Київський національний університет культури І мистецтв Бібліотека хореографічна та театральна культура україни каталог - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Міністерство культури України Київський національний університет... 1 132.85kb.
Київський національний університет культури І мистецтв Бібліотека... 1 144.75kb.
Київський національний університет культури І мистецтв бібліотека... 1 169.91kb.
Київський національний університет культури І мистецтв бібліотека 1 142.46kb.
Київський національний університет культури і мистецтв Бібліотека... 1 176.71kb.
Київський національний університет культури І мистецтв наукова бібліотека... 1 348.95kb.
Київський національний університет культури І мистецтв бібліотека... 2 411.18kb.
Міністерство культури України Київський національний університет... 3 561.91kb.
Пам’ятка до Міжнародного дня рідної мови Київський національний університет... 1 95.18kb.
Смишляк Жанна Владиславіна 05. 07. 1988 р 1 25.9kb.
Розроблено програму організації бібліотечної справи для зазначених... 1 306.56kb.
Рішення міської ради 25. 02. 2013 №49 Склад погоджувальної комісії... 1 61.63kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Київський національний університет культури І мистецтв Бібліотека хореографічна та - сторінка №1/1


Київський національний університет культури і мистецтв
Бібліотека


ХОРЕОГРАФІЧНА ТА ТЕАТРАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

КАТАЛОГ

книжкової виставки

до Всеукраїнської науково-практичної конференції факультету режисури і хореографії КНУКіМ

«Хореографічна та театральна культура України:педагогічні та мистецькі виміри»

Київ – 2013


Укладач О. Ф. Омельяненко-Набіуліна, провідний бібліотекар науково-методичного відділу
Відповідальна за випуск І. Л. Маловська, зав. науково-методичним відділом
Хореографічна та театральна культура України : каталог книжкової виставки до Всеукраїнської науково-практичної конференції факультету режисури і хореографії КНУКіМ «Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри» / уклад. О. Ф. Омельяненко-Набіуліна ; КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2013. – 37 с.

Каталог містить опис видань, представлених на книжковій виставці до Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри»», що проходила у Київському національному університеті культури і мистецтв 18-19 квітня 2013 р. Всі джерела, представлені на виставці, відібрані з електронного каталогу бібліотеки університету. Для зручності пошуку пропонуються шифри документів та вказується їх місцезнаходження.

Сподіваємося каталог буде корисним викладачам і студентам, які досліджують хореографічну і театральну культуру України.

Зміст 1. Мистецька освіта в Україні: проблеми розвитку…………………………………..........4

 2. Хореографія як вид мистецтва……………..…7

 3. Тенденції розвитку сучасного театрального мистецтва……………………………………..10

 4. Естрада як культурологічний феномен……..15

Додаток…………………………………………...19

1. Мистецька освіта в Україні: проблеми розвитку


 1. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Вип. XXVІІІ : зб. наук. пр. – К.: Міленіум, 2012. – 383 с.

Ю812я54

А437


 1. Аспекти морфології культури України: генезис, типологія : зб. наук. пр. / І. М. Юдкін, С. Д. Безклубенко, С. М. Волков, Є. М. Причепій. – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2011. – 288 с.

Ч111+Ч114(4УКР)

А907


 1. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». Вип. 27 : зб. наук. пр. / Київ. Нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2012. – 224 с.

Щ00я54

В535


 1. Волков С. М. Інституалізовані соціокультурні системи: регіональна специфіка та динаміка / С. М. Волков ; Ін-т культурології НАМ України. – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2010. – 247 с.

Ч484(4УКР)+Щ.р(4УКР)

В676 1. Естетика і практика мистецької освіти. Вип. 74 : зб. ст. / НМАУ. – Львів : Сполом, 2008. – 303 с. Щ31р

Е864

 1. Ковмір О. М. Теоретико-методологічні засади формування музичного мислення особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Ковмір ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУКіМ. – К. : Дельта, 2011. – 183 с.

Щ310я73

К566


 1. Концепт культури: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : зб. наук. пр. / наук. ред. Ю. П. Богуцький, Б. А. Головко, Г. П. Чміль, В. М. Щербина [та ін.]. – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2011. – 320 с.

Ч111я43

К652


 1. Культура і мистецтво у сучасному світі. Вип. 13 : наук. зап. КНУКіМ / КНУКіМ. – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2012. – 280 с.

Ч11я54

К906


 1. Культура і сучасність : альманах. – К. : Міленіум, 2011. – № 2. – 275 с.

Я543

К906


 1. Культурологічна думка. № 5 : щорічник наук. пр. / [голов. ред. Ю. П. Богуцький ; НАМ України, Ін-т культурології]. – К., 2012.

Ч11я54

К906


 1. Мистецтвознавчі записки. Вип. 20 : зб. наук. пр. / редкол.: В. Д. Шульгіна, Ю. В. Романенкова, В. Я. Редя [та ін.] ; М-во культури і туризму України, НАКККіМ. – К. : Міленіум, 2011. – 402 с.

Щ.00я54

М656


 1. Педагогічні пошуки в галузі мистецької освіти в Україні на межі третього тисячоліття: традиції, сучасність, перспективи : зб. тез. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 4-6 квіт. 2001 р.). – Луганськ, 2001. – 226 с.

