Київський національний університет - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Про проведення ІІІ всеукраїнської науково-технічної виставки «Майбутнє... 1 138.34kb.
Положення про науково-експертну раду двнз «Київський національний... 1 103.85kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий... 3 416.58kb.
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний... 1 308.05kb.
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний... 1 259.83kb.
Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана 3 681.04kb.
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний... 1 327.52kb.
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний... 2 383.6kb.
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний... 3 517.33kb.
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний... 2 411.64kb.
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний... 3 420.83kb.
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний... 4 458.04kb.
Навчально-методичний комплекс 3 660.19kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Київський національний університет - сторінка №1/1

Київський національний університет


імені Тараса Шевченка

Сабецький Борис Вікторович
УДК 331.73.18..19


Становлення і розвиток правового


регулювання трудових відносин у США

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових ученьАвтореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наукКиїв –2002

Дисертацією є рукопис:


Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник: доктор юридичних наук, професор

Шевченко Олександр Оксеньтійович

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

кафедра теорії та історії держави і права


Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор

Бисага Юрій Михайлович,

Ужгородський державний університет,

кафедра теорії та історії держави і права


Кандидат юридичних наук,

доцент Нелін Олександр Іванович, декан

юридичного факультету, завідувач кафедри

загальноюридичних дисциплін

Київського інституту туризму, економіки і права
Провідна установа: Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого,

кафедра історії держави і права України

і зарубіжних країн


Захист відбудеться “____” ___________2002 р. о “____” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.04 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у Київському національному університеті ім.. Тараса Шевченка за адресою: 01017, м. Київ, вул. Володимирська,64

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 010017, м. Київ, вул. Володимирська,64

Автореферат розісланий “____”________2002 р.

Вчений секретар

спеціалізованої ради

кандидат юридичних наук К.Г.Грищенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.
Актуальність теми. Розширення зв’язків між країнами і поглиблення їх інтеграції та поява нових держав з їх національними відмінностями і суверенізацією, значним чином впливають на розвиток права. Будучи складовою частиною людської цивілізації і культури, воно гостро реагує на такі процеси.

Оскільки ідеї соціальної справедливості, прав людини, верховенства права та інші стали надбанням всього людства, то відбувається поглиблений розвиток права та його зближення у світовому масштабі. Зближення правових систем та їх інститутів не знищує їх національних відмінностей. Існують значні відмінності у застосуванні права, Характерним у цьому відношенні є постійна зміна форм правового регулювання трудових відносин у Сполучених Штатах Америки, що зумовлено історичними особливостями розвитку країни та застосуванням загального права, яке є основою усієї американської правової системи.

На становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин у Сполучених Штатах докорінним чином впливало досить раннє виникнення і швидкий розвиток професійного руху. Завдяки появі профспілок та їх боротьбі за права трудящих, виникла і розвинулась специфічна, суто американська система правового регулювання трудових відносин, яка весь час перебуває в динаміці і характеризується унікальними особливостями, які відрізняють її від західноєвропейської та японської систем.

Актуальність дослідження полягає і в тому, що воно має практичне значення для вдосконалення правового регулювання трудових відносин в Україні, де значних змін набувають інститути держави і права. У зв’язку із зазначеним значний інтерес викликає застосування загального, прецедентного та законотворчого права у регулюванні насамперед конфліктів, які виникали у США між роботодавцями та працівниками та їх соціально-економічні та юридичні наслідки для усієї країни. Великої уваги заслуговують адміністративно – правові заходи, які здійснювалися державними органами та недержавними організаціями у регулюванні трудових конфліктів та їх запобіганні. Дослідження має важливе значення для виявлення діалектичного зв’язку між шляхами досягнення безпосередніх соціально-економічних завдань політики та довгостроковими змінами у трудовому, адміністративному та цивільному праві, нормами якого регулювались трудові відносини у США.Джерельну базу дисертаційного дослідження склали офіційні документальні публікації законодавчої та виконавчої гілок влади США – “Конгрешнл Рекорд”, матеріали слухань у комітетах Конгресу, звіти комісій та підкомісій, виступи сенаторів та членів палати представників. Серед джерел чільне місце посідають судові рішення, які базуються на загальному праві, юридичних твердженнях та законодавчих актах. Найважливіше місце серед судових рішень посідають рішення Верховного Суду США, рішення федеральних суддів та верховних судів окремих штатів. Основна маса судових рішень опублікована у спеціальному збірнику і є доступною для дослідника.

Важливим джерелом у дослідженні становлення і розвитку правового регулювання трудових відносин є матеріали наукових симпозіумів та конференцій, що проводилися у США у різні роки.

