Частина перша - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Частина перша - сторінка №16/19

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА
МІЖНАРОДНЕ БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

Розділ І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ

Національне та європейське банківське право

Європейське право в сучасних умовах с важливим інст­рументом забезпечення Інтеграційних процесів у Європі. Воно тісно пов'язане з міжнародним і національним пра­вом. Специфіка взаємовідносин європейського права з між­народним правом і національним позначилася на особливо­стях джерел цього права, які можна поділити на первинні та похідні. Первинні - це установчі договори, що відіграють роль основних законів. Похідні джерела - правові акти, які приймаються органами Співтовариств у порядку реалізації і конкретизації первинного права.

Однією з вимог членства України в Європейському Співтоваристві є приведення її законодавства у відповід­ність з нормами і стандартами його правової системи.

Якщо узагальнити та реалізувати вже взяті Україною зобов'язання, то вона «практично повинна створити нове законодавство, при чому в багатьох випадках засноване на міжнародних принципах І стандартах, які раніше у практиці нашої держави не використовувалися»1. Таким чином гармонізація національного законодавства Украї­ни з правом Європейського Співтовариства с надзвичай­но важливою проблемою, від розв'язання якої багато в чому залежить успіх у здійсненні правової реформи в державі, розвиток міжнародного співробітництва з Ук­раїною.

1 Гкаченко О. М. Правова реформа в Україні га проблеми гармонічації національного законодавства з міжнародним правом//Право України. 1998,-

Діючі Основні напрямки зовнішньої політики України прийняті Верховною Радою в 1993 р., не приділяють нале­жної уваги питанням гармонізації національного законо­давства. Все це призводить до відсутності чіткого уявлення стосовно обсягу питань, пов'язаних із проблемою надання згоди на обов'язковість для України європейських актів зокрема щодо їх кількості, значущості для нашої держави' напрямів і перспектив, послідовності та пріоритетів тощо

Треба зазначити, що сучасний європейський правовий простір - комплексне явище. Тому входження до складових цього простору, а саме - права Європейського Союзу (ЄС), потребує значної Інтенсифікації діяльності України по ада­птації і гармонізації законодавства.

Становлення України як демократичної, соціально оріє­нтованої, правової держави, входження її у Європейські співтовариства одним з першочергових завдань є прове­дення широкомасштабної правової реформи, яка передба­чає, зокрема, приведення національного законодавства у відповідність з нормами права ЄС.

Оскільки зближення правових систем Європейських держав стає найважливішою традицією формування галу­зей національного права і національного законодавства, то перспективним напрямом розвитку наукових досліджень в Україні будуть порівняльно-правові дослідження, що вира­жають інтегративну функцію правової науки.

Зближення правових систем зумовлює і наукове розроб­лення теорії по реалізації Стратегії інтеграції України до Єв­ропейського Союзу, вимагає переосмислення та нового під­ходу до постулатів англосаксонської системи права, насам­перед що стосується судового прецедента. Тобто будь-яка сучасна галузь національного права чи законодавства не мо­же бути побудована на принципах однієї школи права, вона має синтезувати в собі ідеї інших правових напрямів.

Що стосується банківського законодавства країн Євро­пи, то треба зазначити, що банківські системи різних дер­жав не функціонують ізольовано одна від одної, а знаходя­ться у постійному взаємозв'язку і взаємодії.

Розвиток світової економіки, міжнародних економічних і європейських відносин, неодмінно призводить до появи іноземного елемента в національній банківській системі у формі проникнення іноземного капіталу в банківський сек­тор економіки, розвитку міжнародного і регіонального співробітництва по формуванню спільних стандартів бан­ківського регулювання, формування транскордонного рин­ку банківських послуг.

Таким чином, зважаючи на інтеграційні процеси в Єв­ропі та особливе значення банківських відносин у ході створення єдиного економічного і валютного союзів, тема гармонізації банківського законодавства сьогодні є акту­альною як для країн - членів Європейського Союзу, так і для країн, що спрямовують свою політику на приєднання до цієї організації.

На сучасному етапі розвитку фінансово-кредитних від­носин та монетарної політики ЄС стало зрозумілим, що економічний ринок ЄС не може бути єдиним поки він спи­рається на різні грошові системи, які залишаються в націо­нальному підпорядкуванні. Таке положення зберігає всере­дині ЄС відмінності в організації кредитування, розрахун­ків курсової політики, а як наслідок і відмінностей у цінах, податках, грошовій політиці та валютних ризиках.