Ч11ря43

П24


 1. Питання культурології. Вип. 28 : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2012. – 207 с.

Ч11я54

П352


 1. Проблеми мистецької освіти: типологічні критерії та науково-методична розробка / [авт. кол. : О. І. Безгін (керівник), Г. Є. Бернадська, І. С. Кочарян та ін.] ; Ін-т культурології Академії мистецтв України. – К., 2008. – 339 с.

Ч484(4УКР)+Ч11

П781


 1. Сторчай О. В. Мистецька освіта в Київському університеті (1834-1924 рр.) : [монографія] / О. В. Сторчай; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К. : Щек, 2009. – 335 с.

ББК Ч484(4УКР)

С82


 1. Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. Мистецька освіта в Україні: проблеми розвитку в контексті Болонського процесу. Вип. 2 : зб. наук.пр. / Акад. мис-в України, Ін-т проблем суч. мис-ва; ред. : В. Д. Сидоренко (голова), І. Д. Безгін, А. А. Бокотей [та ін.]. – К. : Вид. дім А+С, 2006. – 192 с.

Ч484(4УКР0я43

С916
 1. Хореографія як вид мистецтва
 1. Василенко К. Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю / Кім Юхимович Василенко. – 3-є вид. – К. : Мистецтво, 1996. – 496 с.

Щ325(4УКР)я73

В19


 1. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю / В. М. Верховинець – 5-е вид. – К. : Муз. Україна, 1990. – 150 с.

Щ325(2УКР)

В363


 1. Володько В. Ф. Методика викладання народно-сценічного танцю : навч.-метод. посіб. / В. Ф. Володько. – 2-е вид. – К. : ДАКККіМ, 2007. – 306 с.

Щ325р-3я73

В68


 1. Зайцев Є. В. Основи народно-сценічного танцю : навч. посіб. для вищ. навч. закладів культури і мистецтв I-IV рівнів акредитації / Є. В. Зайцев, Ю. В. Колесниченко. – 2-е вид. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 413 с.

Щ325я73

З-177


 1. Кох И. Э. Основы сценического движения: учебник / И. Э. Кох. – 2-е изд, испр. – СПб.[и др.] : Лань : Планета музыки, 1998. – 510 с.

Щ330я73 

К75


 1. Литвиненко В. А. Зразки народної хореографії : підручник / В. А. Литвиненко. – К. : Альтерпрес, 2007. – 467 с.

Щ325(4УКР)я73 

Л641


 1. Стан народної хореографії в Україні та перспективи її розвитку : матеріали наук.-практ. конф. (28 лют. 2002 р., м. Київ). – К. : Стилос, 2002. – 100 с.

Щ32    

С764


 1. Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного мистецтва : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 6-7 груд. 2010 р. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. – 128 с.

Щ32я43

Т33


 1. Туркевич В. Д. Хореографічне мистецтво України у персоналіях: хореографи, артисти балету, композитори, диригенти, лібретисти, критики, художники : біобібліогр. довід. / В. Д. Туркевич. – К., 1999. – 223 с.

Щ32я2

Т88


 1. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник / Л. Ю. Цвєткова. – 4-е вид., переробл. і доповн. – К. : Альтерпрес, 2012. – 324 с.

Щ327р-3я73

Ц274 1. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. Напрями. Стилі. Види / Д. І. Шариков. – К. : Видавець Карпенко В. М., 2008. – 167 с.

Щ320    

Ш259


 1. Шевчук А. С. Українські музично-хореографічні традиції як засіб музично-рухового розвитку старших дошкільників : наук.-метод. посіб. – Фастів : Поліфаст, 2005. – 331 с.

Щ32

Ш379 1. Тенденції розвитку сучасного театрального мистецтва
 1. Вороний М. К. Театр і драма : зб. ст. / М. К. Вороний ; упоряд. вступ. ст. О. К. Бабишкіна. – К. : Мистецтво, 1989. – 408 с.

Щ334.3(2Ук)7+Щ334.3(2Р=Р)7

В752 1. Гаевский В. Флейта Гамлета. Образы современного театра / В. Гаевский. – М. : В/О "Союз театр" СТД СССР, 1990. – 351 с.

Щ334.3(0)

Г134


 1. Глушко С. А. Система театральной импровизации : учеб.-метод. пособие / С. А. Глушко. – К. : Освіта України, 2010. – 46 с.

Щ330.76я7

Г 555


 1. Гринишина М. Театр української драматургії. Сучасна та класична українська п’єса на сценах театрів у 1930-х рр. / М. Гринишина ; Академія мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – К. : Інтертехнологія, 2006. – 283.

Щ334.3(4УКР)6+Ш5(4УКР)6-336

Г853
 1. Кисельов Й. М. Драматурги України: літературні портрети / Й. М. Кисельов. – К. : Дніпро, 1967. – 379 с.

Ш5(4УКР)6

К44


 1. Кисельов Й. М. Поетеса української сцени: життя і творчість народної артистки СРСР Н. М. Ужвій / Й. М. Кисельов. – 2-е вид. – К. : Мистецтво, 1987. – 186 с.

