Аналітичний звіт за підсумками експертного аналізу діяльності органів державної влади І місцевого самоврядування за 2009–2010 роки у - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської... 1 294.24kb.
Реферат роботи «Розробка та дослідження сучасних систем теплозабезпечення... 1 127.62kb.
Звіт про виконання програми інформатизації Рівненської області на... 1 94.17kb.
Звіт про виконання у 2011 році Програми співпраці місцевих органів... 1 281.67kb.
Інформація про виконання міської Програми енергозбереження в сфері... 1 75.21kb.
Програма реформування І розвитку житлово-комунального господарства... 1 284.13kb.
Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників... 1 21.89kb.
Рішення від 30 грудня 2010 року №21 III сесія шостого скликання Про... 1 93.72kb.
Інформаційна картка про підвищення кваліфікації державних службовців... 4 686.89kb.
Звіт про роботу Української асоціації районних та обласних рад за... 2 446.54kb.
Концепція реформи місцевого самоврядування та територіальної організації... 1 109.63kb.
Рішення районної ради від 7 лютого 2011 року №64 5/vi перелік завдань... 1 138.8kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Аналітичний звіт за підсумками експертного аналізу діяльності органів державної влади - сторінка №1/6


Представництво Світового банку в Україні

Західноукраїнський медіа-центр «Нова журналістика»

Регіональний громадський фонд «Право і Демократія»

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ


за підсумками експертного аналізу діяльності
органів державної влади і місцевого самоврядування
за 2009–2010 роки у сфері енергозбереження
в житлово-комунальному господарстві
Львівської області

Львів – 2011УДК 351.824.11(477.83)

ББК Х9(4Ук)301.148

А64

Керівник проекту: Чугаєвський М. В.

Виконавці експертного аналізу: Бурий А. Р., Ваcюта М. М.Аналітичний звіт видано в рамках ви­ко­нан­ня проекту «Проведення інформаційної кампанії щодо підзвітності перед суспільством органів публічної вла­ди у Львівській області в сфері енергозбереження у жит­лово-комунальному господарстві» за підтримки Прог­рами малих грантів 2010 року Представництва Сві­то­вого банку в Україні.

Ма­теріали аналітичного звіту можуть бути ви­користані для до­слідницьких, освітянських або нау­кових цілей лише в країнах-членах Світового банку. Усі матеріали під­ля­гають перегляду. Думки і тлума­чення в цьому до­ку­мен­ті належать окремим авторам і не повинні сприй­ма­тись як такі, що належать Інсти­ту­ту Світового банку або Світовому банку.
А64 АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ за підсумками експертного аналізу діяль­ності органів державної влади і місцевого самоврядування за 2009–2010 роки у сфері енергозбереження в житлово-ко­му­наль­но­му господарстві Львівської області. – Львів, 2011. – 88 с.

В аналітичному звіті досліджено енергетичну політику Львів­щи­ни на основі даних щодо енергоспоживання за 2009–2010 роки та вико­нання державних і регіональних програм у житлово-комунальному гос­подарстві.

Матеріали можуть бути використані журналістами, громад­сь­ки­ми активістами, представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, експертами у сфері енергетики та ЖКГ.

ББК Х9(4Ук)301.148

© Міжнародний банк реконструкції

та розвитку, 2011

ЗмістЗміст 3

Вступ 3

Дослідження стану зацікавлення
споживачів житлово-комунальних послуг
у реалізації енергозберігаючих заходів 7


Дослідження стану енергозбереження
у м. Львові та Львівській області 15

Реалізація на практиці


Закону України «Про енергозбереження» 37

Реалізація регіональних програм 51

Енергетичний баланс Львівщини 55

Цікаві факти 84

Використані нормативні акти 86

Корисні веб-ресурси 86


Вступ

Сьогодні енергетична політика України переживає важкі ча­си, дедалі більше стає зрозуміло, що енергетична не­за­леж­ність краї­ни безпосередньо пов’язана із політичною незалежністю. Події остан­ніх років свід­чать, що Україна посту­пово втрачає привілейовані щодо інших євро­пейських країн по­зи­ції в закупівельних цінах на ім­портовані природний газ і нафту. Проб­ле­ма­тич­ність, а часто фінан­сова не­спро­можність здійс­ню­вати необ­хідні по­ставки цих видів енер­го­ре­сурсів дуже не­га­тив­но позна­ча­ється на еко­номічній ста­біль­нос­ті нашої держави. Уже ста­ли оче­видними і гост­ро акту­альними аналіз та прогнози щодо енер­гетич­ного розвитку, передба­чені Енер­гетичною стратегією Ук­раї­ни на пе­ріод до 2030 року, за­твер­дженою Ка­бінетом Міністрів Ук­раїни 15 березня 2006 року.

З огляду на геополітичне розташування, наявність великих енергетичних мереж, які пов’язують Україну з країнами Євро­сою­зу, жит­тєво важливим для енергетичної стабільності України є на­бли­жен­ня її енергосистеми до європейських стандартів. У цій царині ви­ни­кають істотні труднощі, які потрібно долати най­ближ­чим часом. Поряд із масштабними проблемами енергетичної га­лузі, та­ки­ми як відсутність достатньої кількості власних ро­до­вищ при­род­но­го газу та нафти, висока енергоємність про­мис­ло­вої галузі, орієн­тованість промисловості і комунального сек­то­ра на ви­ко­рис­тан­ня первинних джерел енергії, недосконалість електрич­них мереж тощо, істотною проб­лемою є нераціональне ви­корис­тання енер­го­ре­сур­сів і в про­ми­сло­вому, і в со­ціа­ль­ному секторах, технологічне відставання в біль­шос­ті галузей еко­но­міки і в жит­лово-комунальній сфері, від­сут­ність контролю за кількістю енер­горесурсів, які спо­жи­вають­ся.

Отож цілі, передбачені Енергетичною стратегією України, по­між іншим, зосереджені на реалізації програм енерго­збе­ре­ження в га­лузях економіки, соціальній сфері та житлово-ко­му­наль­ному секто­рі, на збільшенні використання нетрадиційних і від­нов­люваних дже­рел енергії, на постійному контролі за споживанням і пошуках шля­хів раціо­нальнішого використання енергоресурсів.У рамках проведеного моніторингу було оцін­ено енер­ге­тичну політику Львівської області на під­ста­ві да­них щодо енер­госпоживання за 2009–2010 роки, вжитих заходів з ра­ціо­на­лі­за­ції енер­госпоживання в області, впровадження нових тех­но­логій, по­шуку нових енергоресурсів, виконання дер­жав­них та регіо­нальних програм.

