Змістовий модуль 1 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Вступ до літературознавства 1 120.13kb.
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного... 1 66.15kb.
Змістовий модуль Лекція Поняття теоретичної граматики мови. 1 49.5kb.
Тематичний план практичних занять 1 51.31kb.
Календарно-тематичний план практичних занять 1 106.78kb.
Методичні рекомендації до вивчення окремих модулів та тем дисципліни... 8 1724.04kb.
Модуль І. Основи цитології та загальної ембріології Змістовий модуль... 1 41.58kb.
Перелік питань для підготовки студентів до пмк модуль «Сучасні методи... 1 86.46kb.
Модуль основи цитології та загальної ембріології Змістовий модуль... 1 209.56kb.
Модуль І змістовий модуль 1 Косметологія як наука. Анатомо-фізіологічні... 1 75.35kb.
Перелік питань для підсумкового контролю Модуль І змістовий модуль... 1 53.71kb.
Вступ до спеціальності модуль змістовий модуль 2 тема основні напрями... 1 227.45kb.
Програма фахових вступних випробувань історія української літератури 1 136.88kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Змістовий модуль 1 - сторінка №1/1
електронний навчально-методичний комплекс

курсу „Література та літературознавство

українського зарубіжжя”
1. перелік змістових модулів
Змістовий модуль 1: Історія, суспільне та літературне життя зарубіжних українців
Змістовий модуль 2: Поезія української діаспори
Змістовий модуль 3: Проза української діаспори
Змістовий модуль 4: Драматургія української діаспори
Змістовий модуль 5: Літературознавство української діаспори
2. теми лекційних занять
Змістовий модуль 1:

Історія, суспільне та літературне життя зарубіжних українців
Тема 1: Основні віхи історії української еміграції

Поняття про еміграцію та діаспору. Економічні, політичні, релігійні та інші причини, що зумовили феномен української еміграції. “Хвилі” української еміграції: перша хвиля переселень до Північної Америки кінця ХІХ – початку ХХ століття; еміграція українців під час громадянської війни та революції; третя хвиля еміграції – період другої світової війни. Сучасний стан зарубіжного українства. Чисельність та особливості розселення закордонних українців. Поняття про західну та східну діаспору. Українці в Канаді, США та Росії.


Тема 2: Літературні організації зарубіжних українців

Створення літературних організацій в діаспорі як наслідування традицій материкової української літератури 20–х років ХХ ст. Їх практичне спрямування: створення сприятливої творчої атмосфери, забезпечення можливості спілкування українських зарубіжних письменників, налагодження видавничої діяльності тощо.

Літературні організації “другої” хвилі української еміграції. Виникнення групи “Танк” («Ми») як результат полеміки творчої молоді в еміграції з Д.Донцовим.

Роль Мистецького Українського Руху після другої світової війни у консолідації зусиль українських письменників, що опинилися поза межами України. Принципи побудови МУРу та його ідейно-естетичні засади.

Об’єднання українських письменників в еміграції “Слово” та його роль в організації літературного життя української діаспори.

Інші літературні організації зарубіжних українців.Змістовий модуль 2:

Поезія української діаспори
Тема 1: Початки української поезії в Канаді

Особливості поетичної творчості представників першої хвилі українських переселенців. Наслідування фольклорних зразків. Творчість Іван Збури (1860—1940), вірш «Канадійські емігранти». Поетикальні особливості поезії Симона Паламарюка «Пісня про Канаду». Доробок інших представників діаспорної поезії першої хвилі в Канаді (Михайла Ґовди, Івана Дрогомирецького, Сави Чернецького та ін.).


Тема 2: Поезія “другої хвилі”: Празька поетична школа

Поняття про Празьку поетичну школу. Умовність терміну. Об’єднавчі чинники: ідея боротьби за українську державність як лейтмотив творчості «пражан», осмислення історичного минулого України, синтез неоромантичної та неокласичної домінант тощо.

Юрій Дараган (1894–1926) як один з засновників Празької поетичної школи, мотиви та образи збірки «Сагайдак». Особливості поетичного світу Л. Мосендза (збірка “Зодіак”, поеми “Канітферштан”, “Волинський рік”).

Доля і творчість О.Ольжича. Історіософські мотиви збірок «Рінь» та «Підзамча». Героїка національно-визвольної боротьби у збірці «Вежі». О.Ольжич як продовжувач традицій українського класи­цизму; інтелектуалізм, модерність як провідні риси індивідуального поетичного стилю автора. Особливості поетичного світу О.Стефановича.

«Жіночі голоси» в Празькій поетичній школі – творчість О.Теліги, О.Лятуринської та Н.Лівицької-Холодної.
Тема 3: Поезія “третьої хвилі”. Ідейно-естетичні засади Нью-Йоркської поетичної групи
Українська поезія в Європі: творчість С.Гординського та Б.Кравціва.

Діаспорна поезія ІІ пол. ХХ ст. в Канаді: оригінальність поетичного світу Яра Славутича. Творчість митрополита Іларіона (д-ра Івана Огієнка), Левка Ромена, Лева Т. Орлигори, Віри Ворскло, Бориса Олександріва та ін.

Нью-Йоркська поетична група. Ідейно-естетичні засади: неприйняття народництва, настанова на експериментаторство, прагнення відкритості до світу, інтеграції з іншомовними культурами. Екзистенціалізм як філософське підґрунтя творчості представників Нью-Йоркської групи. Зв’язок з попередньою поетичною традицією (Празькою поетичною школою) та творчістю шістдесятників. Проблема стилю: модерні чи (та) постмодерні риси. Поетичний доробок Ю.Тарнавського, Б.Рубчака, Б.Бойчука та Е.Андієвської.

