Державна пенітенціарна служба україни інститут кримінально-виконавчої служби кафедра загально-юридичних дисциплін - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Державна пенітенціарна служба україни інститут кримінально-виконавчої... 2 672.1kb.
Державна пенітенціарна служба україни інститут кримінально-виконавчої... 3 467.24kb.
Державна пенітенціарна служба україни інститут кримінально-виконавчої... 1 181.47kb.
Державна пенітенціарна служба україни інститут кримінально-виконавчої... 4 565.27kb.
Державна пенітенціарна служба україни інститут кримінально-виконавчої... 2 477.68kb.
Державна пенітенціарна служба україни інститут кримінально-виконавчої... 2 450.37kb.
Державна пенітенціарна служба україни інститут кримінально-виконавчої... 1 382.76kb.
Державна пенітенціарна служба україни інститут кримінально-виконавчої... 1 149.84kb.
Державна пенітенціарна служба україни інститут кримінально-виконавчої... 4 1118.72kb.
Державна пенітенціарна служба україни інститут кримінально-виконавчої... 1 213.17kb.
Державна пенітенціарна служба україни інститут кримінально-виконавчої... 1 329.02kb.
Семінарських занять з навчальної дисципліни 1 272.03kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Державна пенітенціарна служба україни інститут кримінально-виконавчої служби кафедра - сторінка №1/1


ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНО-ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

заступник начальник інституту

кримінально-виконавчої служби

з навчальної та наукової роботи
___________________________

“_____” серпня 2012 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Напрям підготовки: 6.030401 Правознавство

Спеціальність: 7.03040101 Правознавство

Спеціалізація: оперативно-розшукова діяльність;

правова та соціально-виховна робота в установах виконання покарань;

кримінально-виконавча інспекція

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Факультет: юридичний

КИЇВ – 2012 рік

Робоча програма з державного права зарубіжних країн для слухачів Інституту кримінально-виконавчої служби за напрямом підготовки 6.030.401 Правознавство, спеціальністю 7.03040101 Правознавство.

„___” ________, 20__ року - __ с.
Розробники: Приполова Людмила Іванівна, викладач кафедри загально-юридичних дисциплін, кандидат юридичних наук
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загально-юридичних дисциплін Інституту кримінально-виконавчої служби
Протокол від. “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри загально-юридичних дисциплін
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року
Схвалено Президією Науково-методичної комісії Інституту кримінально-виконавчої служби за напрямом підготовки(спеціальністю) __________________________________

(шифр, назва)

Протокол від “____”________________20___ року № ___

Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)
“_____”________________20__ року

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання


заочна форма навчання

Кількість кредитів - 3

Галузь знань

0304 Право

(шифр і назва)


Нормативна


Напрям підготовки

6.030401 Правознавство

(шифр і назва)


Модулів - 1

Спеціальність: 7.03040101 Правознавство

Рік підготовки:

Змістових модулів - 3
Третій

Індивідуальне науково-дослідне завдання: порівняльний контент-аналіз однієї із запропонованих тематик (за визначенням викладача)


Семестр:

Перший

Загальна кількість

годин - 108Лекції:
Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр
6 годин

Семінарські заняття:
6 годин

Практичні заняття:
-

Самостійна робота:
94 години

Індивідуальні завдання:
-

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для заочної форми навчання – 12/94 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета. Основною метою вивчення державного права зарубіжних країн є послідовний та систематичний розгляд основних інститутів державного права зарубіжних країн, засвоєння основних особливостей організації діяльності органів державної влади, а також виявлення закономірностей та особливостей здійснення державної влади та місцевого самоврядування в зарубіжних державах. Досягнення мети здійснюється в процесі викладання навчальної дисципліни через вирішення наступних завдань.