Щ334.3(2Ук)7

К443 1. Красильникова О. В. Історія українського театру ХХ сторіччя : монографія / О. В. Красильникова. – К. : Либідь, 1999. – 206 с.

Щ334.3(4УКР)6

К78


 1. Коломієць Р. Г. Сергій Данченко: портрет режисера в інтер’єрі часу / Р. Г. Коломієць ; відповід. за вип. М. Захаревич ; Нац. акад. драматичний театр ім. І. Франка. – К., 2001.

Щ334.3(4УКР)6-8

К612


 1. Коломієць Р. Г. Театр Саксаганського і Карпенка-Карого / Р. Г. Коломієць. – К. : Мистецтво, 1984. – 100 с.

Щ334.3(2Ук)

К612
 1. Коломієць Р. Г. Франківці : 1920-1995 / Р. Г. Коломієць. – К., 1995. – 304 с.

Щ334.3(4УКР)6

К612


 1. Корнієнко Н. М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього / Н. М. Корнієнко. – К. : Факт, 1998. – 468 с.

Щ334.3(4УКР)6

К674


 1. Корнієнко Н. М. Український театр у переддень третього тисячоліття. Пошук : (Картини світу. Ціннісні орієнтації. Мова. Прогноз) / Н. М. Корнієнко. – К. : Факт, 2000. – 160 с.

Щ334.3(4УКР)

К674


 1. Курбас Л. Березіль. Із творчої спадщини / Лесь Курбас. – К. : Дніпро, 1988. – 518 с.

Щ334.3(2Ук)7-8

К93


 1. Курбас Л. Філософія театру / Лесь Курбас; упоряд. М. Лабінський. – К. : Основи, 2001. – 917.

Щ334.3(4УКР)6

К93


 1. Лордкипанидзе Н. Г. Актер на репитиции / Н. Г. Лордкипанидзе. – М. : Искусство, 1978. – 215 с. – (Творч. лаборатория кинематографиста).

Щ373(2)7

Л78


 1. Лордкипанидзе Н. Г. Режиссер ставит спектакль / Н. Г. Лордкипанидзе. – М. : Искусство, 1990. – 288 с.

Щ334.3(2Р=Р)7-8

Л78


 1. Мельниченко В. Ю. Театральный тандем: (Феномен Данченка-Ступки) / В. Мельниченко. – Львів : Академічний Експрес, 2000. – 189 с.

Щ334.3(4УКР)6-8

М483


 1. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Вип. 7 : зб. наук. праць / М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення. – К., 2010. –370 с.

Щ30я543

Н 34


 1. Немеровский А. Б. Пластическая выразительность актера : учеб. пособие для студентов театрал. вузов и ин-тов искусств / А. Б. Немеровский ; ГИТИС. – М. : ГИТИС, 2010. – 255 с.

Щ334.076я73

Н 501


 1. Проскуряков В. І. Архітектура українського театру. Простір і дія : монографія / В. І. Проскуряков ; М-во освіти і науки. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2001. – 563 с.

Щ334.3(4УКР)+Н712.4+Щ113(4УКР)

П824


 1. Резникович М. Ю. Долгий путь к спектаклю / М. Ю. Резникович. – К. : Мистецтво, 1979. – 207 с.

Щ334.3(2)7

Р344


 1. Резникович М. Ю. Театр времен : в 2-х кн. Кн.1. Лики времени / М. Ю. Резникович. – К. : Альтерпресс, 2001. – 569. – (Театр и судьбы).

Щ334.3(4УКР)6-8

Р344


 1. Резникович М. Ю. Театр времен : в 2-х кн. Кн. 2. Жизнь театра / М. Ю. Резникович. – К. : Альтерпресс, 2001. – 366. – (Театр и судьбы).

Щ334.3(4УКР)6-8

Р344


 1. Танюк Л. С. Мар’ян Крушельницький : школа образного перевтілення, заповідана Лесем Курбасом / Лесь Степанович Танюк. – К. : Либідь, 2007. – 359 с.

Щ334.3(4УКР)6-8

Т18


 1. Танюк Л. С. Слово. Театр. Життя : [вибране в 3-х т.] Т. 1. Слово / Л. С. Танюк. – К. : Альтерпрес, 2003. – 831 c.

Ш6(4УКР)6я44

Т187


 1. Танюк Л. С. Слово. Театр. Життя : [вибране в 3-х т.] Т. 2. Театр / Л. С. Танюк. – К. : Альтерпрес, 2003. – 819 с.

Ш6(4УКР)6я44+Щ334.3(4УКР)6я44

Т187


 1. Танюк Л. С. Слово. Театр. Життя : [вибране в 3-х т.] Т. 3. Життя / Л. С. Танюк. – К. : Альтерпрес, 2003. – 827 с.

Ш6(4УКР)6я44

Т187


 1. Царев М. И. Мир театра : кн. для учителя / М. И. Царев. – М. : Просвещение, 1987. – 255 с.

Щ334.3(2Р=Р)7

Ц181


 1. Чечель Н. П. Українське театральне відродження : (Західна класика на укр. сцені 1920 - 1930-х років. Проблеми трагедійної вистави) / Н. П. Чечель. – К. : Наук. думка, 1993. – 143 с.