Актуальність дисертаційного дослідження обумовлена і тим, що як у вітчизняній, так і зарубіжній юридичній науці тема становлення і розвитку правового регулювання трудових відносин у США, при всій її важливості, не стала об’єктом спеціального дослідження. У працях таких американських дослідників, як Дуглас Леслі, Вільям Гоулд, Роберт Ковінстон та Курт Декер, які зверталися до зазначеної тематики, досліджуються лише проблеми колективів робітників, об’єднаних у профспілки, законодавча класифікація їх дій та законодавство стосовно прав трудового колективу та прав окремих працівників. У працях радянських авторів Андросова В.П., Баглая М.В., Єршова С.А., Кременецького Я.М., Лапицького М.В., Мешезерської Л.Я., Мур’янова А.Г. та Рогової Г.В. досліджувалась головним чином діяльність профспілок щодо укладення колективних договорів, антиробітниче законодавство, участь робітників у страйковому русі, їх боротьба за мир і мирне співіснування та розвінчувався підривний характер профспілкових функціонерів у американському робітничому русі.

Дослідження становлення і розвитку правового регулювання трудових відносин в США є досить актуальним ще й тому, що вивчення конкретно-історичного юридичного матеріалу із застосуванням нових підходів, дозволяє дійти науково обґрунтованих висновків, важливих як для розуміння процесів еволюції трудового права, так і для розуміння теорії права та тенденцій змін у різних галузях американського права у зв’язку з переходом у застосуванні регулювання трудових відносин від загального і прецедентного права до норм, базованих на законодавстві.

У цілому вибір напрямку досліджень зумовлено як суто науковою необхідністю розкриття проблеми становлення і розвитку правового регулювання трудових відносин у США, так і актуальністю американського досвіду для його можливого використання в Україні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана у рамках наукового проекту Комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Розбудова державності України” і відповідає проблематиці кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету, яка посідає провідне місце у наукових та навчально-методичних планах кафедри, що зумовлено поєднанням наукового підходу з важливою функцією формування прогресивного правового світогляду. Вибраний напрямок досліджень тісно пов’язаний з читанням лекцій та проведенням семінарських занять з учбових курсів як історії держави і права зарубіжних країн, так і теорії держави і права та історії політичних і правових вчень.Мета і завдання дослідження. Основною метою дисертаційного дослідження є комплексний аналіз становлення і розвитку правового регулювання трудових відносин у США, безперервності, історичної обумовленості та поступальності розвитку американської правової системи. Засобом досягнення мети є дослідження судових рішень, що базувалися на загальному і прецедентному праві, інтерпретація судами як федерального, так і штатного законодавства, яким регулювались трудові відносини.

З погляду на мету дослідження, не претендуючи на повне та безперечне висвітлення усіх аспектів складної проблеми, автор прагнув вирішити такі завдання:  • виявити зміст правового регулювання трудових відносин в США;

  • встановити конкретно-історичні умови, за яких змінювалося правове регулювання трудових відносин;

  • проаналізувати суть і застосування доктрини “таємної змови”, процедури “належного судового розгляду”, судового припису “інджакшн” та законодавчих актів, якими встановлювались порядок створення та діяльності робітничих організацій, порядок укладення колективних та індивідуальних договорів, тривалість робочого часу, оплату та умови праці;

  • розглянути еволюцію засобів правового регулювання трудових відносин у США;

  • прослідкувати застосування судових прецедентів у регулюванні трудових відносин;

  • охарактеризувати еволюцію федерального і штатного законодавства, що регулювало створення і діяльність професійних спілок;

  • провести аналіз змін у провідних інститутах трудового, цивільного і адміністративного права, нормами якого регулювались трудові відносини;

  • виявити і охарактеризувати зміни функцій держави США у регулюванні страйкової боротьби.

Об’єктом дослідження є роль загального та прецедентного права у регулюванні трудових відносин, а також законодавчих заходів щодо їх стабілізації в умовах зростання регулятивної функції держави США в новітній період; об’єктом дослідження є законодавчі акти як федерального, так і штатного рівнів, діяльність державних установ і недержавних організацій у врегулюванні трудових конфліктів.

Предметом дослідження є становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин у США у період з кінця ХУІІІ століття до початку ХХІ століття. У дисертації досліджується становлення і розвиток правового регулювання відносин працівника і роботодавця, створення і діяльність профспілок, організації та проведення страйків та інших засобів тиску на роботодавців. Предметом дослідження є також найважливіші теоретичні проблеми функціонування та співвідношення і взаємодія загального, прецедентного права і законів у регулюванні трудових відносин та тенденції розвитку судової правотворчості та законодавства в США.

Методи дослідження. Дослідження становлення і розвитку правового регулювання трудових відносин в США здійснено на основі нових методологічних підходів, переосмислення його суті під кутом зору нових світових і українських реалій. При проведенні досліджень автор застосував загально філософські підходи, які мають загальне методологічне значення, а характер та мета дослідження визначили застосування спеціальних юридичних методів, зокрема прийоми тлумачення окремих актів. Серед методів дослідження чільне місце посів метод порівняльно-правового аналізу, застосовано інституційно-описовий та функціонально-модельний методи. Широко було застосовано метод системного аналізу, а також аналіз та синтез, історичний, логічний, соціологічний та інші методи.