Мета моніторингу – здійснення незалежного громадського мо­ні­торингу діяльності органів державної влади і місцевого са­мо­врядування за 2009 та 2010 роки щодо виконання програм енер­го­збе­ре­ження для житлового фонду у Львівській області.Період проведення моніторингу: липень–вересень 2010 р.

Предметом моніторингу є програми:

 • «Розвиток соціальної інфраструктури сільських на­се­ле­них пунк­тів на засадах інноваційної економіки енерго­ефек­тив­ного будів­ницт­ва та альтернативного енерго­за­без­пе­чен­ня на пе­ріод 2008–2015 рр.»;

 • «Програма енергозбереження для населення Львів­щи­ни на 2009–2012 рр.»;

 • «Програма енергозбереження для бюджетної сфери Львів­щи­­ни на 2010–2015 рр.»;

 • «Програма енергозбереження в житлово-комунальному гос­по­дарстві Львівської області на 2010–2015 рр.»;

 • «Капітальний ремонт житлового фонду».

Об’єкт моніторингу – Львівська обласна державна адмі­ніс­тра­ція, Львівська обласна рада.

На основі вищезазначених програм виведено відповідні кіль­кісні та якісні індикатори.Кількісні індикатори:

– кількість коштів, запланованих та виділених на реа­лі­зацію програм;

– кількість розроблених нормативно-правових актів, які спри­яли б становленню, розвитку й удосконаленню процесу енерго­збе­реження в ЖКГ;

– впровадження заходів щодо упорядкування споживання галуззю енергоресурсів, ліквідації невиправданих втрат енерго­но­сіїв у теп­лових мережах, у системах водопровідно-ка­на­лі­за­цій­но­го госпо­дарства, у житловому фонді;

– розроблення Методичних документів для визначення ре­зультатів реалізації енергозберігаючих заходів;

– використання під час будівництва нових об’єктів тепло­ефективних стінових панелей;

– виконання теплоізоляційних робіт з реконструкції бу­дин­ків старої забудови;

– використання нетрадиційних джерел енергії (енергії сон­ця та теплової енергії землі);

– використання відновлювальних джерел енергії (вітрової енергії, сонячної енергії, рослинної біомаси);

– гідроенергетика (економічно доцільний потенціал ста­но­вить 544 млн кВт год/рік);

– когенерація (на базі когенераційних технологій і ви­ко­ристання газопоршневих машин);

– встановлення побудинкових приладів обліку та ре­гу­лю­ван­ня споживання теплової енергії підприємствами, що про­ва­дять діяль­ність з теплопостачання;

– встановлення приладів обліку споживання води підпри­єм­ствами, що здійснюють централізоване водопоста­чання і во­до­від­ве­ден­ня;

– впровадження засобів обліку та регулювання енер­ге­тич­них ресурсів у житлових будинках, ефективності технічних рі­шень, за­сто­сованих під час модернізації житлового фонду;

– розробка проектів теплової модернізації.

Якісні індикатори:

– створення та забезпечення розвитку системи енерго­аудиту та енергоменеджменту галузі;

– створення умов для інноваційних технологічних про­це­сів;

– створення умов для впровадження електроопалення в житловому фонді, громадських будинках, використання не­тра­ди­ційних і відновлюваних видів енергії та технологій, там де це тех­нічно виправдано.

– ухвалення нових конструктивних рішень з урахуванням під­вищених вимог у частині опору теплопередачі конструкцій;

– ухвалення нових технічних рішень з підвищення тепло­ефек­тивності зовнішніх стін;

– розробка проектів теплової модернізації;

– стан енрегоощадності модернізації та ре­кон­струк­ції об’єк­тів житлового фонду.Змішані (кількісно-якісні) індикатори:

– гідроенергетика (економічно доцільний потенціал стано­вить 544 млн кВт год/рік);

– когенерація (на базі когенераційних технологій і ви­ко­ри­стан­ня газопоршневих машин).

У процесі дослідження було використано такі методи: інфор­маційний запит та метод фокус-групової дискусії, а також до­дат­ко­во ме­тоди кількісного аналізу, узагальнення, групування, мо­де­лю­ван­ня, обчислень на регіональному та загальнодержавному рів­нях, прове­ден­ня актуальних розрахунків.Дослідження стану зацікавлення
споживачів житлово-комунальних послуг
у реалізації енергозберігаючих заходів

Цей розділ містить результати вибіркового обстеження спо­живачів послуг централізованого опалення та гарячого во­до­по­ста­чання, яке було проведено у м. Львові в січні-лютому 2010 року.

Мета проведеного опитування частково полягала в одержанні ін­фор­мації щодо зацікавленості споживачів послуг у реа­лі­за­ції енер­го­збе­рігаючих заходів та готовності до їх впро­ваджен­ня.

Дослідження проводив Інститут місцевого розвитку (ІМР) у рамках реалізації проекту «Реформа міського тепло­за­без­пе­чен­ня», який впроваджує в Україні консультативна фір­ма IRG за фі­нансової підтримки Агентства США з між­на­род­но­го роз­вит­­ку. До проведення вибіркового обстеження споживачів по­слуг бу­ли за­лучені пра­ців­ники відділу соціально-де­мо­гра­фіч­ної ста­тис­ти­ки Інституту де­мо­гра­фії та соціальних досліджень НАН України.

Обстеження проводили спеціально навчені супер­вай­зе­ри та інтерв’юери методом «face-to-face» інтерв’ю з ви­ко­рис­тан­ням роз­роб­леного та апробованого інструментарію обсте­жен­ня (ан­кет, ін­струк­цій тощо). Результати обстеження були по­ши­рені на гене­ральну сукупність на основі методу пря­мо­го оці­ню­вання по­каз­ників з використанням системи статистичних ваг рес­пон­ден­тів.

Загалом по місту для обстеження споживачів послуг цент­раль­ного теплопостачання (ЦТ), що мешкають у будинках без ОСББ, було відібрано 500 до­мо­гос­по­дарств (400 домогосподарств основ­ної вибірки і 100 до­мо­гос­по­дарств резервної вибірки). Резервна вибірка була призначена для за­мі­ни домогосподарств, членів яких не вда­лося застати вдо­ма протя­гом трьох відвідувань, а також таких, які категорично від­мо­вились від участі в обстеженні тощо. Такий підхід за­сто­со­ва­но з огляду на те, що важко було оцінити очікуваний рі­вень участі домогос­по­дарств в обстеженні, врахо­ву­ючи такі ри­зики, як зимовий період, Но­во­річні та Різдвяні свята, підготовку та про­ве­ден­ня в січні 2010 року чер­­гових виборів Пре­зидента України.