Нова валюта, що запроваджується з 1 січня 1999 р.- єв-ро - підводить базу, якої не вистачало, під єдині в ЄС рин­ки товарів та послуг, капіталів, робочої сили і, тим самим, перетворює його в завершений валютно-економічний союз. Починає формуватися єдина бюджетна дисципліна і моне­тарна політика країн ЄС під наглядом наднаціональних фі­нансових інститутів.

Введення євро дозволить ефективніше боротися з ін­фляцією, знизити відсоткові ставки і податки, що в свою чергу стимулюватиме зростання інвестування, виробницт­ва, зайнятості, дозволить стабілізувати державні фінанси країн-учасниць.

Для суб'єктів господарювання євро означає єдність грошово-кредитного І валютного регулювання, включаю­чи і фондове, а також кращу керованість власними фінан­сами. З'явилась можливість уніфікації податкової систе­ми ЄС.

Спеціалісти лондонського Центру досліджень економі­чної політики опублікували в квітні 1998 р. доповідь, з якої випливає, що після введення єдиної валюти Європейський Союз посяде місце другої, а можливо і першої наддержави, що в свою чергу позитивно вплине на рівень життя насе­лення країн Європи.

1 січня 2002 р. євро буде введено в обіг у вигляді банк­нот та монети, а вже з І червня того ж року всі національні грошові знаки країн «зони євро» припинять своє існування як платіжний засіб.

Формування валютного союзу означає проведення єди­ної грошово-кредитної політики в рамках всього Європей­ського Союзу, введення в обіг уже не квазі, а повноцінної

єдиної валюти, створення Європейського Центрального банку, який візьме на себе роль єдиного емісійного і валют­но-фінансового контролюючого центру в рамках Європей­ського Союзу.

З огляду на останні зміни в монетарній і фінансовій сферах Європейського Союзу, можна вважати, що першо­черговими завданнями, які повинна буде вирішити Украї­на як партнер ЄС, є визначення і законодавче закріплення своєї політики по відношенню до Економічного і Валют­ного Союзу, а також підготувати нормативну базу для проведення операцій з новою валютою та проведення пе­рерахунків у зв'язку із вилученням валют країн-учасниць Союзу.

Бажання України приєднатися до Європейського Сою­зу, вимагає створення значного масиву банківських законів, при розробці яких необхідно знайти оптимальне співвід­ношення між вимогами Європейського Співтовариства та досвідом української школи права.

Таким чином, для більш швидкого вирішення питання гармонізації законодавства банківського права України з положеннями правових систем Європейського Союзу необ­хідно створити законодавчо закріплені та обов'язкові про­грами, що будуть охоплювати весь процес гармонізації, ви­значати його етапи та заходи по їх реалізації, з передбаче­ними строками та контролем за виконанням.

Такі програми повинні передбачити аналіз відповідно­сті банківського законодавства України міжнародно-пра­вовим документам Європейського Союзу, визначення за­ходів по усуненню виявлених аналізом прогалин та не­узгоджень з чітким графіком виконання заходів; визна­чення певних державних структур, що мають відповіда­ти за здійснення цього процесу, а також покладення на один з центральних державних органів функції нагляду за дотриманням програми та встановлених нею часових рамок.

Однією з таких нормативно закріплених програм є за­тверджений Постановою Правління Національного Банку України Перспективний план проведення адаптації банків­ського законодавства України до законодавства Європейсь­кого Союзу в розробці якого приймали участь автори даної книги.1

'В Україні вже розпочалася наукова розробка проблем банківського >ава. Детальніше дав.: Костюченко О. А. Банківське право.- К.і МЛУІ1, >98. - 124 с; Зюнькія А. Г. Фінансове право. - К\: МАУП, 1999. - 112 с;

Європейський союз

Поняття «Співтовариство» часто сприймають як єдину структуру, але з точки зору права існує три Співтовариства: найбільше значення має Європейське Співтовариство (СС), раніше відоме як Європейське Економічне Співтовариство (ЄЕС); ще два - Європейське об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС) та Співтовариство по атомній енергії (Євроатом). Діяльність ЄОВС та Євроатома обмежена певними секто­рами економіки, в той час як у ЄЄ діяльність має універ­сальний характер.

