Частина перша - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Частина перша - сторінка №11/19

ЧАСТИНА ДРУГА
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ І БАНКІВСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГИ

Історичний аспект формування банківського електронного права та етапи розвитку комп'ютеризації банківської справи

У 60-х - 80-х роках у багатьох банках світу спостеріга­лося значне збільшення потоків І обсягу операцій. Обчис­лювальні можливості і потужності мереж і систем обробки інформації були дуже малими.

Кінець 80-х початок 90-х років привів до необхідності створювати електронне банківське середовище, оскільки зна­чна кількість банків почала сприймати комп'ютерні системи, телекомунікаційні мережі та інформаційні технології, як мо­гутню стратегічну зброю, яка допоможе їм краще обробляти, передавати і зберігати банківську інформацію, швидше обслу­говувати клієнтів і значно випередити конкурентів.

У 90-ті роки через послаблення державного регулюван­ня банківської діяльності все більшого значення набуває застосування технології для розв'язання потреб банківської справи. Якщо в минулому банки мислили категоріями «да­них», то тепер мова йде про «інформацію». Стає зрозумі­лим, що володіння інформацією і уміння опрацьовувати її з допомогою сучасних інформаційних технологій, то є рі­вень, при якому володіння інформацією може використову­ватися як стратегічна зброя. Для досягнення цього потрібно забезпечити миттєвий доступ користувачеві до інформації з будь-якого джерела, в будь-який час, із будь-якого місця країни.

Початок процесу комп'ютеризації банків у світі відно^ сять до 60-х років, коли з'явились перші автоматизовані

1 Розділ написаний спільно з Д. П. Біленчуком і О. В. Піксотовою.

системи бухгалтерського обліку, обробки рахунків клієнтів і платежів по чеках.

Уже в 70-ті роки банки зробили дуже багато, щоб на­близитись до клієнтів, перейти на співпрацю з клієнтами, а не з рахунками. Телекомунікаційна техніка в цей час забезпечила можливість обслуговувати клієнта в любому відділенні банку незалежно від місця знаходження його рахунку.

80-ті роки ознаменувалися значними успіхами у вве­денні «електронних» грошей. З'явились банківські автома­ти, їх широке застосування приводить до скорочення пото­чних розходів, зменшення чисельності касирів і прискорен­ня часу доступу клієнтів до своїх вкладів.

У цей час були створені банківські системи для обслу­говування клієнтів удома. З їх допомогою стало можли­вим:

-зробити запит по телефону про інформацію в банків­ському комп'ютері і отримати відповідь синтезованим люд­ським голосом;

— отримати термінове повідомлення про залишок гро­шей на рахунку, проконтролювати їх рух і т. ін.

Це сприяло створенню нової технології банківського обслуговування.

На сьогоднішній день в Україні гостро відчувається не­стача спеціалістів по банківських технологіях, немає відпо­відної технічної і навчальної літератури по банківських еле­ктронних системах. Зарубіжний книжковий ринок у цій га­лузі теж не дуже насичений тому, що системи електронних платежів не є широко тиражованим комерційним продуктом З однієї сторони, а з Іншої, і розробники, і користувачі зовсім не зацікавлені розкривати окремі технічні деталі системи, щоб не «навчити» потенційних зловмисників.

Впровадження в практику банків сучасних безпаперо-вих комп'ютерних технологій, систем електронних плате­жів без серйозних зусиль, суттєвих затрат, загального під­йому культури банківського виробництва і правопорядку неможливе. Але очевидно одне, що з кожним днем будуть зростати потенційні можливості використання програмного забезпечення при прийнятті рішень в банківській справі, а це приведе до необхідності залучення спеціалістів і їх знань для швидкого переходу на сучасне банківське інформацІй-но-технологічне обслуговування в Україні.1

1 Голота Т. И., Петренко А. И. Банковские информационнь гик // Компьютерьі и программи.- К., 1994-С. 4-8,61.Сучасні можливості банківських інформаційних систем. Автоматизація банківської діяльності

Аналіч практики показує, що в зарубіжних банках ін­формаційні технології охвачують тепер усі аспекти банків­ської справи, зокрема забезпечують:

- клірингові операції (взаємні розрахунки банків);


-торгові операції і маркетинг, управління касовими ре­
сурсами;

-управління діяльністю банку;

-кредитні операції, включаючи аналіз заявок клієнтів на їх кредитоспроможність;

-системи електронних платежів (5ЧТРТ);

- використання банківських автоматів;

банківські операції по телефону і обслуговування на


дому;

використання різних платіжних карток;

електронну пошту і канцелярію;

безпаперовий документообіг у банку і при взаємодіях


центр — філіали, банк — клієнти;

-фондовий ринок і операції з цінними паперами;

аналіз інвестицій і фінансового ринку:

автоматизацію розрахунків у торгових точках.


Автоматизація банківської справи передбачає широке

використання комп'ютерних інформаційних систем у бан­ках, автоматизацію обробки платіжних документів у відді­лах, які працюють із клієнтами, в операційних відділах, а також — автоматизацію фінансових операцій в рамках між­народного банківського бізнесу.

