Дідохой Віктором Федоровичем Робоча навчальна програма - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Дідохой Віктором Федоровичем Робоча навчальна програма - сторінка №1/1
Відокремлений підрозділ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Бахчисарайський будівельний технікум»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

_____________________/Зобенко С.М./

«___» _____________ 201_ р.

НАВЧАЛЬНА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА

З навчальної дисципліни Інженерна геодезія


Для студентів заочної форми навчання спеціальності 5.06010101 «Будівництво та

експлуатація будівель і споруд »
загальна кількість годин за навчальним планом ( годин ) 108

із них: аудиторні заняття 14

лекційних занять 14

практичних занять -

самостійна робота 94

Робочу навчальну програму складено викладачем, «спеціаліст Ι категорії»Дідохой Віктором Федоровичем
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром агарної освіти від 04.02.2010 р.

Програму розглянуто і схвалено

цикловою комісією № 2

«Дисциплін природно-наукової, практичної

та професійної підготовки за фахом

5.06010101 «Будівництво та

експлуатація будівель і споруд»
Протокол № _ від «___» __________ 201_ р.
Голова циклової комісії

_____________________ Мухамедова Л.М.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Найменування розділів та тем

Кількість годин

всього

З них аудіторні

само-стійне

ви-


вчен-

ня


теоре-тичні

набора-торні,

прак-


тичні

заняття


1

2

3

4

5

1. Основи геодезії та геодезичні виміри

1.1. Вступ. Інженерна геодезія, її зміст і завдання.

2

21.2. Орієнтування ліній на місцевості. Геодезичні плани та карти.

12

2
10

1.3. Елементи теорій похибок геодезичних вимірювань. Система допусків та відхилень у будівництві.

44

1.4. Лінійні геодезичні вимірювання.

10

2
8

1.5. Кутові геодезичні вимірювання.

12

2
10

1.6. Вимірювання перевищень.

14

2
12

1.7. Геодезичні мережі.

12

2
10

Разом

72

14
58

2. Геодезичні роботи при виконанні будівельно-монтажних робіт.

2.1. Організація геодезичних робіт на будівельному майданчику.

44

2.2. Пошукові інженерно-геодезичні роботи для будівництва.

44

2.3. Геодезичні роботи у підготовчий період будівництва.

1010

2.4. Геодезичні роботи у період нульового циклу будівництва.

66

2.5. Геодезичні роботи при зведенні надземної частини будівель та споруд.

44

2.6. Геодезичні роботи при монтажі технологічного обладнання.

44

2.7. Геодезичні роботи при експлуатації будівель та споруд.

44

Разом

3636

Всього з дисципліни

108

14
94


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ ТА ГЕОДЕЗИЧНІ ВИМІРИ

1.1. Вступ. Інженерна геодезія її зміст і завдання

Предмет вивчення геодезії, її призначення в будівельно- монтажному виробництві. Поняття про форму та розміри Землі. Основні відомості та визначення. Висоти точок земної поверхні, їх види.

Поняття про геодезичні карти та топографічні плани. Номенклатура топографічних карт та планів. Масштаби та їх види. Рельєф місцевості. Способи зображення рельєфу на топокартах Системи координат, прийнятих в геодезії. Азимути, дирекційні кути, румби, зближення меридіанів. Визначення площі на топопланах. Пряма та обернені геодезичні задачі. Прирости координат та координати точок. Планіметр, його будова і вимірювання площ планіметром.

Лабораторна робота 1

Побудова та користування поперечним масштабом. Визначення висот точок на топографічному плані.Лабораторна робота 2

Визначення координат точок на топографічному плані. Визначення площі ділянки аналітичним, механічним та графічним способами.1.3. Елементи теорії похибок геодезичних вимірювань.

Система допусків відхилень у будівництві

Загальні поняття про виміри. Похибки вимірювань. Властивості випадкових похибок рївноточних вимірювань. Абсолютні, відносні та допустимі похибки. Середня квадратична похибка вимірювань. Нерівноточні вимірювання. Оцінка якості вимірювань та обчислень. Система допусків у будівництві.1.4. Лінійні геодезичні вимірювання

Загальні відомості про вимірювальні прилади і вимірювання ліній. Компарування вимірювальних приладів. Побудова створу та провішування ліній на місцевості. Ухили та горизонтальні проекції ліній. Вимірювання ліній мірною стрічкою, інварними дротами, віддатемірами, електронною рулеткою.

Вимірювання ліній мірною стрічкою та опрацювання матеріалів вимірювання. Компарування мірної стрічки.

1.5. Кутові геодезичні вимірювання

Загальний принцип вимірювання горизонтальних та верти­кальних кутів на місцевості. Інструменти для вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів. Теодоліти та їх види. Будова оптичних га електронних теодолітів. Відлікові пристрої теодолітів. Повірка та юстування теодолітів. Підготовка теодоліта до роботи на станції. Способи вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів. Журнали для виміру горизонтальних та вертикальних кутів.Лабораторна робота 4

Вивчення будови теодоліта. Відлічування. Перевірки та юстування.Лабораторна робота 5

Вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів.1.6. Вимірювання перевищень

Суть та методи вимірювання перевищень. Інструменти для вимірювання перевищень. Види та класифікація нівелірів за конструкцією та точністю. Нівелірні рейки, башмаки. Марки та репери. Будова нівеліра. Підготовка нівеліра для роботи на станції. Способи геометричного нівелювання. Суть тригонометричного, барометричного, гідростатичного та механічного нівелювання.Лабораторна робота 6

Вивчення будови нівеліра. Відлічування по рейках. Повірка та юстування нівеліра.


