Частина перша - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Частина перша - сторінка №19/19

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ: ЗАКОНОДАВЧІ І НОРМАТИВНІ


Банк - юридична особа, яка на підставі ліцензії Націо­нального банку України здійснює діяльність по залученню вкладів від фізичних та юридичних осіб, веденню рахунків і наданню кредитів на власних умовах.

Банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

Банківське регулювання - одна із функцій Національно­го банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні

принципи банківської діяльності, порядок здійснення бан­ківського нагляду, відповідальність за порушення банківсь­кого законодавства.

Банківський нагляд ~ система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, спрямо­ваних на забезпечення дотримання банками та іншими фі­нансово-кредитними установами у процесі їх діяльності законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту Інтересів стабільності банківської системи та захисту ін­тересів вкладників.

Валютні цінності - матеріальні об'єкти, визначені за­конодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-фінансових відносин.

Відкритий ринок - ринок, на якому здійснюються опе­рації з купівлі-продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами та позичальниками, і коли кош­ти внаслідок продажу цінних паперів на такому ринку над­ходять на користь держателя цінних паперів, а не їх емітен­та. Використовується центральними банками для купівлі-продажу, як правило, короткострокових державних цінних паперів з метою регулювання грошової маси. Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, внас­лідок продажу - зменшується.

Валютна позиція — співвідношення вимог та зо­бов'язань банку в іноземній валюті. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності - відкритою. Відкрита позиція є короткою у разі, якщо обсяг зобов'язань по про­даній валюті перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо вимо­га по купленій валюті перевищує обсяг зобов'язань.

Грошово-кредитна політика - комплекс заходів у сфе­рі грошового обігу та кредиту, направлених на регулю­вання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці України, за­безпечення зайнятості населення та вирівнювання платіж­ного балансу.

Грошовий сурогат — будь-які документи у вигляді гро^ шових знаків, що відрізняються від грошової одиниці України, випущені в обіг не Національним банком України і виготовлені з метою здійснення платежів в господарсько­му обороті.

Девізна валютна політика - політика регулювання ва­лютного курсу шляхом купівлі і продажу іноземної валюти. Дисконтна валютна політика ~ зниження або підви­щення Національним банком України процентних ставок за

386


кредит » метою регулювання попиту і пропозиції на позич­ковий капітал.

Золотовалютний резерв - резерви України, відображені у балансі Національного банку України, що включають в себе активи, визнані світовим співтовариством як міжнаро­дні і призначені для міжнародних розрахунків.

Інсаидер - особа (юридична або фізична), яка мас до­ступ до конфіденційної Інформації про справи банку завдя­ки своєму службовому становищу, участі у капіталі банку, родинним зв'язкам і має можливість використовувати своє становище у власних інтересах.

Кредитор останньої інстанції - це, як правило, Націо­нальний банк України, до якого може звернутися банк або інша кредитна установа для отримання рефінансування у разі вичерпання інших можливостей рефінансування. Наці­ональний банк України має право, але не зобов'язаний, на­давати кредити для рефінансування банку, якщо це не тягне за собою ризиків для банківської системи.

Казначейські зобов'язання - боргові цінні папери, що емітуються державою в особі її уповноважених органів, розміщуються виключно на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб і засвідчують внесення їх вла­сниками грошових коштів до бюджету та дають право на отримання фінансового доходу або інші майнові права, від­повідно до умов їх випуску.

Металеві рахунки - рахунки, які відкриваються уповно­важеними банками України для обліку операцій, що здійс­нюються з банківськими металами. Неплатоспроможність - це:

-неспроможність протягом одного місяця виконати за­конні вимоги кредиторів;

-зменшення розміру власних коштів до суми що стано­вить менше однієї третини суми, встановленої Національ­ний банком України як мінімально необхідної.

Основні засади грошово-кредитної політики - комплекс змінних індикаторів фінансової сфери, що дають можливість Національному банку України з допомогою інструментів (засобів та методів) грошово-кредитної політики здійснюва­ти регулювання грошового обігу та кредитування економіки з метою забезпечення стабільності грошової одиниці Украї­ни як монетарної передумови для економічного зростання і підтримки високого рівня зайнятості населення.

' Закон України «Про Національний банк України» від 20 іравня 1999 р. Л679-ХІУ.

Облікова ставка Національного банку України - вира жена у відсотках плата, що береться Національним банком України за рефінансування комерційних банків шляхом купівлі векселів до настання строку платежу по них і утри­мується з номінальної суми векселя. Облікова ставка є най­нижчою серед ставок рефінансування і є орієнтиром ціни на гроші.

Офіційне видання Національного банку України — спеці­альне друковане видання, визначене Національним банком України як офіційне і зареєстроване в установленому по­рядку, в якому публікуються нормативно-правові акти На­ціонального банку України, а також інформаційно-аналітичні, статистичні та інші матеріали, огляди стану банківської системи України, валютного і фінансового рин­ків тощо.

Офіційний валютний курс — курс валюти, офіційно встановлений Національним банком України як уповнова­женим органом держави.

Платіжний баланс — співвідношення між сумою гро­шових надходжень, отриманих країною з-за кордону, і су­мою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду. До платіжного балансу входять розрахунки за зов­нішньою торгівлею, послугами, неторговими операціями, доходи від капіталовкладень за кордоном, торгівлі ліцензі­ями, від фрахтування та обслуговування кораблів, туризму, утримання дипломатичних і торгових представництв за кордоном, грошові перекази окремих осіб, виплати іншим країнам за позики тощо. Платіжний баланс включає рух капіталів інвестиції та кредити.