Обсяг вибірки домогосподарств, що мешкають у будинках, де створено ОСББ, – 150 домогосподарств (з них 100 – основна ви­бірка і 50 – резервна).

У цілому в рамках обстеження, проведеного у м. Львові, було опитано: • 346 домогосподарств – споживачів послуг ЦТ, що меш­кають у будинках без ОСББ. Враховуючи, що за адмі­ніс­тра­тив­ними даними загальна кількість абонентів, які меш­кають у таких будин­ках, станом на початок січня 2010 року становила 114 647 до­мо­гос­по­дарств, то, від­по­від­но, одне обстежене до­мо­гос­по­дар­ство із за­значеної су­куп­ності пред­став­ляло в середньому 331 до­мо­гос­по­дарст­­во відповідної стра­ти;

 • 95 домогосподарств – споживачів послуг ЦТ, що меш­ка­ють у будинках, де створені ОСББ. Оскільки за адмі­ніс­тра­тив­ни­ми да­ними кількість домогосподарств, що меш­кають у бу­дин­ках, де ство­рені такі об’єднання, ста­ном на по­чаток січня 2010 року становила 10 029 до­мо­гос­подарств, то, відповідно, одне опитане домо­гос­по­дарство із зазначеної су­купності пред­став­ляло в се­ред­ньо­му 106 до­мо­гос­по­дарств відповідної страти.

Респондентів просили висловити свою думку щодо важ­ли­вості для України проблеми енергозбереження. Відповідаючи на це запитання, три чверті опитаних домогосподарств (75,5%) за­зна­чили, що вирішення проблеми енергозбереження є пріо­ри­тет­ним і невід­клад­ним завданням для нашої країни (рис. 1).

Рис. 1. На Вашу думку, чи є енергозбереження одним


з першочергових завдань для України?
(у % до опитаних домогосподарств)

Разом з цим, кожен п’ятий респондент не зміг визначитися з від­повіддю на запитання щодо важливості проблеми енерго­збе­ре­жен­ня для нашої країни.

Серед ма­ло­за­трат­них за­ходів для збереження тепла у квартирі найбільш ефек­тив­ни­ми респонденти вважають:


 • заклеювання вікон на зиму (55,0% опитаних);

 • зачинення вхідних дверей, скління та заклеювання вікон у під’їздах (45,2%);

 • підгортання штор для відкриття батарей (37,4%).

Названі заходи рес­пон­ден­ти використовують найчастіше у своїх квартирах.

Найменш ефективним заходом, на думку респондентів, є фар­бування батарей у коричневий колір, тому і застосовують во­ни його вкрай рідко (лише 4,2% опитаних).

Важливо відзначити, що кожне п’яте домогосподарство жо­ден із внесених до переліку малозатратних заходів не вважає ефек­тив­ним, а майже кожне третє домогосподарство не за­сто­со­вує їх у своїй квартирі (рис. 2).

Водночас мешканці м. Львова активно застосовують інші енер­го­зберігаючі заходи, які дозволяють ефективніше ви­ко­рис­то­ву­ва­ти тепло, однак для свого впровадження потребують гро­шо­вих витрат.

Зокрема, близько 68,5% опитаних домогосподарств за­мі­ни­ли вхідні двері. Майже кожне друге домогосподарство за­мі­ни­ло вік­­на, встановивши сучасні склопакети, понад 40% до­мо­гос­по­дарств утеп­лило балкони, а ще 15,7% – замінило у квартирах опа­лю­вальні при­лади. Незначна частка опитаних (лише 9,4% рес­пон­дентів) за­зна­чи­ла, що провели роботи з «локального» утеп­лен­ня зовнішніх стін будинку (рис. 4).

Декілька респондентів задля ефективного використання тепла у своїй квартирі утеплили підлогу.

Водночас результати опитування засвідчили, що кожне п’яте домогосподарство міста не застосовувало жодних заходів щодо збе­реження тепла у своїх квартирах (з них 69,4% до­мо­гос­по­дарств тому, що не мають фінансової можливості, ще 20,6% тому, що не мають у цьому потреби, і 10,0% – оскільки недо­статньо по­інформовані щодо ефективності цих за­ходів).

Рис. 2. Чи вважаєте Ви ефективними малозатратні заходи


для збереження тепла у квартирі і чи застосовуєте їх?
(у % до опитаних домогосподарств)


Рис. 3. Які з перелічених заходів, що дозволяють
ефективніше використовувати тепло, Ви застосували
чи плануєте застосувати у своїй квартирі?
(у % до кількості опитаних домогосподарств)

На запитання щодо намірів впроваджувати енерго­збе­рі­гаю­чі за­хо­ди у своїх квартирах, респонденти зазначили (рис. 3): • планують замінити вікна на сучасні склопакети – 25,2% опитаних домогосподарств;

 • збираються замінити у квартирах опалювальні при­ла­ди та утеп­лити балкон – понад 21% респондентів;

 • проводитимуть «локальне» утеплення зовнішніх стін бу­дин­ку – майже кожне п’яте домогосподарство;

 • мають намір змінити вхідні двері – 15,7% до­мо­гос­по­дарств.