Змістовий модуль 3:

Проза української діаспори
Тема 1: Тематичні обрії історичної прози
Загальний огляд української зарубіжної прози. Концепція Л.Рудницького.

Творчість Н.Королевої. Опрацювання тем з історії античного і європейського світу, оновлення жанру історичної повісті та літературної легенди, поєднання язичницького, античного, скіфського і старорусь­кого світів з біблійним, християнським. Проблематика та поетика повістей «Quid est Veritas?», «Предок».

Особливості історизму романів Миколи Лазорського «Степова квітка», «Патріот», «Гетьман Кирило Розумовський».

Роман Юрія Липи "Козаки в Московії": проблематика твору, застосування пригодницьких сюжетних ходів, мова твору як спроба «входження», наближення до історичної епохи.

Інтерпретація образу гетьмана П.Полуботка у романі С.Фостуна «Нас розсудить Бог».

Осмислення біблійного образу пророка Івана в романі Л.Мосендза «Останній пророк», роль вимислу та історичного матеріалу у творі.


Тема 2: Українська антитоталітарна проза.
Антитоталітарна проза українських діаспорних письменників як спроба доповнення української «підрадянської» літератури. Памфлет І.Багряного «Чому я не хочу повер­татися до СРСР?» — «перша політична декларація прав і гідності людини і нації з-під московсько-більшовицького тиску». Роман “Сад Гетсиманський” як один з перших зразків т.зв. “табірної прози”. Проблема протистояння людини і системи у романі І.Багряного «Тигролови». Екзистенційна проблематика в романі «Людина біжить над прірвою». Осмислення письменником історії дивізії “СС–Галичина” у повісті “Огненне коло”.

Творчість У.Самчука «мурівського» періоду. Художня концепція трилогії «Ост». Поступове утвердження України як держави, формування нового типу української людини у першому томі трилогії «Морозів хутір». Відхід від змалювання селянського життя й звернення до долі української інтелігенції у другій частині трилогії «Темнота». Осмислення подій, пов’язаних з діяльністю Української Повстанської Армії в романі «Чого не гоїть огонь».

Повість "План до двору” Т.Осьмачки як міфологічно–сим­волічне полотно про глобальну катастрофу людства — загибель української селянської цивілізації. Історичні катаклізми 30–х років у повісті "Ротонда душогуб­ців".
Тема 3: Модерна філософська проза української еміграції
Еволюція уявлень В.Винниченка щодо позитивної програми світовлаштування у романах еміграційного періоду. Жанрові дефініції утопії та антиутопії в романі «Сонячна машина». "Лепрозорій" як романізоване втілення етико-філософської концепції Винниченка — конкордизму. Романи «Нова заповідь» та «Слово за тобою, Сталіне!» як художнє втілення філософської концепції трудової колектократії.

Оригінальність проблематики і поетики повістей та романів Е.Андієвської «Джалапіта», «Роман про добру людину», «Роман про людське призначення». Оновлення жанрових особливостей роману. Осмислення трагедії людини, безпорадної перед детермінативним і руйнівним тиском суспільних обставин.


Змістовий модуль 4:

Драматургія української діаспори


Тема 1: Розвиток драматургії та театрального мистецтва в середовищі українських поселенців у Канаді (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.)
Тенденції розвитку драматургії української діаспори та її особливості.

Створення аматорських і професійних театральних гуртків і труп, їх вплив на розвиток драматургії у Північній Америці. Співпраця з українським товариством «Просвіта» та львівським театром «Бесіда». Потреба поповнення репертуару як провідний стимул появи драматичних творів у Канаді та США. Низький естетичний рівень п’єс, мелодраматизм, етнографізм. Прагнення до збереження української національної ідентичності. Залучення до драматургії ширших кіл театральних діячів, священиків. Тематичні групи п’єс.Тема 2: Драматургія другої еміграційної “хвилі”: проблема стильових пошуків
Огляд еміграційної драматургії О.Олеся, С.Черкасенка.

Традиції європейського символістського театру у творчості Є.Карпенка.

В.Винниченко – драматург: морально-етичні колізії у драм „Закон”, гострота міжнаціональних взаємин і її відображення у п’єсі «Пісня Ізраїлю»; філософська концепція п’єси «Пророк».

Тема 3: Традиції і новаторство у діаспорній драматургії ІІ половини ХХ ст. Риси постмодерну в драматургії
Основні тематичні групи п’єс: осмислення подій другої світової війни, її наслідки для України та її народу; зображення передісторичних та історичних подій; твори про розкуркулення селян і голод 1920–30-х років, польсько-німецьку окупацію України; про змагання за незалежність України у лавах УПА; твори на еміграційну тематику.

Творчість Іларіона Чолгана. Художня концепція та поетика драми «Провулок Святого Духа» .

Драматичний доробок Людмили Коваленко.

Новаторство І.Костецького в царині драматичної техніки. Риси індивідуального стилю: іронічність, театральність, двоплановість, інтертекстуальність. Особливий тип героя – "спустошений". Специфіка екзистенціалізму Костецького. Оригінальність концепції драми «Близнята ще зустрінуться».

Постмодерна стилістика драм Ю.Тарнавського (збірка «6 х 0»).

Змістовий модуль 5:

Літературознавство української діаспори
Тема 1: Літературознавство української діаспори
Етапи розвитку, специфічні особливості українського зарубіжного літературознавства. Основні репрезентанти та їх концепції:


 • З.Геник-Березовська,

 • Г.Грабович,

 • Г.Костюк,

 • І.Кошелівець,

 • Ю.Лавріненко,

 • Д.Нитченко,

 • П.Одарченко,

 • М.Павлишин,

 • Я.Славутич,

 • Ю.Шерех,

 • Д.Чижевський та ін.


