Драмарецька Лариса Борисівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін робоча програма - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Косьмій Олена Михайлівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних... 1 263.37kb.
Косьмій Олена Михайлівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних... 3 426.3kb.
Косьмій Олена Михайлівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних... 1 329.33kb.
Косьмій Олена Михайлівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних... 1 301.02kb.
Райхцаум Раїса Борисівна, старший викладач кафедри диференціальних... 1 108.78kb.
М. С. Поліщук, канд юрид наук, старший викладач кафедри державно-правових... 1 103.78kb.
Методичні вказівки І завдання до навчального матеріалу курсу розглянуто... 1 350.78kb.
Ликова Ольга Володимрівна к ф. м н., старший викладач робоча програма 1 116.57kb.
«Читання книги та її популяризація в науковій бібліотеці Хмельницького... 1 62.24kb.
Власенко Дмитро Іванович- к ф. м н., старший викладач робоча програма 1 149.1kb.
Ликова Ольга Володимирівна к ф. м н., старший викладач робоча програма 1 287.47kb.
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки... 1 394.56kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Драмарецька Лариса Борисівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін - сторінка №1/1


Форма № Н - 3.04
ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИКафедра соціально-гуманітарних дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Інституту

кримінально-виконавчої служби,

полковник внутрішньої служби

________________І.М.Копотун

«___»____________20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«Іноземна (англійська) мова»

напрям підготовки: 6.030102 Психологія

освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

факультет: Психологічний


Київ – 2012 рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна (англійська) мова» для курсантів Інституту кримінально-виконавчої служби за напрямом підготовки 6.030102 Психологія

«___» ____________ 20__ року с.


Розробники: Драмарецька Лариса Борисівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна (англійська) мова» затверджена на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Інституту кримінально-виконавчої служби
Протокол від. “ 01” вересня 2012 року № 1
Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
_______________________ Л.В. Кнодель

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року
Схвалено Методичною радою Інституту кримінально-виконавчої служби за напрямом підготовки 6.030102 Психологія

Протокол від “____”________________20___ року № ___


Голова _______________ (_І.В.Тхоржевський_)

(підпис) (прізвище та ініціали)


“_____”________________20__ року

______________, 20__ рік

 _____________, 20__ рік

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання


заочна форма навчання

Кількість кредитів - 7.5

Галузь знань

Соціально-політичні наукиНормативна


Напрям підготовки

6.030102 ПсихологіяМодулів - 4

Професійне спрямування для закладів та установ КВС

Рік підготовки:

Змістових модулів - 4

Перший-другий

-

Індивідуальне науково-дослідне завдання: творче завдання (за визначенням викладача)


Семестр:


І-ІУ

-

Загальна кількість

годин - 272Лекції:

Тижневих годин для денної форми навчання:


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

-

-

Семінарські заняття:

-

-

Практичні заняття:

136 годин

-

Самостійна робота:

66 годин

-

Індивідуальні завдання:

70 години

-

Вид контролю:

Залік, екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 136/136

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Практична мета – формування у курсантів та слухачів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетентностей на необхідному рівні володіння мовою Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти для забезпечення їх ефективного спілкування в професійному середовищі. У процесі досягнення практичної цілі реалізується правознавчо-прикладна спрямованість навчання англійської мови, що забезпечується за рахунок науково та методично відібраного мовного матеріалу.
Розвиваюча мета передбачає розвиток комунікативних здібностей курсантів та слухачів‚ їх пам’яті (слухової‚ зорової‚ оперативної та тривалої)‚ уваги (довільної і мимовільної)‚ логічного мислення‚ вольових якостей‚ пов’язаних з досягненням прогресу в навчальній діяльності.
Загальноосвітня мета – розширення знань, що збільшують фаховий світогляд.
Виховна мета передбачає у процесі навчання англійській мові виховання у курсантів та слухачів патріотизму‚ поваги до обраної професії; виховання культури спілкування‚ прийнятої у сучасному цивілізованому світі.
Завдання: а) удосконалювати вміння та навички письма англійською мовою; б) розвивати комунікативне спілкування англійською мовою за темами повсякденного спілкування; в) вчити курсантів сприймати мову на слух; г) удосконалювати вміння і навички курсантів у спілкуванні англійською мовою на різноманітні професійні теми; д) сприяти розвитку у курсантів вмінь та навичок читання спеціальної літератури англійською мовою.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Іноземна (англійська) мова(за професійним спрямуванням)» курсант повинен:
знати: а) основну сучасну іншомовну фахову лексику та лексику дисциплін психологічного циклу; б) основні граматичні та лексичні особливості перекладу; в) основні правила роботи з іншомовною науковою літературою; г) основні граматичні явища, їх вживаність та відповідність щодо граматичних явищ рідної мови;
вміти: а) сприймати на слух тексти/діалоги, побудовані на мовному матеріалі; б) чітко аргументувати відносно відповідних фахових тем; в) робити усні повідомлення в межах тематики, передбаченої програмою та у зв’язку з прочитаним або прослуханим.


