Аналіз регуляторного впливу - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Аналіз регуляторного впливу - сторінка №1/1


Аналіз регуляторного впливу
до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю”.

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

З метою забезпечення захисту національних інтересів України, дотримання нею міжнародних зобов’язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних видів озброєння, а також здійснення заходів щодо недопущення використання зазначених товарів у терористичних та інших протиправних цілях, на державному рівні здійснюється контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання.

Відповідно до статті 5 Закону України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” одним із методів державного експортного контролю є ідентифікація товарів, що передбачає встановлення відповідності конкретних товарів, які є об’єктами міжнародних передач, найменуванню та опису товарів, внесених до списків товарів, що підлягають експортному контролю. На підставі висновків щодо ідентифікації товарів визначається необхідність отримання відповідних дозвільних документів для здійснення міжнародних передач товарів.

Статтею 12 зазначеного Закону України передбачено, що „попередня ідентифікація товарів, а також здійснення необхідних заходів, пов’язаних з отриманням дозвільних документів на здійснення міжнародних передач товарів або висновків на їх вивезення з України без дозвільних документів, є обов’язком суб’єкта підприємницької діяльності. Суб’єкт підприємницької діяльності має право доручити проведення попередньої ідентифікації товарів організації, яка отримала в установленому порядку повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів.

Порядок надання таких повноважень визначається Кабінетом Міністрів України”.

Діяльність уповноважених юридичних осіб є одним з інструментів, що допомагають суб’єктам підприємницької діяльності здійснити попередню ідентифікацію товару, тобто визначити відповідність (або невідповідність) конкретних товарів, які є об’єктами міжнародних передач, (далі – товари), найменуванням та описам товарів, унесеним до відповідних списків товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Розроблений на виконання зазначеної вище статті Закону проект постанови Кабінету Міністрів України затверджує Порядок надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю.

Розроблений Держекспортконтролем проект постанови визначає порядок та процедури надання юридичним особам України повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю та, з метою надання методичної допомоги юридичним особам, що отримали такі повноваження, вводить уніфіковану форму висновку щодо ідентифікації товару.

Прийняття зазначеної постанови потребує одночасного внесення змін до Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 767 з метою приведення у відповідність до вимог зазначеної вище статті Закону України в частині, що стосується того, хто саме визначає порядок надання юридичній особі повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю, а також до підпункту 22 пункту 4 Положення про Державну службу експортного контролю України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 р. № 830.

2. Цілі державного регулювання

Шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта передбачається забезпечення процедури надання повноважень на здійснення попередньої ідентифікації товарів, що підлягають державному експортному контролю, в частині, що стосується переліку документів, які подаються суб’єктами підприємницької діяльності до Держекспортконтролю для отримання (продовження строку дії) таких повноважень, умов їх зупинення або скасування, визначення прав і обов’язки юридичних осіб, які у встановленому порядку отримали повноваження, а також контроль за використанням повноважень.


3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання
Стаття 12 Закону України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” встановлює, що така попередня ідентифікація товарів є обов’язком суб’єкта підприємницької діяльності.

Альтернативним методом може бути залишення зазначеної процедури виключно такому суб’єкту. Але, як показує практика, обґрунтовану технічну класифікацію та ідентифікацію товарів можуть виконати лише ті суб’єкти підприємницької діяльності, які є розробниками або виробниками конкретних товарів, тобто мають відповідні конструкторсько-технологічні підрозділи. Основою здійснення таких робіт є наявність у підприємства необхідних технічних даних та характеристик товарів, які можуть бути викладені у технічних умовах, технічних описах або технологічній документації.

Ті ж підприємства, що не мають відповідної виробничої бази, фахівців, фахових знань, займаються посередницькою (брокерською) діяльністю, потребують на етапі попередньої технічної експертизи кваліфікованої допомоги, яка і є основною сферою діяльності уповноважених юридичних осіб, які мають висококваліфікованих штатних та позаштатних експертів, необхідні засоби для здійснення проведення досліджень, всебічного та об’єктивного аналізу наданих для ідентифікації товарів, проб, зразків, документації та інших матеріалів та оформлення уніфікованого висновку експертизи щодо ідентифікації товару.