Завдання:

- ознайомлення курсантів (слухачів) з предметом, джерелами, та суб’єктами конституційного права зарубіжних країн;

- опанування найважливіших категорій та положень науки конституційного права, основних принципів та форм організації та здійснення державної влади;

- засвоєння основних понять і положень конституційного права зарубіжних країн як галузі права;

- вивчення історії світового розвитку конституцій, порядок прийняття, внесення змін та доповнень до конституцій в зарубіжних країнах;

- засвоєння конституційно-правових основ суспільного ладу, територіального устрою держави, конституційно-правового статусу людини і громадянина тощо;

- формування у навчанців навиків та уміння роботи із законодавством зарубіжних країн, оцінювати сучасні тенденції розвитку правових інститутів у різних державах;

- виклад фактичного матеріалу в обсязі, передбачуваному навчальною дисципліною;

- виявлення аналогій і паралелей між найбільш розвиненими правовими системами минулого і сучасними правовими системами;

- викладення понятійного апарату, необхідного для засвоєння студентами навчального матеріалу і розуміння ними юридичних текстів.

В результаті вивчення даного слухач буде знати: • державно-правові інститути та особливості організації їх функціонування;

він буде вміти:

 • аналізувати констуції зарубіжних країн, в яких закріплено основні державно-правові інститути;

 • демонструвати вміння провести порівняльний аналіз щодо організації діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в зарубіжних кранах.

Крім того, курсант (слухач) буде мати уявлення:

 • про закріплення правового статусу особи в зарубіжних країнах;

 • про основні особливості та види форми держави.

При вивченні державного права зарубіжних країн необхідно пам'ятати, що дисципліна має як загальноосвітній, так і спеціально-профілюючий характер. З одного боку, вона пов'язана з науками та навчальними дисциплінами загально-юридичного циклу (насамперед такими, як історія держави та права зарубіжних країн, теорія держави та права). З іншого боку, ця дисципліна є самостійною в системі юридичних знань. Її вивчення тісно пов'язане з такими дисциплінами, як історія держави і права України, конституційне право України, з якими вона перебуває в безпосередньому взаємозв'язку, оскільки без всебічного засвоєння всього комплексу перерахованих навчальних дисциплін неможливе глибоке розуміння даного предмета і навпаки.

В кінцевому підсумку, в процесі викладання дисципліни постійно ставиться і вирішується завдання по розширенню знань курсантами (слухачами) щодо основних категорій науки конституційного права, вивченню конституцій та інших джерел права зарубіжних країн, конституційно-правових проблем взаємовідносин людини, суспільства, держави, принципів організації й функціонування територіального устрою зарубіжних країн та місцевого самоврядування.
 1. Програма навчальної дисципліни

Програма навчального курсу “Державне право зарубіжних країн ” складена з урахуванням сучасних тенденцій історії та юридичної науки державно-правового розвитку зарубіжних країн.

Поглиблене вивчення і оволодіння знаннями держави та права провідних країн світу необхідне майбутнім юристам для того, щоб краще пізнати кращий досвід, вміти проводити порівняльний аналіз, орієнтуватися у внутрішній та зовнішній політиці держав, що відповідно, впливатиме на ефективніше та якісніше виконання свої професійних обов’язків. Засвоєння основних інститутів держави та права зарубіжних країн має особливого значення сьогодні, в умовах проведення реформування різних сфер суспільного життя, в тому числі й сучасної правової системи.Програма складена з урахуванням тісного зв’язку державного права зарубіжних країн з теорією держави і права, конституційним правом України, історією держави та права зарубіжних країн, іншими юридичними дисциплінами. В той же час програма розмежовує матеріал, що вивчається державою і правом зарубіжних країн від матеріалу споріднених галузевих юридичних дисциплін.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I

Основи державного ладу в зарубіжних країнах

Тема 1. Державне право зарубіжних країн як галузь права, наука та навчальна дисципліна

Конституційне право зарубіжних країн в системі публічного права. Взаємодія державного права зарубіжних країн з іншими правовими науками. Державне право зарубіжних країн як галузь права, як наука і навчальна дисципліна. Методи вивчення державного права зарубіжних країн. Конституційне право України та державне право зарубіжних країн їх співвідношення. Предмет регулювання державного права зарубіжних країн. Конституційно-правові методи. Функції державного права зарубіжних країн. Сучасні правові системи та їх особливості. Поняття суб’єкта державно-правових відносин та їх види. Конституційно-правові відносини, їх зміст та види. Джерела державного права зарубіжних країн. Система державного права зарубіжних країн та структура відповідного навчального курсу. Формування державного права як самостійної галузі юридичної науки. Норми державного права зарубіжних країн, їх особливості. Інститути державного права зарубіжних країн, їх види.