3. завдання для самостійної роботи


    1. Поняття про східну діаспору. Українці на теренах СНД.

    2. Об’єднання українських письменників в еміграції “Слово” та його роль в організації літературного життя української діаспори”.

    3. Поетична творчість О.Лятуринської.

    4. Особливості поетичного світу Яра Славутича.

    5. Поезія Ю.Коломійця та В.Вовк.

    6. Проблематика історичної прози С.Фостуна.

    7. Антитоталітарна спрямованість повістей Т.Осьмачки «План до двору» та «Ротонда душогубців».

    8. Філософська модерна проза (творчість Е.Андієвської).

    9. Проблематика та стильові особливості драматургії Л.Коваленко.

    10. Особливості драматургії І.Чолгана.

    11. Постмодерний напрямок у драматургії Ю.Тарнавського.

    12. Літературознавчий доробок Я.Славутича.

    13. Ю.Лавріненко та його антологія «Ростріляне Відродження».

    14. З.Геник-Березовська як дослідниця українсько-чеських літературних зв‘язків.

    15. Г.Костюк – дослідник долі та творчості В.Винниченка.

    16. Літературознавча концепція І.Кошелівця.


ЗАВДАННЯ:

Вибрати і вивчити напам’ять по одній поезії названих авторів: • Н.Лівицької-Холодної,

 • Є.Маланюка,

 • О.Ольжича,

 • О.Теліги,

 • Е.Андієвської,

 • Ю.Тарнавського,

 • Б.Рубчака,

 • Б.Бойчука.


Перелік творів, обов’язкових для текстуального ознайомлення


 • Королева Н. “Предок”, “Що є істина?” – один твір на вибір,

 • Багряний І. “Вогненне коло”, “Людина біжить над прірвою”,

 • Самчук У. “Чого не гоїть вогонь”,

 • Осьмачка Т. “План до двору”, “Ротонда душогубців” (на вибір),

 • Лазорський М. “Гетьман Кирило Розумовський”,

 • Андієвська Е. “Роман про добру людину”, “Роман про людське призначення”, “Джалапіта” (один твір на вибір).

 • Винниченко В. “Лепрозорій”, “Пісня Ізраїля” (цю та інші драми див.: “Близнята ще зустрінуться. Антологія драматургії української діяспори”),

 • Карпенко Є. “Едельвейс”,

 • Костецький І. “Близнята ще зустрінуться”,

 • Коваленко Л. “Домаха”,

 • Чолган І. “Провулок Св.Духа”.4. Індивідуальні науково-дослідні завдання


 1. Біблійні образи та мотиви у повоєнних збірках Н.Лівицької-Холодної.

 2. Жанрова своєрідність поезії Наталі Лівицької-Холодної.

 3. Образ України у поезії Н.Лівицької-Холодної.

 4. Особливості метрики у збірці Н.Лівицької-Холодної «Вогонь і попіл».

 5. Жанрова природа інтимної лірики: «Зів’яле листя» І.Франка – «Вогонь і попіл» Н.Лівицької-Холодної.

 6. Стильова своєрідність поезії Л.Мосендза.

 7. Стильові особливості поезії Олега Ольжича.

 8. Мотиви та образи «Слова о полку Ігоревім» у творчості представників «Празької поетичної школи».

 9. Особливості фоніки у поезії Яра Славутича

 10. Жанрова своєрідність «поезії мандрів»: Яр Славутич – Леонід Мосендз.

 11. Особливості історіософської концепції Яра Славутича (на матеріалі збірок «Гомін віків» та «Маєстат»).

 12. Строфічна своєрідність поезії Яра Славутича.

 13. Відображення трагічних подій української історії ХХ століття у поемах «Попіл імперій» Юрія Клена та «Моя доба» Яра Славутича.

 14. Історія княжої України в поезії О.Олеся.

 15. Художній час і простір прози Емми Андієвської.

 16. Особливості стильової манери поезії Емми Андієвської.

 17. Проблематика та поетика еміграційної творчості Ольги Мак.

 18. Жанрово-стильові особливості творів Д.Гуменної про доісторичні часи.

 19. Особливості характеротворення у романі-епопеї Д.Гуменної «Діти Чумацького шляху».

 20. Особливості образної системи повістей Т.Осьмачки.

 21. Інтерпретація образу Роксолани у романах М.Лазорського та П.Загребельного.

 22. Морально-етична проблематика у творах В.Винниченка періоду еміграції (“Лепрозорій”, “Нова заповідь”, “Слово за тобою, Сталіне!”).

 23. Історична концепція роману Р.Володимира (Кухаря) “Андрій Первозванний”.

 24. Екзистенційна проблематика роману "Жовтий князь" В.Барки.

 25. Особливості проблематики та поетики драматургії І.Костецького.

 26. Риси постмодерну в драматургії Ю.Тарнавського.

 27. Особливості поетики роману Ю.Липи «Пригоди козаків у Московії».

 28. Проблематика та поетика мемуарної прози Уласа Самчука.


5. Система та критерії оцінювання знань,

умінь і навичок студентів


Кількість балів за модулі

Модуль 1:

Українці в світіМодуль 2:

Література української діаспориМодуль 3:

Літературознавство української діаспориІнд. наук.-досл. завд.

Заг. сума балів

ЗМ 1-1

ЗМ 1-2

Мод. кр

ЗМ 2-1

ЗМ 2-2

ЗМ 2-3

Мод кр

ЗМ 3-1

ЗМ 3-2

ЗМ 3-3

Мод кр

20

100

Кількість балів за змістовим модулем

9

64

7

В тому числі за видами робіт


Лекції

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

Практ. заняття

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

СРС

-

-

9

-

-

-

9

-

-

-

7

вірші

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

Тексти

-

-

-

-

21

18

-

-

-

-

-


6. Завдання модульних контрольних робіт
Модульна контрольна робота № 1


 1. Поняття про діаспору та еміграцію.