Методологічною основою написання дисертаційної роботи стали праці вітчизняних вчених, таких як Андрусяк Т.Г., Буткевич В.Г., Бисага Ю.М., Денисов В.Н., Забігайло В.К., Зайчук О.В., Козюбра М.І., Котюк В.О., Козловський А.А., Копєйчиков В.О., Назаренко Є.В., Прозорова Н.С., Рабинович П.М., Скакун О.Ф., Страхов М.М., Тихонова Є.А., Шевченко О.О., а також праці з філософії, історії, соціології та інших галузей знань.Наукова новизна дослідження обумовлюється відсутністю в українській та й в усій пострадянській юридичній науці праць, присвячених становленню і розвитку правового регулювання трудових відносин у США. Найсуттєвіші результати дослідження, що визначають його новизну, полягають у наступних положеннях:

1. Вперше обґрунтовано положення про те, що принцип “свободи договору”, який базувався на нормах загального права, спричинив появу доктрини “таємної змови”, яку застосовували американські суди при розгляді трудових конфліктів, що виникали у США у першій половині ХІХ століття.

2. Дістало подальшого розвитку положення про те, що з другої половини ХІХ століття головну роль у регулюванні трудових відносин в США відігравало прецедентне право, що знайшло своє відображення у застосуванні судового припису “інджакшн” та узаконенні договору “жовтої собаки” як одного з видів заборони економічних засобів тиску американських профспілок на роботодавців.

3. Вперше здійснено обґрунтування положення, що законодавча активність по регулюванню трудових відносин на федеральному і штатному рівнях розпочалася у зв’язку з технологічною революцією та інтенсифікацією праці.

4. Вперше обґрунтовано положення, що трудові відносини в США регулювалися не тільки нормами трудового, але й адміністративного та договірного права.

5. Вперше обґрунтовано положення, що адміністративні органи, виступаючи арбітром у врегулюванні трудових конфліктів, можуть розвивати і навіть створювати нові норми права, які, проте, можуть бути скасовані у судовому порядку.

6. Вперше встановлено, що регулювання трудових відносин в США з початку 80-х років ХХ століття у багатьох випадках здійснюється нормами цивільного права, оскільки значна кількість працівників стала співвласниками виробництва.

7. Дістало подальшого розвитку положення, що після другої світової війни профспілки США почали втрачати права виключного представництва працівників.

8. Вперше здійснено аналіз способів тлумачення американськими суддями положення законів, що робить їх залежними від загального і прецедентного права.

9. Вперше встановлено, що не можна твердити про існування федерального загального права і загального права штатів. Автор встановив, що загальне право є неподільним.

10. Вперше здійснено порівняльний аналіз регулювання трудових відносин в США, Японії та країнах Західної Європи.

11. Вперше встановлено, що трансплантація американського досвіду правового регулювання трудових відносин в інші країни має як позитивні, так і негативні наслідки. Позитивний ефект трансплантації зарубіжних юридичних норм має місце, коли до уваги беруться місцеві соціальні, економічні, політичні, психологічні та культурологічні фактори.Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані в дисертації положення та висновки, стосовно становлення та розвитку правового регулювання трудових відносин в США є досить актуальними для нашої країни, де належним чином такі відносини ще не врегульовані. Висновки щодо методики проведення дослідження правового регулювання трудових відносин можуть бути використані при дослідженні та прогнозуванні прямого та опосередкованого впливу на розвиток українського законодавства, практичних заходів уряду та діяльності профспілок на розвиток трудових відносин в Україні. Крім того, результати дослідження становлять певний інтерес для здійснення подальших цілеспрямованих наукових досліджень з питань правового регулювання трудових відносин. Матеріали дисертації можуть бути використані при читанні курсів лекцій та проведенні семінарських занять з історії держави і права зарубіжних країн, теорії держави і права, історії політичних та правових вчень, трудового адміністративного та цивільного права.

Апробація результатів дослідження проводилася на засіданнях кафедри теорії держави і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на науковій конференції в Чернівецькому державному університеті ім.. Ю. Федьковича та в адміністрації президента України.

Наукові результати дисертації викладені автором у трьох наукових статтях.Структура дисертації зумовлена періодизацією та логікою дослідження обраної теми і складається із вступу, трьох розділів з підрозділами, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 182 сторінки, список використаних джерел налічує 128 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ.
У вступі обґрунтовано актуальність теми, ступінь її розробки, визначено її об’єкт і предмет, мету та завдання роботи, зв’язок роботи з науковими програмами; охарактеризовано методологічні основи та теоретичну базу дисертаційного дослідження; визначено положення, які відбивають наукову новизну дисертаційного дослідження.