Розглядаючи історичний процес формування Європейсь­ких Співтовариств слід вказати, що Першим було створено Європейське об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС). Договір про заснування був підписаний 18 квітня 1951 р. і вступив у силу 25 липня 1952 р. Учасниками цього Договору були шість держав - засновників ЄОВС: Німеччина, Бельгія, Франція, Італія, Люксембург, Нідерланди. Приєднатися до Договору, було запрошене Сполучене Королівство Великобританії, од­нак воно відмовилося це зробити.

Підписання Договору відбулося в Парижі - у зв'язку з цим його іноді називають Паризьким, а французький текст Договору вважається єдиним аутентичним текстом. За дого­вором створювалося чотири основних органи: Рада (пред­ставляє держави-члени), Комісія (наднаціональний виконав­чий орган, що спочатку називався «Вищий керівний орган»), Асамблея і Суд. За виключенням Асамблеї, яка завжди пра­цювала в Страсбурзі, всі Інші органи Співтовариства знахо­дилися в Люксембурзі.

Договір про заснування Європейського Співтовариства (відомий як Договір про заснування Європейського Еконо­мічного Співтовариства), і Договір про заснування Євро­пейського Співтовариства по атомній енергії, були підпи­сані у Римі 25 березня 1957 р. і вступили в силу 1 січня 1958 р. Сполучене Королівство Великобританії знову було запрошене взяти участь, однак відмовилося на стадії попе­редніх дискусій.

Таким чином, учасниками Договорів були ті ж шість держав, але на цей раз тексти договорів написані офіційни­ми мовами всіх держав-учасниць - німецькою, французь­кою, італійською і голландською — однаково вважалися аутентичними.

Для кожного з нових Співтовариств були створені окремі Комісії і Ради, але Асамблея І Суд залишалися єди-

ними для всіх Співтовариств. Нові Ради і Комісії працюва­ли в Брюсселі.

З точки зору права, договори про заснування СС і СС із атомної енергії дуже схожі - при цьому багато положень, що стосуються засобів правового захисту, ідентичні.

Звичайно, що таке дублювання на трьох рівнях дуже не зручне і нелогічне для двох самих важливих органів Спів­товариств як Рада та Комісія. 8 квітня 1965 р. в Брюсселі було підписано договір про «злиття» (офіційно відомий як договір про заснування єдиної Ради і єдиної Комісії Свро­пейських Співтовариств), який вступив у силу 1 липня 1967 р. Цей договір об'єднав не три Співтовариства, а три Комісії в одну та три Ради в одну. Органи, що виникли в результаті злиття, отримали такі офіційні назви: «Комісія Свропейських Співтовариств» та «Рада Свропейських Співтовариств». Штаб-квартира нових органів розташува­лася в Брюсселі. В Люксембурзі знаходився Суд СС, а Св-ропейський парламент працював в Страсбурзі.

Наступним кроком стало розширення складу членів Співтовариства.

На початку 60-х років змінилася позиція Сполученого Королівства І в 1961 р. уряд Гарольда Макміллана прийняв рішення звернутися з проханням про вступ до Співтоварис­тва. 22 січня І972 р. б>ло підписано Заключний документ, що передбачав процедуру вступу до Співтовариства Спо­лученого Королівства Великобританії, Ірландії, Данії, Нор­вегії. Після негативного референдуму Норвегія відмовилася від вступу до Співтовариства, а решта три держави стали членами Співтовариства. З 1 січня 1973 р. англійська, дат­ська та Ірландська мови були визнані офіційними мовами Співтовариства І переклади текстів договорів, цими мова­ми, про заснування СС та Свроатома були визнані аутенти­чними.

Наступним членом Співтовариства стала Греція. 28 трав­ня 1979 р. в Афінах було підписано договір, за яким з 1 січня 1981 р. Греція стала десятою державою - членом Співтовариства.

На початку 1994 р. до Співтовариства вступили ще Іс­панія і Португалія (відповідні документи підписані 12 черв­ня 1985р. та 1 січня 1986р.), а грецька, португальська та іспанська мови визнані офіційними.

У 1998 р. Співтовариство об'єднувало вже п'ятнадцять держав-членів - додалися Австрія, Фінляндія, Швеція.

У 1985 р. Гренландія вийшла із Співтовариства Це слалося після проведення в 1982 р. референдуму. Гренлан-

дія не була державою - членом ЄС, однак вона була асоці­йована з Данією і відповідно була частиною СС.