Тема 2. Конституції зарубіжних країн

Поняття Конституції в зарубіжних країнах. Основні етапи конституційного розвитку сучасних держав, їх особливості та відмінності. Сутність, зміст Конституції. Конституційні норми, їх види. Конституційні принципи. Властивості Конституції. Конституція - політичний документ. Конституція - ідеологічний документ. Структура Конституції. Види Конституцій. Порядок прийняття і внесення змін до Конституції. Способи прийняття Конституції. Процедура прийняття Конституції. Термін дії Конституції.

Тема 3. Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах

Поняття правового статусу особи. Елементи правового статусу людини і громадянина. Зародження ідеї прав людини. Закріплення правового статусу особи. Поняття “права людини” і “права громадянина” та їх співвідношення. Конституційно-правовий інститут громадянства. Поняття громадянства і підданства. Юридичні норми, що регулюють інститут громадянства. Підстави набуття громадянства. Підстави припинення громадянства. Правове положення іноземних громадян та осіб без громадянства. Класифікація прав і свобод людини і громадянина. Юридичні гарантії прав і свобод людини. Міжнародно-правові акти щодо захисту основних прав і свобод людини. Обов’язки громадянина.

Тема 4. Політичні партії та партійні системи в зарубіжних країнах

Поняття політичної партій. Ознаки політичної партії. Правове регулювання ролі партій у суспільстві і державі. Принципи в організації і діяльності політичних партій. Ідеологія партій. Внутрішня організація партій. Діяльність політичних партій. Юридичні процедури при створені партії. Реєстрація політичних партій. Фінансування політичних партій. Види політичних партій. Партійні системи. Види партійних систем.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II

Вибори та референдум, форми держави, глава держави та виконавча влада в зарубіжних країнах

Тема 5. Вибори та референдуми в зарубіжних країнах

Поняття інституту виборів, система його норм. Поняття виборчого права. Сутність виборів. Принципи виборчого права. Правове регулювання підготовки і проведення виборів. Виборчі системи та їх види. Обчислення виборчої квоти. Додаткові правила розподілу мандатів при пропорційній системі. Контроль за проведенням виборів. Поняття референдуму. Поняття плебісциту. Ініціатива референдуму. Організація референдуму. Визначення результатів референдуму. Види референдуму і його правові наслідки. Результати референдуму.

Тема 6. Форми держави в зарубіжних країнах

Поняття форми держави. Поняття форми державного правління. Поняття монархії та республіки. Загальні ознаки республіканської форми правління. Форми територіального устрою держави. Поняття унітарної держави. Адміністративно-територіальний поділ унітарних держав. Форми унітарних держав. Автономні державні утворення. Види автономій. Поняття федерації. Виникнення федеративних держав і їх структура. Суб’єкти федерації та їх правове положення. Територіальні утворення. Розмежування предметів відання федерації і її суб’єктів. Форми участі суб’єктів федерації у вирішенні загальнодержавних питань. Поняття державного режиму. Види та характеристика державних режимів.

Тема 7. Глава держави в зарубіжних країнах

Поняття глави держави. Монарх — глава держави. Порядок (система) престолонаслідування. Особливості спадкування престолу. Правове положення монарха. Особливості прав, пільг, привілеїв. Президент – поняття та форми президентури. Законодавчі вимоги до кандидатів на пост президента, термін повноважень. Способи обрання президента. Повноваження глави держави. Президент як гарант конституції. Роль президента у формуванні вищих органів держави. Глава держави — верховний головнокомандувач. Президент як гарант прав і свобод свобод громадян. Дорадчі органи при президенті. Відповідальність президента. Форми імпічменту.