3. Програма навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1: Введення в психологію
Тема 1. Навчання в вищому навчальному закладі. Навчання в ІКВС

Вступ до вищого навчального закладу. Структура закладу вищої освіти. Знайомство з ІКВС. Факультети та дисципліни інституту. Присяга. Режим навчання в спеціальному вищому навчальному закладі.


Тема 2. Сфера психології . Місце серед інших наук.

Предмет психології. Сфера психології. Психологія як наука, її місце серед наук.


Тема 3. Історичне підґрунтя психології

Історія становлення та розвитку психології.


Тема 4. Галузі психології.
Змістовний модуль 2: Спілкування. Особистість
Тема 1. Спілкування та розуміння.

Стилі спілкування. Встановлення порозуміння. Ключі до успішного спілкування.


Тема 2. Особистість.

Теорії особистості: теорії рис, соціального пізнання, психоаналітична, феноменологічна. Методи оцінювання особистості.


Змістовний модуль 3: Пам'ять. Мислення
Тема 1.Пам’ять .

Види пам’яті. Моделі пам’яті. Способи покращення пам’яті.


Тема 2. Мислення.

Мислення та відчуття. Стратегії вирішення проблем.


Змістовний модуль 4: Сімейна психологія. Пенітенціарна психологія
Тема 1. Сімейна психологія.
Тема 2. Пенітенціарна психологія.

Історія. Задачі. Функції психолога пенітенціарної служби.4. Структура навчальної дисципліни

Розрахунок навчального часу за темами й видами занять, годинз/п


Назва тем

Нормативний обсяг годин

З них:

Всього годин з викладачем

з них:

Самостійна та індивідуальна робота

з них:

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульний контроль

Індивідуальна робота

Самостійна робота
Модуль 1. ІКВС. Сфера психології

1

Навчання в вищому навчальному закладі
664

4

2

Навчання в ІКВС
664

4

3

Сфера психології . Місце серед інших наук
884

4

4

Історичне підґрунтя психології. Галузі психології
884

5

Всього годин

Форма підсумкового контролю – залік


2828
33

16

17

Модуль 2. Спілкування. Особистість

1

Спілкування та розуміння
14146

6

2

Особистість. Теорії особистості
12126

6

3

Методи оцінювання особистості
10106

5

Всього годин

Форма підсумкового контролю – залік


3636
35

18

17

Модуль 3. Пам'ять. Мислення

1

Пам'ять. Види. Моделі
18189

8

2

Мислення
18189

9

Всього годин

Форма підсумкового контролю – залік


3636
35

18

17

Модуль 4. Сімейна психологія. Пенітенціарна психологія

1

Сімейна психологія
10106

5

2

Пенітенціарна психологія
14146

5

3

Психолог пенітенціарної служби
12126

5

Всього годин

Форма підсумкового контролю – екзамен


3636
33

18

15

Всього годин за курс
136136
136

70

665. Теми семінарських занять
Не передбачено навчальним планом.
6. Теми практичних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Навчання в вищому навчальному закладі

6

2

Навчання в ІКВС

6

3

Сфера психології . Місце психології серед інших наук

8

4

Історичне підґрунтя психології.

4

5

Галузі психології

4

6

Спілкування та розуміння

4

7

Стилі спілкування

6

8

Ключі до успішного спілкування

4

9

Особистість

6

10

Теорії особистості

6

11

Методи оцінювання особистості

10

12

Пам'ять. Види пам’яті

10

13

Моделі пам’яті. Шляхи покращення пам’яті

8

14

Мислення

8

15

Мислення та відчуття

6

16

Стратегії вирішення проблем

4

17

Сімейна психологія

10

18

Пенітенціарна психологія.

14

19

Психолог пенітенціарної служби

12

РАЗОМ

134

7. Теми лабораторних занять

Не передбачено навчальним планом8. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість годин

денна форма

заочна форма

1

Психологія як наука. Наукові школи. Видатні психологи

10

-

2

Особистість. Теорія З. Фрейда

10

-

3

Пам'ять

8

-

4

Мислення. Логічне міркування

10

-

5

Стратегії вирішення проблем

10

-

6

Сімейна психологія. Сучасні дослідження

8

-

7

Проблеми пенітенціарної психології

10

-

РАЗОМ

66

-


9. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання з навчальної дисципліни «Англійська мова» (реферати, доповіді, повідомлення з використанням інтерактивних методів, мультимедійні презентації, переклади фахових текстів, реферування статей, випуск стінгазет та інші види індивідуальних завдань, запропонованих викладачем або самим курсантом,) сприяють більш поглибленому вивченню курсантом теоретичного матеріалу, розвитку комунікативних навичок усного та письмового мовлення, перекладу, формуванню навичок використання професійних знань на англійській мові.

