Крок перший створення ініціативної групи, підготовка до установчих зборів осбб - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Назва інституту громадянського 1 54.74kb.
Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської... 1 26.37kb.
Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської... 1 79.25kb.
Наказ №186 Про створення Ініціативної групи з підготовки установчих... 1 64.46kb.
Скликання І проведення загальних зборів осбб 1 58.98kb.
Українська хартія вільної людини Ми, учасники Ініціативної групи... 1 138.06kb.
Дата проведення установчих зборів та перелік необхідних документів... 1 72.43kb.
Рекомендації щодо підготовки документів, які мають подавати інститути... 1 40.1kb.
Крок Загальна лікарська підготовка 0 Фармакологія 1 7 2155.03kb.
Центральна виборча комісія 1 26.55kb.
Крок Загальна лікарська підготовка 0 Біохімія 1 7 2084.32kb.
Народний рух україни львівська обласна рада Ганущин Олександрович... 1 55.15kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Крок перший створення ініціативної групи, підготовка до установчих зборів осбб - сторінка №1/1
КРОК ПЕРШИЙ

створення ініціативної групи,

підготовка до установчих зборів ОСББ

Членами ОСББ можуть бути:

фізичні особи, які є власниками квартири (квартир) або приміщення (примі­щень) у багатоквартирному будинку;

юридичні особи (фірми, приватні підприємства тощо), які є власниками кварти­ри (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку.

Не можуть бути членами ОСББ:

мешканці будинку, які живуть у неприватизованих квартирах на підставі ви­даних їм ордерів;

особи, котрі орендують приміщення.

З метою здійснення організаційно-підготовчої роботи по створенню ОСББ з-поміж власників квартир можна обрати, так звану "ініціативну групу" хоча б з трьох осіб.На ініціативну групу покладається вирішення таких завдань:
1) попередня оцінка економічного стану будинку-тобто необхідно порівняти об­сяг платежів по квартирній платі, які сплачують щомісячно мешканці, з реальною собівартістю обслуговування будинку ЖЕКом.

Розшифровані платежі по квартплаті можна взяти в ЖЕКу, а також довідатись про послуги, які щомісячно надаються ЖЕКом, та їх вартість.

Якщо в результаті оцінки стану будинку буде зрозумілим, що загальний обсяг платежів мешканців значно перевищує реальну потребу у послугах і може бути скорочений, то це дає ініціативній групі підстави переконливо агітувати за ство­рення ОСББ.

Увага! При цьому слід пам'ятати і про осіб, які мають пільги та субсидії по сплаті квартплати.

2) збір інформації про:
 • власників квартир (реквізити свідоцтв про право власності на квартиру, розмір належної їм площі)

 • власників нежитлових приміщень (реквізити свідоцтв про право власності на приміщення, розмір належноїїм площі) та орендарів таких приміщень

 • кількість неприватизованих квартир

 • кількість мешканців будинку, що мають пільги, субсидії

Якщо попри всі зусилля не вдається з'ясувати власників деяких квартир (з при­чин їх довгої відсутності, неможливості зв'язатися, тощо), то як виняток, можна скористатися даними паспортного відділення міліції відповідного району. Також ці дані можна взяти з поверхового плану, який повинен знаходитись в ЖЕКу.

3) підготовка проектів наступних документів для проведення установчих зборів: • Статуту ОСББ;

Копії проекту статуту можна роздати власникам житлових і нежитлових приміщень будинку для ознайомлення перед установчими зборами.

 • протоколу установчих зборів;

 • список реєстрації учасників установчих зборів, який включає таблицю обра­хунку частки участі в Об'єднанні,

Частка кожного члена ОСББ розраховується як відношення загальної площі квар­тири (нежитлового приміщення) до загальної площі всіх житлових і нежитлових приміщень будинку.

Розмір частки кожного власника визначає його участь в загальних витратах на утримання будинку і прилеглої території.Увага! Площа місць загального користування до розрахунку не береться.

4)підготовка пропозицій щодо членів правління ОСББ, ревізора, кандидатури уповноваженого для проведення державної реєстрації

5)організація і проведення установчих зборів ОСББ
КРОК ДРУГИЙ:

проведення установчих зборів

1. Повідомлення про проведення установчих зборів.

Про проведення установчих зборів ініціативній групі необхідно письмово по­відомити усіх власників житлових та нежитлових приміщень будинку хоча б за 14 днів до дати проведення (можна розклеїти оголошення про збори на під'їздах, рознести особисто по квартирах, розіслати поштовим відправленням).

