тому числі фінансових;

підтримка інвестиційного проекту органами місцевого самоврядування.

3.2. Включає:

3.2.1. План маркетингової діяльності.

3.2.2. План виробничої діяльності суб’єкта господарювання із зазначенням інформації про:

наявність затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації;

земельні ділянки, заплановані для реалізації інвестиційного проекту;

впровадження енергозберігаючих заходів та оцінку їх економічної ефективності;

3.2.3. Організаційний план.

3.2.4. План охорони навколишнього середовища.

3.2.5. Фінансовий план та інвестиційну програму з інформацією щодо:

обсягу кредиту, який планується залучити під гарантію Кабінету Міністрів України, та обґрунтувань необхідності його залучення;

фінансово-економічних показників ефективності інвестиційного проекту (обсяг прибутку, бюджетна ефективність, чиста теперішня вартість, індекс дохідності, внутрішня норма рентабельності, строк окупності).

3.2.6. Позитивний висновок комплексної державної експертизи.3.2.7. Затверджені в установленому порядку титули будов (об’єктів) у разі реалізації інвестиційних проектів, які передбачають будівництво.

 1. Копія відповідного рішення міжвідомчої комісії з відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких залучаються кредити під гарантії Кабінету Міністрів України.

 2. Відомості щодо процедур, які застосовувалися при відборі кредиторів.______________________