Подальші зміни відбувалися відповідно до договору, офіційно відомого як договір про Європейський Союз. Цей договір підписаний в МаастрихтІ, Нідерланди, 7 лю­того 1992 р. І вступив у силу 1 листопада 1993 р. Мааст­рихтський договір закріпив важливі зміни концептуаль­ного характеру, які розглядаються багатьма фахівцями як поступове просування до федеральної Свропи.

Європейське Економічне Співтовариство було пере­йменовано в Європейське Співтовариство і утворено но­ву структуру - Європейський Союз. Відповідно до Дого­вору Союз створено на основі Європейських Співтова­риств з урахуванням політики і форм співробітництва, передбачених Маастрихтським договором. Політику і форми співробітництва можна розділити на: «загальну зовнішню політику і політику безпеки» та «співробітни­цтво в області правосуддя та внутрішніх справ». Таким чином, Європейський Союз означає три юридичні суб'єк­ти - Європейське співтовариство. Європейське об'єднан­ня вугілля та сталі, та Євроатом і дві форми «політики і співробітництва». В ньому існує власне громадянство. Відповідно до ст. 8 (1) договору про ЄС кожна особа, що є громадянином держави - члена ЄС, є громадянином Союзу. Це однак не означає надання європейцям нових, прав; з усього спектру прав, передбачених договором, більшість або уже існували, або вимагали більш деталь­ного регулювання Радою.

Порівняння Співтовариства з іншими політичними стру­ктурами - досить складна задача. У Співтовариства є ряд рис, які характерні і для звичайної міжнародної організації і, напевне, менш характерні, але явно виражені риси федерації. Ці, останні, поступово стають усе більш визначеними.

Розглядаючи структуру Співтовариства, необхідно па­м'ятати про її комбінований характер. Для кожного з трьох політичних органів - Ради, Комісії і Парламенту - можна визначити як міжурядові, так і федеративні елементи.

Найбільш вагома риса, типова для міжнародної органі­зації,- це те, що вона є формою інституціоналізованого міжурядового співробітництва і заснована на принципі, що жодна з держав-членів не може бути примушена до вико­нання неправомірних дій без своєї згоди на те. Якщо рі­шення організації приймаються більшістю, вони не більше, ніж просто декларація. Щоб рішення мали обов'язковий характер, потрібне їх схвалення кожною державою.

На відміну від цього органи Співтовариства в значній мірі автономні і одностайне прийняття рішень потрібне лише в особливих випадках.

Не підлягає сумніву той факт, що Співтовариство ре­ально наділене суттєвими повноваженнями: право Співто­вариства обов"язкове для держав-членів І для фізичних осіб; воно також часто застосовується національними суда­ми. Більше того. Комісія в певних випадках має повнова­ження застосовувати штрафні санкції до компаній і фізич­них осіб у випадку порушення права Співтовариства. Рі­шення Співтовариства набувають обов'язкової сили в наслідок прийняття їх органами, що наділені відповідними повноваженнями у відповідності з договором - конституці­єю Співтовариства - а не у зв'язку з тим, що були затвер­джені державами-членами. Ці риси суттєво відрізняють Співтовариство від звичайної міжурядової організації. В минулому такі риси визначалися терміном «наднаціо­нальні», тепер цей термін дещо застарів і вживається слово «федеральні».

У даний час ЄС знаходиться в стані переходу до повно­го економічного союзу. За останні роки інтеграційний про­цес охопив практично всі континенти і виявляється у ство­ренні численних регіональних торговельно-економічних блоків, співтовариств і об'єднань. При цьому більшість із них знаходиться на початкових стадіях інтеграції.

Лише Європейський Союз - єдина поки що інтеграцій­на організація, члени якої демонструють на практиці про­цес сходження від нижчих сходинок міждержавної інтегра­ційної взаємодії до найвищих.

Таким чином, країни ЄС, маючи реальний досвід побудо­ви мережі єдиних просторів, наблизилися до формування єдиного економічного простору, який відповідає вищій стадії міждержавного інтеграційного співробітництва.

Положеннями Маастрихтського договору, 1991 р., ви­значено основні напрямки і часові рамки переходу Євро­пейського Союзу до економічного і валютного союзу.

Сьогодні головним напрямком стратегії інтеграції в рамках ЄС є створення Економічного і Валютного Союзу (ЕВС), що базується на спільній валютно-фінансовій полі­тиці країн-членів та єдиній валюті - свро. Без стабільної Європейської валюти неможливо проводити єдину еконо­мічну політику, яка, в свою чергу, є підґрунтям для полі­тичної інтеграції в Європі.