Види індивідуальних завдань з навчальної дисципліни «Англійська мова» визначаються робочим навчальним планом. Терміни подачі, виконання і захисту індивідуальних завдань визначаються графіком, який розробляється кафедрою на кожний семестр. Індивідуальні завдання виконуються курсантами самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. Якісне та творче виконання індивідуальних завдань дає курсанту можливість отримати додаткові бали, що позитивно відзначається на семестровому рейтингу, тож мотивує курсанта на навчання.
10. Методи навчання

Невід’ємною складовою професійної підготовки спеціалістів різного профілю є вивчення іноземної мови, яка є важливою частиною сучасного ритму життя. Для досягнення високого рівня англійської мови викладачеві важливо знати новітні методи викладання, спеціальні навчальні техніки та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод відповідно до рівня знань, потреб, інтересів курсантів тощо.

У сучасній методиці навчання іноземних мов виділяють такі різновиди методичних підходів: системний, лінгвокраїнознавчий, аудитивний, діяльнісний, проблемний, свідомий, функціонально-понятійний, функціональний, індивідуальний, ситуативно-тематичний, комунікативний.

На даному етапі розвитку методичної науки основним методом навчання англійській мові є саме комунікативний метод. У процесі навчання за комунікативним методом курсанти набувають комунікативної компетенції – здатності користуватись мовою залежно від конкретної ситуації. Вони навчаються комунікації у процесі самої комунікації. Відповідно усі вправи та завдання повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією. Найважливішою характеристикою комунікативного підходу є використання автентичних матеріалів, тобто таких, які реально використовуються носіями мови. Мовленнєва взаємодія курсантів інколи, хоч і далеко не завжди, проходить за співучастю викладача в найрізноманітніших формах: парах, тріадах, невеликих групах, з усією групою. З самого початку курсанти оволодівають усіма чотирма видами мовленнєвої діяльності на понадфразовому і текстовому рівнях при обмеженому використанні рідної мови. Об’єктом оцінки є не тільки правильність, але й швидкість усного мовлення та читання.

Для досягнення комунікативної компетенції – комунікативних вмінь, сформованих на основі мовних знань, навичок і вмінь – викладач використовує новітні методи навчання, що поєднують комунікативні та пізнавальні цілі. Інноваційні методи навчання англійської мови, які базуються на гуманістичному підході, спрямовані на розвиток і самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу, створюють передумови для ефективного поліпшення навчального процесу у вищих навчальних закладах. Основними принципами сучасних методів є: рух від цілого до окремого, орієнтація занять на курсанта, цілеспрямованість та змістовність занять, їх спрямованість на досягнення соціальної взаємодії при наявності віри у викладача в успіх своїх курсантів, інтеграція мови та засвоєння її за допомогою знань з інших галузей наук.

11. Методи контролю

Успішне формування у курсантів та слухачів мовленнєвих навичок і вмінь, визначених навчальною програмою дисципліни «Англійська мова», багато в чому залежить від систематичного контролю успішності. Оцінювання спрямоване на визначення рівня володіння мовою курсантів та слухачів.

Поточний контроль здійснюється на заняттях; після завершення кожного циклу занять згідно меті і завдань проводиться проміжний контроль. Курсант не може отримати позитивну оцінку, якщо рівень його знань буде нижчий ніж 50% нормативів, визначених у навчальній програмі та навчальному плані.

Для проміжного контролю рівня засвоєння матеріалу (ІІ семестр) навчальним планом передбачено залік. Він проводиться головним чином за результатами поточної успішності, а також за результатами модульної к/р. Курсант допускається до заліку після того, як виконає визначені програмою обов’язкові завдання і модульну контрольну роботу.

На заліку під час бесіди англійською мовою з викладачем на запропоновану ситуацію перевіряється досягнутий рівень практичного володіння англійською мовою згідно із вимогами щодо вмінь та навичок усного і письмового мовлення. Обсяг висловлювання – 10 фраз.

Для підсумкового контролю з дисципліни «Англійська мова» (ІУ семестр) навчальним планом передбачено екзамен. Зміст екзамену:

1. Прочитати оригінальний текст англійською мовою. Обсяг тексту 1300 друкованих знаків. Дозволяється користуватися словником. Тексти для екзамену слід добирати з урахуванням тематики, визначеної для курсу навчання. Розуміння прочитаного тексту перевіряється за допомогою запитань або його переказу англійською мовою.