Щ334.3(4УКР)6

Ч-571 1. Естрада як культурологічний феномен 1. Богданов И. А. Драматургия эстрадного представления : учебник / И. А. Богданов, И. А. Виноградский. – СПб. : Изд-во СПбГАТИ, 2009. – 424 с.

Щ364я73    

Б734


 1. Донская М. Г. Тайны загадочного жанра: 150 лет на эстраде / М. Г. Донская. – М. : Искусство, 1990. – 156 с.

Щ363(2)    

Д676


 1. Зайцев В. П. Режисура естради та масових видовищ : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. П. Зайцев. – 2-е вид. – К. : Дакор, 2006. – 251 с.

Щ360я73    

З-177


 1. Мастера художественного слова. Вып. 2. – М. : Искусство, 1988. – 304 с.

Щ364    

М328


 1. Поплавський М. М. Антологія сучасної української естради / М. М. Поплавський. – К. : Макрос, 2009. – 415 с.

Щ364(4УКР)    

П577


 1. Поплавський М. М. Шоу-бізнес: теорія, історія, практика : підручник для студ. вищих навч. закл. культури і мистецтв / М. М. Поплавський. – К. : КНУКіМ, 2001. – 559 с.

Ч11кя73    

П577


 1. Прохорова Л. В. Українська естрадна вокальна школа : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації / Л. В. Прохорова. – 2-е вид. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 380 с.

Щ364.1я73    

П844
 1. Раззаков Ф. За кулисами шоу-бизнеса / Ф. Раззаков. – М. : АСТ: Астрель, 2004. – 943 с.

Щ364.1    

Р172


 1. Савченко Б. А. Кумиры забытой эстрады / Б. А. Савченко. – М. : Знание, 1992. – 207 с.

Щ363

С137


 1. Синев Н. М. В жизни и на эстраде: записки конферансьє / Н. М. Синев. – К. : Мистецтво, 1983. – 183 с.

Щ364    

С383 1. Териков Г. К. Куплет на эстраде / Г. К. Териков. – М. : Искусство, 1987. – 222 с.

Щ363    

Т35 1. Тихвинская Л. И. Повседневная жизнь театральной богемы Серебряного века: кабаре и театры миниатюр в России (1908–1917) / Л. И. Тихвинская. – М. : Мол. гвардия, 2005. – 527 с. – (Живая история : Повседневная жизнь человечества).

Щ364.9    

Т46
 1. Шереметьевская Н. Е. Танец на эстраде / Н. Е. Шереметьевская. – М. : Искусство, 1985. – 414 с.

Щ364.2    

Ш492


Додаток
Література за темою конференції,

яку можна замовити по МБА
Мистецька освіта


 1. Безкоровайна Н. С. Педагогіка та мистецька освіта в Україні початку XXI ст.: соціокультурні виміри / Н. С. Безкоровайна // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського» з проведенням Круглого столу. – К., 2010. – С. 6–13.

 2. Брауншвейг Ф. Корни сегодняшнего кризиса танца: [из книги "Кризис танца"] / Ф. Брауншвейг // Танец в Украине и мире. – 2012. – № 1. – C. 12–13.

 3. Гановецька О. В. Мистецька освіта в Україні в умовах сучасних перетворень / О. В. Гановецька // Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань. – Х., 2009. – Ч. 1. – С. 145–146.

 4. Дівінська Н. Інтерактивні технології навчання у формуванні іншомовної компетентності студентів мистецьких ВНЗ / Н. Дівінська // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – C. 62–67.

 5. Есенгалиева А. М. К вопросу о формировании профессионального общения специалистов культуры / А. М. Есенгалиева // Наука в інформаційному просторі. Т. 5 : Актуальні питання педагогіки та психології. – Д., 2012. – С. 27–33.

 6. Зюзіна Т. Шляхи інтеграції мистецтва у струтктуру змісту культурологічної підготовки студентів у ВНЗ / Т. Зюзіна // Вища школа. – 2011. – № 11. – C. 50–61.

 7. Коваленко Є. Творча лабораторія сучасної хореографії (соліст Національної опери Володимир Чуприн) / Є. Коваленко // Студії мистецтвознавчі. – 2011. – № 3. – C. 95–104.

 8. Козинко Л. Елементи фольклорної хореографії в сучасному балетному театрі України /

Л. Козинко // Студії мистецтвознавчі. – 2011. –

№ 3. – C. 88–94. 1. Кузнєцова І. В. Культурно-мистецька освіта України XXI ст.: філософія стратегії розвитку / І. Н. Кузнєцова // Всеукраїнський семінар-практикум викладачів художніх шкіл з декоративно-прикладного мистецтва (ткацтво-килимарство). – Т., К., 2011. – С. 242–255.

 2. Левинсон А. Новая и потешная школа театрального танцевания: предисловие к републикации книги Грегорио Ламбранци / А. Левинсон // Танец в Украине и мире. – 2012. –№ 1. – C. 16–19.

