Звіт незалежного аудитора щодо фінансових звітів пат «Приморське хлібоприймальне підприємство» за 2012 рік Правлінню пат «Приморське - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Прат «Каракубське... 1 132.82kb.
Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності товариства з... 1 82.48kb.
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2012 рік стр. 1 165.93kb.
Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності товариства з... 1 84.02kb.
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариством зобмеженоювідповідальністю... 1 114.66kb.
Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Центр аудиторських послуг» 1 101.57kb.
Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Центр аудиторських послуг» 1 99.65kb.
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Прат „Промінь"... 1 60.99kb.
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного... 1 281.97kb.
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності тов «ввс-факторинг»... 1 110.62kb.
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного... 1 218.34kb.
Рішення 1 9 жовтня 2011 року №284 Про визнання кафе «Приморське»... 1 9.53kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт незалежного аудитора щодо фінансових звітів пат «Приморське хлібоприймальне - сторінка №1/1

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Аудиторська фірма «ДІАЛОГ – ОПТИМ»


Запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

№ 1 103 102 0000 031016 від 12.01.2012 р.

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4501

видане Аудиторською Палатою України 26.01.2012 р.

_____________________________________________________________________________

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ( ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА )

щодо фінансових звітів ПАТ «Приморське хлібоприймальне підприємство»

за 2012 рік

Правлінню ПАТ «Приморське хлібоприймальне підприємство»

Звіт щодо попередньої фінансової звітності

Ми провели аудит попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Приморське хлібоприймальне підприємство», що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»).

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці 2 концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Аудит було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1360 від 29.09.2011р.. Аудит проводився з 14.02.2013р. по 17.04.2013р. згідно з договором № 6 від 08.02.2012р..
Основні відомості про емітента
Публічне акціонерне товариство «Приморське хлібоприймальне підприємство» ( код ЄДРПОУ 00954314 ), місцезнаходження: 72100, Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Курортна, 89. Зареєстровано 24.02.1998р..
Основні відомості про аудитора
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Діалог – Оптим», Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4501видане Аудиторською Палатою України 26.01.2012 р., місцезнаходження: 69037 м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 40. Телефон 2202556.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці 2.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.


Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА): 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", 720 "Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти", інших МСА та практики аудиту в Україні, а також Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 1528, Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. № 1360. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності товариством, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Довгострокова дебіторська заборгованість (заборгованість сільськогосподарських товаровиробників по бюджетним позичкам) в сумі 43 тис. грн. не може бути визнана активом через відсутність ймовірності отримання майбутніх економічних вигід, а тому вона підлягає списанню на інші операційні витрати.
Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком обмежень, вказаних у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Приморське хлібоприймальне підприємство» станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці 2, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.


Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на невизначеність, пов’язану з результатами оскарження в судовому порядку податкових повідомлень – рішень Державної податкової інспекції на загальну суму 398 тис. грн. з податку на додану вартість. Висловлюючи нашу думку ми не брали до уваги це питання.

Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на те, що підприємство протягом року, що закінчився на 31.12.2012р. зазнало чистого збитку в сумі 54 тис. грн. і станом на цю дату його зобов’язання перевищують загальні активи на 545 тис. грн.. Ці обставини вказують на існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність підприємства безперервно продовжувати діяльність.

Ми, також, звертаємо увагу на Примітку 2, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ) може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Публічного акціонерного товариства «Приморське хлібоприймальне підприємство», результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання.

Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства «Приморське хлібоприймальне підприємство» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Приморське хлібоприймальне підприємство» може бути не прийнятною для інших цілей.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.


Висновок у відповідності до вимог Положення щодо підготовки

аудиторських висновків, які подаються до НКЦПФР

при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку
Інформація за видами активів

Необоротні активи

В результаті перевірки правильності відображення у бухгалтерському обліку необоротних матеріальних активів встановлена відповідність даних фінансової звітності (відповідні рядки ф.1 «Баланс» та ф.5 «Примітки до річної фінансової звітності») даним аналітичного обліку. Достовірність оцінки й відповідність критеріям визнання, а також аналітичний та синтетичний облік основних засобів в цілому на нашу думку відповідає вимогам МСБО 16 “Основні засоби”.

В звітному періоді індексація балансової вартості основних засобів не проводилась.

Інвентаризація основних засобів на підприємстві проведена станом на 01.12.2012р.(наказ на проведення річної інвентаризації № 4 від 30.11.2012р.) відповідно до Інструкції по інвентаризації, затвердженої Наказом Мінфіну України від 11.08.1994р. №69. Аудитор не спостерігав за проведенням інвентаризації основних засобів.

