Додаток до листа №1031-30/05 від 30. 05. 2013р. Консолідована пропозиція набу щодо нової редакції розділу IІІ податкового Кодексу Ук - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Додаток до листа №997-17/05 від 17. 05. 2013р. Пропозиції банків-членів... 1 57.02kb.
Додаток до п. 1 листа набу №620-22/11від 22. 11. 2012 пропозиції... 1 63.59kb.
Рішення президії від 8 липня 2013 р., (м. Ялта) Про редакцію розділу... 1 139.96kb.
Додаток Консолідовані пропозиції банків членів набу щодо проекту... 1 176.48kb.
Рішення президії української асоціації районних та обласних рад про... 1 105.5kb.
Про затвердження Положення про порядок формування та використання... 13 1072.31kb.
Рішення №782 «29» 03 2013р. 20 сесія 6 скликання Про затвердження... 1 231.43kb.
Рішення від 29. 08. 2012 №6/23-12 Про внесення змін до рішення міської 1 13.52kb.
Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації про застосування... 1 48.76kb.
Рішення Від 27. 12. 2011 №562 14 сесія 6 скликання Про внесення змін... 1 388.09kb.
Наказ №1213 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 жовтня... 8 664.32kb.
Є потреба у Змінах та доповненнях орієнтовні критерії оцінювання... 1 238.6kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Додаток до листа №1031-30/05 від 30. 05. 2013р. Консолідована пропозиція набу щодо - сторінка №1/1
Додаток до листа №1031-30/05 від 30.05.2013р.

Консолідована пропозиція НАБУ щодо нової редакції розділу IІІ Податкового Кодексу України в частині формування резервів банку


Діюча редакція пп.159.2, 159.4 Податкового Кодексу України

Редакція пп.159.2, 159.4 Податкового Кодексу України, що пропонується
Стаття 14. Доповнити визначенням:

Анулювання (прощення) боргу – відмова кредитора від права вимоги боргу, підтверджена рішенням кредитора, внаслідок якого позичальник звільняється від обов’язку погашення такого боргу. Не є анулюванням (прощенням) боргу відшкодування боргу за рахунок резервів, створених кредитором відповідно до норм цього Кодексу або положень іншого законодавства з питань формування та використання резервів
Фінансовий актив - будь-який актив, який є наданим кредитом, розміщеним депозитом, коштами банків у розрахунках, коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, цінним папером, дебіторською заборгованістю, погашення якої здійснюватиметься з використанням грошей або іншого фінансового інструменту.
159.2. Порядок визнання різниць, пов’язаних із створенням та використанням резервів банками.
159.2.1 Страховий резерв формується банком відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.
159.2.2 Резерв, врахований банком для оподаткування, на кінець звітного податкового періоду не може перевищувати ліміту, розрахованого як 20 відсотків сукупної балансової вартості фінансових активів без зменшення її на резерви згідно з даними фінансової звітності.
159.2.3. Визнання заборгованості безнадійною та її списання за рахунок сформованих страхових резервів здійснюється відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності згідно з рішенням банку з послідуючим перенесенням для обліку з балансових рахунків на позабалансові.
159.2.4. Використання страхового резерву, крім випадків, визначених пп. в) п.159.2.5. цього Кодексу не призводить до коригування фінансового результату.
159.2.5. Податкові різниці, які збільшують прибуток до оподаткування за фінансовою звітністю звітного податкового періоду:

а) суми збільшення резервів під дебіторську заборгованість за господарськими операціями;

б) суми збільшення резервів, що сформовані за позабалансовими операціями (крім гарантій);

в) суми відшкодування (списання) за рахунок резерву, врахованого для оподаткування за всіма активними банківськими операціями з пов'язаними особами, за операціями з пайовими цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, якщо така заборгованість не відповідає жодній із ознак безнадійної заборгованості, визначених цим Кодексом;

г) сума перевищення розміру резерву над визначеним цією статтею лімітом.

159.2.6. Податкові різниці, які зменшують прибуток до оподаткування за фінансовою звітністю звітного податкового періоду:

а) суми зменшення (розформування) резервів під дебіторську заборгованість за господарськими операціями;

б) суми зменшення (розформування) резервів, що сформовані за позабалансовими операціями (крім гарантій);

в) суми розформування резерву у розмірі, не врахованому для оподаткування.


159.2. Особливості формування резервів банками та небанківськими фінансовими установами.
159.2.1. Банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, формують резерви для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком с) коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними банківськими операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії (далі - страховий резерв).
Для цілей цього підпункту під комісією розуміються платежі, що сплачені фінансовій установі за здійснення операцій з кредитами, цінними паперами та іншими активними банківськими операціями.
Страховий резерв формується та списується банком самостійно в розмірі та порядку, передбаченими методикою, яка визначається для банків Національним банком України, а для небанківських фінансових установ - національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до повноважень та включається до складу витрат.

159.2.2. Розмір страхового резерву, що створюється за рахунок збільшення витрат фінансової установи, не може перевищувати:


для банків - 20 відсотків (на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2013 року - 30 відсотків) суми заборгованості за всіма видами операцій, зазначених у підпункті 159.2.1 пункту 159.2 цієї статті, а саме: суми непогашеної основної суми боргу та нарахованих процентів і комісій, а також суми наданих гарантій на останній робочий день звітного податкового періоду;

для небанківських фінансових установ - розміру, що встановлюється відповідними законами про відповідну небанківську фінансову установу, але не більше 10 відсотків суми боргових вимог, а саме: сукупних зобов'язань дебіторів такої небанківської фінансової установи на останній робочий день звітного податкового періоду. До суми зазначеної заборгованості не включаються зобов'язання дебіторів, які виникають під час здійснення операцій, що не включаються до основної діяльності фінансових установ. Під терміном "основна діяльність" слід розуміти операції, визначені відповідними статтями законів про небанківські фінансові установи.


159.2.3. У разі якщо за результатами звітного податкового періоду сукупний розмір страхового резерву, сформованого згідно з підпунктами 159.2.1 і 159.2.2 пункту 159.2 цієї статті, зменшився (крім випадків його зменшення внаслідок відшкодування банком безнадійної заборгованості позичальника в установленому законодавством порядку за рахунок страхового резерву кредитора та зменшення нормативу формування резерву згідно із законодавством), надлишкова сума страхового резерву, яка включена до витрат, спрямовується на збільшення доходу банку за результатами такого звітного періоду.

159.2.4. Порядок і джерела створення та використання резервів (фондів) для страхування вкладів (депозитів) фізичних осіб встановлюються окремим законом.159.4. Порядок відшкодування банками сум безнадійної заборгованості за рахунок страхового резерву.
159.4.1. За рахунок створеного страхового резерву банк відшкодовує заборгованість, яка визначена безнадійною відповідно до методики, встановленої Національним банком України. Порядок відшкодування безнадійної заборгованості за рахунок страхових резервів для банків встановлюється Національним банком України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.


Перехідні положення до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо визначення переліку податкових різниць»:
Базою для розрахунку страхового резерву в податковому обліку є сума страхового резерву, сформованого відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності станом на 1 січня року, в якому наберуть чинності норми цього Закону.

Коригування бази оподаткування здійснюється на податкові різниці, визначені підпунктами 159.2.5 та 159.2.6 пункту 159.2 статті 159, які виникатимуть після 1 січня року, в якому наберуть чинності норми цього Закону.