Діяльність уповноважених юридичних осіб з ідентифікації товарів є одним з інструментів, що допомагають суб’єктам підприємницької діяльності здійснити таку попередню ідентифікацію товару, тобто визначити відповідність (або невідповідність) найменувань та описів товарів, які плануються для міжнародних передач, найменуванням та описам товарів, унесеним до відповідних списків товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Взагалі, враховуючи те, що для здійснення діяльності, пов’язаної зі здійсненням попередньої ідентифікації товарів, юридична особа повинна мати відповідний рівень експертів, технічні можливості та те, що з метою попередження правопорушень в галузі експортного контролю діяльність таких юридичних осіб повинна здійснюватися під державним контролем, альтернативного способу для досягнення визначених цілей, крім безпосереднього державного регулювання в частині надання таких повноважень не може бути. Така діяльність повинна регулюватися лише на державному рівні.
4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи

З метою визначення чіткого порядку та процедури надання повноважень на здійснення ідентифікації товарів в галузі державного експортного контролю у проекту постанови визначається пакет документів, що їх необхідно подати до Держекспортконтролю з метою отримання таких повноважень, встановлюється умови зупинення або скасування повноважень, визначення прав і обов’язків юридичних осіб, які у встановленому порядку отримали повноваження, а також контроль за використанням повноважень.


5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта передбачається введення чіткої процедури надання юридичним особам повноважень на здійснення попередньої ідентифікації товарів, додаткових вимог до кваліфікаційного та професійного рівня експертів, що призначаються такими юридичними особами для проведення попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю, а також впровадження процедури звітності уповноважених юридичних осіб за використання повноважень на проведення такої ідентифікації.6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Очікувані позитивні результати

Можливі негативні наслідки

Держава

Сприятиме впорядкуванню та оптимізації роботи щодо здійснення попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю.

Не передбачається

Суб’єкт

підприємницької

діяльності

1. Отримання допомоги під час здійснення попередньої ідентифікації товарів

2. Зменшення затрат часу при підготовці документів суб’єктами підприємницької діяльностіНе передбачається

Населення

Не передбачається

Не передбачається


7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта


Дія акту є достроковою, оскільки однією з умов недопущення порушень вимог законодавства в галузі експортного контролю суб’єктами підприємницької діяльності, що звертаються до уповноважених юридичних осіб із замовленням на здійснення ідентифікації товару, є дотримання такими юридичними особами порядку отримання таких повноважень та періодичне продовження строку їх дії.

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта


Показниками результативності передбачається забезпечення своєчасного надання (продовження строку дії) повноважень на здійснення попередньої ідентифікації товарів в галузі державного експортного контролю шляхом чіткого визначення переліку необхідних для цього документів та строків їх подання. Також за рахунок отримання таких документів буде забезпечена можливість контролювати діяльність уповноважених юридичних осіб в інтересах суб’єктів підприємницької діяльності, що звертаються до них із замовленнями на проведення ідентифікації товарів, маючи на меті попередження правопорушень в галузі експортного контролю.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта.

Видача юридичним особам свідоцтв про надання повноважень здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю здійснюється на безоплатній основі.Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія регуляторного акта поширюється на юридичних осіб України, що звертаються до Державної служби експортного контролю України для отримання або продовження строку дії повноважень на здійснення попередньої ідентифікації товару у галузі державного експортного контролю.Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Не передбачається витрачання юридичними особами коштів на виконання вимог цього регуляторного акта.

У зв’язку із чітким визначенням процедури надання повноважень на здійснення попередньої ідентифікації товарів в частині, що стосується переліку документів, які подаються юридичними особами до Держекспортконтролю, вони витрачатимуть значно менше часу та фізичних зусиль під час підготовки документів.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній рівень поінформованості – проект розміщено на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю за адресою www.dsecu.gov.ua (розділ – „Регуляторна політика”, підрозділ – „Регуляторні акти” → „Перелік проектів регуляторних актів”).

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта


Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через місяць після набрання чинності цим регуляторним актом, шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим регуляторним актом, шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з даними, отриманими під час базового відстеження результативності.Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися по показниках результативності Держекспортконтролем.

Голова Держекспортконтролю Ю.А. Петроченко