 3. Литвинович Ю. А. Духовные ценности общества в условиях массовой культуры / Ю. А. Литвинович // Духовність і громадянське суспільство в умовах глобалізації. – Запоріжжя, 2011. – С. 45–48.
 1. Масол Л. М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика / Л. М. Масол ; АПН України, Ін-т пробл. виховання. – К. : Промінь, 2009. – 431 с.

 2. Олексюк О. Моделі змісту вищої мистецької освіти в контексті сучасних парадигмальних підходів / О. Олексюк // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – C. 36–41.

 3. Орлов В. Ф. Педагогічна майстерність викладача мистецьких дисциплін : навч.-метод. посіб. [для студ., викладачів, наук. працівників / В. Ф. Орлов, О. О. Фурса, О. В. Баніт; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К. : Едельвейс, 2012. – 308 с.

 4. Падалка Г. М. Мистецька освіта : сучасні проблеми розвитку / Г. М. Падалка // Науковий часопис. – К., 2009. – Вип. 7 (12). – С. 3–9.

 5. Раду Поклитару: мысли вслух // Танец в Украине и мире. – 2011. – № 1. – C. 37.

 6. Рудницька О. П. Мистецька освіта в Україні: теорія і практика / О. П. Рудницька – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 255 с.

 7. Савченко В. В. Искусство и визуальная культура: к проблеме изучения / В. В. Савченко // Науковий вісник. – О., 2011. – Вип. 3. – С.116–120.

 8. Теорія та методика мистецької освіти. Наукова школа Г. М. Падалки : до ювілею Г. М. Падалки / [Г. М. Падалка та ін.; під наук. ред. А. В. Козир]; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т мистецтв. – 2-е вид., доповн. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 402 с.

 9. Ткаченко О. М. Мистецька освіта як об’єкт наукового дослідження / О. М. Ткаченко // Науковий часопис. – К., 2009. – Вип. 7 (12). – С. 28–33.

 10. Филановская Т. А. Академическая модель профессионального хореографического образования в России во второй половине XIX века / Т. Филановская // Обсерватория культуры. – 2011. – № 4. – C. 60–66.

 11. Филановская Т. А. Характер динамики хореографического образования в послереволюционной России : [1920-1930-е г.г.] / Т. А. Филановская // Вопросы культурологии. – 2011. – № 10. – C. 63–68.

 12. Фурсенко Т. Ф. Педагогические условия подготовки будущего учителя музыки и художественной культуры / Т. Ф. Фурсенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта, 2011. – Вип. 32, ч. 1. – С.110–118.


Хореографія


 1. Андрощук Л. М. Педагогічні умови формування та рівні сформованості індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії / Людмила Михайлівна Андрощук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – Умань, 2011. – Вип. 39, ч. 1. – С. 7–12.

 2. Андрощук Л. М. Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії : [навч. посіб.] / Андрощук Людмила Михайлівна, Албул Ірина Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : [Жовтий], 2011. – 167 с.

 3. Бистрицька С. О. Розвиток танцювальної Хіп-хоп культури: від 60-х років XX століття до сьогодення : [навч.-метод. посіб. з дисципліни ”Cучасний танець” та спеціаліз. курсу ”Сучасні напрямки в хореографії” для самост. роботи студ. ден., заоч. та екстернат. форм навчання] / Бистрицька С. О.; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Херсон : [б. в.], 2009. – 144 с.

 4. Бігус О. О. Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону: становлення та тенденції розвитку : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Бігус Ольга Олегівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К., 2011. – 18 с.

 5. Бортник К. В. Рецепції культурних героїв у постановках українських хореографів другої половини XX ст.: дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.04 / Бортник Катерина Віталіївна ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2012. – 195 с.

 6. Бугаєць Н. А. Народно-сценічний танець: вправи біля станка : [навч. посіб. для студ. спец. „Хореографія“] / Н. А. Бугаєць, О. В. Ліманська; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : НТМТ, 2009. – 137 с.

 7. Гончаренко Ю. В. Хореографія : основи класичного танцю : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Гончаренко, О. А. Єрмакова ; Вищ. держ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2012. – 239 с.

 8. Дункевич С. Г. Сучасна сценічна хореографія в культурі України: філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Дункевич Світлана Георгіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2012. – 17 с.

 9. Забута Б. І. Музичне забезпечення хореографічних постановок [Ноти] : навч. посіб.для студ. вищ. навч. закл. / Борис Забута. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 194 с.

 10. Захарова О. Ю. Русский бал XVIII – начала XX века : танцы, костюмы, символика / Оксана Захарова. – М. : Центрполиграф, 2010. – 446 с.

 11. Кирилюк В. М. Дихання в хореографії : навч. посіб. : [для використ. в навч.-вихов. процесі вищ. навч. закл. культури і мистец. III-IV рівнів акредитації] / В. М. Кирилюк; М-во культури і туризму України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. – К. : ДАКККіМ, 2009. – 156 с.

 12. Козинко Л. Л. Традиції фольклорної культури в сучасному народно-сценічному танці та балетному театрі України : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 17.00.02 / Козинко Лілія Леонідівна; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2012. – 18 с.