Перший розділ – “Становлення правового регулювання трудових відносин в США (ХІХ – перша третина ХХ століття)” – присвячений зв’ясуванню джерел права США, становленню правового регулювання утворення, діяльності профспілкових організацій та їх об’єднанню, а також розвитку американського законодавства про охорону праці, тривалість робочого часу та мінімальну зарплату.

Дисертантом встановлено, що основою американської правової системи було і залишається загальне право, яке ґрунтується на протестантській етиці і моралі. Послідовниками протестантської філософсько-правової думки у США були так звані федералісти, чий раціоналізм та морально-правовий ідеалізм визначили специфіку розвитку американського загального права. Автор з’ясував, що до середини ХІХ ст. в США точилася боротьба між прибічниками загального права та тими, хто бажав провести кодифікацію права, але уже з другої половини ХІХ ст.. законодавством більшості штатів було прямо встановлено, що загальне право є чинним правом. Дисертант дійшов висновку, що загальне право США, зберігаючи концепції, спосіб мислення та теорію джерел англійського права, має риси, які зближують його з романо-германською правовою системою. Американські юристи, зокрема, відкинули давні форми позовів, стали більше приділяти уваги не процедурі судочинства, а матеріальному праву, у більшості штатів було ліквідовано дуалізм загального права і права справедливості, були знищені архаїчні рішення і норми, відбувалася консолідація права через систематизацію його норм за окремими галузями.

У дисертації доведено, що правова система США формувалася в умовах специфічного федералізму, який передбачає досить широку компетенцію штатів, а тому існує правовий дуалізм, суть якого полягає в тому, що на територію штату поширюється дія двох правових систем: штату і федерації.

До писаних джерел права США відноситься федеральна Конституція, федеральні законодавчі акти, конституції та законодавчі акти штатів.

Трудові відносини регулюються умовами індивідуальних та колективних договорів, правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємств, ратифікованими конвенціями Міжнародної організації праці та судовими рішеннями. Автором встановлено, що закон, як джерело права США, у порівнянні із загальним правом, відігравав і відіграє другорядну роль. Практика прийняття судових рішень свідчить, що домінуючим і головним залишається загальне право. Автор дійшов висновку, що судова правотворчість була і залишається найголовнішим джерелом права США, а ідентифікація систем загального права створює єдине загальне право, яке за способом застосування є федеральним правом.

Автором встановлено, що з початку ХХ ст.. в США почало розвиватися право, ґрунтоване на законі, яке стало вносити певні зміни у загальне право та створювати нові галузі права.

У дисертації проаналізовано правове регулювання трудових відносин. Встановлено, що суб’єктами трудових відносин виступають роботодавці і працівники, а зміна у їх поведінці здійснюється завдяки зміні в суспільних відносинах. Регулювання трудових відносин здійснюється тими нормами права, які виникли з домінуючих у суспільстві ідей та ідеологій, норм моралі та етики. На правове регулювання трудових відносин впливають зміни у судовій процедурі та у процедурі діяльності адміністративних органів, перерозподіл функцій між судовими установами та зміни у розподілі повноважень федерації і штатів. Зроблено висновок, що правове регулювання – це закріплення у правових нормах певного рівня суспільних відносин, забезпечення їх стабільності через постійний контроль, відновлення правовими засобами їх порушень, приведення їх у відповідність з існуючими нормами права.

У дисертації з’ясовано, що на становлення правового регулювання трудових відносин в США вплинули особливості виникнення і розвитку американської держави і права. Трудові відносини ґрунтувалися насамперед на основі договору вільного найму. Соціальне становище працівників було досить тяжким, а тому вони вдавалися до створення спілок, які спочатку були лише організаціями з надання допомоги робітникам у випадку хвороби або погіршення їх матеріального становища. Досить рано такі спілки почали вдаватися до організованих протестів у вигляді страйків та пікетування. Створення і діяльність американських профспілок регулювались судовими рішеннями, які ґрунтувались на теорії “таємної змови”, що не визнавала законність їх існування. Встановлено, що з середини ХІХ ст.. теорія “таємної змови” занепадає, і важливу роль у регулюванні діяльності профспілок поряд із прецедентним правом починає відігравати закон. У середині 30-х років ХХ століття Національним законом про трудові відносини профспілку було визнано виключним представником інтересів працівників. Вона отримала право вдаватися стосовно роботодавця до страйків, пікетування та бойкотів. Посередником у вирішенні конфліктів між роботодавцями і профспілками виступають спеціально створені адміністративні органи. Встановлено, що у випадку незгоди однієї із сторін стосовно умов вирішення трудового конфлікту, вона може звернутися до суду. У дисертації зроблено висновок, що активізація діяльності профспілок протягом ХХ ст.. спричинила застосування роботодавцями так званого “бастингу” – розпуску профспілок. У цілому становлення правового регулювання трудових відносин у США завершилося у 30-і роки ХХ століття.У другому розділі – “Розвиток правового регулювання трудових відносин” – досліджується питання політико-правового регулювання трудових відносин, розвиток права працівників на укладення трудового договору, еволюція права на колективні переговори та розвиток адміністративно-правового регулювання відносин роботодавців і працівників.

