Частина перша - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Частина перша - сторінка №12/19

Розділ III ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «РЕЙТЕР» (REUTERS)

Інформаційні послуги «Рейтер»


Основні інформаційні і технологічні продукти які вико­ристовуються в банківській сфері можна класифікувати на 5 груп:

1. Система одержання інформації КеиіегзТеппіпаІ (ін­формаційний термінал «Рейтер»);

1 Розділ написаний спільно із Половко С. М.

База даних новин агентства Кеігіег Визіпе&з ВгіеГіпе


(«Рейтер» Бічнес Бріфінг);

Система ан&іЬу інформації Кеиїегк СгарНісз рго-


Ге55ІопаІ (технічний аналіз «Рейтер»);

Система електронного ділингу ОеаІш£ 2000;

Спеціалізована телефонна система для дьіингу

Інформаційний термінал

Інформаційний термінал «Рейтер» дає широкий спектр інформації зі всього світу в режимі реального часу.

Всі дані які отримані приблизно від 4000 передплатни­ків більше як із 2000 організацій в більше як 80 країнах сві­ту. На екрані можуть одночасно висвічуватись кілька сто­рінок з різною Інформацією. Користувачі системи можуть самостійно комбінувати на своєму екрані сторінки і графі­ки якими часто користуються. Клієнт може відкрити на ек­рані вікно для огляду телевізійного зображення від відео-магнітофону, кабельного чи звичайного телебачення.

Інформація передасться через супутник зв'язку на анте­ну, установлену на даху будинку, де знаходиться організація. Це дозволяє установити термінал «Рейтер» прямо в офісі. Термінал виконаний на базі комп'ютера типу ІВМ РС ^ ГЕЬ з робочим середовищем МІСГО5ОЙ Мшіо^з. Це дає можли­вість оперувати інформацією з найбільшою віддачею.

Програмне забезпечення дозволяє виводити на екран до шести графіків, що відображають інформацію яка щойно надійшла. Програми дають можливість вибрати одну із фун­кцій, ввести її в базу даних і стежити за змінами на ірафіку і в реальному часі. В доповнення можна використати пакет програм Місгокой КхсеІ для складання таблиць і графіків з використанням інформації «Рейтер» в реальному часі.

Всі інформаційні програмні продукти оснащені новин­кою, спеціально розробленою для передплатників у країнах СНД- новини російською мовою Курге53.

Власна інформаційна сторінка

Клієнти агентства «Рейтер» мають безкоштовну можливість завести власну інформаційну сторінку яка буде поповнюватись клієнтом з його термінала. В інформаційній стоРІНЦІ КОрНч'ПНіІЧІ МО*\ П> ПОВІДОМЛЯТИ ІііфорМіЩІЮ Про ціни і коіирушінч на іимшічсні проект і шнпрн.
Цю інформаційну сглрінкл Гп ;(\ гк (*»(ічиін корікі інформаційних терміналів «І*сііпчр' у всьому світі.

Інформаційні продукти

1. Мопсу 2000. Проект Мопсу 2000 надає інформацію
про сіюг. крос і форвардні курси 125 річних вплюг. Рачом »
інфі>рміим'і'кі и[ч> стч' к>рсн, клієнт о гриму спінии ціни ми
:*олого і срібло. А гакож сповііцаютьсн лспоиііні і гкро
'іеноиііні сганкн більше як і И) ті.ців ніупог, мІжі'іанківські
процентні співки. ф'ючерси на ииіоїхі і другі дороіч>ціниі
мегалн.

ІІрод>-кг Мопсу 2000 поиопмюп-ься мовинйми Мопсу N0^^, які посппаюгь н рсіільиому режимі часу нетермінал. Цей потік новин представляє мовний спектр поцій ■.їв'нчйннч і копір\ панням. курсами І процентними стішклмм з річних валют, а гакож новини на ннутрііііш.ом\ грошово­му ринку. Н рамках Мопсу №\уч можна очержатн іхчлсвІ-зіЙні новини аіхмік'тва. мкі ниснітлюють останні найбільш важливі еупгві події евіі\>вн\ фінансових ринкін.