 13. Кокуленко Б. Г. Фольклорні традиції в народно-сценічному танцювальному мистецтві Кіровоградщини : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Кокуленко Борис Григорович; Київ. нац. ун-т кульутри і мистецтв. – К., 2010. – 20 с.

 14. Корабельнікова Д. С. Сутність і структура фахової компетентності вчителя хореографії / Д. С. Корабельнікова // Збірник наук. пр. – Бердянськ, 2010. – № 4. – С.118–22.

 15. Луговенко Т. Г. Дитячі аматорські колективи народного танцю в контексті розвитку хореографічної культури України XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Луговенко Тетяна Георгіївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К., 2012. – 16 с.

 16. Марко Ю. М. Хореографічний фольклор східного регіону Чернівецької області / Ю. М. Марко; Нац. хореогр. спілка України. – Чернівці : Друк Арт, 2009. – 104 с.

 17. Медвідь Т. А. Розвиток хореографічної культури національних меншин Херсонщини : дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Медвідь Тетяна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К., 2011. – 198 арк.

 18. Мельник В. І. Особливості народної хореографії Луганської області : навч.-метод. посіб. / В. І. Мельник ; Луган. держ. ін-т культури і мистецтв. – Луганськ : ЛДІКМ, 2011. – 109 с.

 19. Мерлянова О. А. Роль і місце жіночого танцю в історичному розвитку української народно-сценічної хореографії / О. А. Мерлянова // Ґілея. – К., 2011. – Вип. 7 (49): Історичні науки, філософські науки, політичні науки. – С.51–56.

 20. Пигулевский В. В. Элементарная теория танца / Владислав Пигулевский. – К. : Наук. світ, 2011. – Ч. 1. – 87 с.

 21. Решетило В. М. Театр танцю Вадима Єлізарова / [В. М. Решетило ; ред. О. Іваницький ; пер. на англ. Г. Богомолова]. – К. : АДЕФ-Україна, 2008. – 271 с.

 22. Савчин Л. М. Методика роботи з хореографічним колективом : навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Хореографія" / Лілія Савчин, Володимир Годовський. – Рівне : Овід, 2012. – 351 с.

 23. Саєнко Т. В. Творчість у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів хореографії / Т. В. Саєнко // Збірник наук. пр. – Бердянськ, 2010. – № 4. – С.204–209.

 24. Святелик Ю. В. Ритм у хореографії: історичні та мистецькі виміри : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Святелик Юлія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К., 2013. – 16 с.

 25. Сердюк Т. І. Художньо-естетична школа майбутніх учителів хореографії : формування досвіду : монографія / Тетяна Сердюк ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 272 с.

 26. Серганюк Л. І. Сучасний стан гуцульської автентичної хореографії / Л. І. Серганюк // Всеукраїнський семінар-практикум викладачів художніх шкіл з декоративно-прикладного мистецтва (ткацтво-килимарство). – К., 2011. – С. 395–398.

 27. Стасько Б. В. Митці народної хореографії Прикарпаття : [посіб. для студ. хореогр. від. мистецьких вищ. навч. закл.] / Богдан Стасько, Наталія Марусик; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Видавн.-дизайнер. від. ЦІТ, 2009. – 163 с.

 28. Худеков С. Н. Всеобщая история танца / С. Н. Худеков. – М. : ЭКСМО, 2009. – 606, [1] с.

 29. Шариков Д. І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії. Генезис і класифікація сучасної хореографії - напрями, стилі, види : монографія / Денис Ігорович Шариков ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру, Каф. театр. мистец. – К. : КиМУ, 2010. – 208 с.

 30. Шариков Д. І. Хореографія : навч. поcіб. (для студ. ВНЗ "Театральне мистецтво) / Денис Шариков ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру, Каф. театр. мистец. – К. : КиМУ, 2011. – 184 с.

 31. Шариков Д. І. "Contemporary dance" у балетмейстерському мистецтві : навч. посіб. / Денис Ігорович Шариков ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру, Каф. театр. мистец. – К. : КиМУ, 2010. – 173 с.

 32. Шиліна О. О. Структура та зміст професійної компетентності вчителя хореографії / О. О. Шиліна // Збірник наук. пр. – Бердянськ, 2010. – № 4. – С. 291–296.


Театр


 1. Близнюк М. М. Театральні фестивалі як форма культурного співробітництва / М. М. Близнюк // Культура і мистецтво у сучасному світі. – К., 2010. – Вип. 11. – С. 35–41.

 2. Веселовська Г. До питання про театральний дискурс у сучасній сценічній практиці / Г. Веселовська // Науковий вісник. – К., 2010. – Вип. 6. – С.91–100.

 3. Веселовська Г. І. Український театральний авангард / Ганна Веселовська. — К. : Фенікс, 2010. — 365, [2] с.

 4. Гавадзин В. Календарно-обрядовий комплект театрально-літературної спадщини М. Старицького як елемент відображення народної самосвідомості / В. Гавадзин // Матеріали III-V наук. семінарів «Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX – на поч. XX ст.». – К., 2011. – С. 274–283.
 1. Галацька В. Л. Жанрова природа театральної журналістики незалежної України в епоху глобалізаційних змін / В. Л. Галацька // Сучасне буття філософії. – Донецьк, 2012. – С. 64–71.