Серед домогосподарств, які вже впровадили або пла­нують впро­ва­дити зазначені енергозберігаючі заходи, переважна частина (82,5%) робить це за рахунок власних заощаджень. Майже кожне десяте домо­го­сподарство (8,9%) розраховує на кре­дит, взятий у банку, а 7,1% домо­господарств реалізують заходи зі збе­реження теп­ла за кошти, позичені у родичів, друзів, колег (рис. 4).Рис. 4. За рахунок яких коштів
Ви впровадили або плануєте впровадити енергозберігаючі заходи?
(у % до кількості опитаних домогосподарств)

У зв’язку з тенденцією до подорожчання природного газу і зростання вартості послуг теплопостачання в ході опитування бу­ло досліджено зацікавленість домогосподарств м. Львова в реа­лі­за­ції пев­них енергозберігаючих заходів у житлових бу­дин­ках. Від­по­віді були такі (рис. 5): • найбільшою мірою домогосподарства міста за­ці­кав­ле­ні у проведенні робіт з термоізоляції зовнішніх стін жит­ло­вого будинку та заміни вікон у під’їздах на сучасні скло­па­ке­ти (80,8% опитаних);

 • понад три чверті домогосподарств (76,6%) вис­ловили за­ці­кав­леність у ремонті дахів, утепленні горищ, під­ва­лів;

 • понад 60% домогосподарств підтримує ідею вста­нов­лен­ня у своєму будинку індивідуального теплового пункту (ІТП);

 • провести заміну вхідних дверей на нові, утеплені, ба­жає при­близно половина респондентів (59,4%), оскільки по­над тре­тина до­мо­господарств зазначили, що такі заходи вже реа­лі­зо­вані в їх­ньо­му будинку.Рис. 5. Чи зацікавлені Ви в реалізації таких
енергозберігаючих заходів у Вашому будинку?
(у % до опитаних)

Отже, результати обстеження свідчать, що мешканці м. Льво­ва зацікавлені в реалізації енерго­збе­рі­гаю­чих заходів, які, серед ін­шого, сприятимуть покращанню умов про­живання.

Разом з тим, варто зауважити, що немалою є частка рес­пон­ден­тів (від 8 до 25%), яким «важко відповісти», чи зацікавлені во­ни в реалізації вищенаведених заходів. Досить ви­со­кою ви­яви­лася частка таких респондентів, коли просили ви­сло­ви­ти своє став­лення до встановлення ІТП в будинку (майже 25%). На наш по­гляд, однією з причин цього може бути низька обізнаність на­се­лення щодо обладнання, а також ті по­тен­цій­ні вигоди, які може забезпечити його встановлення. У зв’язку з цим, на­галь­ною є роз­робка і поширення серед споживачів послуг центра­лі­зо­ва­но­го опа­лення інфор­ма­­ційних матеріалів про прилади й об­лад­нан­ня, вста­новлення яких сприятиме економії теп­лової енер­гії, а також ви­трат споживачів на оплату послуг.

Зрозуміло, що реалізація енергозберігаючих заходів у жит­ло­вих будинках потребує чималих коштів. Передбачається, що одним із джерел фінансування цих робіт мають бути кошти меш­кан­ців житлових будинків.

Загалом готовність зробити грошовий внесок у част­ко­ве фі­нан­сування реалізації енергозберігаючого проекту в бу­дин­ку ви­сло­вило 64,8% респондентів. Серед них 60,3% виявили бажання здійс­нити ра­зо­вий внесок із власних коштів. Ще близько чвер­ті опитаних (23,8%) віддають перевагу що­місяч­ним платежам на виплату. Лише близько 2% домогосподарств готові співфінан­су­ва­ти енерго­збері­га­ючий проект за рахунок кре­ди­ту, взятого в банку (рис. 6).Рис. 6. У якій формі Ви готові зробити свій внесок
у часткове фінансування енергозберігаючого проекту?
(у % до опитаних, готових зробити власний внесок)

Т

і, хто не зміг визначитися із формою своєї участі у фі­нан­су­ван­­ні енергозберігаючих заходів у будинку (таких виявилося 1,2%), ви­­словили побажання спершу визначитися із загальною су­мою ви­трат на реалізацію проекту, а потім вже вести мову щодо най­більш прийнятної форми грошового внеску з боку мешканців бу­дин­ку.


Дослідження стану енергозбереження
у м. Львові та Львівській області


Енергозбереження – це дії для зменшення кількості ви­ко­ристовуваної енергії.

У Львівській області прийнято та діють такі програми щодо енергозбереження: • «Енергозбереження для населення Львівщини на 2009–2012 рр.»;

 • «Розвиток соціальної інфраструктури сільських на­се­ле­них пунктів на засадах інноваційної економіки енерго­ефек­тив­но­го будів­ницт­ва та альтернативного енергозабезпечення на період 2008–2015 рр.»;

 • «Програма енергозбереження для населення Львівщини на 2009–2012 рр.»;

 • «Капітальний ремонт житлового фонду» Управ­лін­ня жит­лово-комунального господарства та інфра­струк­ту­ри Львів­ської місь­кої ради.

У 2006 році вперше в Україні було розроблено та прийня­то обласну «Програму енергозбереження для бюджетної сфери та насе­лен­ня на 2006–2008 рр.», яка передбачала за­про­ва­джен­ня ме­ханіз­му сти­мулювання населення на здійснення енерго­ощад­них за­ходів че­рез компенсування відсоткової ставки за кре­ди­тами, отри­ма­ними населенням. Протягом терміну дії Про­гра­ми на­селення об­лас­ті отримало 5407 кредитів на загальну суму 44,8 млн грн, сума ком­пенсації за якими з обласного бюдже­ту ста­новила близько 5,5 млн грн.

Аналіз фінансової ефективності реалізації заходів енерго­збе­ре­ження в частині кредитування населення показав, що кожна гривня, витрачена з обласного бюджету на компенсацію відсот­ків, забез­печила залучення в економіку регіону 20,7 грн. Над­хо­джен­ня до бю­джетів різного роду становило приблизно 3,5 грн. Крім цього, слід вра­ховувати, що люди, які здійснили енерго­ощадні заходи за кошти Програми, у рази зменшили споживання тепла і, відповід­но, не звертаються до соціальних служб за суб­сидіями на покриття ви­датків на комунальні послуги, що значно заощаджує бюджетні кош­ти. Річна сума економії на оплату при­родного газу населенням у діючих цінах сягає 117,8 млн грн.

З метою популяризації заходів з енергозбереження серед на­селення області підготовлено відеоінформаційний цикл із 4 сю­жетів, а саме: «Утеплення», «Вікна та двері», «Тепло­ге­не­ра­ція» та «Альтер­на­тивна енергетика». Також розроблено спе­ціаль­ні до­від­кові мате­ріа­ли на тематику енергозбереження, які є до­ступ­ними широкому загалу на сайті облдержадміністрації.

У підсумку реалізації програмних заходів досягнуто змен­шення споживання природного газу: населенням області на 4,18% (з 1125,5 млн м3 до 1078,7 млн м3), бю­джет­ною сферою – на 32,3% (з 101,5 млн м3 до 68,7 млн м3).