Введення єдиної європейської валюти складний процес, до якого велася ретельна підготовка.

На першому етапі - з 1 липня 1990 р. до 31 грудня 1993 р.- відбувалася лібералізація руху капіталів, всередині ЄС, формування єдиного внутрішнього ринку, розробляли­ся заходи по наближенню макроекономічних показників країн - членів ЄС. Наступний етап - 1 січня 1994 р. до 31 грудня 1998 р.- був пов'язаний із розробкою створення юридичної бази і процедур діяльності системи Європейсь­ких центральних банків, що очолюється Європейським центральним банком, було засновано також Європейський валютний інститут. Все це супроводжувалося тісною коор­динацією економічної політики країн-членів.

Починаючи з 1 січня 1999 р. учасниками ЕВС проводи­ться спільна узгоджена валютна політика, введено в обіг єдину Європейську валюту (в безготівковий, поки-що, обіг). Країни-учасницІ зняли майже всі обмеження на взає­мний обіг капіталів і почали реалізацію програми стабіліза­ції бюджетів, цін та інших показників фінансової політики, витримання яких є обов'язковим для участі в Економічно­му і Валютному Союзі.

Дія ЕВС на макроекономічному рівні повинна виявитися в єдиній бюджетній дисципліні і поєднанні грошових ринків країн — членів ЄС під керівництвом і контролем наднаціо­нальних фінансових інституцій, що в свою чергу дозволить ефективніше боротися з Інфляційними процесами, понизити відсоткові ставки, а з часом і податкові платежі. Такі проце­си неодмінно призведуть до росту виробництва, зайнятості населення та стабільності державних фінансів.

Для господарюючих суб'єктів єдина грошова політика і валюта - це існування на всій території ЕВС однакового фінансово-кредитного і валютного регулювання. Наслід­ком цього стане суттєве зменшення витрат на розрахун­кове обслуговування, зниження цінових та валютних ри­зиків, строків проходження грошових та платіжних пере­казів.

Дуже важливим елементом валютного союзу є Транс'європейська єдина автоматизована система розра­хунків в режимі реального часу (ТАК.СЕТ), що почала діяти одночасно із введенням євро. Ця система дозволяє скоротити час проходження платежів між країнами -членами ЕС.

У світовому масштабі введення євро прискорить процес руху міжнародної валютної системи, яка тепер спирається на долар США, до більш виваженої і збалансованої валют­ної структури. Єдина європейська валюта приведе до рів­новаги економічної могутності (ЕС виробляє 1/3 світових

товарів, лідирує у торгівлі, однак не має вагомого місця у валютній сфері) та валютного впливу, що в свою чергу ви­явиться у можливості здійснювати реальний політичний вплив на міжнародні процеси.Право Європейського Союзу

Встановилася думка, що Співтовариства мають само­стійну правову систему, яка, хоча і має багато спільних рис, але суттєво відрізняється як від міжнародного права, так І від правових систем держав-членів.

Від початку діяльності Європейського Співтовариства його право формувалося на підставі трьох договорів, які були основоположними. Завдяки цим міжнародним догово­рам були засновані інститути з окремою правосуб'єктністю в рамках міжнародного права, а також незалежною систе­мою права, в межах якої ці інститути, країни-члени та їх громадяни користуються правами та мають обов'язки.

Таке відношення до права ЕС підтверджено Судом СС, який визначив, що Договори, які укладають Європейські Співтовариства, є дещо більшим, ніж просто міжнародні договори. Вони створюють своєрідну Конституцію Співто­вариства, а закріплені у них правові норми складають сис­тему внутрішнього права Співтовариства. Договори, оскіль­ки вони мають особливий характер, не завжди тлумачаться як звичайні договори і їх дія в державах-членах не завжди однакова.

Таким чином, пов'язане з міжнародним правом, право Європейського Співтовариства не сприйняло всіх його ха­рактеристик, а теоретично посилки і концепції права Спів­товариства мають більше спільного з галузями національ­ного права, такими як конституційне, адміністративне, ніж з аналогами в міжнародному праві.

Однак право Співтовариства, незважаючи на те, що во­но застосовується національними судами, відрізняється від національного законодавства. Так, національні законодавчі структури не мають права відміняти норми Співтовариства чи вносити в них поправки. У випадку виникнення розбіж­ностей норми Співтовариства мають переважну юридичну силу перед національним правом, а останньою інстанцією, яка мас право тлумачення норм, є Суд СС.