У звітному періоді підприємством не введено в експлуатацію основні фонди, а списано з балансу на суму 28 тис. грн..

Орендованих основних засобів у звітному періоді підприємство не має, але передає в оренду власні основні засоби.

Амортизація нараховувалась відповідно до МСБО 16 “Основні засоби” прямолінійним методом.

В процесі аудиторської перевірки отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню в цілому правильність відображення в обліку та звітності операцій, пов’язаних з рухом, амортизацією та поновленням основних засобів відповідно до МСБО 16 “Основні засоби” та обраної облікової політики.

Довгострокова дебіторська заборгованість складається з 43 тис. грн. заборгованості по бюджетним позичкам колективних сільськогосподарських підприємств. На нашу думку, заборгованість сільськогосподарських товаровиробників не можна визнати активом через відсутність ймовірності отримання майбутніх економічних вигід, а тому вона підлягає списанню на інші операційні витрати.

Запаси

Порядок визнання та методи обліку придбання та вибуття товарно-матеріальних цінностей на підприємстві в цілому на нашу думку відповідають вимогам МСБО 2 “Запаси” й на протязі звітного періоду не змінювались. Початкова вартість придбаних та виготовлених запасів визначається згідно з МСБО 2 “Запаси”.

При вибутті запасів їх оцінка визначається за методом ФІФО згідно з МСБО 2 “Запаси”. Запаси на звітну дату відображаються за собівартістю.

На кінець звітного періоду на балансі підприємства запаси відсутні.Дебіторська заборгованість

Розкриття інформації про дебіторську заборгованість здійснюється підприємством на відповідних аналітичних та синтетичних облікових регістрах. Існуюча дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги в сумі 87 тис. грн. станом на 31.12.2012р. про інвентаризована та є реальною, строком виникнення від 1 до 3 років.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом в сумі 29 тис. грн. складається з заборгованості бюджету перед товариством по податку на прибуток (20 тис. грн.) та податку на додану вартість (9 тис. грн.) й відповідає даним бухгалтерського обліку.

Аванси видані в сумі 12 тис. грн. на кінець звітного періоду підтверджуються перевіркою.

Інша поточна дебіторська заборгованість у сумі 30 тис. грн. також підтверджується даними перевірки.

Визнання та оцінка дебіторської заборгованості на підставі отриманих свідоцтв на нашу думку відповідає вимогам МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», за винятком вказаної вище невідповідності щодо довгострокової дебіторської заборгованості.Грошові кошти

Грошові кошти в сумі 70 тис. грн. підтверджуються банківськими виписками та касовими документами.


Інформація про зобов’язання
Визнання, достовірність оцінки, а також аналітичний та синтетичний облік зобов’язань в цілому на нашу думку відповідає вимогам МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи”.

Інвентаризація зобов’язань проведена згідно наказу № 4 від 30.11.2012р..

На кінець звітного періоду підприємство має довгострокові зобов’язання в сумі 41 тис. грн., що складаються з заборгованості по бюджетним позичкам, які видавались державою через підприємство сільськогосподарським виробникам району.

Поточні зобов’язання обліковуються на відповідних рахунка бухгалтерського обліку. Існуюча кредиторська заборгованість частково підтверджується актами звірок взаєморозрахунків.

Станом на 31.12.2012р. загальна сума поточних зобов’язань складає 3614 тис. грн..

Порядок розрахунків з бюджетом, позабюджетними фондами та по соціальному страхуванню на нашу думку відповідають вимогам чинного законодавства.

Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2012р. становлять 3444 тис. грн., складаються з заборгованості по договору поруки та підтверджуються перевіркою.
Інформація про власний капітал
Статутний капітал підприємства встановлено в розмірі 359800,00 грн., він розподілений на 1439200 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна та сплачений повністю.

Змін розміру Статутного капіталу в звітному періоді не було, його сума відповідає даним Статуту товариства в останній редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів (протокол №1/2010 від 09.12.2010р.), державна реєстрація від 22.12.2010р.. Ведення обліку на рахунку 40 “Статутний капітал” відповідає діючому законодавству.

Випуск цінних паперів та підписка на них в 2012 році не проводились. Викуп акцій власної емісії не здійснювався.

Інший додатковий капітал станом на 31.12.2012р. становить 2418 тис. грн.. Зміни розміру іншого додаткового капіталу за перевірений період не відбувалось.