Тема 8. Виконавча влада в зарубіжних країнах

Поняття уряду. Склад уряду. Прем’єр міністр та міністри. Органи,що діють при уряді. Види урядів. Способи формування уряду. Умови призначення міністрів. Повноваження уряду. Урядова правотворчість. Відповідальність уряду і його членів. Імпічмент міністрів. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади. Взаємовідносини між органами законодавчої і виконавчої влади.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III

Законодавча влада, судова влада та місцеве самоврядування в зарубіжних країнах

Тема 9. Органи законодавчої влади в зарубіжних країнах

Поняття законодавчої влади. Поняття парламенту. Структура парламенту. Формування палат парламенту. Припинення повноважень палат. Підстави розпуску парламенту. Внутрішня організація парламенту. Органи парламенту. Правове положення члена парламенту. Депутатський імунітет і індемнітет. Обов’язки депутата. Порядок роботи парламенту. Сесії і засідання парламенту. Повноваження парламенту. Парламенти з необмеженими повноваженнями, з обмеженими повноваженнями і консультативні парламенти. Контроль парламенту. Парламентські слухання. Парламентські розслідування. Законодавчий процес. Стадії законодавчого процесу. Спеціальні парламентські процедури.

Тема 10. Судова влада в зарубіжних країнах

Поняття судової влади. Системи судової влади. Форми діяльності судової влади. Місце судової влади в системі органів державної влади та управління. Судові органи в зарубіжних країнах. Суди загальної юрисдикції. Суди, органи конституційної юрисдикції. Спеціальні суди. Адміністративна юстиція. Порядок створення судів. Конституційне регулювання судової влади. Принципи організації і діяльності правосуддя. Конституційно-правовий статус суддів.

Тема 11. Місцеве управління та самоврядування в зарубіжних країнах

Поняття місцевого самоврядування. Поняття місцевого управління. Функції та принципи місцевого самоврядування. Моделі місцевого самоврядування. Конституційні основи місцевого самоврядування. Система органів місцевого самоврядування. Форми діяльності органів місцевого самоврядування. Взаємодія органів місцевого самоврядування і управління.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с

пз

інд

с.р.

л

с

пз

інд

с.р.

к

З

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Змістовий модуль 1. Основи державного ладу в зарубіжних країнах

Тема 1. Державне право зарубіжних країн як галузь права, наука та навчальна дисципліна10

-

-

-

-

10

-

-

Тема 2. Конституції зарубіжних країн8

2

-

-

-

6

-

-

Тема 3. Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах8

2

-

-

-

6

-

-

Тема 4. Політичні партії та партійні системи в зарубіжних країнах10

-

-

-

-

10

-

-

Разом за змістовим модулем 136

4

-

-

-

36ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.

Вибори та референдум, форми держави, глава держави та виконавча влада в зарубіжних країнах

Тема 5. Вибори та референдуми в зарубіжних країнах8

-

-

-

-

8

-

-

Тема 6. Форми держави в зарубіжних країнах10

2

-

-

-

8

-

-

Тема 7. Глава держави в зарубіжних країнах10

-

2

-

-

8

-

-

Тема 8. Виконавча влада в зарубіжних країнах8

-

-

-

-

8

-

-

Разом за змістовим модулем 236

2

2

-

-

32

-

-

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ III

Законодавча влада, судова влада та місцеве самоврядування в зарубіжних країнах

Тема 9. Органи законодавчої влади в зарубіжних країнах8

-

2

-

-

6

-

-

Тема 10. Судова влада в зарубіжних країнах12

-

-

-

-

12

-

-

Тема 11. Місцеве управління та самоврядування в зарубіжних країнах14

-

2

-

-

12

-

-

Разом за змістовим модулем 336

-

4

-

-

30

-

-

Усього годин
108

6

6

-

-

94

-

2
 1. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Глава держави в зарубіжних країнах

2

2

Органи законодавчої влади в зарубіжних країнах

2

3

Місцеве управління та самоврядування в зарубіжних країнах

2
Разом

6


6. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Державне право зарубіжних країн як галузь права, наука та навчальна дисципліна