Таким чином, будучи автономною системою, право ЄС знаходиться між національним та загальнодержавним між­народним правом.

Хоча право Співтовариства базується на договорах, укладених відповідно до міжнародного права, воно все ж віддалене від нього, оскільки міжнародне право спрямоване на розв'язання конфліктів у правовідносинах між держава­ми, право ЄС, в свою чергу, призначене для поглиблення інтеграції між країнами-членами. Крім того, договори про ЄС є правовими документами, мають пряму дію, надають безпосереднє право і покладають обов'язки на окремих осіб та підприємства країн-членів. За визначенням Європейсь­кого Суду право ЄС «є новою системою правових норм, що створює новий правопорядок, незалежний та відмінний від міжнародного права» .

Право ЄС діє відокремлено від національного законо­давства навіть тоді, коли воно застосовується у національ­них судах. Відповідно, національна законодавча влада не має повноважень змінювати або відміняти його; у разі су­перечностей право ЄС має перевагу над національним; його тлумачення знаходиться у винятковій компетенції Євро­пейського Суду.

Аби повніше зрозуміти суть поняття «право ЄС», а та­кож його місце і функції, які воно виконує, необхідно роз­різняти джерела права Європейського Співтовариства.

Найбільш важлива відмінність, що виявляється при аналізі права Співтовариства в контексті його джерел,- різ­ниця між писаним і неписаним правом. Писане право - це право, створене будь-яким наділеним владними повнова­женнями органом; неписане право не є таким. Очевидно, що дія неписаного права не є визначеною до моменту його визнання судом; можна стверджувати, що між прецедент-ним правом і неписаним правом є суттєва різниця, а як на­слідок, ці відмінності розумно використовувати як основу для класифікації права Співтовариства.

Писане право Співтовариства може створюватися або ін­ститутами Співтовариства, або державами-членами. Таким чином, друга відмінність - відмінність між актами інститутів Співтовариства (акти Співтовариства) і актами держав-членів. В цьому контексті необхідно підкреслити, що незва­жаючи на те, що найважливіший інститут Співтовариства -Рада - складається із представників держав-членів, її акти є актами Співтовариства, а не актами держав-членів. Однак, з іншої сторони, якщо представники держав-членів зустрічаю­ться у момент, коли вони не виконують своїх обов'язків, як

Справа 26/62. N. V. АІ£етепе Тгапзроп - еп Ехрейііе Опікгпетіпб уші С,«і(1епЦ)ск|І%3]ЕСК І аі 12.


члени Ради, їх рішення будуть кваліфікуватися як акти дер­жав-членів. Такі зустрічі можуть проводитися в Раді, при цьому визначним є не місце, а статус, в якому вони діють.

Неписане право Співтовариства складається із так зва­них «загальних принципів права» - «загального права» Співтовариства, які прийняті Судом ЄС. На думку вчених це важливе джерело права Співтовариства і його роль буде збільшуватися по мірі розвитку ЄС.

Ще одне джерело права Співтовариства - міжнародні угоди. Вони можуть укладатися самим Співтовариством, Співтовариством, що діє разом із державами-членами, або! у окремих випадках, окремими державами-членами. Ці угоди, відповідно, є актами держав-членів, або актами Співтовариства. Однак у зв'язку зі специфічною природою міжнародні угоди доцільно розглядати окремо.

Таким чином, можна вказати такі джерела права Спів­товариства:

Акти держав-членів.

Акти Співтовариства.

Загальні принципи права Співтовариства.

Міжнародні угоди з країнами які не входять у Спів­
товариство.

З теоретичною метою акти держав-членів можуть бути поділені на три категорії: установчі договори, допоміжні конвенції і акти представників держав-членів.

Установчі договори заклали основу Співтовариства. їх можна розглядати як його конструкцію: на їх основі створю­ють різні органи Співтовариства і визначають їх повноважен­ня. Договори також мають багато елементів неконституційно­го характеру, які звичайно не відображаються у конституціях. Це, як правило, питання економічного і соціального права, що показують різнорідну природу Співтовариства.

До установчих слід віднести договори, які призвели до створення кожного з трьох Співтовариств, а також ті, які вносять поправки до них. До таких договорів належать:

Договір про ЄОВС.