 2. Причини (політичні та економічні), що зумовили появу української діаспори в світі.

 3. Дати характеристику першої "хвилі" еміграції з України.

 4. Які обставини зумовили другу "хвилю" еміграції? Які письменники емігрували в той час?

 5. Третя "хвиля " української еміграції: її причини, обставини, складники.

 6. Розселення зарубіжних українців. Східна і західна діаспора.

 7. Схарактеризуйте східну діаспору. Українці в Росії.

 8. Західна діаспора: українці в Канаді.

 9. Західна діаспора: українці в США.

 10. Західна діаспора: українці в Австралії.

 11. Політичні, громадські, наукові центри українського зарубіжжя.


Модульна контрольна робота № 2


    1. Літературні об’єднання “другої хвилі” українській еміграції. Дайте їм стислу характеристику (“Ми”, “Танк”).

    2. Історія виникнення та розвитку Мистецького Українського Руху.

    3. Естетичні засади МУРу.

    4. Об'єднання українських письменників "Слово": історія створення, значення, імена, твори.

    5. Сучасні взаємини між письменниками України і діаспори.


Модульна контрольна робота № 3


       1. Початки української зарубіжної поезії в Канаді. Фольклорна та книжна традиції.

       2. "Празька школа "українських поетів: ідейно-естетичні орієнтири, імена, твори.

       3. Історіософська проблематика у поезії Ю.Дарагана.

       4. Творчість Л.Мосендза: особливості стильових пошуків.

       5. Поетичний світ Наталі Лівицької-Холодної.

       6. Дайте характеристику літературної спадщини О.Ольжича.

       7. Особливості індивідуального поетичного стилю О. Теліги.

       8. Поезія О.Стефановича: особливості поетики.

       9. Нью-Йоркська поетична школа. Характеристика творчості одного з представників Нью-Йоркської школи (за вибором).


Модульна контрольна робота № 4


 1. Типологія прози українського зарубіжжя (за М.Рудницьким).

 2. Трилогія Уласа Самчука “Ост” як зразок антитоталітарного роману.

 3. Проза В.Барки. Екзистенційна інтерпретація роману "Жовтий князь".

 4. Повісті Т.Осьмачки : проблематика, особливості стилю.

 5. Творчість Івана Багряного на еміграції: проблематика та особливості стилю (на матеріалі романів “Людина біжить над прірвою”, “Огненне коло”).

 6. Історична проза Н.Королевої.

 7. Історіософська концепція творів М.Лазорського та С.Фостуна (огляд).

 8. Філософська та морально-етична проблематика у творах В.Винниченка періоду еміграції (“Лепрозорій”, “Нова заповідь”, “Слово за тобою, Сталіне!”).

 9. Особливості поетики авангардної прози Е.Андієвської.

 10. Перипетії емігрантського життя в романі У.Самчука “На твердій землі”.


Модульна контрольна робота № 5    1. Основні тенденції розвитку драматургії українського зарубіжжя.

    2. Розвиток українського театру та драматургії у Північній Америці на межі ХІХ та ХХ століть.

    3. Стильові особливості драматургії В.Винниченка на еміграції.

    4. Драматургія І.Чолгана.

    5. Особливості проблематики та поетики в драматургії І.Костецького.

    6. Риси постмодерну в драматургії Ю.Тарнавського.


Модульна контрольна робота № 6


    1. Літературознавство діаспори: етапи розвитку, імена, праці. Огляд доробку літературознавця (за вибором, окрім згаданих далі).

    2. Концепція історії української літератури Д.Чижевського

    3. Літературна критика Юрія Шереха.

    4. Постструктуралізм М.Павлишина.

    5. Концепція історії української літератури Г.Грабовича.


7. Тематика контрольних робіт

для студентів заочної форми навчання
Контрольна робота №1:
Варіант 1

 1. Поняття про еміграцію та діаспору. Економічні, політичні, релігійні та інші причини, що зумовили феномен української еміграції.

 2. Українці в Канаді.

 3. Створення літературних організацій у діаспорі, їх практичне спрямування.


Варіант 2

 1. Поняття про “хвилі” української еміграції, їх характеристика.

 2. Українці в США.

 3. Літературні організації “другої” хвилі української еміграції. Виникнення групи “Танк” («Ми») як результат полеміки творчої молоді в еміграції з Д.Донцовим.


Варіант 3

 1. Сучасний стан зарубіжного українства.

 2. Поняття про західну та східну діаспору.

 3. Роль Мистецького Українського Руху після другої світової війни у консолідації зусиль українських письменників, що опинилися поза межами України. Принципи побудови МУРу та його ідейно-естетичні засади.


Варіант 4

 1. Чисельність та особливості розселення закордонних українців.

 2. Українці в Росії.

 3. Об’єднання українських письменників в еміграції “Слово” та його роль в організації літературного життя української діаспори.8. Перелік питань до заліку:
1. Літературні об’єднання “другої хвилі” українській еміграції.

 1. Естетичні засади МУРу та його роль у розвитку повоєнної української діаспорної літератури.

 2. Об'єднання українських письменників "Слово": історія, значення, твори.

 3. Початки української поезії в Канаді. Фольклорна та книжна традиції.

 4. "Празька школа "українських поетів: ідейно-естетичні орієнтири.

 5. Історіософська проблематика у поезії Ю.Дарагана.

 6. Творчість Л.Мосендза: особливості стильових пошуків.