10

2

Конституції зарубіжних країн

6

3

Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах

6

4

Політичні партії та партійні системи в зарубіжних країнах

8

5

Вибори та референдуми в зарубіжних країнах

10

6

Форми держави в зарубіжних країнах

8

7

Глава держави в зарубіжних країнах

8

8

Виконавча влада в зарубіжних країнах

8

9

Органи законодавчої влади в зарубіжних країнах

6

10

Судова влада в зарубіжних країнах

12

11

Місцеве управління та самоврядування в зарубіжних країнах

12
Разом

94


7. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання з навчальної дисципліни це є доповіді, повідомлення, реферати із запропонованих тем та інші види індивідуальних завдань, запропонованих викладачем, сприяють більш поглибленому вивченню слухачем теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використання знань для вирішення відповідних практичних завдань.

Види індивідуальних завдань з навчальної дисципліни ДПЗК визначаються робочим навчальним планом. Індивідуальні завдання подаються під час проведення семінарських завдань. Індивідуальні завдання виконуються слухачами самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. Наявність позитивних оцінок, отриманих за індивідуальні завдання, є необхідною умовою допуску до підсумкового контролю з даної дисципліни.
8. Методи навчання

Основними методами вивчення державного права зарубіжних країн є: аналіз та синтез; порівняльно-правовий; системно-структурний, прогнозування тощо.

Завданням логічних методів аналізу та синтезу методу є виявлення основних елементів досліджуваного об'єкта, змін, що в ньому відбуваються з метою розкриття їх змісту і взаємовідносин. Ці методи широко використовуються при відпрацюванні навчальних питань на семінарських заняттях.

Порівняльно-правовий метод дозволяє більш повно розкрити суть та значення виявлених інститутів, порівнюючи та зіставляючи яким чином в окремих державах нормативно врегульовані питання статусу людини і громадянина, органів державної влади, місцевого самоврядування тощо.

Конкретні державно-правові інститути вивчаються шляхом синхронного порівняння - зіставлення їх окремих якостей з показниками інших однотипних і одночасних явищ.

Системно-структурний метод ефективний при дослідженні самоврядних систем, що складаються з безлічі взаємодіючих елементів. Їх аналіз передбачає: вивчення структури елементів правового інституту, їх внутрішні і зовнішні зв'язки, виявлення системо утворюючих елементів.

Метод прогнозування застосовується при повному опануванні слухачем навчального матеріалу для того, щоб вміти передбачити певні процеси в державно-правових інститутах. В цьому методі використовується як накопичений у минулому досвід, так і поточні припущення щодо майбутнього з метою його визначення. Якщо прогнозування виконано якісно, результатом буде картина майбутнього, яку можна застосовувати як основу для планування.

Вищеназваними методами здійснюються дослідження якісних сторін інститутів державного права зарубіжних країн. В той же час, при опрацюванні результатів виконаних робіт для їх оцінки слухачами викладач використовує метод порівняння, аналізу, абстрагування тощо.


9. Методи контролю

Контроль за рівнем та повнотою засвоєння матеріалу з навчальної дисципліни здійснюється через поточний та підсумковий контролі. Для підсумкового контролю з дисципліни «Державне право зарубіжних країн» навчальним планом передбачено залік. На заліку визначаються результати придбання слухачами знань з державного права зарубіжних країн. Отримана за результатами заліку оцінка є підсумковою за курс і включається в додаток до диплому.

Крім підсумкового контролю для перевірки знань слухачів використовуються також різні форми поточного контролю. Протягом семестру слухачі виконують різноманітні навчальні завдання, проходять тестування з навчальної дисципліни.