Автором дисертації встановлено, що відносини між роботодавцями і працівниками впливають на продуктивність праці, на економічне зростання, на зайнятість і безробіття, на міжнародну конкурентоспроможність товарів та рівень життя американців. Політика у сфері трудових відносин впливає на вартість робочої сили, матеріалів та кредитів, сприяє високій кваліфікації робочої сили, впливає на ціни та товари та у сфері послуг; сприяє відповідності робочої сили новим умовам виробництва, зарплаті та цінам. Посередництво, переговори, консенсус та гуманізм у сфері трудових відносин – це ті фактори, що сприяють економічному піднесенню країни. Дисертант дійшов висновку, що політика у сфері трудових відносин була складовою частиною усієї політики США і забезпечувала вільне пересування робочої сили та діяльність спеціальних агентств по врегулюванню трудових конфліктів та зменшенню безробіття. Колективні договори, виплати по безробіттю, соціальне забезпечення сприяли піднесенню виробництва та купівельній спроможності населення. Ці позитивні наслідки забезпечувалися тим, що профспілки виступали захисником інтересів не тільки своїх членів, але й усіх працівників, не членів профспілки. У дисертації доведено, що профспілка і роботодавець під час ведення переговорів повинні дотримуватись певних вимог: регулярно зустрічатися у взаємно сприятливому місці; обговорювати усі питання, що є предметом колективних переговорів; аргументовано доводити, чому вимоги іншої сторони є неприйнятними; висувати контрпропозиції. Предметом колективних переговорів є усе те, що стосується збереження робочого місця працівників. Колективні договори, якщо вони не виконуються добровільно, підлягають примусовому виконанню через адміністративні або судові органи. Законодавством США заборонено протягом чинності колективного договору проводити страйки і локаути.

У дисертації досліджено антидискримінаційне законодавство США стосовно працівників. Встановлено, що останніми роками в окремих штатах прийнято закони, якими передбачено проведення так званих позитивних дій по виправленню фактів дискримінації – “дискримінації навпаки”, тобто встановлення переваг для груп населення, стосовно яких у минулому застосовувалася дискримінація. Нині Конгрес готує законопроект, яким має бути заборонено застосування положень “дискримінації навпаки” як таких, що є несправедливими по відношенню до більшості населення країни.

У дисертації звернуто увагу на дослідження еволюції прав окремого працівника. З’ясовано, що законодавче закріплення інституту колективного договору і колективних переговорів змістило у центр ваги інтереси колективу працівників, а не інтереси окремого працівника. Це зробило профспілки, особливо профспілкових функціонерів, майже незалежними від членів профспілки. У 40-і – 50-і роки ХХ століття законодавство США надало права окремому працівнику діяти самостійно і протидіяти прагненню профспілок змушувати працівника виконувати їх рішення. Проте, проблема співвідношення прав окремого працівника та колективу працівників, об’єднаних у профспілку, законодавством повністю не вирішена.

При аналізі правового регулювання трудових відносин встановлено, що воно здійснюється не тільки судовими, а й адміністративними органами. Адміністративні органи як на федеральному, так і на штатному рівнях вирішують протиріччя та конфлікти між роботодавцями і працівниками, розробляють і реалізують правові норми. Більшість федеральних законів про працю передбачають створення спеціалізованих адміністративних органів, які мають стежити за дотриманням законодавства, розглядати скарги на його порушення і навіть тлумачити його.

У третьому розділі – “Особливості правового регулювання трудових відносин в США у 80-і- 90-і роки ХХ століття” – досліджуються питання особливостей предмету індивідуальних і колективних переговорів, правового регулювання закриття, реорганізації та переміщення виробництва, розвитку права власності працівників на засоби виробництва та проведено порівняльний аналіз правового регулювання трудових відносин в США, країнах Західної Європи і Японії.