 2. Годун Н. Політико-ідеологічний нагляд за кіно-театральними закладами наприкінці 1920-х — 1930-х рр. / Н. Годун // Український історичний збірник. – К., 2011. – Вип. 14. – С.122–130.

 3. Голік О. Режисерська діяльність як елемент театральної педагогіки / О. Голік // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – Умань, 2011. – № 4, ч. 1. – С.125–130.

 4. Гонтар Н. Театральний рух 1920-х років в Україні (крізь призму взаємовідносин Панаса Саксаганського та Леся Курбаса) / Н. Гонтар // Матеріали III-V наук. семінарів «Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX– поч. XX ст.». – К., 2011. – С. 154–160.

 5. Гонтар Н. Участь Панаса Саксаганського у діяльності Театральної ради (1917–1918 рр.) / Н. Гонтар // Матеріали III-V наук. семінарів «Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX – на поч. XX ст. ». – К., 2011. – С. 284–289.
 1. Гурець О. В. Специфіка використання театральної педагогіки у формуванні артистизму майбутнього вчителя музики / О. В. Гурець // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету. – К., 2011. – С. 66–67.

 2. Драчук Л. І. Проблеми становлення театрального мистецтва та їх висвітлення в наукових періодичних виданнях (на матеріалі збірника «Література та культура Полісся») / Л. І. Драчук // Література та культура Полісся. – Hіжин, 2011. – Вип. 66. – С. 345–353.

 3. Зелінська Л. Деконструкція образу тирана в драмі «Калігула» Альбера Камю і посттоталітарний слов’янський театральний контекст / Л. Зелінська // Волинь філологічна: текст і контекст. – Луцьк, 2011. – Вип. 12. – С.55–65.

 4. Кірієнко О. Планування Марією Старицькою та Людмилою Старицькою-Черняхівською розвитку української театральної справи. 1917–1918 рр. / О. Кірієнко // Матеріали III-V наук. семінарів «Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX – на поч. XX ст.». – К., 2011. – С. 314–324.
 1. Клековкін О. До історії театральної термінології в Україні XIX – поч. XX ст. (спостереження на матеріалі п’єс, публіцистичної й епістолярної спадщини І. К. Карпенка-Карого) / О. Клековкін // Науковий вісник. – К., 2010. – Вип. 6. – С.200–229.

 2. Коваль И. Н. Мотивационно-ценностная структура личности работников театральной сферы / И. Н. Коваль // Вісник. – Х., 2011. – Вип. 12. – С.62–68.

 3. Константинівська О. Драматична поема Лесі Українки «Бояриня». Історичні передумови написання. Доля видань твору та театральних постановок / О. Константинівська // Матеріали наук. конф. 15 лютого 2011 року «Творчість та особистість Лесі Українки в історичному, культурологічному та філософському аспектах». – К., 2011. – С. 99–111.

 4. Кругляк М. Театральне мистецтво в житті студентства підросійської України другої половини XIX–поч. XX ст. / М. Кругляк // Проблеми історії та історіографії України. – К., 2011. – С. 26–28.

 5. Кужельний О. П. Основи режисури театралізованих видовищ і свят : навч. посіб. / О. П. Кужельний; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К. : НАКККіМ, 2012. — 139 с.

 6. Кусяк І. О. Творча діяльність видатного українського театрального діяча А. В. Бобровського / І. О. Кусяк // Наукові записки. – Т., 2011. – № 2. – С. 159–162.

 7. Левченко О. Г. Театр у системі філософської антропології / Олена Левченко; Нац. центр театр. мистец. ім. Л. Курбаса. — К. : НЦТМ ім. Леся Курбаса, 2012. — 289, [5] с.

 8. Лісіца О. В. Особливості управління комбінаторними театральними проектами / О. В. Лісіціна // Управління проектами: стан та перспективи. – Миколаїв, 2011. – С. 178–180.

 9. Лягущенко А. Михайло Старицький – видатний організатор театральної справи / А. Лягущенко // Науковий вісник. – К., 2012. – Вип. 10. – С.217–225.

 10. Мартиненко І. І. Особливості реалізації ідеї національної освіти учнівської молоді засобами музично-пісенної та театральної творчості на Слобожанщині у XIX ст. / І. І. Мартиненко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 20 (73). – С. 30–36.

 11. Новиков А. О. Українська драматургія й театр від найдавніших часів до початку XX ст. / А. О. Новиков. — Харків : Сага, 2011. — 407 с.

 12. Олійник С. В. Театральне життя Хмельниччини в роки нацистської окупації / С. В. Олійник // Освіта, наука і культура на Поділлі. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Т. 16. – С. 442–448.

 13. Олійник С. В. Театрально-музичне життя на Поділлі в період Директорії УНР / С. В. Олійник // Освіта, наука і культура на Поділлі. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Т.15. – С.52–62.

 14. Пилипчук Р. Театральна діяльність М. Старицького в оцінках І. Франка та інших сучасників / Р. Пилипчук // Науковий вісник. – К., 2012. –Вип. 10. – С.171–194.