2. КосигНіек 2ІНН). Цс оперативна інформація нрнйлніно
про 30 тисяч акцій і 25 пр^івідних ринків свігу. 'Іа допомо­
гою прі^і^ кіл' Хєсіігіїіє!» 2000 можна одержати:

когир>ннння акцій, а також цінних паперів, випу­щених під час піну маі'сріальних активів, включаючи приві­лейовані акції;

-котирування конвертованих і корпоративних обліга­цій І акцій інвестиційних фондів;

цінову інформацію і коментарі тловних учасників ринку.

8ееигіііе!і 2000 доповнюються Чесигіііе* №\\ч, що до­зволяє одержати оперативні новини Й іншу інформацію, яка ви-шачаї- рочвиюк фондовоіо ринку.

3. (\>піпі«н1ііи'к 2СНМЇ. Продую С'отпкнііііс'і 2000 г ос­


новним джерелом інформації в режимі реального часу про
самі великі товарні ринки світу. З Йоіч> допомогою можна
одержати:

котирування ф'ючерсін і опціонів на основі даних 50 бірж світу, а також ціни на кольорові, дороічміінні І стріне гімні метили, чернові. кофе, цукор, какао, каучук, масляні к\:и,г\'гш. -юмішіііі тварини;

- дані про операції і наявним товаром; тенденції руху ринку; новини і товарних ринків й іншу допоміжну інфор­мацію.

4. Епегцу 2000. Продукт ї.пагцу 2000 надаг інформацію про рафіновані і поочищені нафтопродукти ч коментарями, аналпом і загальною інформацією, яка поступає від спеціа­лістів, передплатників і відділень агентства «Рейтер» -( 90 країн. Вона включає:

-котирування ф'ючерсів і опціонів і провідних. бірж включаючи МУМГІХ, ІРЕ і ЯІМЬХ;

- щоденний чвіт по продажу нафти-сирця і нафтопроду­


ктів на світовому ринку;

-рух цін на протни дня, середні ціни ча 5 і 21 день, а також кінцеві ціни кількох десятків видів продуктів у шес­ти основних країнах;

- оперативні новини від кореспондентів агентства «Рей­
тер».

5. Магкеїв 2000. Продукт МагкеЬ 2000 включає в себе


всі перераховані вище продукти (Мопсу, ІЗеЬі, &есигіііеіі,
Епегцу і Соттодіііеь) і, відповідно, доповнюється додатком
новин Магкеіз №\У5, які об'єднують новини ч усіх ринків.

Для одержання продукту необхідно мати супутниковий канал і одну виділену лінію.

Магкеіз 3000. Реиіетз МапЧеи 3000, об'єднує в собі ін­
формацію про валютні і кредитні ринки, ринки акцій і облі­
гацій, являється основним продуктом, для фінансових рин­
ків. Для користувачів завжди доступна інформація в режимі
реального часу, новини І телевізійні репортажі, а також зна­
чні об'єми історичних даних і довідкової інформації.

Система Коїкіог - найбільш потужна аналітична


система Рейтер по управлінню ризиками, яка виконує .фун­
кції відстеження по проведеним угодам Копдог підтримує
надзвичайно широкий спектр фінансових інструментів на
всіх основних ринках, включаючи валютно-грошовий, дер­
жавний і корпоративних цінних паперів тощо.

РЕЙТЕР Орієнтир - служба для отримання, відсте­


ження і аналізу інформації по Україні, Росії та інших краї­
нах СНД, а також основних валютних ринках світу. Служба
включає основний додаток по відстеженню інформації і
окремі спеціальні додатки для аналізу.

Ринки 1000. Остання технологічна новинка, розроб­


лена для СНД. Продукт Ринки 1000 забезпечує компанії
оперативний доступ до інформації з грошових, енергетич­
них, товарних ринків і ринків цінних паперів країн СНД, а
також до важливої інформації з основних фінансових І

241


товарних ринків світу. Ринки 1000 поповнюються нови­нами, зв'язаними з Російським ринком - Оотеяіс ГіпапсіаІ №ууз.