У розділі робиться висновок про те, що зміни, які сталися в економічному розвитку США у другій половині ХХ століття, призвели до виникнення нової системи відносин між роботодавцями і профспілками, між ними стався перехід від політики конфронтації до політики співробітництва. Система партнерства роботодавців і працівників у 80-і – 90-і роки ХХ століття сприяла не тільки підвищенню життєвого рівня найманих працівників, але й підвищила конкурентоспроможність американської продукції на світовому ринку. Нові відносини між роботодавцями та працівниками виникли завдяки тому, що в окремих галузях промисловості США працівники почали отримувати частину прибутків та ставати власниками акцій. Зміна умов винагороди за працю спричинила звуження ролі профспілок у захисті інтересів працівників. Предметом колективних переговорів стає можлива зміна місця розташування виробництва, питання представництва працівників в управлінні виробництвом, а у випадку продажі акцій виробництва – мати право і можливість набути їх. У останньому випадку працівники користуються правами не як наймана робоча сила, а як власники виробництва. Набуття працівниками права власності на засоби виробництва має і негативні наслідки. Вони, зокрема, втрачають право на отримання пенсій з фонду, що формується за рахунок внесків роботодавців та державних асигнувань. Виникають нові проблеми і у зв’язку із закриттям виробництва, його злиттям або банкрутством. Законодавством такі проблеми не врегульовані. Профспілкові функціонери США вважають, що такі проблеми мають врегульовуватися умовами колективного договору. Автором зроблено висновок, що предмет колективних переговорів встановлюється за згодою учасників переговорів, або ж за допомогою арбітражу чи у судовому порядку.

Аналізуючи правове регулювання закриття, реорганізації та переміщення виробництва, дисертант дійшов висновку, що воно здійснюється на основі судових рішень. Суди у своїх рішеннях стосовно зобов’язань роботодавця щодо своїх працівників у випадку закриття, реорганізації або переміщення виробництва не є одностайними. У цілому можна зробити висновок про те, що роботодавець може припиняти, переміщувати виробництво та відмовлятися від ведення колективних переговорів, коли такі його дії викликані бізнесовими мотивами. Протягом 80-х- 90-х років ХХ століття американські профспілки стали включати до колективного договору пункти, у яких на роботодавця покладаються зобов’язання не переміщувати виробництво на далеку відстань, не здійснювати його скорочення і таке інше. У випадку, коли буде переміщено виробництво, то умови колективного договору залишаться чинними.

На відміну від США, де трудові відносини ґрунтуються на договірних засадах, у країнах Західної Європи і Японії вони врегульовані законодавством. Якщо у Сполучених Штатах робоча сила є просто товаром, то у країнах Західної Європи працівник, згідно законодавства, є членом виробництва з правом голосу у прийнятті рішень через своїх представників. Автор зробив висновок, що у цілому багато складових трудових відносин у США достатнім чином не врегульовані правом, у той час, як у країнах Західної Європи правове регулювання трудових відносин є майже довершеним.У висновках підведено загальні підсумки дослідження, сформульовані основні наукові положення, що становлять зміст дисертації, а саме:

1.Дане дослідження дає можливість усвідомити поступовість і наступність змін, як у соціально-економічному житті суспільства, так і в інститутах держави і права США. Демократичні основи американського суспільства та панування в ньому права формувалися протягом тривалого історичного періоду і мають свою особливу специфіку, яка надає нормам права США, що регулюють трудові відносини, своєрідності, яка відрізає їх від норм права країн Західної Європи і Японії. Автор встановив, що норми моралі є фундаментальними принципами американського суспільства, а тому вони самі є правом і застосовуються суддями для прийняття рішень у справах, що не врегульовані законом.

2. Правова система США формувалася в умовах специфічного федералізму, який передбачає досить широку компетенцію штатів і наділяє федеральну владу небагатьма виключними повноваженнями. Це породжує правовий дуалізм, суть якого полягає в тому, що на територію штату поширюється дія двох правових систем – штату і федерації. Правовий дуалізм породжує у теорії різні системи загального права, але практично вони є ідентичними. Тому-то існує єдине загальне право, яке за способом застосування є федеральним правом. В основі загального права лежить судовий прецедент, на якому базується принцип stare decіsіs(дотримування прецеденту), який і забезпечує єдність загального права США.

3. Правове регулювання є одним із способів організуючого правового впливу на суспільні відносини, воно виконує функції стабілізації, збереження і зміцнення американської системи правових відносин. Механізм реалізації такого правового регулювання є досить складним, його елементами є державні установи, громадські організації та об’єднання працівників і роботодавців. На правове регулювання трудових відносин в США впливають зміни у судовій процедурі та в процедурі діяльності адміністративних органів, перерозподіл функцій між урядовими установами та зміни у розподілі повноважень федерації і штатів. Трудові відносини в США спочатку регулювалися на основі договору вільного найму. А створення профспілок та організовувані ними страйки, з погляду американської правової доктрини, протирічили принципові свободи договору. Тому судові органи керувалися визначенням профспілок такими, що підпадають під доктрину “таємної змови”, тому профспілка ставилася поза законом. З середини ХІХ століття почалося поступове падіння доктрини “таємної змови” і формується статутне право, яке суперечило концепції свободи договору.