2.Зробити усне повідомлення за широким спектром тем, вивчених впродовж даного курсу. Монологічне висловлювання обов’язково повинно включати лексико-граматичний матеріал, засвоєний протягом семестрів, відповідати мовним нормам, бути логічним і послідовним. Обсяг - 10 речень.

Для самих здібних курсантів можливий альтернативний варіант екзамену – творче завдання, яке має включати в себе 10-15 сторінок тематично-орієнтованого тексту англійською мовою, який є результатом аналізу тематичної літератури обсягом 50-70 сторінок. Захист даного творчого завдання проводиться без підготовки – усне повідомлення на 5-10 хвилин, а також вільна бесіда по темі роботи. Творче завдання оформляється на комп’ютері.

12. Розподіл балів, які отримують курсанти


Поточне тестування та самостійна робота

Залік/Екзамен

Сума

За модуль - 80

20

100Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

Основу комплексу методичного забезпечення вивчення навчальної дисципліни «Англійська мова» складають: навчальна програма та робоча програма навчальної дисципліни; плани практичних занять та методичні рекомендації до них; завдання для самостійної роботи; індивідуальні завдання; модульні контрольні тести; навчально-методичний матеріал, напрацьований викладачами до кожної теми.14. Рекомендована література

Базова:


  1. Кнодель Л.В. Англійська мова у практичному спілкуванні: Посібник. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 164с.

  2. Практикум з англійської мови : [навч. посіб.] /Боярко Г.В., Демченко О.А., Дістель Г.Г., Драмарецька Л.Б., Зіброва С.І., Усенко О.Б.; - К.: КЮІ, 2004. – 160с.

  3. Драмарецька Л.Б. Англійська мова для психологів. Навч.-мет.посібник.

  4. Куликова Н.В., Мельник Л.А., Зенкевич Е.Б. Английский язык для психологических факультетов. English for psychology students. Серия “Учебники МГУ». Ростов н/Д: «Феникс, 2003. – 288с.

  5. Коваленко П.И. Английский для психологов. Серия «Высшее образование». Ростов н/Д: «Феникс, 2004 – 320 с.

Допоміжна:

1. Бочарова Г.В. Английский язык для психологов: Учебное пособие/ Г.В.Бочарова, Е.В. Никошкова, З.В.Печкурова, М.Г.Степанова. – М.: Флинта: Московский психолого-социальный інститут, 2004. – 576 с.

2. Донченко Е.Н. Английский для психологов и социологов/ Е.Н.Донченко. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 512 с. – (Высшее образование).

3. Макарова Е.О. Английский язык для психологов. Human Psychology. Readings. Дашков и Ко, 2006. – 304 с.

4. Introduction to Psychology. Hilgard, Atkinson, and Atkinson. Seventh Edition. Mills College. Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 1978.

5. Gerow and K. Bordens. Psychology. An Introduction. Carrolton, USA, 2000.

6. Зайцева А. П. Граматика англійської мови в таблицях та схемах / Зайцева А. П. — К. : Логос‚ 1997. — 111 с.

7. Beрба Г. В. Довідник з граматики англійської мови : [довідк. вид.] / Г. B. Beрба‚ Л. Г. Верба. — [4-те вид.]. — К. : Освіта, 1995. — 320 с.

8. Michael Swan & Catherine Walter. How English Works. A Grammar Practice Book. Oxford University Press. 2004. – 358p.

9. Oxford dictionary of English. Oxford University Press, 1993.

10. Longman Dictionary of American English. Addison Wesley Longman Limited, 2000.

11. Medical Dictionary. Fifth edition. Oxford University Press, 1998.

12. Англо-український словник: У 2 т. – Близько 120000 слів/ Склав М.І.Балла. – К.: Освіта, 1996. – т.1 -752с., т.2 – 712с.

13. Краткий психологический словарь/Сост. Л.А. Карпенко; Под общ.ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – М.: Политиздат, 1989. – 431с.
Періодичні видання:

1. Journal of Criminal Psychology.

2. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology.

3. Forensic Psychology Journal.


Інтернет-ресурси

1. http://www.APA.org

2. http://www.eksperts.gold.lv/psychology_en.html

3.http://www.all-about-forensic-psychology.com/prison-psychology.html

4. http://www.prisonexp.org/

5.http://www.cbc.ca/news/canada/story/2012/.../f-prison-closure-psychology.html6. http://www.prisonmentalhealth.org/

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ
Драмарецька Лариса Борисівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Інституту кримінально-виконавчої служби

_____________________________ Л.Б. Драмарецька