У 2009 році Рішенням сесії Львівської обласної ради від 08 грудня 2009 № 1096 введено в дію «Програму енергозбере­жен­ня для населення Львівщини на 2009–2012 рр.», яка передбачає ме­ха­нізм креди­тування фізичних осіб на здійснення енерго­збе­рі­га­ючих за­ходів з відшкодуванням 15% річних у на­ціо­наль­ній валю­ті за кре­ди­тами, отри­маними на заходи з енерго­збе­ре­ження, та 20% за кре­ди­та­ми, отри­маними на заходи, орієн­то­ваними на викорис­тан­ня альтер­натив­них до газу джерел енергії. У розвиток цього на­прям­ку, з метою ви­хо­ду на нульову від­соткову ставку за креди­та­ми, окремі рай­держ­адмі­ні­стра­ції області ініціювали виділення до­дат­кових фі­нан­сових ресурсів з місцевих бюджетів на креди­ту­ван­ня населення.

На сьогодні операторами програми на 2009–2012 рр. від­повід­но до укладених Генеральних договорів є 4 банки та 11 кре­дитних спілок.Комерційні банки:

 • ВАТ АКБ «Львів»

 • ВАТ «Ощадбанк»

 • АКБ «Укрсоцбанк»

 • ПАТ «Брокбізнесбанк»

Кредитні спілки:

 • «Анісія»

 • «Вигода»

 • «Самопоміч»

 • «Довіра»

 • «Єднання»

 • «Бойківщина»

 • «Шанс»

 • «Гільжія вуглекопів»

 • «Щедрість»

 • «Львівська»

Станом на 1 вересня 2010 р., згідно з Програмою, видано 175 кре­дитів на суму 1 378 486,22 грн та відшкодовано 27 811,61 грн.

Щоб підвищити ефективність використання паливно-енер­гетичних ресурсів об’єктами бюджетної сфери області роз­роб­ле­­но та рішенням сесії Львівської обласної ради від 6 липня 2010 ро­ку за­твер­джено «Програму енергозбереження для бю­джет­ної сфе­ри Львів­щини на 2010–2015 рр.».

У рамках цієї Програми, з метою приведення об’єктів бю­джет­ної сфери області до вимог чинного законодавства за рівнем спо­жи­ван­ня енергії (Державні будівельні норми, далі – ДБН), пла­нується впровадження ком­плек­су енерго­ощад­них заходів, а саме:


 • утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій (сті­ни, пе­ре­криття, дахи);

 • реконструкція (заміна) світлопрозорих конструкцій;

 • встановлення вентиляційних систем;

 • модернізація (заміна) систем опалення, зокрема із за­мі­ною зовнішніх та внутрішніх електромереж, пе­ре­ве­ден­ням на аль­тер­нативні види палив.

Для досягнення максимальної ефективності від впро­ва­джен­ня енергозберігаючих заходів, спрямованих на економію енер­го­ре­сур­сів, відібрано найбільш енергозатратні об’єкти бю­джет­ної сфе­ри області.

Для формування в суспільстві усвідомлення не­обхід­ності підвищення енергоефективності в рамках реалізації про­грами «Вго­лос про енергоефективність» Агенція ре­гіо­наль­но­го розвитку та євро­пейської інтеграції спільно з Головним управ­лінням еконо­міки обл­держадміністрації розробили прак­тич­ний посібник пози­чальника кре­диту на енергоощадні заходи «Твоя тепла оселя» та зняли 7 ві­део­сюжетів на тематику енерго­збе­реження, а саме: «Реалії ве­ликого міста», «Кому ж вигідно еко­но­мити енергію?», «Квартира. Енер­ге­тич­на модернізація», «Особ­ливості енерге­тич­ної голки», «Енер­го­егоїст. Селянська прав­да», «Заміське житло», «Розумний будинок», «Від проекту до ком­форту».

Упродовж 2010 року зазначені відеосюжети щочетверга транс­лю­вало місцеве телебачення. Також відбулось 8 транс­ля­цій на цент­раль­ному «5 каналі». Ці відеосюжети можна пе­ре­глянути на сай­ті youtube.сот.

Головне управління економіки напрацювало та роз­робило низ­ку практичних посібників на тематику енергозбереження, зокрема: • «Енергозбереження. Теоретична теплофізика та основи енергозбереження»;

 • «Енергозбереження. Міфи та реальність»;

 • «Енергозбереження. Альтернативні та нетрадиційні дже­ре­ла енергії»;

 • «Енергозбереження. Теплогенераційне забезпечення»;

 • «Енергозбереження. Заміна вікон та енергоефективні сис­те­ми вентиляції».

Ці матеріали доступні на сайті облдержадміністрації (роз­діл «енергозбереження»).

Протягом 2010 року Головне управління економіки обл­держ­адміністрації організувало та провело цикл із 9 про­світ­ни­цьких се­мі­на­рів з проблематики енергозбереження для енерго­ме­не­дже­рів рай­держ­адміністрацій, керівників об’єднань спів­влас­ни­ків ба­га­то­квар­тирних будинків, головних архітекторів районів області, на­селення, в яких взяли участь науковці, експерти в га­лу­зі енер­го­збереження, представники недержавних гро­мад­ських ор­га­нізацій.

Львівська міська рада у 2009 році реа­лі­зувала проект «Роз­роб­ка та впровадження заходів з енерго­збе­ре­ження в житлово-кому­наль­ному господарстві м. Львова», що є одним із пере­мож­ців Все­укра­їн­ського конкурсу проектів та програм розвитку міс­це­вого са­мо­врядування 2008 року, зокрема:


 • розроблено та оптимізовано за енерговитратами гід­рав­лічний режим частини тепломережі ЛКП «За­ліз­нич­не­тепло­енер­го» в мік­ро­районі м. Львова, що обмежений вулицями Го­ро­доцька, І. Ви­гов­ського, Любінська, Каховська, та про­ве­дено її капі­тальний ремонт;

 • проведено капітальний ремонт із застосуванням енер­го­збе­рігаючих технологій дошкільного навчального зак­ла­ду (ясла-садок) № 45 на вул. Родини Крушельницьких, 23;

 • проведено навчання енергоменеджерів ЛКП з обслу­го­вування житлового фонду міста з питань надання кон­суль­та­тив­ної підтримки жителям м. Львова щодо оп­ти­мі­зації енерго­спо­жи­вання та впровадження заходів з енерго­збе­ре­жен­ня в їхніх квар­тирах, бу­дин­ках тощо.

Також проводився моніторинг енергоспоживання адмі­ніс­тратив­них будівель Львівської міської ради та районних адмі­ніст­рацій. Результати роботи щомісяця скеровувались до депар­тамен­ту еко­но­мічної політики.