Резервний капітал станом на 31.12.2012р. становить 145 тис. грн., змін не відбувалось.

Непокриті збитки на 31.12.2012р. складають 3468 тис. грн., та підтверджуються перевіркою.Інформація про чистий прибуток
Облік реалізації готової продукції та послуг у звітному періоді на нашу думку відповідає МСБО 18 “Дохід”.

Чистий дохід від реалізації за 2012 рік відображений в ряд.035 Звіту про фінансові результати, складає 98 тис. грн. та підтверджується даними бухгалтерського обліку.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 282 тис. грн. та є достовірною. Витрати відображаються одночасно із зменшенням активів чи збільшенням зобов’язань, а у Звіті про фінансові результати витрати відображаються водночас з доходами, для отримання яких вони понесені. Склад витрат на виробництво в цілому відповідає вимогам МСФЗ.

Суми інших операційних доходів та витрат підприємства пов’язані з наданням в оренду необоротних активів та складають 337 та 118 тис. грн. відповідно та є достовірними.Фінансові результати від господарської діяльності розраховувались підприємством відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Інформація про доходи та витрати підтверджується даними бухгалтерського обліку. За результатами господарської діяльності в 2012 році підприємство отримало чистий збиток в розмірі 54 тис. грн., який підтверджується перевіркою та є достовірним, за виключенням невідповідності, вказаній в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки».
Особлива інформація
Протягом 2012 року на підприємстві не відбувалися дії, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Вартість чистих активів
Згідно методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від17.11.2004р. №485 розрахована вартість чистих активів, які станом на 31.12.2012р. мають від’ємне значення, яке складає (– 545 тис. грн.), що на 905 тис. грн. менше Статутного капіталу товариства. Станом на 31.12.2011р. вартість чистих активів складала (- 491 тис. грн.). Згідно з статтею 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від розміру статутного капіталу, товариство зобов’язане об’явити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати зміни до статутних документів у встановленому порядку.
Розкриття інформації щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого

викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
При проведеннi ідентифікації та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства відповідно вимог МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.
Виконання значних правочинів
У звітному періоді компанією не здійснювались значні (10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності) правочини та не приймались рішення про здійснення таких правочинів.
Стан корпоративного управління
Структура корпоративного управління на Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". Інформація про стан корпоративного управління, що наведена у річному фінансовому звіті, є достовірною та відображає дійсний стан корпоративного управління. Підрозділ внутрішнього аудиту не створений.
Розкриття інформації щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та

подається разом з фінансовою звітністю
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, не встановлено.

Довідка про фінансовій стан
Для об’єктивного розуміння фінансового становища підприємства та результатів його діяльності в 2012 році аудитором здійснений аналіз показників фінансового стану в динаміці з урахуванням господарської діяльності в 2011 році. В процесі аналізу для характеристики різних аспектів фінансового стану використані як абсолютні показники, так і розрахункові параметри – фінансові коефіцієнти.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності – характеризує яка частка короткострокових зобов’язань може бути погашена негайно, тобто за рахунок грошових коштів та цінних паперів.

Коефіцієнт загальної ліквідності – характеризує те, наскільки обсяг поточних зобов’язань можливо погасити за рахунок всіх оборотних активів.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) – свідчить про питому вагу власних коштів у загальній сумі коштів, вкладених в його діяльність.

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом – свідчить про залежність підприємства від позикових коштів.

Коефіцієнт рентабельності активів – показує чистий прибуток на одиницю вартості активів підприємства.
Коефіцієнти

31.12.2011р.31.12.2012р.
Оптимальне

значенняКоеф. абсолютної ліквідності

0,01

0,02

0,20 – 0,25

Коеф. загальної ліквідності

0,08

0,06

>1

Коеф. фінансової стійкості

-0,15

-0,18

0,25 – 0,50

Коеф. покриття зобов’язань власн. кап.

-7,85

-6,71

0,5 – 1,0

Коефіцієнт рентабельності активів

-0,04

-0,02

>0, ріст

На підставі аналізу показників можливо зробити висновок про те, що фінансовий стан ПАТ “Приморське хлібоприймальне підприємство” на 31.12.2012р. характеризується як стабільно незадовільний. Підприємство не має можливості розрахуватися по своїм зобов’язанням, працює збитково. Аудиторами виявлено суттєві загрози безперервності функціонування акціонерного товариства.

Директор ТОВ «АФ «Діалог – Оптим» Чілікін О.Г.
Сертифікат № 003076 від 27.02.97р.

Продовжено до 27.02.2016р.17 квітня 2013р.