 7. Характеристика поетичного доробку Є.Маланюка.

 8. Поетичний світ Н.Лівицької-Холодної.

 9. Характеристика літературної спадщини О.Ольжича.

 10. Особливості індивідуального поетичного стилю О. Теліги.

 11. Поезія О.Стефановича: особливості стилю.

 12. Особливості „діаспорної поезії” Т.Осьмачки.

 13. Характеристика поетичного доробку О.Лятуринської.

 14. Характеристика поетичного доробку М.Ореста.

 15. Характеристика поетичного доробку С.Гординського.

 16. Характеристика поетичного доробку Б.Кравціва.

 17. Характеристика поетичного доробку Яра Славутича.

 18. Нью-Йоркська поетична школа: ідейно-естетичні засади.

 19. Характеристика поетичного доробку Б.Бойчука

 20. Характеристика поетичного доробку Б.Рубчака.

 21. Характеристика поетичного доробку Ю.Тарнавського.

 22. Характеристика поетичного доробку Е.Андієвської.

 23. Характеристика поетичного доробку В.Вовк.

 24. Загальний огляд української зарубіжної прози. Концепція Л.Рудницького.

 25. Повість "План до двору” Т.Осьмачки як міфологічно-сим­волічне полотно про глобальну катастрофу людства — загибель української селянської цивілізації.

 26. Художнє відображення історичних катаклізмів 30–х років ХХ ст. у повісті Т.Осьмачки "Ротонда душогуб­ців".

 27. Творчість І.Багряного на еміграції: проблематика і особливості стилю.

 28. Характеристика памфлету І.Багряного „Чому я не хочу повертатися до СРСР?”.

 29. Екзистенційні проблеми роману І.Багряного „Людина біжить над прірвою”.

 30. Особливості символіки роману І.Багряного „Сад Гетсиманський”.

 31. Використання пригодницьких прийомів у повісті І.Багряного „Тигролови”.

 32. Особливості проблематики і стилю повісті І.Багряного „Огненне коло”.

 33. Художнє відтворення перипетій емігрантського життя в романі У.Самчука “На твердій землі”.

 34. Трилогія У.Самчука “Ост” як зразок антитоталітарного роману.

 35. Проблематика та художні особливості повісті Уласа Самчука “Марія”.

 36. Проблематика та художні особливості роману У.Самчука “Чого не гоїть вогонь”.

 37. Проза В.Барки. Екзистенційна інтерпретація роману "Жовтий князь".

 38. Історична проза Н.Королевої: характеристика роману „Quid est Veritas?”.

 39. Історична проза Н.Королевої: характеристика повісті „Предок”.

 40. Історична проза Н.Королевої: характеристика повісті „Сон тіні”.

 41. Історична проза Н.Королевої: характеристика повісті „1313”.

 42. Історіософська концепція творів М.Лазорського (на матеріалі роману „Патріот”).

 43. Історіософська концепція творів М.Лазорського (на матеріалі роману „Гетьман Кирило Розумовський”).

 44. Історіософська концепція творів М.Лазорського (на матеріалі роману „Степова квітка”).

 45. Характеристика історичної прози С.Фостуна.

 46. Особливості інтерпретації біблійних образів і мотивів у романі Л.Мосендза „Останній пророк”.

 47. Історіософська концепція Ю.Липи (на матеріалі повісті „Козаки в Московії”).

 48. Філософський підтекст, особливості жанрової природи збірки Е.Андієвської “Джалапіта”.

 49. „Роман про добру людину” Е.Андієвської: реалістичні і символічні аспекти твору, особливості художнього світу.

 50. "Лепрозорій" як романізоване втілення етико-філософської концепції В.Винниченка — конкордизму.

 51. Романи В.Винниченка «Нова заповідь» та «Слово за тобою, Сталіне!» як художнє втілення філософської концепції трудової колектократії.

 52. Тенденції розвитку драматургії української діаспори та її особливості.

 53. Тенденції розвитку драматургії української діаспори першої „хвилі” та її особливості.

 54. Характеристика драматургічної „продукції” другої „хвилі”, основні тематичні групи п’єс.

 55. Традиції європейського символістського театру у творчості Є.Карпенка.

 56. В.Винниченко – драматург: морально-етичні колізії у драмі„Закон”.

 57. Проблема міжнаціональних взаємин і її відображення у п’єсі В.Винниченка «Пісня Ізраїлю».

 58. Філософська концепція п’єси В.Винниченка «Пророк».

 59. Огляд еміграційної драматургії С.Черкасенка.

 60. Огляд еміграційної драматургії О.Олеся.

 61. Творчість І.Чолгана. Художня концепція та поетика драми «Провулок Святого Духа» .

 62. Драматичний доробок Л.Коваленко.

 63. Новаторство І.Костецького у царині драматичної техніки. Оригінальність концепції драми «Близнята ще зустрінуться».

 64. Постмодерна стилістика драм Ю.Тарнавського (збірка «6 х 0»).

 65. Етапи розвитку українського зарубіжного літературознавства.

 66. Специфічні особливості українського зарубіжного літературознавства.

 67. Літературознавча концепція Ю.Лавріненка.

 68. Постмодерна літературознавча концепція М.Павлишина.

 69. Літературознавча концепція Г.Грабовича (загальний огляд).

 70. Літературознавча концепція Г.Грабовича (аналіз шевченкознавчих праць дослідника).

 71. Літературознавча концепція Ю.Шереха: загальна характеристика.

 72. Літературознавча концепція Ю.Шереха: погляди на літературну критику.

 73. Літературознавча концепція Г.Костюка.

 74. Літературознавча концепція Д.Чижевського: загальна характеристика.