Бази даних і система аналізу інформації

І.Базд даних новин Кеиіег Визіпеяз Вгіейп^/Кеоїег Іавигаосе ВгіеНпц. Бази даних, які працюють в режимі «оп Ііпе», можуть бути розміщені на обладнанні клієнта (З861 ВМсумісний комп'ютер. Науеа пкхіет, МісгозоЛ \Уіпсіо\У5 3,1-1!)

Користувачі ЯЕиТЕК ВиЗіИЕЗЗ ВЯІЕРПЧС/-КЕІІТЕ& ІК81ІКА>іСЕ ВКІЕНІЖЇ мають доступ до наступної ін­формації:

Аполітичні, економічні (включаючи інформацію про котирування м'яких валют) новини від агентства ЯЕІІТЕК.5 по країнах (за тижневий період);

інформація про партнерів і конкурентів, нові техно­
логії, перспективні напрямки, світові ціни (підбір інформа­
ції більше як із 600 джерел за п'ятирічний період).

котирування вільно конвертованих валют, акцій ком­


паній, значення індексів по цінних паперах.

Нове вирішення системи забезпечує швидкий пошук інформації і не потребує спеціальних навиків роботи в се­редовищі МІСГО5ОЙ Шіікіо^з 3.1/3.11. Одержання інформа­ції можливе через стандартні телефонні лінії по київських, московських, міжнародних телефонних номерах, а також в мережі СПРІНТ.

2. Система аналізу інформації Кеиіегз СгарЬісз ргоГеззіопаІ. Для оперативного прийняття правильних тор­гових рішень «Рейтер» пропонує систему Кеиіегз ОгарНісз ргоГеззіопаї. Це 32-х бітовий додаток, призначений для рете­льного аналізу інформації про стан всіх фінансових ринків. При цьому опрацьовується як ретроспективна інформація, так і дані, що надходять в режимі реального часу із високо-швидкісної інтеїтюваної інформаційної мережі Агентства. Система дозволяє одночасно відображати на екрані стільки графіків, діаграм чи трендових ліній, скільки захоче кліснт. Підтримує до 16 одночасно відкритих вікон і обновляє їх в режимі реального часу. Клієнту пропонується більше ніж 65 видів технічного аналізу з можливістю додавання нових. Всі графічні елементи показані як окремі об'єкти, що дозволяє маніпулювати ними за допомогою «миші».

242


«Ькг

Система підтримує режим кольорового друку і сумісна з настільними видавничими системами.

3. Аналітична служба Гогех ЧУаїсЬ фірми ТЬотзов СІоЬаІ Магкеіз спеціалізується на наданні технічного і фундаментального аналізу для професійних учасників фі­нансових ринків.

Аналітики ТІіотзоп СІоЬаІ Магкеіз. це в бііьшості люди, які працювали в минулому дилерами в кращих банках і фінансових компаніях світу, мають контакти з провідними маркетмейкерами на ринках, що дозволяє їм бути в курсі всієї інформації, в тому числі і слухів. Інфор­мація відстежугться 24 години на добу.

ТОМ Рогех \Уа£сН являється одним з найбільш популя-рних сервісів компанії Тпот5оп ОІоЬаі Магкеіз. Ця служба надає аналітичну інформацію по світовому валютному спот-ринку, поточні позиції і «живі» рекомендації по тор­гівлі основними валютами.

Крім технічного аналізу, Рогех \&'аісп надає фундамен-тальний аналіз, який включає новини, аналітичні коментарі, прогнози короткострокового і довгострокового розвитку ринків, слухів, які включають випуски основних економіч­них показників.Використання ділинговнх технологій у практичній діяльності

1. Електронний ділннг. Система ОЕЛЬМС 2000/1 ви-користовупься як для ведення переговорів, так і для швид­кого і конфіденційного завершення різного роду операцій. У даний час розвинена в 82 країнах свігу і мас біля 20 тисяч терміналів. У СНД її можливостями користуються 200 бан­ків і фінансових компаній, число яких постійно росте. Най­більше популярним предметом торгівлі являється спот, крос, форвардні операції, депозити в усіх валютах (як мякич, так і твердо конвертованих у світі). Вона все активніше викорис­товується на карбованцевому міжбанківському ринку.