Лабораторна робота 7

Прокладка нівелірного ходу. Визначення перевищень.Лабораторна робота 8

Опрацювання журналу нівелювання. Посторінковий контроль. Обчислення висот точок нівелірного ходу.1.7. Геодезичні мережі

Поняття про державні геодезичні мережі та мережі згущення. Польові роботи при прокладанні розімкнутих та зімкнутих теодолітних ходів. Опрацювання результатів польових вимірів при прокладанні теодолітних ходів. Нівелювання 4-го класу. Технічне нівелювання. Прив'язка пунктів висотного обгрунтування до опорних пунктів геодезичної мережі. Зміст тригонометричного нівелювання.Лабораторна робота 9

Опрацювання результатів кутових вимірювань. Обчислення дирекційних кутів, румбів, горизонтальних прокладань ліній.Лабораторна робота 10

Обчислення приростів координат і координат точок теодолітного ходу. Оцінка якості обчислень.Лабораторна робота 11

ПЗбудова координатної сітки, нанесення полігону теодолітного ходу по координатах.1.8. Топографічні зйомки

Зйомки місцевості та її види. Класифікація зйомок. Способи зйомок ситуації та рельєфу місцевості. Теодолітні зйомки. Польові роботи при складанні зарису місцевості. Складання ситуаційного плану теодолітного знімання. Тахеометричне знімання. Нівелювання поверхні землі. Складання плану місцевості у горизонталях.


2. ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ ВИКОНАННІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

2.1. Організація геодезичних робіт на будівельному майданчику

Задачі геодезичної служби в процесі зведення будівель і споруд. Технічна документація для виконання геодезичних робіт на будівельному майданчику.2.2. Пошукогзі інженерно-геодезичні роботи для будівництва

Пошукові інженерно-геодезичні роботи для проектування інженерних споруд та споруд лінійного типу. Польові роботи для складання профілю траси.2.3. Геодезичні роботи у підготовчий період будівництва

Методи підготовки даних для планової прив'язки запроекто­ваної будівлі або споруди. Способи визначення значень розмічу­вальних елементів проектувальної сітки. Побудова будівельної сітки на місцевості. Послідовність виконання геодезичних робітна будівель­ному майданчику. Способи планової прив'язки запроектованої будівлі або споруди. Закріплення осей будівлі або споруди на місцевості.Лабораторна робота 12

Визначення вихідних даних для планової прив'язки на

місцевості запроектованої будівлі або споруди способом полярних координат.

Лабораторна робота 13

Вертикальне розпланування. Складання картограми земляних робіт. Обчислення об'ємів земляних робіт при умові нульового балансу.2.4. Геодезичні роботи у період нульового циклу будівництва

Розрахунок границі відкосів котловану. Визначення об'ємів земляних робіт для котлованів і траншей. Розмічальні роботи перед копанням траншей, влаштуванні оглядових колодязів при будівництві трубопроводів. Розмічувальні роботи при влаштуванні фундаментів. Виконавча зйомка фундаментів. Передавання проектної позначки на дно котловану або траншеї і на поверх будівлі.Лабораторна робота 14

Вертикальна прив'язка запроектованої будівлі.2.5. Геодезичні роботи при зведенні надземної частини будівель та споруд

Склад будівельно-монтажних робіт надземного циклу. Геодезичні роботи при зведенні цегляних, каркасно-панельних та безкаркасно-панельних будівель. Геодезичні роботи при зведенні будівель у ковзкій опалубці і промислових каркасних будівель.2.6. Геодезичні роботи при монтажі технологічного обладнання

Геодезичні роботи при монтажу технологічного обладнання, ліфтів, установці машин та механізмів, трансформаторів, норій та вертикальних інженерних споруд.2.7, Геодезичні роботи при експлуатації будівель та споруд

Види та причини деформацій. Основні відомості про деформації будівель та споруд. Способи визначення деформацій будівель і споруд, крени.


ЛIТЕРАТУРА
1. Григоренко А.Г., Киселев М.И.: Инженерная геодезия. - М.: Высшая школа, 1983.

2. Решетняк М.Е.: Інженерна геодезія. - К.: Урожай, 1966.  1. Лукьянов В.Ф. и др. Лабораторный практикум по инженерной геодезии. - М.: Недра, 1990.

  2. Геодезические роботы в строительстве / Под редакцией профессора Ганьшина В.Н. /-М: Стройиздат, 1984.

  3. Лошкарев Н А.: Геодезия - Л.: Стройиздат, 1986.

  4. Левчук Г.П.: Курс инженерной геодезии - М.: Недра. 1970.

  5. Вашенко В., Літинський В., Перій С. Геодезичні прилади та приладдя. - Львів: Євросвіт, 2006.

  6. Романчук С.В., Кирилюк В.П., Шем'якін М.В. Геодезія. - К.: Центр учбової літератури, 2008.

  7. Геодезичний енциклопедичний словник / За редакцією Літинського В. - Львів: Євросвіт, 2001.

Вилка С.Г. Методичний посібник для виконання лабора­торних робіт з дисципліни "Інженерна геодезія". - 2006.