Резервна позиція в Міжнародному валютному фонді (далі - МВФ) - вимоги держави-члена до МВФ, що визна­чаються як різниця між квотою та авуарами МВФ в її (дер­жави-члена) валюті за мінусом грошових авуарів МВФ, отриманих державою-членом у вигляді кредитів МВФ та залишків на рахунку МВФ № 2, що не перевищує однієї десятої процента від квоти держави-члена.

Ставки рефінансування Національного банку України -виражена у відсотках плата за кредити, що надаються ко­мерційним банкам, яка встановлюється Національним бан­ком України з метою впливу на грошовий оборот та креди­тування. Національним банком України встановлюються облікова та ломбардна процентні ставки.

Спеціальні права запозичення (СПЗ) - міжнародний ре­зервний актив, створений МВФ з метою доповнення існую-

міжнародних резервних активів, який являє собою «кошик» із п'яти валют, склад яких переглядається кожні п ять років. Вартість спеціальних прав запозичення визна­чається щоденно.

фінансово-кредитна установа - юридична особа, яка піюводить одну або кілька операцій, що можуть виконува­тися банками, за винятком залучення вкладів від насе­лення.

Цінова стабільність - утримання системи цін на пев­ному рівні шляхом підтримки стабільного курсу грошової одиниці України.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Конституція України.-Київ, 1996.-32 с.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» „;„ 20 березня 1991 р. зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. 1991.-№25.

Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р.

Агарков М. М. Основи банковского права: курс лек ций.-М., 1994.

Банківська енциклопедія / За ред. А. М. Мороза- к Ельтон, 1993.-328 с.

Банківська статистика / Головач А. В:, Захожай В Б Головач Н. А- К., МАУП, 1999,- 124 с.

Банковское право / С. И. Кумою- М, 1994.

Банковское право США / А.-М. Поллард, Ж.-Г. Пассейк, К.-Х. Зллис.-М., Прогресе, 1992.

Вступ до банківської справи / Під кер. Савчука М. З.­Київ, 1998.

Говальда Кристиан, Стуфле Жан. Банковское право: учреждения, ечета, операции, услуги.— М., 1996.

Гетьман В. її., Килимник Ю. В. Національний банк в системі влади.— Київ, 1997.— 36 с.

Деньги и кредит/ Под рук. М. И. Савчука.- К., Льібидь, 1992.

Деньги. Вступ, ст. А. А. Чухно.- Киев, Украйна, 1997-512с.

Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин.-Тернопіль, 1996.

Ефимова Л. Г. Банковское право- М, БЕК, 1994.-347 с.

Зюнькін А. Г. Фінансове право-Київ, 1999- 112 с.

Костюченко О. А. Банківське право- К.: МАУП, 1998-124 с.

Мшовидов В. Д. Современное банковское дело- М.:

Мирун Н. Я, Герасимович А. М. Банковское обслужива-ние предприятий и населення- К., 1996.

Національний банк та його операції / Бугулов В. М., Бугулова Т. В.- Київ, МАУП, 1997.- 44 с.

Олеиник О. М. Основи банковского права.- М., 1998-420 с.

Кие?Г9О9В4ЬІ-330Кс°ВСКОГО ДЄЛЙ ' П°Д ^ М°рОЗОВа А- Н-Попович В. М. Правові основи банківської справи та її

захист від злочинних посягань- Київ, ]994.-326 с

Работа современного коммерческого банка / Кали

на А. В., Кощеев А. А,- К., МАУП, 1997 - 224 с

199з'-'б56"сЯ °" С"ЩинЯ а Маркетинг в банке.-Киев, Ухтуев Г. А. Банковское право.- М., 1990 - 67 с Фінансове право / Відп. Ред. Л. К. Воронова- X

«Консум», 1998.-496 с. '

Фінансове право-Київ, Фенікс, 1998-318с. Шевеленко С. Д., Федів І. І. Підприємство і підприєм­ницька діяльність-Київ, і997-224 с.

 

Навчальний посібникБІЛЕНЧУК ПЕТРО ДМИТРОВИЧ, ДННН1КО.ІЕН А ГАРІЇВН А. ЛЮТИЙ ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, СКОРОХОД ОКСАНА ВІКТОРІВНА

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО: УКРАЇНСЬКЕ ТА СВРОПЕЙСЬКЕ

для вищих навчальних закладів За редакцією П. Д. Біленчука

Головний редактор Гайдук Н. М. Художнє оформлення Ковальчук М. А. Комп'ютерна верстка КонопяьоеаЛ- І.

Здано ло набору 02.06 99 р. Підписано до друку 14.07 94 р. Формат 84 х 108/32 Папір офсетний Гарнітура Тип Тайме. Умови, друк. арк. 21,00 Обл.-внд арк. 24.88

Тираж 5000 прим. Зам №9—203. ТОВ «Атіка», Кнїв-49, Повітрофлотськнй проспект. 10Свідоцтво №23164247 від 15.03.95.

Віддруковано з орипнал-макета АТ «Київська книжкова фабрика» 252054, Киш-54, вул. Воровського. 24.

<< попередня сторінка