До районного місцевого суду Херсонської області - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
До районного місцевого суду Херсонської області - сторінка №1/1
До ____________________ районного місцевого суду

Херсонської області

Адреса: (вказується індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок)


Позивач: гр. ________________________________

паспорт серії ___ № _____ виданий _________ р.

мешкає за адресою: індекс, область, район, населений пункт, вулиця _____________, буд. ______

засоби зв’язку: тел.


Відповідач: ___________________

місцезнаходження: область, район, населений пункт, вул. ______

код ЄДРПОУ _______________

засоби зв’язку: тел.


Ціна позову:

Судовий збір:

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про розірвання договору оренди земельної ділянки

та стягнення заборгованості по орендній платі
Відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку, серія ___ № _______, виданого «__» _____ 20___ року ____________________ на підставі _______________ від «___» _______ 20___ року, за № ___, мені належить на праві приватної власності, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельна ділянка площею ____ га., що розташована на території _____________________ Херсонської області.

Вищевказану земельну ділянку я, згідно договору оренди землі № ____ укладеного «___» ___ року та зареєстрованого «___» ____ 20__ року Херсонською регіональною філією ДП «Центр державного земельного кадастру» за № _____________ (надалі договір оренди землі), передала в оренду строком на десять років ___________________ (далі - відповідач).

Нормами ст. 792 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) передбачено, що за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Відповідно до п. 9 та 11 Договору оренди землі відповідач зобов’язався протягом строку дії договору за кожен рік користування земельною ділянкою сплачувати ____ від нормативної грошової оцінки даної земельної ділянки, визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, не пізніше 31 грудня кожного року. В 2012 році нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації 3,2, відповідно до листа Державного агентства земельних ресурсів України № 355/22/6-12 від 12.01.2012 р. та коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки ріллі згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 № 1185 – 1,756, становила 176932.17 (сто сімдесят шість тисяч дев’ятсот тридцять дві грн.) 17 коп., а отже розмір орендної плати за умовами договору оренди землі в ____ році склав ________.

Однак відповідач порушив свої зобов’язання щодо своєчасності розрахунку за користування земельною ділянкою в _____ році та відповідно нехтує терміном зазначеним в п. 11 договору оренди землі, який є його істотною умовою. Станом на ________ 20___ року відповідачем, в рахунок погашення заборгованості за користування в ___ році належною мені земельною ділянкою, не сплачено жодних грошових коштів. До того ж ніяких послуг в рахунок орендної плати за ____ рік я від відповідача не отримувала. На неодноразові мої звернення до відповідача про здійснення повного розрахунку за Договором оренди останній відповідав відмовою.

Стаття 629 ЦКУ встановлює, що договір є обов’язковим для виконання сторонами, а згідно зі статтею 526 ЦКУ зобов’язання мають виконуватися належним чином, належними сторонами, у передбачений законом чи договором спосіб та термін, за відповідною ціною і інше. Вказані умови є істотними для зобов’язальних правовідносин, а отже повинні виконуватися безумовно, у точній відповідності до умов договору.

Земельним Кодексом України (далі – ЗКУ), а саме статтею 96, встановлений обов’язок землекористувачів, у тому числі орендарів, своєчасно сплачувати орендну плату за користування землею. Ця норма ЗКУ кореспондується відповідно зі статтею 24 Закону України «Про оренду землі» (далі – ЗУ «Про оренду землі»), яка передбачає, що орендодавець землі має право вимагати від орендаря своєчасного внесення орендної плати. Зазначені принципи земельного законодавства відображені і в Договорі оренди землі, а саме в п. 28 – «Орендодавець має право вимагати від орендаря своєчасного внесення орендної плати» та п. 31 – «Орендар зобов’язаний своєчасно вносити орендну плату».

Але, незважаючи на приписи чинного законодавства України та на умови Договору оренди, відповідач не виявив доброї волі для вирішення цього спору у позасудовому порядку. На момент пред’явлення позову зобов’язання відповідача в частині своєчасності та повноти проведення розрахунків є не виконаним. Заборгованість по орендній платі за використання земельної ділянки складає ___________________ (вказується сума цифрами та прописом).

На підставі ст. 32 Закону України «Про оренду землі» на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірвано за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов’язків, передбачених ст. ст. 24, 25 Закону та умовами договору, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

П. 31 договору оренди землі встановлено обов’язок Відповідача своєчасно сплачувати оренду плату, тобто до _________ поточного року. В зв’язку з цим, прострочення виплати орендної плати за користування земельною ділянкою в ____ році, є невиконанням обов’язків _____________(вказується відповідач), передбачених договором оренди землі, що відповідно до ст. 32 Закону України «Про оренду землі» є підставою для розірвання договору оренди землі від «__» _____ 2010 року, реєстраційний № ______________.