Договір про ЄС.

Договір про Євроатом.

Конвенцію про деякі інститути, спільні для Європей­


ських Співтовариств.

Конвенція про заснування Єдиної Ради та Єдиної


Комісії Європейських Співтовариств.

Перший бюджетний договір.

Перший договір про приєднання (Данія, Ірландія,
Сполучене Королівство Великобританії).

Другий бюджетний договір.

Другий договір про приєднання (Греція).

Третій договір про приєднання (Іспанія. Порту­


галія).

Єдиний Європейський акт.

Договір про Європейський союз.

Угода про Європейський економічний простір.

Четвертий договір про приєднання (Австрія, Фінлян­
дія, Швеція).

Багато договорів супроводжують додаткові правові до­кументи. Додатки і протоколи - невід'ємна частина Дого­вору, до якого еони відносяться.

Строк дії Договору про ЄС і Євроатом не обмежений. Строк дії Договору про ЄОВС - 50 років. Можливість вне­сення змін у договори, що раніше передбачалися в кожном> з Договорів, у даний момент закріплено в ст. 1 Договору про Європейський Союз (Маастрихтський договір). У відповід­ності до цієї статті ініціатива може надходити від однієї із держав-учасниць або від Комісії. В будь-якому випадку про­позиція про зміни направляється в Раду, яка потім приймає рішення про скликання конференції представників урядів держав-учасниць. До прийняття рішення Рада повинна про­вести консультації з Європейським парламентом, а якщо іні­ціатива надходить від однієї з держав-учасниць - з Комісією. Конференція скликається головою Ради. Рішення на конфе­ренції приймаються при загальній згоді. Поправки вступа­ють у силу після ратифікації всіма державам и-чл є нами у відповідності до своєї конституційної процедури.

Існує загальновизнана норма міжнародного права про те, що договір змінюється більш пізнім договором, учасниками якого є ті ж сторони, однак зважаючи на специфічний харак­тер установчих договорів ЄС це правило для них є спірним. Остання думка, якої дотримується Суд ЄС, особливо справе­длива, якщо договори кваліфікуються як конституція.

При вступі до Співтовариства нового члена використо­вується особлива форма внесення поправок. Звернутися з проханням про прийняття в члени Співтовариства може будь-яка європейська держава. Заява адресується Раді, яка одностайно приймає рішення після консультацій із Комісі­єю і отримання згоди Європарламента (загальновизнано, що держава-заявник буде прийнята, якщо вона є демокра­тичною і поважає права людини, Копенгагенська Деклара­ція ЄС, 1978 р.). Умови приєднання і відповідні поправки до договорів Співтовариства включаються в угоду між державою-заявником і державами-учасницями. Ця угода

336


повинна бути ратифікована усіма державами-учасницями у відповідності з їх конституційними процедурами. При при­єднанні до Договору нова держава-член також приймає іс­нуюче право Співтовариства.

У ст. 232 Договору про ЄС вказано, що його положення не порушують положень договорів про ЄОВС і Євроатом. Це правило зрозуміле з врахуванням того, що сфера засто­сування договору про €С загальна, а Договори про СОВС та Євроатом стосуються специфічних питань. Однак, не­зважаючи на те. що кожне із Співтовариств є автономним, вони так чи інакше взаємопов"язані: в наміри засновників входило забезпечити їх функціональну єдність, і всі дого­вори - частина однієї правової системи. Відповідно Суд ЄС, при тлумаченні одного з договорів, використовує прин­ципи створені іншим договором. Суд виходить із презумп­ції, що одна І та ж норма повинна застосовуватися у відно­шенні до всіх трьох Співтовариств.

Окрім установчих Договорів, держави-члени уклали ряд інших міжнародних договорів. Якщо вони зачіпають ком­петенцію Співтовариства чи укладені в його контексті, во­ни в деяких випадках, можуть складати частину права Співтовариства.

Іноді установчі Договори самі передбачають укладення допоміжних конвенцій. Наприклад, ст. 136 Договору про ЄС передбачає, що для першого п'ятирічного періоду кон­кретні умови і процедури, необхідні для асоціації країн і територій, визначаються Виконавчою конвенцією. Ця кон­венція, що була прийнята одночасно з договором про ЄС, і стала додатком до нього, на період своєї дії була частиною права Співтовариства.