Розроблено «Концепцію енергозбереження та енерго­ефек­тивності м. Львова» і підготовлено проект ухвали, яка перебуває на стадії візування.

Розпочато роботи із розробки проекту «Створення системи управління та довгострокового фінансування діяльності з під­ви­щення енергетичної ефективності житлового фонду м. Львова».

Проводилася робота з надання консультацій мешканцям м. Львова щодо програми пільгового кредитування енерго­ощад­них за­ходів.Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 12 січня 2009 р. № 2312 «Про міський бюджет м. Львова на 2009 рік» зі змі­нами на про­­ведення робіт з капітального ремонту та реконструкції жит­ло­во­го фонду передбачено кошти на суму – 31 175,67 тис. грн. Ти­туль­ни­ми списками об’єктів капітального ремонту передба­че­но про­ве­ден­ня ремонтних робіт у 374 житлових будинках, із них:

 • на капітальний ремонт та реконструкцію житлового фон­ду (протиаварійні роботи) передбачалось про­ве­ден­ня робіт на 122 об’єк­тах на загальну суму 7756,75 тис. грн – ви­ко­нано роботи у 78 жит­ло­вих будинках на суму 5263,672 тис. грн;

 • капітальний ремонт та реконструкцію покрівель пла­ну­валося виконати на 100 житлових будинках на загальну суму 5815,300 тис. грн – виконано роботи у 70 будинках на суму 3477,623 тис. грн.

 • капітальний ремонт балконів планувалося виконати у 24 житлових будинках на суму 1000,0 тис. грн – ви­ко­на­ні роботи в 19 будинках на суму 858,051 тис. грн;

 • капітальний ремонт об’єктів соціальної сфери під­при­ємств, що передаються до комунальної власності, пла­нувалося ви­ко­на­ти у 14 відомчих житлових бу­дин­ках на загальну суму 1000,0 тис. грн – виконано ро­бо­ти у 14 будинках на суму 966,658 тис. грн; 

 • на капітальний ремонт житлового фонду центральної час­ти­ни міста було передбачено 750,00 тис. грн на ви­ко­нан­ня робіт у 10 житлових будинках – ви­ко­на­ні ро­бо­ти у 9 бу­динках на суму 678,371 тис. грн;

 • на капітальний ремонт житлових будинків ОСББ було пе­ред­бачено 2725,120 тис. грн – виконано ро­боти у 42 бу­динках на загальну суму 2588,110 тис. грн;

 • на реконструкцію та модернізацію ліфтового гос­по­дар­ства передбачалось із бюджету розвитку міського бюдже­ту виді­лити в сумі 4609,50 тис. грн, за які ви­ко­нати ремонт та заміну ліф­тів у 32 житлових бу­дин­ках. Від­по­відно до виділених асигнувань ви­­ко­на­но ро­бо­ти у 9 жит­ло­вих будинках на суму 1018,3584 тис. грн, у яких від­ре­монтовано 11 ліфтів;

 • на реконструкцію систем опалення було передбачено кош­ти в сумі 6925,00 тис. грн – виконано роботи із влаш­ту­вання інди­ві­дуального опалення взамін підвальних ко­те­лень у 21 жит­ло­во­му бу­дин­ку на суму 4003,405 тис. грн;

 • на реконструкцію електроосвітлення було передбачено кошти в сумі 594,00 тис. грн, за які планувалося виконати ре­монтні роботи у 5 житлових будинках. У зв’язку із від­сут­ніс­тю ви­ко­нав­ців робіт із розділення за­галь­нобудин­ко­во­го об­лі­ку елек­троенергії на поквартир­ний облік, роботи у 2009 р­оці не ви­ко­ну­валися. Ви­го­тов­лено проектно-кошторисну доку­мен­тацію на роз­ді­лен­ня за­гальнобу­дин­ко­во­го обліку електро­енергії у жит­ло­во­му бу­дин­ку на вул. Ва­гонній, вар­тість доку­ментації – 29,532 тис. грн.

Загалом у 2009 році проведено капітальний ремонт та ре­конструкцію жит­ло­во­го фонду у 258 житлових будинках на суму 18 883,780 тис. грн, із яких профінансовано 12 808,339 тис. грн та за­реєстровано кре­ди­тор­сь­ку за­бор­гованість на суму 5712,469 тис. грн.

Основна увага в роботі управління в галузі тепло­по­ста­чан­ня бу­ла скерована на своєчасне та безперебійне забезпечення меш­кан­ців Львова тепловою енергією для надання послуг з опа­лен­ня та гарячого водопостачання.

Для виконання вказаного завдання проведено низку захо­дів, най­важ­ливішим з яких є підготовка теплоенергетичного гос­по­дарст­ва міста до опалювального сезону 2009–2010 рр.

Управління за підтримки виконавчого комітету та де­пу­та­тів міської ради протягом року сприяло у вирішенні тепло­по­ста­чаль­ни­ми підприємствами технічних та фінансових питань, що дало змогу за­без­печити технічну готовність об’єктів (139 ко­те­лень, 152 центра­льні теплові пункти (ЦТП), 553,7 км теп­ло­вих ме­реж) до опалюваль­но­го се­зо­ну 2009–2010 рр.

За кошти міського бюджету та субвенційні кошти з дер­жав­но­го бюджету було виконано роботи на суму 35,6 млн грн, зок­рема 24,7 млн грн на об’єктах, де замовником виступало управ­ління інже­нер­ного господарства. Крім того, теп­ло­по­ста­чаль­ні підпри­ємст­ва ви­ко­нали низку робіт з підготовки об’єктів тепло­забез­пе­чен­ня до опа­лювального сезону за власні кош­ти на за­гальну суму 18,9 млн грн.

Під час підготовки до опа­лю­валь­ного сезону особливу ува­гу підприємства приділялась проведенню робіт з модернізації тех­но­ло­гічного обладнання. За кошти міського бюджету та власні кош­ти підприємств виконано реконструкцію 12 підвальних та двох окремо збудованих котелень, реконструкцію одного ЦТП та за­мі­ну близько 20 км теплових мереж, більшість з них на по­пе­ред­ньо­ізольовані тру­бо­проводи. За рахунок державного бюджету ре­кон­струйовано 98 ЦТП.

За кошти Державного та міського бюджету в сумі 15 871,4 тис. грн у 2009 році завершено роботи з реконструкції теплоізоляції ма­гіст­рального теплопроводу від ТЦ «Північна» (6082 м п.).