Відповідно до ч. 1. ст. 2 Закону України «Про оренду землі» до інших законодавчих актів, що регулюють відносини щодо оренди земельної ділянки відносяться положення Цивільного кодексу України. Відповідно до ст. ст. 610, 611 ЦК України, порушення зобов’язань, а саме його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання, є підставою для розірвання договору

Загальною умовою виконання цивільно – правових зобов’язань, відповідно до ст. 526 ЦК України, встановлено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Як вже було зазначено, умовами розрахунків по договору оренди землі, укладеним між мною та __________ (вказується відповідач), було визначено виплату орендної плати в строк до ________ поточного року. А отже, порушення строків виплати орендної плати за користування земельною ділянкою в _____році є порушенням ст. 526 ЦК України, що відповідно до ст. 610, 611 ЦК України є також підставою для розірвання договору оренди від «__» _____ 2010 року, реєстраційний № ______________.

Згідно п. 2 ст. 651 ЦК України, Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

При погоджені з Відповідачем строку сплати орендної плати за користування земельною ділянкою, який відповідно до ст. 15 Закону України «Про оренду землі» є істотною умовою договору оренди землі, я розраховувала на отримання необхідних мені обігових грошових коштів. А отже в зв’язку з порушенням строку сплати орендної плати, я була позбавлена можливості отримання матеріальних благ, на які я розраховувала при укладені договору оренди землі.

У відповідності зі ст. 611 ЦК України, та п. 14 Договору оренди землі за несвоєчасне внесення орендної плати, Відповідач зобов'язаний сплатити пеню в розмірі 0,1 % несплаченої суми за кожен день прострочення, що при сумі основного боргу _______ (вказується сума цифрами та прописом) станом на ________ 20___ року складає _________ (вказується сума цифрами та прописом) (Розрахунок додається).

Частиною 2 ст. 625 ЦК України встановлено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. В зв’язку з цим Відповідач зобовязаний сплатити 3 % річних від простроченої суми, що складає ______________ (розрахунок додається).

Згідно ст. 3 ЦПК України, ст. 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Відповідно до ст. 114 ЦПК України позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його частини. Враховуючи, що предмет позову - земельна ділянка є нерухомим майном, дана позовна заява відповідно до ст. 114 ЦПК України повинна розглядатися Каланчацьким районним судом.

На підставі викладеного, керуючись ст. 14, 41 Конституції України, ст. 3, 11, 12, 16, 509, 525, 526, 549, 611, 629, 651, 792 ЦК України, ст. 96, 141 ЗК України, ст. 3, 88, 114, 118 ЦПК України, ст. 15, 24, 25, 32, 35 Закону України «Про оренду землі», ст. 5, 25, 26 Закону України «Про плату за землю»
ПРОШУ:


 1. Прийняти позовну заяву до свого провадження.

 2. Розірвати Договір оренди землі, укладений між __________________ і ____________ та зареєстрований «__» ____ 20__ року Херсонською регіональною філією ДП «Центр державного земельного кадастру» за № _____.

 3. Стягнути з __________ (відповідач), код ЄДРПОУ ____ заборгованість по виплаті орендної плати в розмірі __________________ (вказується сума цифрами та прописом) пеню за несвоєчасне внесення орендної плати в розмірі ______________та 3 % річних від простроченої суми в розмірі ________________.

 4. Зобов’язати Відповідача негайно передати мені земельну ділянку загальною площею ____ га., що розташована на території _____________________ , землі колишнього _______ «_______», контур № ___, ділянка № ____, кадастровий номер ______________, в стані придатному для цільового використання.

 5. Судові витрати покласти на рахунок Відповідача.

Додатки:


 1. Копія позовної заяви для Відповідача.

 2. Розрахунок ціни позову.

 3. Копії Договору оренди землі.

 4. Копії Державного акту на право власності на земельну ділянку.

 5. Копія грошової оцінки земельної ділянки.

 6. Докази сплати судового збору.

«___» березня 20___ року ________________________

РОЗРАХУНОК ЦІНИ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ
1.Розрахунок основного боргу

1. Грошова оцінка земельної ділянки відповідно до розпорядження голови відповідної органу виконавчої влади ______________.

2. Коефіцієнт індексації грошової оцінки землі, що застосовується в 2012 році відповідно до листа Державного агентства земельних ресурсів України № 355/22/6-12 від 12.01.2012 р. - 3.2

3. Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки ріллі згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 № 1185 з 01.01.2012 року – 1,756.

4. Грошова оцінка земельної ділянки з коефіцієнтом індексації: ___________________

5. Розмір орендної плати відповідно п. 9 Договору оренди землі: ____________________2. Розрахунок суми пені

Сума боргу (грн)

Період прострочення

Кількість днів прострочення

Розмір пені за день

Сума пені за період прострочення

3. Розрахунок процентів

Сума боргу (грн)

Період прострочення

Кількість днів прострочення

Розмір процентів річних

Загальна сума процентів
4. Загальна сума до сплати:

__________20____ р. __________________ ______________