Результати всіх видів виконаних курсантами (слухачами) робіт оцінюються за 100-бальною шкалою. Поточне оцінювання, як правило, здійснюється під час семінарських занять за національною шкалою. Результати поточного оцінювання при проведенні модульного контролю конвертуються в бали за 100-бальною шкалою і враховуються при виставленні підсумкової оцінки. Підсумковий контроль з дисципліни виставляється як сума оцінок з усіх модулів цієї навчальної дисципліни та обраховується як середнє арифметичне складових залікових модулів. Кафедра може приймати рішення щодо звільнення курсанта (слухача) від складання екзамену і зарахування йому визначеної суми балів та традиційної оцінки в якості підсумкової оцінки.

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для заліку

90 – 100

А

зараховано82-89

В

74-81

С

64-73

D

60-63

Е

35-59

FX

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


10. Методичне забезпечення

Основу комплексу методичного забезпечення вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн» складають: робоча програма навчальної дисципліни; конспекти лекцій; плани семінарських занять та методичні рекомендації до них; завдання для самостійної роботи; тестові завдання підручники та посібники. Матеріали комплексу методичного забезпечення навчальної дисципліни для полегшеного доступу до них розміщено на сайті Інституту кримінально-виконавчої служби за адресою www.pen.div.co.ua


11. Рекомендована література
Базова

 1. Баглай MB., Гуреева Н.П., Даниленко В.Н., Карлов Ю.Н., Кашкин С.Ю. Конституционное право зарубежных стран: Учеб. Для вузов / Моск. Гос. Ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ, - М.: Норма, 1999.- 832 с.

 2. Волощук О.Т. Інституту Президента у Франції, Росії та Україні: конституційні норми і політична практика. Монографія. – Чернівці: Технодрук, 2009. – 260 с.

 3. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. - Чернівці: Рута, 2001. - 431 с.

 4. Дукашева Е.А. Права человека: Учебник для вузов /Отв. ред. чл.- корр. PH, д. ю. н. Е.А. Лукашева. - М.: Издательство НОРМА (Издательская групп НОРМА-ИНФРА- М), 2002,-573 с.

 5. Егинбарян Р.В., Татевосян Э.В. Конституционное право: Учебник. — М.: Юристъ, 2000. — 492 с.

 6. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник /За ред. В.О.Ріяки.-2-e вид.допов.- К., 2004,- 544 с.

 7. Конституционное право зарубежных стран (в схемах): Учеб пособие /В.И .Плотницкий. - М: Новое знание, 2003. - 252 с.

 8. Конституционное право Соединенных Штатов Америки: основые институты. Пособие для студентов - Минск., 1999.

 9. Лукашин Є.В. Порівняльне конституційне право: Навч. посіб. для студ. Вузів /Рівненський ін-т слов’янознавства Київського слов’янського ун-ту. Кафедра міжнародної інформації. - Рівне, 1998.-203 с.

 10. Михалева Н.А. Конституционное право зарубежных стран СНГ: Учеб. пособие,- М.: Юрист, 1999.-352 с.

 11. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебное пособие. - К.: Юстиции форм, 2009. - 332 с.

 12. Права людини і громадянина в Україні : Навч. Посібник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник.- К2004.-336 с.

 13. Ріяка В.О. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник/ В.О. Ріяка (керівник авт. кол.), B.C. Семенов, MB. Цвік та ін; За заг. ред. В.О. Ріяки,- К.: Юрінком Інтер. 2002.-512 с.

 14. Ріяка В.О., Свєчкарьов О.І., Шувалова В А. та ін. Державне право зарубіжних країн. Загальна частина: Навч. посіб. — X.: Вид-во Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого, 1996. — 186 с.

 15. Сравнительное конституционное право. / Под ред. Кошер, доктор юрид. наук, проф., Чиркина В.Е., доктор юрид. наук, проф., Юдина Ю.А., доктор юрид. н;у к. - М.: Манускрипт, 1996. – 730 с.

 16. Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества. Введение в конституционное и административное право Европейского сообщества / Под ред. В.Г. Бенда,- М.: ЮНИТИ, 1998.- 647 с.

 17. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. -3-є изд., перераб. и доп.— М.: Юрист, 2002,- 622 с.


Допоміжна

 1. Авдеенкова МП., Дмитриев Ю.А. Конституционное право Российской Федерации. Курс лекций.- М., 2004.