 75. Літературознавча концепція Д.Чижевського: проблема періодизації української літератури – стильовий підхід.

 76. І.Кошелівець – літературознавець.

 77. Аналіз літературознавчого доробку Яра Славутича.

 78. Аналіз літературознавчого доробку П.Одарченка.

 79. Аналіз літературознавчого доробку Д.Нитченка.

 80. Аналіз літературознавчого доробку Ю.Луцького.

 81. Художній твір і критика в дискурсі Ю. Шереха.

 82. Проблема стилю в літературознавчій концепції Ю. Шереха.

 83. Концепція історії української літератури Г.Грабовича.

 84. Літературознавчий доробок Л.Залеської-Онишкевич.


9. рекомендована навчальна

і навчально-методична ЛІТЕРАТУРА:
Основна література:

    1. Астаф’єв О. Лірика української еміграції: еволюція стилю. – К., 1998.

    2. Залеська–Онишкевич Л. Драматургія української діаспори // Близнята ще зустрінуться. Антологія драматургії української діяспори.–К.–Львів: “Час”,1997.–С.9–32.

    3. Мишанич О. Повернення.– К.: АТ “Обереги”, 1993.–120 с.

    4. Неврлий М. Празька поетична школа // Муза любові й боротьби: Українська поезія Празької школи.–К.: Укр.письменник,1995.–С.3–19.

    5. Погребенник Ф. Еміграція і література// Слово і час.–1991.–№ 10.–С.22–28.

    6. Рудницький Л. Література з місією. Спроба огляду української еміграційної прози // Слово і час.–1992.–№2.–С.41–45.

    7. Скорина Л. Література української діаспори .– Черкаси, Брама,2006.

    8. Українська діаспора у світі. Довідник.–К., 1993.

    9. Українська еміграція: Від минувшини до сьогодення / За ред. Б.Лановика. – Тернопіль: “Чарівниця”,1999.–512 с.


Додаткова література:

 1. Антофійчук В. Євангельський контекст у творчості Наталени Королевої // Слово і час.–2000.–№8.–С.36–44.

 2. Астаф’єв О. “Нью-Йоркська група”: до генези назви // Слово і час. – 1998. – №2. – С.14–18.

 3. Астаф’єв О. Стилі української еміграції: естетика тотожності // Українська мова та література.–2000.–С.1–2.

 4. Барабан Л. Іларіон Чолган – відомий і невідомий // Слово і час.–2000.–№10.–С.48–51.

 5. Бернадська Н. Іван Багряний // Українська мова та література.–1999.–№38.

 6. Бершадська Н. О.Теліга // Українська мова та література.–1999–№18.–С.2–3.

 7. Білик Г. Юрій Шерех: погляд на український неокласицизм // Слово і час.–1998.–№12.–С.25–30.

 8. Бойчук Б. Декілька думок про “Нью-Йоркську групу” і декілька задніх думок // Сучасність. – 1979. – №1. – С.21–25.

 9. Бойчук Б. Поезії про ніщо та інші поезії на цю саму тему // Сучасність. – 1971. – №7–8. – С.40–49.

 10. Войчишин Ю. “Ярий крик і біль тужавий”: Поетична особистість Євгена Маланюка.–К.: Либідь,1993.–160 с.

 11. Волосова О.І. Художній твір і критика в дискурсі Ю. Шереха // Вісник Харківського університету. –2001. – № 520. – С. 395–399.

 12. Гаврильченко О. Невідомий М.Лазорський // Україна.–1991.–№24.–С.1.

 13. Гордасевич Г. Роман про добро і зло // Вітчизна.–1997.–№1–2.–С.147–149.

 14. Грабович Г. Від мітів до критики. Дещо про аналізу Рубчака та поезію Патриції Килини // Сучасність. – 1969. – №5. – С.83–87.

 15. Гречанюк С. Співавтор україно-європейського альянсу (Штрихи до портрету Ігоря Костецького) // Дивослово.–1995.–№9.–С.12–21.

 16. Гуменюк Віктор. Сила краси: Проблеми поетики драматургії Володимира Винниченка.–Сімферополь,2001.–340 с.

 17. Гундорова Т. Історіографічна формула Григорія Грабовича // Сучасність.– 2001.–№6.–С.116–129.

 18. Гундорова Т. Де(кон)струкції на тлі чоловічого тексту // Критика.–1999.–№9.–С.18–21.

 19. Гундорова Т. Інтелектуальна дистопія Юрія Луцького // Луцький Ю. Літературна політика в радянській Україні 1917–1934.–К.,2000.–С.9–16.

 20. Дзюба И. Преодоление остракизма // Дружба народов.–1989.–№12.

 21. Жулинський М. “Я хочу бути тільки людиною” // Багряний І. Тигролови.–К.: Молодь,1991.–С.249–262.

 22. Залеська-Онишкевич Л. Різні світи В.Вовк // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.– Кн.3.–К.: “Рось”,1994.–С.97–107.

 23. Залеська-Онишкевич Л. Стверджуючи жіночий есенціалізм (Л.Коваленко) // Слово і час.–1998.–№9–10.–С.62–65.

 24. Заставний В. Українська зарубіжна діаспора // Дзвін.–1991.–№8.–С.83–88.

 25. Зборовська Н. “Танцююча зірка” Тодося Осьмачки.– К., 1996.–63 с.

 26. Зборовська Н. Естетичне вбивство жінки // Сучасність.–1999.–№3.–С.122.

 27. Зілгалов В., Левер О. Українці вдома і в світі. Основні етапи демографічної історії українського народу // Дзвін.–1993. –№ 4–6.

 28. Ільєва Г. “Сплелися боротьба й кохання, і кращий хто, не знаю я” (Пасіонарність любовної поезії О.Теліги) // Літ.Україна.–1995.– 12 жовтня.