'ОЕАІ.ІМСЇ 2000/1 гарантує налагодження сполучення між партнерами за 1-4 секунди незалежно від їх місця зна­ходження. Система дозволяє весні переговори зразу з кіль­кома банками в один і той же час за рахунок кількох актив­них вікон, відкритих на вашому моніторі.

Елементи штучного інтелекту, що використовуються в системі, дозволяють їй «розуміти» переговори між дилера­ми, попереджувати їх про можливі помилки і автоматично

243


здійснювати підготовку і реєстрацію операції. Система під­казування і маніпулятор «миша» дозволяє ще швидше пра­цювати в умовах динамічного ринку. Таким чином, швид­кість завершення операції в системі ОеаІіп§ залежить тіль­ки від можливостей клієнта. Найбільш досвідчені дилери завершують операції впродовж 20 секунд.

рОМЕЗТІС ОЕАІЛМС 2000/1 являє собою продукт Веа1Іп§ 2000/1, який має доступ тільки до користувачів системи в СНД. Технічно - це теж саме вирішення (абсо­лютно те ж обладнання і програмні продукти).

2. Ділингова телефонна система. Система \УуаП$ (ОК2000) виконана на базі телефонної системи і, на відміну від системи ОеаІіп§ 2000/1, використовується для прове­дення мовно-голосового ділингу, торгових переговорів, укладання угод. Обидві системи незалежні і можуть вдало доповнювати одна одну.

Модульна побудова \УуаПз, а також наявність повністю дубльованого керуючого комплексу забезпечують її надійне функціонування і гарантують безперервну роботу дилерів.

Спектр послуг, запропонованих кінцевому користувачу (дилеру) -доступ до любої лінії-абонента, переадресація виклику, конференцзв'язок, інтерком, трансляція, голосний зв'язок, індікація викликів, електронна пам'ять, можливість аудіозапису переговорів.

Використання телефонної мережі, підтримка прямого зв'язку з дилерами, брокерами та агентами дозволяють бути «присутнім» на торгах в любому банку, на любій біржі світу.Рейтер в Інтернеті

Рейтер давно і досить успішно використовує Інтернет як одну з платформ для поширення інформації. На сьогод­нішній день агентство Рейтер підтримує в Інтернеті більше 60-ти різних інформаційних, комерційних і рекламних сай-тів. Крім того більше ніж 70 найбільших і відомих міжна­родних сайтів, таких як Атегіса Опііпе, С№4, Ехсііе Іпс, Сеосіїіез, ІпЇ05еег, Ьусоз Іпс, МЇ^В$, РіауЬоу. сот, УаЬоо і багато інших, які дають право на поширення новин Рейтер своїм клієнтам.

Корпоративні сайти. Основний корпоративний сайт агентство Рейтер знаходиться по адресу ш\у«. Кеиіеге. сот. Тут можна завжди знайти інформацію яка характеризує саму компанію, запропоновані продукти і послуги, нові проекти, а також отримати доступ до останніх міжнародних

244

новин І котируваннях фінансових ринків. На корпоратив­ному сайті також розміщені дані про інші власні сайти агентства Рейтер. Багато регіональних представництв Рей­тер по всьому світу також підтримують власні сайти з ін­формацією про діяльність компанії і запропонованих про­дуктах в даних регіонах або країнах.Інформаційні сайти. Найбільш успішними інформа­ційними сайтами Рейтер являються \\Г\У№. топеупеї. сот. і ЧиоГез. КеШег5. сот. на яких доступна інформація про про­відні фінансові ринки світу.

Інформація про товарні й енергетичні ринки світу до найменших подробиць представлена \у\у\у. сотпкхіз. Кешегз. сот.

Спеціалізовані сайти. В число спеціалізованих сайтІв входять сайти в яких докладніше висвітлюється інформація про окремі серії продуктів Рейтер і про новітні проекти в різних сферах інформаційного бізнесу.

Для тих хто цікавиться технологіями систем управління інформацією слід відвідати сайт \лоу\у. ітз. Кеиіегз. сот. З Інформацією про системи управління ризиками мож­на ознайомитися на сайтах \у\у№. КІзк. Кешегз. сот. і \¥№\у. Яізк теігіз. Кеиіегз. сот.
<< попередня сторінка   наступна сторінка >>