 15. Полякова Ю. Ю. Микола Дмитрович Мізко – журналіст, письменник, бібліограф, театральний критик / Ю. Ю. Полякова // Пространство литературы – путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами. – Х., 2011. – С.242–254.

 16. Регейло З. Я. Роль «Просвіти» в розвитку театрально-аматорського руху в Галичині у 20–30-ті роки XX ст. / З. Я. Регейло // Науковий вісник. – Ужгород, 2010. – Вип. 25. – С.134–141.

 17. Рись М. Ю. Підготовка до професійної самореалізації в умовах позашкільного закладу старших підлітків – вихованців театральних відділень / М. Ю. Рись // Вісник. – Запоріжжя, 2010. – N 2 (13). – С.130–134.

 18. Самойленко Г. В. Театри і актори Північного Лівобережжя України: [історія розв. театр. мистец. Чернігівщини XVII–XX ст. та окремих труп Чернігова, Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук] / Г. В. Самойленко; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2010. — 199 с.

 19. Смоляк П. О. До історії становлення та діяльності аматорського театрального гуртка в м. Борщеві Тернопільської області: (кінець XIX – перша третина XX століття) / П. О. Смоляк // Наукові записки. – Т., 2011. – № 2. – С. 175–181.

 20. Стихун Н. В. Розвиток професійної майстерності вчителів засобами театрального мистецтва як історико-педагогічна проблема / Н. В. Стихун // Наукові записки. – Острог, 2011. – Вип. 17. – С.335–341.

 21. Український театр XX століття: антологія вистав / Нац. акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец.; за заг. ред. М. Гринишиної; [вступ В. Сидоренко]. — К. : Фенікс, 2012. — 942, [1] с. : іл., XVI с. кольор. іл. — (Програма ”13” / Фонд Р. Ахметова ”Розвиток України”).

 22. Хороб С. Український драматургічно-театральний символізм у контексті вибору між Сходом і Заходом / С. Хороб // Вісник Прикарпатського ун-ту. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 27–28. – С.253–259.

 23. Шендрикова С. П. Театральная жизнь Симферополя в годы революции, гражданской войны и установления советской власти / С. П. Шендрикова // Науковий вісник. – Одеса, 2010. – № 21 (122). – С. 181–188.

 24. Шендрикова С. П. Украинское театральное искусство в контексте истории Крыма на примере творчества Марии Константиновны Заньковецкой / С. П. Шендрикова // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2011. – Вип. 64. – С. 358–368.

Естрада


 1. Вороніна О. В.  Роль естрадно-вокального мистецтва у становленні художнього світогляду підлітків / О. В. Вороніна // Матеріали наук.-практ. конф. «Парадигма творення в сучасній науці : на шляху до інтегрованого світогляду». – Острог, 2010. – Вип. 2. – С.110–115.

 2. Довгань О. В.  Педагогічна система формування готовності майбутніх естрадних співаків до вокально-педагогічної діяльності / О. В. Довгань // Вісник. – К., 2008. – Вип. 18. – С.40–48.

 3. Дрожжина Н. Музыкальное искусство эстрады как социокультурный феномен / Н. Дрожжина // Вісник. – Х., 2008. – № 15. – С.41–49.

 4. Калужська В. О.  Естрадне мистецтво як сценічний синтез постмодерних мистецьких практик / В. О. Калужська // Науковий часопис. – К., 2011. – Вип. 26 (39). – С. 111–118.

 5. Лисенко Ю. О.  Сучасна естрадна музика як засіб соціальної комунікації : соціально-педагогічний аспект / Ю. О. Лисенко // Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань. – Х., 2009. – Ч. 1.– С. 151–152.

 6. Маслова Ю. В. Естрадні школи України / Ю. В. Маслова // Культура і сучасність. – К., 2009. – № 2. – С. 168–172.

 7. Мозговий М. П.  Вплив пісенної естради на масового слухача / М. П. Мозговий // Вісник. – Х., 2009. – № 13. – С.80–87.

 8. Мозговий М. П.  Модернізація технічних засобів естрадно-виконавського мистецтва : історичний аспект проблеми / М. П. Мозговий // Вісник. – Х., 2009. – № 15. – С.99–106.

 9. Мозговий М. П. Популярність естрадної музики : механізми формування / М. П. Мозговий // Мистецтвознавчі записки. – К., 2009. – Вип. 15. – С.23–29.

 10. Мозговий М. П. Чинники розвитку сучасної української естрадної музики / М. П. Мозговий // Наукові записки. – Тернопіль; К., 2009. – № 2 (21). – С.64–70.

 11. Плахотнюк В. Г.  Естрадний синтез мистецтв / В. Г. Плахотнюк // Культура і мистецтво у сучасному світі. – К., 2010. – Вип. 11. – С. 259–266.

 12. Соловей Л. А.  Формування емоційної культури підлітків засобами сучасного естрадного мистецтва / Л. А. Соловей // Збірник наук. пр. молодих вчених. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 2. – С. 260–262.

 13. Теленская Д. Ю. Вокально-эстрадная музыка как средство формирования художественного вкуса у студенческой молодежи / Д. Ю. Теленская // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта, 2011. –Вип. 31, ч. 1. – С. 229–233.