 29. Ільницький М. Меандри внутрішніх краєвидів. Творчість поетів “Нью-Йоркської групи” // Дзвін. – 1995. – №7. – С.129–144.

 30. Ісаїв В. Альтернативи діаспорної ідентичності // Критика.–2002.–№1–2.–С.2.

 31. Климентова О. Витоки творчості Олени Теліги // Укр. мова та література в школі.–2000.– №4.– С.56–61.

 32. Климентова О. Життєвий шлях Олени Теліги // Укр. мова та література.–1997.– №6.– С.6–7.

 33. Климишин М. Святослав Гординський як поет // Визвольний шлях.–1999.–№1.–С.24–27.

 34. Ковалів Ю. Олена Теліга // Слово і час.–1991.– №6.–С.30–38.

 35. Ковальчук О. Лірична героїня Олени Теліги – хто вона? // Укр. мова та література в середніх школах, гімназіях, ліцеях.–2000.– №2.– С.105–113.

 36. Колесніченко–Братунь Н. Поетична тріада “Нью-Йоркської групи” // Дзвін. – 1993. – №1. – С.131–135.

 37. Костюк Г. Образотворець “времени лютого” // Українське слово.– У 3–х кн.–Кн.2.–К.: “Рось”,1994.–С.499–513.

 38. Коцюбинська М. Зіна Геник-Березовська – знайома й незнайома // Геник-Березовська З. Грані культур.–К.: “Гелікон”, 2000.–С.6–18.

 39. Кошелівець І. Ентузіаст відродження. Неювілейне про Григорія Костюка // Дзвін.–1991.–№12.–С.125–130.

 40. Крижанівський С. Майже на ціле століття (Д.Нитченко) // Слово і час.–2000.–№1.–С.117–118.

 41. Крупач М. “І я колись в майові дні в офіру серце ніс” (Ю.Дараган) // Дзвін.–2001.–№8.–С.138–148.

 42. Кудрявцев М. Ідейний спектр Винниченкової драми “Пророк” // Слово і час.–1998.–№12.–С.56–59.

 43. Куценко Л. Любовна лірика Є.Маланюка // Дивослово.–2000.–№6.–С.4–7.

 44. Лавріненко Ю. І.Багряний – політичний діяч і письменник // Українське слово.– У 3–х кн.–Кн.2.–К.: “Рось”,1994.–С612–614.

 45. Легка О. Еротичний роман у віршах Н. Лівицької-Холодної // Дзвін.–1995.–№12.–С.148–151.

 46. Ледер К. Емма Андієвська – письменниця і малярка // Всесвіт. – 1995. – №10–11. – С.145–147.

 47. Лупій О. Мистецтво слова і патріотизм // Літ.Україна.–1999.–9 грудня.

 48. Макух А. Про найновішу хвилю імміграції (1991–2001) // Українська культура.–2002.–№6.–С.14.

 49. Мариненко Ю. “Воєнна” проза” І.Багряного // Дивослово.–2001.–№12.–С.9.

 50. Мариненко Ю. Про автора романів “Марія”, “Волинь” // Українська мова та література.–2000.–№4.–С.1–10.

 51. Матвієнко С. Експеримент з мовою. Інтерпретація творів І.Костецького // Кур’єр Кривбасу.–2001.–№145.–С.167–183.

 52. Мовчан Р. «Жовтий князь» В.Барки // Слово і час.–1998.–№12.–С.14–18.

 53. Мовчан Р. Душа в червоній амазонці // Голос України.–1992.–21 лютого.

 54. Моренець В. Барокова надія // Сучасність. – 1992. – №3. – С.151–154.

 55. Моренець В. Богдан Бойчук // Слово і час. – 1997. – №10. – С.32–33.

 56. Моренець В. Пошуковий простір і “єдина правда”: (Українські поети-модерністи “Нью-Йоркської групи”) // Сучасність. – 1994. – №12. – С.137–141.

 57. Москаленко М. Слово та образ Юрія Тарнавського // Тарнавський Ю. Без нічого: Поезія. – К.: Дніпро, 1991. – С.5–14.

 58. Набитович І. Леонід Мосендз – лицар святого Грааля.– Дрогобич: Відродження,2001.–222 с.

 59. Наєнко М.К. "Відвернули культурну смерть України" Про антологію Ю.Лавріненка// Лавріненко Ю.А. Розстріляне відродження: Антологія 1917–1933.–К.: Вид. центр “Просвіта”,2001.–С.3–12.

 60. Наєнко М.К. Дмитро Чижевський і його історія української літератури // Чижевський Д. Історія української літератури.–Тернопіль: “Презент”,1994.

 61. Наєнко М.К. Українське літературознавство 40–50-х років // Історія української літератури ХХ ст. У двох книгах.–К.: Либідь,1994.–Кн.2.–Част.1.–С.330–357.

 62. Неврлий М. О.Ольжич на тлі Празького літературного довкілля // Сучасність.–1998.–№2.–С.102–109.

 63. Овсій І. Українська діаспора: спроби наукового розрізу// Всесвіт.–1996.–№1.–С.168–172.

 64. Павличко С. “Велика література” // Укр. мова і література.–2000.–№5.–С.8–9.

 65. Павличко С. “Нью-Йоркська група” в контексті модернізму // Вікно в світ. – 1999. – №5. – С.155–166.

 66. Павличко С. Дискурс модернізму в укр. літературі. – К., 1999. – С. 350

 67. Павлишин М. Мистець чи моралізатор? “Соняшна машина” Володимира Винниченка // Павлишин М. Канон та іконостас.–К.: “Час”,1997.–С.316–330.