Для створення можливості впровадження на об’єктах тепло­забезпечення теплопостачальних підприємств альтернативного до газу виду палива у 2009 році виготовлено техніко-економічне обґрун­ту­вання (ТЕО) переведення ТЦ «Північна» на тверде па­ливо. Кошто­рис­на вартість об’єкта – 245 438,0 тис. грн, зокрема проект­ні ро­бо­ти – 8980,0 тис. грн. Для реалізації цього проекту у 2010 році проводено роботу щодо виготовлення ПКД та фі­нан­су­вання вка­заних робіт за кошти державного бюджету та завдяки за­лученню інвес­торів.

Крім того, управлінням у проект міського бюджету на 2010 рік внесено пропозиції передбачити кошти в сумі 3700,0 тис. грн на ре­конструкцію котельні на вул. М. Печери, 54 із встанов­лен­ням кот­лів на спалювання відходів деревини.

Зважаючи на проблеми із теплопостачанням споживачів (68 житлових будинків) від котелень БУ № 6 Львівської заліз­ни­ці, від­повідно до ухвали від 4 грудня 2008 р. № 1717 у 2009-му ро­ці про­ве­де­но передачу 10 котелень та зовнішніх теплових мереж на ба­ланс ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛКП «За­ліз­нич­не­тепло­енер­го».

Для продовження виконання у 2010 році робіт з ре­конс­трук­ції та капітального ремонту об’єктів теплозабезпечення у 2009 ро­ці під­готовлено проектно-кошторисну документацію на 13 об’єк­тів.

Згідно з розпорядженням міського голови від 12 жовтня 2009 р. № 517 та № 518 від 13 жовтня 2009 р. у м. Львові роз­по­чато опалювальний се­зон для бюд­жетних установ та з 14 жовтня 2009 р. – для всіх категорій спо­жи­вачів.

Упродовж перших 3 днів ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛКП «За­лізничнетеплоенерго» запустили в роботу 152 ЦТП (100%) і 127 котелень (92%). У цей період завершувались ро­бо­ти з ре­конструк­ції 12 підвальних котелень ЛМКП «Львів­тепло­енер­го». Ста­ном на 3 листопада 2009 р. працювало 139 котелень (100%) та теп­лову енергію було подано у всі будинки та бю­джет­ні установи.

Опалювальний сезон минав загалом без зривів та ава­рій­них си­туа­цій. Щоправда, у листопаді 2009 року тим­часово було при­пи­нено теплопостачання до 79 житлових будинків Сихівського жит­ло­вого масиву внаслідок аварій на ділянці ма­гіст­рального тепло­про­во­ду від ТК 1106 до ТК 1107 на вул. Ка­валерідзе. Ці ава­рій­ні си­туації ліквідовало ЛМКП «Львівтепло­енер­го» протягом 12–15 год. До про­екту місь­ко­го бюджету на 2010 рік уп­рав­лін­ням внесено про­по­зиції перед­ба­чи­ти кошти на заміну цієї ділянки теплотраси.

Аналіз фінансового стану теплопостачальних підприємств по­казав, що у 2009 році в ЛКП «Залізничнетеплоенерго» спо­сте­рігалося змен­шення дебіторської заборгованості на 9,0 млн грн (зокрема 7,2 млн грн за рахунок погашення боргу населення). Не­забезпечення у 2009 році 100-відсоткового рівня розрахунків на­селення перед ЛМКП «Львів­теп­лоенерго» (93,6%) призвело до зрос­тання де­бі­тор­ської за­бор­го­ва­ності підприємства на 29,6 млн грн (зок­рема 17,1 млн грн – борг насе­лення). За­бор­го­ваність населення на по­ча­ток 2010 року ста­но­вила 126,3 млн грн.

Незабезпечення у 2009 році 100-відсоткового рівня роз­ра­хун­ків тепло­по­ста­чальних підприємств за спожитий природний газ (80,5%) призвело до зростання боргу за рік на 57,2 млн грн. За­галь­ний борг теплопостачальних підприємств станом на 1 січня 2010 р. ста­но­вить 92,1 млн грн. У 2009 році ЛМКП «Львів­тепло­енерго» по­га­сило заборгованість за матеріали, послуги, податки, кре­ди­ти і за електроенергію, що виникла в попередні роки, також було змен­шено кре­ди­тор­ську заборгованість до 39,1 млн грн. Кре­ди­тор­ська заборго­ва­ність ЛКП «Залізничнетеплоенерго» за 2009 рік становить 10,7 млн грн (з них заборгованість за газ – 6,3 млн грн).

Основні причини зростання боргу за газ:


 • незабезпечення у 2009 році 100-відсоткового рівня роз­ра­хун­ків насе­лення (96,4%);

 • підвищення зі січня 2009 року ціни на газ для бю­джет­них установ та інших споживачів;

 • невідповідність часових періодів розрахунків під­при­ємств за спожитий природний газ та споживачів за теплову енер­гію.

Основними завданнями щодо покращання стану тепло­за­без­пе­чення м. Львова у 2010 році є продовження робіт із впро­ва­дження на існуючих джерелах теплопостачання комунальних теп­ло­поста­чаль­них підприємств альтернативних до газу видів па­ли­ва; рекон­струк­ція та модернізація основних засобів ви­роб­ницт­ва тепло­по­ста­чаль­них підприємств, впровадження заходів із змен­шення пи­томих затрат палива на виробництво теплової енер­гії шляхом мо­дернізації наявної системи централізованого тепло­по­ста­чання із застосуван­ням енергоощадливого обладнання; лік­ві­да­ція та ре­конструкція під­валь­них котелень та ін.

Тривають роботи із встановлення нових котелень у са­доч­ках № 95, № 132 та школи № 20, ремонти систем опалення про­во­дять у шести садочках міста та у школі № 66. Уже завершено ре­монт сис­те­ми опалення у двох садочках № 135 та № 86.

Чотири роки тому у закладах освіти було 29 підвальних ко­телень. На сьогодні залишилось лише вісім, у решті вста­нов­лено но­ві котельні, або ж замінено систему опалення. За чотири роки у за­кладах освіти замінено 21 підвальну котельню.

До прикладу, у садочку «Арніка» встановлено сонячні ба­та­реї для підігріву гарячої води та для подачі тепла. У 2009 році в 109, а цьогоріч у 43 садочках встановлено альтернативне опа­лен­ня – теп­ло­ві акумулятори.