 2. Андраш Шайо. Конституционализм и конституционный контроль в посткоммунистической Европе // Конституционное право: восточноевропейское обозрение, — 1999,- №3(28).— С. 77-80.

 3. Березюк О. Однопалатний парламент: недолік чи перевага? / / Право України. — 1997. — № 3.

 4. В.Е.Чиркин Об объекте конституционного регулирования //Государство и право,-2005,-№ 4., С 5-8.

 5. Витру к Н. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: понятие, природа, юридическая сила . и значение // Конситуционное право: восточноевропейское обозрение. - 1999.- №3 (28).,— С.95-102.

 6. Власенко О. Право на свободу мирних зборів у міжнародних документах так імплементація в національне законодавство //Підприємництво, господарство і право,- 2010. - № 10., С.43-46.

 7. Григонис Э.П., Григонис В.П. Конституционное право зарубежных стран: Курс лекций. — СПб.: Питер, 2002. — 416 с.

 8. Губрієню О. Сучасні монархії у світі: загальний огляд. //Підприємництво, господарство і право.-2008.-№ 5., С.33-37.

 9. Жуган М., Марченко В. Принцип поділу влади: сучасні інтерпретації. //Право України.-2011.-№2., С 193-201.

 10. Котелевская И.В. Современный парламент / / Государство и право. — 1997. — № 3.

 11. Котенков АА. Президент — Парламент: становление взаимоотношений в законодательном процессе / / Государство и право. — 1998.— № 9, 10.

 12. Кретов Б.И. Парламентаризм в России: история и современность: Учеб. пособие. — М.: МИИТ, 2001. — 96 с.

 13. Павловська Н. Механізм процедури імпічменту (теоретичний та практичний досвід) //Право України,- 2010.- №3., С 115-120.

 14. Перерва Ю. Еволюція законодавчою процесу: зарубіжний досвід //Підприємництво, господарство і право. - 2009.- №11., С.18-23.

 15. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник /Отв. ред. до кг. юрид. наук, проф. А.Я. Сухарев. — 3-є изд., перераб, и доп.- М: Издательство НОРМА 2003.-976 с.

 16. Сліденко І.Д. Тлумачення конституції в країнах СНД і Балтії: Досвід порівняльного аналізу / / Держава і право. — 2000. — № 8.

 17. Словська І.Є. Англо-американська модель конституціоналізму: теоретико-правовий аналіз / / Держава і право. — 2001. — № 10.

 18. Субботин В.Н. Государственное право зарубежных стран (Общая часть): Курс лекций. — Донецк: ДИЭХП, 2002. — 120 с.

 19. Шаповал В. Конституція і міжнародне право: до питання про взаємозв’язок і взаємовплив // Право України. - 2009.- №7., С. 88-95.

 20. Шевчук С.В. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод практика застосування та принципи тлумачення у контексті сучасного українського праворозуміння // Практика Європейського Суду з прав людини. Рішення. Коментарі.— 1999. - № 2.


12. Інформаційні ресурси


 1. Верховна Рада України [Електронний ресурс] - Режим доступу www. http ://zakon rada.gov.ua

 2. Європейський Парламент (European Parliament) [Електронний ресурс] - Режим доступу http://www.europarl.europa.eu/offices/en/default.htm

 3. Європейський Союз: актуальні проблеми та політика (Key Topics and EU politics) [Електронний ресурс] - Режим доступу www.europarl.eu.int/topics/e n/default.htm

 4. Міжпарламентський Союз: база даних парламентської літератури (IPU — ParLit database) [Електронний ресурс] - Режим доступу http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp

 5. Офіційний сайт Державної Думи Російської Федерації [Електронний ресурс] - Режим доступу :http ://www .duma.gov.ru/

 6. Офіційний сайт Палати Представників Республіки Білорусь [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://wwwJiouse.gov.bv/

 7. Офіційний сайт Британського Парламенту [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.parliamait.uk/

 8. Офіційний сайт Сенату США [Електронний ресурс] - Режим доступу: http ://www.senate.gov/