 68. Пахаренко В. “Долетить на Дніпро луна... // Січ.–1992.–№6.–С.20–25.

 69. Пінчук С. Дві епохи Уласа Самчука // Вітчиза.–1993.–№11–12.–С.141–146.

 70. Погребенник В. Дослідницький набуток поета // Слово і час.–2000.–№12.–С.77–79.

 71. Покальчук Ю. Вступаючись за рідну вітчизну (С.Фостун) // Дзвін.–1992.–№3–4.–С.82–89.

 72. Покальчук Ю. Різні світи Віри Вовк // Всесвіт.–1990.–№2.–С.148–150.

 73. Поліщук В. Літописець “розстріляного відродження” // Дивослово.–1995.–№10–11.–С.6–9.

 74. Поліщук Я. Від романтики Волині до образу духовної України // Українська мова та література.–2000.–№5.–С.1–5.

 75. Пушко В.Ф. Страдницька доля В.Барки // Слово і час.–2000.–№9.–С.65–71.

 76. Ревакович М. Еротика в поезії “Нью–Йоркської групи”: декілька семіотичних і рецептивних міркувань // Слово і час. – 2000. – №2. – С.28–33.

 77. Рудницький Л. «Далеко вічно і вічно близько..» До сутности поезії Святослава Гординського // Українське слово. – У 4–х кн.–Кн.4.–К.: “Рось”,1995.–С.311–318.

 78. Рудницький Л. Література з місією. Спроба огляду української еміграційної прози // Слово і час .–992.–№2.–С.41–45.

 79. Салига Т. “Одна з найяскравіших жон руських нашої поезії” (О.Лятуринська) // Українська мова і література в школі.–1992.–№7–8.–С.3–7.

 80. Салига Т. Великій руїні він прагнув протиставити велику літературу // Урок української.–2001.–№1.–С.47–48.

 81. Сиваченко Г. “Лепрозорій” : текст роману в контексті долі та історії // Слово і час.–2000.–№7.–С.29–37.

 82. Слабошпицький М. Україна і діаспора // Хроніка–2000.– 1999.–№31–32.–С.370–377.

 83. Славутич Яр. Вибрані твори: В 5–ти тт.–т.4–5.–К.,2000.

 84. Словник суспільно-культурного життя русинів-українців Східної Словаччини // Пам’ятки України.–1992.–№1.–С.82–84.

 85. Слоньовська О. “Аве, Маріє!” Розгляд роману У.Самчука “Марія”// Дивослово.–1995.–№7.–С.40–43.

 86. Сорока П. Експериментальна проза Емми Андієвської // Березіль.–1999.–№7–8.–С.169–174.

 87. Струк Д.Г. Як читати поезії Е.Андієвської // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.– У 3–х кн.–Кн.3.–К.: “Рось”,1994.–С.216–223.

 88. Таран О. Своєрідність поетичної манери О.Ольжича // Слово і час.–2000.–№4.–С.59–61.

 89. Тарнавський О. Богдан Кравців // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.– У 4–х кн.–Кн.4.–К.: “Рось”,1995.–С.287–288.

 90. Тарнавський Остап. 3’їзд українських письменників “Слово” в Торонто// Літературна Україна.–1990.–23 серпня.

 91. Тарнашинська Л. Іван Кошелівець, відомий і невідомий // Слово і час.–1999.–№4–5.–С.19–21.

 92. Українці: Східна діаспора / Атлас. За ред. Р.Сосси.–К.,1992.–24 с.

 93. Федорів Р. Королева, що ходила в інші світи // Жовтень.–1988.–№7.–С.52–56.

 94. Федченко П. Останній роман Володимира Винниченка // Вітчизна.–1989.–№6.–С.38–42.

 95. Фізер І. Модерн у межах допустимих обмежень // Сучасність. – 1985. – №1. – С.13–17.

 96. Череватенко Л. “Безодня смерті і безодня життя спіткались на межі” (Л.Мосендз) // Дніпро.–1990.–№11.–С.64–68.

 97. Череватенко Л. “І встану я на дні новії” (Ю.Липа) // Літературна Україна.–2000.–7 грудня.

 98. Череватенко Л. “Хай кров на сніг із серця присне” (Ю.Дараган) // Дніпро.–1991.–№3.–С.73–77.

 99. Чернявська Л. Філософсько-естетичні засади поезії О.Ольжича // Слово і час.–1991.–№11.–С.29–32.

 100. Чумаченко В. Товариство української літератури на Кубані // Слово і час.–1993.–№4.–С.70–71.

 101. Шевчук В. У пошуках землі обітованої. Про Юрія Тарнавського, поета з “Нью-Йоркської групи” // Україна. – 1990. – №10. – С.3–5.

 102. Шевчук В. Улас Самчук та його Волинська сага // Українська мова і література в школі.–1992.–№11–12.–С.30–33.

 103. Шерех Ю. Semper fidelis (Про О.Лятуринську) // Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя.–Т.1.–Харків,1998.–С.298–305.

 104. Шерех Ю. Без назви // Шерех Ю. Третя сторожа.– К.,1993.–С.364–408.

 105. Шерех Ю. МУР і я в МУРі // Шерех Ю. Третя сторожа: Література. Мистецтво. Ідеології. – К.:Дніпро,1993.–С. 483–529.

 106. Шпиталь А. Палестина, Іудея, Святе Письмо й українська історична проза // Слово і час.–1999.–№12.–С.26–30.

 107. Янчук О. Пороги вічності Ю.Липи // Визвольний шлях.–2000.–№9.–С.50–69.

 108. Яременко В. “Нью-Йоркська група” // Українська мова і література.– 2001. – №11. – С.18–21.