На пл. Галицькій у м. Львові магістральний водогін діа­мет­ром 600 мм було замінено під час реконструкції дорожнього по­лотна на пл. Галицькій та на просп. Свободи. Будівельники прок­лали 430 по­гонних метрів водогону на відрізку від вул. Кн. Ро­ма­на до вул. Бе­рин­ди.

Цей водогін найстаріший у Львові, йому понад 110 років. Ра­ніше його ніхто не міняв, бо у «Львівводоканалі» бракувало кош­тів, а для цієї об’ємної роботи потрібні чималі гроші. Станом на сьо­годні вар­тість цієї ді­лянки водопроводу становить 1 млн 600 тис. грн із за­гальної вар­тос­ті реконструкції пл. Галицької. Далі пла­нується замі­ни­ти водо­гін на просп. Свободи.

За 2010 рік «Львівводоканал» паралельно із заміною та ре­кон­струкцією вулиць провів масові заміни інженерних мереж, зо­кре­ма на вул. Кульпарківській, Стрийській, Сахарова, Любін­сь­кій, пл. Ос­мо­­мисла. Тривають також роботи із заміни во­до­про­від­них мереж на просп. Чорновола.

Загалом поміняно 8 км водопровідних мереж і за власні кошти за­мінено 14 км найбільш аварійних ділянок водогонів. До кін­ця 2010 ро­ку за кошти Львівської міської ради планується замінити ще 6 км водогону. Також заплановано переключити водопровід по вул. Кульпарківській, Любінській, і Під Дубом і просп. Чорновола, за про­ек­том ще є вул. Городоцька і вул. Липинського.У результаті проведеної роботи у 2009 р. освітленість в се­ред­ньо­му по місту доведено до 88%. Того ж року з міського бюджету на по­тре­би ЗО міста виділено: 15 051,8 тис. грн та освоєно 12 355,0 тис. грн; із за­гального фонду 8383,8 тис. грн, з яких освоєно 7121,1 тис. грн; з бю­дже­ту розвитку виділено 6668,0 тис. грн, з яких освоєно 5233,9 тис. грн. Із коштів за­галь­но­го фонду:

 •  на утримання мереж ЗО ви­ді­ле­но 2633,8 тис. грн, осво­єно 2633,8 тис. грн;

 •  замінено 883 світильники на нові енергозберігаючі, 3857 шт. ламп, 62 опори, прокладено 9,0 км кабелю та само­несу­чого проводу, 11,3 км проводу А-25);

 •  на реконструкцію мереж ЗО виділено 433,0 тис. грн, осво­єно 390,7 тис. грн. Проведено реконструкцію ЗО на 15 об’єк­тах. Внаслідок проведеної роботи встановлено 166 енерго­збе­рі­гаючих сві­тиль­ників, 31 опору, прокладено 3,72 км кабелю та са­мо­несучого про­воду, 0,8 км проводу А-25;

 •  на реконструкцію ЗО територій навчальних закладів ви­ді­лено 2835,0 тис. грн, використано 1443,2 тис. грн. Розроблено ПКД 100 територій навчальних закладів. Виконано ре­кон­струк­цію 48 те­ри­то­рій навчальних закладів. Внаслідок проведеної ро­бо­ти встанов­ле­но 399 енергозберігаючих світильників, 114 опор, прокла­дено 9,6 км кабелю.

Заходи з енергозбереження, будівництво та реконструкція об’єктів теплопостачання, водопостачання, мереж каналізації: усьо­го ви­ко­на­но робіт на суму 12,91 млн грн. Було заплановано 18 об’єк­тів. Ро­боти велись на 6 об’єктах, на 4 – виконувались про­ект­ні роботи. Основні об’єкти:

 •  «Реконструкція підвальних котелень на вул. Академіка І. Павлова, 6а, вул. Академіка О. Богомольця, 9, вул. Д. Ві­тов­сь­ко­го, 38, вул. О. Венеціанова, 15, вул. П. Дорошенка, 43, вул. Русь­кій, 20, вул. О. Нижанківського, 5, вул. Клепарівській, 25, вул. Гіп­совій» – ви­конано роботи з демонтажу старих водогрійних котлів та монтаж но­вого обладнання котелень, окрім обладнання ко­тель­ні на вул. О. Ни­жанківського, 5. Котли та обладнання змон­то­вано від­повідно до ви­мог ДБН і технічних умов ба­лан­со­утримувача ко­телень ЛМКП «Львів­теплоенерго». Виконано роботи на суму 7553,2 тис. грн;

 •  «Заміна колектора по вул. Д. Грицая та вул. Пе­ре­яс­лав­сь­кій» – виконано роботи із заміни колектора, відновлено бла­го­устрій вул. Переяславської та вул. Корольова. Виконано роботи на суму 2620 тис. грн.

Інші об’єкти та заходи: виконано роботи на суму 78,63 млн грн на 6 об’єктах при 13 запланованих, ос­новні з яких:

 •  «Реконструкція нежитлових приміщень для управління дер­жав­ної реєстрації та єдиного реєстраційного офісу на вул. Вес­ня­ній, 4» – виконано внутрішні та зовнішні опо­ря­джу­вальні ро­бо­ти, роботи з пристосування критого павільйону під при­мі­щення, проведено пусконалагоджувальні роботи слабкострум­них ме­реж, паливної та виконано запуск тепла, прокладено зов­ніш­ні елект­ро­кабелі та мон­таж комірок і елекрощитків. Ви­ко­на­но роботи на су­му 1993 тис. грн;

 •  «Реконструкція приміщення стоматполіклініки на просп. Чер­во­ної Калини під Сихівську районну адміністрацію» – виконано ро­боти із внутрішнього опорядження приміщень: влаш­туван­ня пар­кетних підлог, встановлення внутрішніх дверних бло­ків, електро­­мон­тажні роботи, водопостачання та каналізація, слаб­ко­струм­ні сис­теми, система вентиляції, монтаж зовнішніх дверей, шпак­­лю­ван­ня та фарбування приміщень, здійснено тепло­поста­чан­ня приміщень. Ви­ко­нано роботи на суму 1644 тис. грн;

 •  «Будівництво стадіону по вул. Стрийській, кільцевій до­ро­зі». УКБ у 2009 році виконано роботи на суму 74 555,9 тис. грн. У груд­ні 2009 року функції замовника передано дирекції з бу­дів­ницт­ва стадіону.


наступна сторінка >>