Стаття 220 Договору про ЄС передбачає, що держави-члени «у випадку необхідності вступають у переговори між собою з метою забезпечення своїм громадянам» прав, включаючи визнання і виконання судових рішень. Для реа­лізації цієї мети 27 вересня 1968 р. укладено Конвенцію про юрисдикцію і виконання судових рішень у цивільних та торговельних справах. Так як ст. 220 покладає обов'язки швидше на державиучасницІ, ніж на Співтовариство, мож­на допустити, що автори Договору про ЄС передбачали, що для досягнення його цілей конвенція повинна бути укладе­на між державами-учасницями. Безперечно, що ці цілі в основному пов'язані зі створенням спільного ринку і вхо­дять у сферу дії Співтовариства. Тому загальновизнано, що конвенції, у відповідності до ст. 220 - частина правової си­стеми Співтовариства.

Це підтверджується і тим фактом, що коли до Співтова­риства приєднуються нові держави-члени, то вони зо­бов'язані приєднатися до конвенцій. Більше того, Комісія відіграла активну роль у розробці Конвенції 1968 р., яка підписана представниками держав-членів на засіданні в Раді; існує також протокол, відповідно до якого Суд ЄС наділений компетенцією тлумачити її.

Треба зазначити, що і конвенції, які не вказані в уста­новчому Договорі, можуть бути частиною правової системи Співтовариства. Наприклад, Конвенція про право, що за­стосовується до контрактних зобов'язань, відкрита для під­писання 19 червня і 980 р. у Римі. Сторони Конвенції опи­сані як «Високі Сторони Договору, які заснували Європей­ське Економічне Співтовариство». Мета Конвенції -створення у Співтоваристві уніфікованих правил, що відно­сяться до права, яке застосовується до контрактних зо­бов'язань у сфері міжнародного приватного права — по­в'язана зі створенням спільного ринку. Комісія ретельно попрацювала над підготовкою цієї Конвенції, а Суду ЄС надано право тлумачити ЇЇ положення. Якщо до Співтова­риства приєднуються нові члени, передбачається, що вони приєднуються і до Конвенції.

Якою була б ситуація при виникненні колізії правових норм допоміжної конвенції І одного з установчих Договорів чи прийнятого на підставі такого Договору нормативного акту? В деяких конвенціях це передбачено окремо. Наприк­лад, ст. 20 Римської конвенції від 3 980 р. передбачає, що акти Співтовариства, які «з деяких питань» визначають правила вибору, що застосовуються по відношенню до контрактних зобов'язань, мають більшу юридичну силу, ніж Конвенція, не залежно від того, прийняті вони до чи після вступу Конвенції в силу. Якщо таке положення відсутнє, проблема повинна вирішуватися на підставі загальних принципів.

Правова система Співтовариства може бути ефектив­ною, якщо її норми здатні діяти в рамках національних правових систем держав-членів і надавати права приватним особам та покладати на них обов'язки.

Співтовариство приймає багато нормативних актів, які можуть безпосередньо торкатися повсякденного життя громадян.

Так: ст. 189 ЄС встановлює типи нормативних актів, що можуть прийматися:

). Регламенти.

Директиви.

Рішення.


338

Рекомендації.

Висновки.

Регламент передбачений для загального застосування. Він є обовязковим у повному обсязі і належить до прямого застосування в усіх державах-членах. Директиви і рішення мають обов'язковий характер для того, кому вони адресо­вані: директиви можуть бути адресовані лише державам-членам, а рішення можуть стосуватися і приватних осіб. Рекомендації і висновки обов'язкового характеру не мають. Міжнародні договори Співтовариства з третіми країна­ми є також складовою частиною права Співтовариства. їх можна поділити на три категорії.

Перша включає договори між Співтовариством, що діє одноособово, і державою, яка не входить до його складу. Такі договори застосовуються, якщо предмет договору по­вністю входить до компетенції Співтовариства укладати міжнародні договори.

Другу категорію складають договори, в яких з однієї сторони діють Співтовариство спільно з країнами-членами, а з другої сторони - треті країни. Така схема застосовується, якщо предмет договору частково входить до компетенції Співтовариства, а частково - до компетенції держав-членів.

До третьої категорії відносяться договори між держа-вами-членами, що діють одноособово, І третіми країнами, хоча Судом ЄС і визнано, що такі договорі!, хоча і є части­ною права Співтовариства, але обов'язкові для Співтовари­ства лише в дуже вузькому правовому полі.<< попередня сторінка   наступна сторінка >>