Автоматизація банківських операцій дозволяс;

-виконувати безпаперові платіжні операції з мінімаль­ним залученням праці людей і скороченням організаційних витрат;

- проводити обробку платежів переважно в реальному
часі, за виключенням підведення бухгалтерських звітів у
кінці дня і звітності по них;

-прискорювати обмін інформацією між банками і кліє­нтами, банками і їх відділеннями за допомогою комуніка­ційних ліній зв'язку;

-мінімізувати типові види банківського ризику (втрата документів, помилкова адресація, фальсифікація платіжних ■окументів та ін.);

-забезпечувати керівників стратегічними оцінками по­ложення банку в умовах конкуренції, організації роботи і кадрової політики.

І саме важливе те, що банківські комп'ютерні системи відрізняються від інших в першу чергу тим, що інформація, яка опрацьовується ними повинна бути надійно захищеною від сторонніх зазіхань, а сама система повинна мати влас­тивості підвищеної життєвості і безвідмовності в роботі.

Розділ II МІЖНАРОДНА ЕЛЕКТРОННА МЕРЕЖА ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКІВ (SWIFT)

Використання телекомунікацій у банківській справі

Потреба в оперативному зв'язку зі своїми партнерами по всьому світу суттєво підштовхнула розробку глобальних комп'ютерних мереж послугами яких сьогодні користуєть­ся велика кількість людей самих різних спеціальностей. Можливість обробляти і передавати ділову інформацію з допомогою комп'ютерів у першу чергу оцінили діячі війсь­ково-промислового комплексу і банкіри. Одна з найбільш відомих комп'ютерних мереж, яка створена з ініціативи фінансових організацій - це мережа SWIFT.

Всі існуючі сьогодні в світі електронні системи обробки банківських операцій можна умовно розділити на системи банківських повідомлень і системи розрахунків. У рамках перших проводиться оперативна пересилка і зберігання міжбанківських документів, а функції других зв"язані без­посередньо з виконанням взаємних вимог і зобов"язань.

Під «банківською мережею», як правило розуміють ло­гічну віртуальну мережу.

SWIFT є типовим прикладом використання в архітекту­рі мережі, мереж пакетної комутації.

Міжнародна міжбанківська мережа SWIFT

Уже в кінці 60-х років стало очевидним, що потужність систем обробки банківської інформації (систем розрахунків) недостатньо надійна і швидка. Ручна обробка документів не

236


дозволяла швидко обмінюватися інформацією між більшіс­тю банків, їх філіалами по всьому світу. Крім того ручна об­робка приводила до помилок, збоїв у роботі. Різні банки за­стосовували різні системи розрахунків, що приводило до їх практичної несумісності. Це підштовхнуло фахівців євро­пейських і північноамериканських банків до необхідності розробки і створення єдиної «мови» фінансових повідом­лень, єдиної системи передачі банківської інформації.

Товариство міжнародних міжбанківських телекомунікацій {$осіегу ґог \УогІа1иіаІе ІмегЬапк РіпапсіаІ Теїесоттипісаііоп, SWIFT) було засновано в травні 1973 р. Спочатку до нього входило 239 банків із 15 країн Європи і Америки. Але реальне виконання операцій почалось тільки 9 травня І 977 р. з участю 513 банків із 15 країн світу. В червні і 992 р. до мережі $\УІРТ було підключено вже більше 3000 фінансових організацій з більш чим 80 країн. Щорічний графік мереж включає в себе більше 1,7 млн. банківських повідомлень.

Мета товариства — вивчення, створення і використання засобів, які необхідні для швидкої обробки і безпечної пе­редачі по комп'ютерних мережах платіжних доручень, а також любої іншої банківської інформації. Переваги SWIFT:

-підвищення ефективності роботи банків за рахунок використання стандартизації і сучасних способів передачі інформації;

— забезпечення надійності при передачі повідомлень
(кодування і спеціальний порядок передачі і прийому);

прямий доступ банків - учасників SWIFT до своїх ко­


респондентів, відділень і філіалів, які розміщені по всьому
світу за 20 хвилин, а термінові — за 5;

використання стандартизованих повідомлень, дозво­


ляє усувати язикові бар'єри і зменшити відмінності в прак­
тиці виконання міжнародних банківських операцій;

— гарантія безпеки передачі даних (захист від підробок,


втрати інформації і залишення платіжних доручень і фінан­
сових повідомлень без відповіді).

Концепція повідомлень у міжнародній міжбанківській мережі.

Система SWIFT представляє собою міжнародну між-банківську мережу для зберігання і передачі фінансової Ін­формації (див. схему 1). Дані передаються в мережі у ви­гляді структурних повідомлень, кожна з яких призначена для виконання певної фінансової операції. Для підключен­ня вузла система індивідуально підтверджує прийом пові­домлень і їх обробку.

І Лрхїтектлра SWIFT

Мережа включає в себе:

процесор управління системою

маршрлтні процесори регіональні процесори зв'язкові процесори

Безпека міжбанкієської мережі.

Високий рівень безпеки забезпечується системою конт­ролю доступу до мережі, яка включає в себе місцеві паролі двох вузлів і журнальні файли в яких зберігається інформа­ція про підключення до мережі. Вся інформація, яка пере­дається в системі SWIFT шифр>ється.

Надійність і безперервність роботи системи.

Система працює безперервно 24 години на добу і 365 днів у році. Щоденно всі користувачі отримують звіт, в якому міститься важлива інформація про роботу мережі. Такий звіт може розсилатися автоматично або по спеціаль­ному запиту. Крім того в любий момент є можливість зв'язатись зі спеціалістом для вияснення питання, яке ви­никло в ході експлуатації системи.<< попередня сторінка   наступна сторінка >>