4.Технологічна революція та інтенсифікація праці спричинили у ХХ столітті законодавчу активність у регулюванні трудових відносин як на федеральному, так і на штатному рівнях. Федеральним законодавством профспілки були наділені правом виключного представництва інтересів працівників. Послідуюче об’єднання американських профспілок сприяло активізації робітничому рухові, досягненню високого життєвого рівня робітників, участі профспілкових діячів у політичному житті США та на міжнародній арені. Встановлено, що з 60-х років ХХ століття в США посилюється контроль державних органів за діяльністю профспілок через примусовий арбітраж, а з 80-х років звужується вплив профспілок у захисті прав працівників та у визначенні соціальної та економічної політики президентських адміністрацій. Причини цього полягають у зменшенні кількості членів профспілок та у антипрофспілковій діяльності роботодавців, яка знаходила підтримку з боку конгресу, президентської адміністрації та судових органів.

5. Існує тісний зв’язок між політикою у галузі трудових відносин і конкурентоспроможністю виробництва. Політика у сфері трудових відносин впливає на вартість робочої сили, матеріалів та кредитів; сприяє високій кваліфікації робочої сили, впливає на ціну на товари та у сфері послуг як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках; сприяє відповідності робочої сили новим умовам виробництва, заробітній платі та цінам. Політика, яка ігнорує сферу трудових відносин є неефективною та контрпродуктивною. Посередництво, переговори, консенсус та гуманізм у сфері трудових відносин – це ті фактори, що сприяють економічному піднесенню Сполучених Штатів. 6. Закон Вагнера захищає права колективу працівників, об’єднаних у профспілці, а усі послідуючі закони, що приймалися у США – права окремого працівника. Тим самим законодавчо було закріплено протиставлення інтересів профспілки інтересам окремого працівника або групи працівників. Встановлено, що законодавчо повністю не вирішено проблему співвідношення прав окремого працівника та колективу працівників, об’єднаних у профспілку. Дисертантом зроблено висновок, що предмет колективних переговорів та умови проведення таких переговорів не є законодавчо визначеними, тому сторони, що ведуть переговори, повинні проявляти гнучкість і шукати компроміси. Предметом переговорів може бути усе, що стосується збереження робочих місць працівників. Тому досить розвиненим є законодавство стосовно заборони прояву дискримінації працівника як під час прийому на роботу, так і у виробничому процесі та звільнення працівника з роботи. До роботодавця, який порушує анти дискримінаційне законодавство, закон передбачає застосування досить суворих санкцій.

7. У Сполучених Штатах досить широко застосовується адміністративно-правове регулювання відносин між роботодавцями і працівниками. Чимало адміністративних органів, які існують як на федеральному, так і на штатному рівнях, виступають в якості третейського суду при вирішенні трудових спорів і конфліктів. Незадоволена їх рішенням сторона може звернутися із скаргою до суду.

Судовими рішеннями та рішеннями адміністративних органів було обмежено право профспілок включати до умов колективного договору питання стосовно закриття або скорочення виробництва, переміщення виробничих потужностей та виконання субконтрактних договорів.

8. Ні законодавством США, ні судовими рішеннями не встановлено коло питань, які можуть бути предметом колективних переговорів. Аналіз практики предмету колективних переговорів дає можливість зробити висновок, що ним є заробітна плата, тривалість робочого дня та тривалості роботи. Предмет колективних переговорів може бути також встановлений шляхом ведення переговорів між роботодавцем і профспілкою, або ж за допомогою арбітражу і, накінець, судовим рішенням. Судовими рішеннями створено прецедент, яким роботодавцю забороняється здійснювати певні дії, у тому числі закривати або переміщувати виробництво протягом певного періоду, що дає можливість профспілкам переосмислити своє ставлення до предмету переговорів та краще підготуватися до них, залучивши кваліфікованих юристів. Порушення роботодавцем судового примусу спричиняє застосування до нього суворих санкцій.

9.Протягом останньої чверті минулого століття в США почало розвиватися право працівників на засоби виробництва. Набуття працівниками такого права спричинило появу нових відносин між роботодавцями і працівниками: від спорів і конфліктів вони перейшли до відносин ділового партнерства. Авторитарне управління виробництвом стало змінюватись на колективне прийняття управлінських рішень. Проте виникають нові не врегульовані правом проблеми.

10. Відносини працівника і роботодавця в США ґрунтуються на договірних засадах, закріплених у колективному договорі окремої профспілки і роботодавця, а у країнах Західної Європи вони базуються на колективних договорах, які укладаються централізовано – об’єднанням профспілок з об’єднанням роботодавців і їх умови поширюються на усіх працюючих. У Японії умови колективного договору поширюються лише на пожиттєво найнятих робітників.

У країнах Західної Європи і Японії законодавчо закріплене право робітників брати участь у переговорах з роботодавцями, у той час, як у США такого права робітники добиваються шляхом ведення переговорів. Тому у США трудові відносини досить часто мають конфронтаційний характер. У країнах західної Європи роботодавець зобов’язаний заздалегідь проводити переговори з представниками працівників стосовно своїх намірів і рішень, а у США він тільки під тиском профспілок може піти на такі переговори.Основні положення дисертації викладено в таких наукових публікаціях:

1. Сабецький Б.В. Еволюція джерел права США.// Держава і право: Зб. Наук.пр. Юридичні і політичні науки.-К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.-2001.-Вип.10.-С.54-60.

2. Сабецький Б.В. Становлення правового регулювання діяльності профспілок у США. //Вісник академії праці і соціальних відносин профспілок України. Науково-практичний збірник. - 2/2001. С.101-108.

3 .Сабецький Б.В. Організаційно-правові форми об’єднання АФП-КПП.// Науковий вісник Чернівецького університету; Зб. Наук. пр. Правознавство. - Чернівці: Рута. - 2001.- Вип.. 105. С.33-36.Сабецький Б.В. Становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин в США.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01.- теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. - Київський національний університет ім.. Тараса Шевченка. - Київ, 2002.

У дисертації вперше в історико-правовій науці комплексно досліджується становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин в США. На основі аналізу законодавчих актів, судових прецедентів, колективних договорів та рішень адміністративних органів автор дійшов висновку про особливості становлення і розвитку правового регулювання трудових відносин в США.

Досліджено правову систему США із зверненням до її історичного коріння та з’ясовується її місце серед правових систем сучасності. Проведено порівняльний аналіз правового регулювання трудових відносин в США, країнах Західної Європи та Японії.Ключові слова: правове регулювання, трудові відносини, загальне право, право справедливості, судовий прецедент, профспілки, колективні переговори, правова система.
Сабецкий Б.В. Становление и развитие правового регулирования трудовых отношений в США.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01.- теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. - Киев, 2002.

Диссертация посвящена исследованию становления и развития правового регулирования трудовых отношений в США. Анализируются многочисленные законодательные акты, судебные прецеденты и коллективные договоры и делается вывод о двух основных этапах в становлении и развитии трудовых отношений в США.

Рассматривается история становления правового регулирования трудовых отношений в США с конца ХУ111 века до середины 30-х годов ХХ века. Раскрываются основные источники права США, их эволюция, правовое регулирование образования и деятельности профсоюзных организаций, организационно-правовые основы объединения и деятельности Американской федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов, а также развития законодательства об охране труда, продолжительности рабочего времени и минимальной зарплаты. В диссертационной работе исследовано специфику американского федерализма, предусматривающую широкую компетенцию штатов, что ведет к существованию правового дуализма, сущность которого состоит в том, что на территорию штата распространяется действие двух правовых систем – штата и федерации. Трудовые отношения в США регулируются условиями индивидуальных и коллективных договоров, правилами внутреннего распорядка предприятий, ратифицированными конвенциями Международной организации труда и судебными решениями. Закон, как источник права, играл в США второстепенную роль. Поэтому судебное правотворчество было и является главнейшим источником права США.

Анализируется политико-правовой аспект регулирования трудовых отношений, развитие права рабочих на заключение трудового договора, эволюция права на коллективные переговоры и развитие административно-правового регулирования отношений работодателей и рабочих. В работе исследовано развитие правового регулирования трудовых отношений. Уделено внимание, прежде всего, исследованию вопросов политико-правового регулирования трудовых отношений, предмету регулирования и субъектам трудовых отношений; уделено внимание антидискриминационному законодательству, эволюции права отдельного работника. В диссертации исследовано участие административных органов в регулировании трудовых отношений.

Исследовано особенности правового регулирования отношений в США в 80-е –90-е годы ХХ века. Особое внимание обращено на предмет индивидуальных и коллективных переговоров, правовое регулирование закрытия, реорганизации и перемещения производства, развитие права собственности рабочих на средства производства. Проведен сравнительный анализ правового регулирования трудовых отношений в США, странах Западной Европы и Японии. Сделаны научно обоснованные выводы.Ключевые слова: правовое регулирование, трудовые отношения, общее право, право справедливости, судебный прецедент, профсоюзы, коллективные переговоры, правовая система.

Sabetsky B.V. Establishment and development of legal regulation of labour relations in the USA.

This dissertation is for degree of Candidate of Science (Law) Speciality 12.00.01. – Theory and history of state and law; History of political and legal studies. – Kyiv National Taras Shevchenko University. – Kyiv, 2002.

The establishment and development of legal regulations of labour relations in the USA are studied in complex for the first time in historical and legal science. On the basis of analysis of legislative acts, judicial precedents, collective agreements and the decisions of administrative bodies the author determined peculiarities of the establishment and development of legal regulation of labour relations in the USA.

The USA legal system, its origin are investigated; its place among modern legal systems shown.

Comparative analysis of legal regulation of labour relations in the USA, countries of Western Europe and Japan is made.

Key words: legal regulation, labour relations, common law, law of equity, judicial precedent, trade unions, collective negotiations, legal system.