В письмовому повідомленні, як правило, зазначають місце, дату, час прове­дення зборів та пропонований перелік питань порядку денного зборів

Запрошують на установчі збори також працівника відповідної районної адміні­страції відповідального за роботу з ОСББ.2. Реєстрація учасників установчих зборів

З метою визначення кворуму у день проведення зборів ініціативна група може провести письмово реєстрацію присутніх учасників зборів.

Для цього кожен присутній власник житлового чи нежитлового приміщення ставить підпис у списку реєстрації учасників установчих зборів навпроти свого імені.

3. Визначення кворуму.

Кворум - це достатня для прийняття рішень кількість присутніх на зборах власників житлових чи нежитлових приміщень

Кворум наявний за умови присутності на зборах більше 50 відсотків власників приватизованих квартир, нежитлових приміщень (50% +один голос). Приклад: В будинку є 50 приватизованих квартир, уповноваженими власниками яких згідно свідоцтв про право власності на житло виступають 50 осіб, та 10 не-приватизованих квартир, в яких прописано 40 осіб. Нежитлових приміщень нема. Для наявності кворуму на установчих зборах, тобто можливості створити ОСББ, необхідна присутність 26 уповноважених власників квартир (тобто 50 :2 + 1 влас­ник)

Увага! Мешканці неприватизованих квартир чи орендарі приміщень не врахо­вуються при визначенні кворуму та не можуть брати участь у голосуванні, але мають право бути присутніми на зборах.

4. Обрання голови установчих зборів.

За наявності кворуму керівник ініціативної групи відкриває засідання установ­чих зборів та пропонує обрати голову і секретаря зборів.

Для обрання голови та секретаря необхідна підтримка більшості присутніх власників або їх уповноважених осіб (50% +1). Кожен учасник зборів має один голос незалежно від належної йому площі.

Приклад: якщо кворум сформований за присутності 26 уповноважених власни­ків квартир, то для обрання голови і секретаря зборів достатньою буде під­тримка 14 з присутніх осіб (тобто 26:2+1)

5. Процедура затвердження порядку денного зборів та голосування.

Після обрання голови та секретаря, обраний голова установчих зборів пропо­нує проголосувати за порядок денний установчих зборів.

Для затвердження порядку денного необхідно 2/3 голосів учасників установ­чих зборів.

Приклад: знову ж таки при присутності 26 уповноважених власників квартир для затвердження порядку денного необхідною є підтримка 17 осіб (тобто 26:3 х2)

Після затвердження порядку денного, голова установчих зборів переходить до розгляду питань порядку денного.

Кожне питання голосується окремо та поіменно-тобто кожен, хто бере участь у голосуванні, ставить особистий підпис у протоколі зборів із зазначенням резуль­тату голосування за те чи інше питання порядку денного ("за" чи "проти"), (див. вище крок 2)

Для прийняття рішення по кожному питанню необхідно підтримка 2/3 голосів учасників установчих зборівПриклад: знову ж таки при присутності 26 уповноважених власників квартир, рішення з кожного питання порядку денного буде вважатись прийнятим, якщо "за" проголосувала хоча б 17 осіб (тобто 26:3 х2)

6. Питання порядку денного, які необхідно розглянути на установчих зборах

 • Про створення ОСББ і затвердження Статуту;

 • Про вибори голови та членів правління ОСББ, ревізора ОСББ;

Для керівництва та організації поточної діяльності ОСББ обирається прав­ління ОСББ, яке є виконавчим органом ОСББ і підзвітне загальним зборам ОСББ, а також голова правління.

Кількість членів правління в кожному випадку визначається індивідуально і скла­дає, як правило, не менше 3-5 осіб.Приклад: визначення кількості членів може бути відбуватись за принципом, який полягає у включенні в члени правління 1 представника від 10 квартир або від 5 квартир.

Порядок обрання та відкликання голови, членів правління, їх кількісний склад та термін діяльності встановлюються Статутом ОСББ.

Також для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ОСББ обирається з числа членів ОСББ ревізор або приймається рі­шення про залучення аудитора.


 • Про вибір уповноваженого представника установчих зборів на здійснення дій, пов'язаних з реєстрацією ОСББ;

Як правило, це голова зборів або голова правління.

 • Про визначення розміру частки кожного співвласника у витратах, зі створен­ня ОСББ.

Йде мова про суму коштів, яку необхідно витратити для нотаріального посвідчен­ня установчих документів, реєстрацію ОСББ, виготовлення печатки, штампу, від­криття рахунку тощо;

 • Інші питання.

За наслідками проведених установчих зборів оформлюється протокол зборів в 2-х примірниках, підписаний головою та секретарем установчих зборів.

1 примірник необхідно передати в управління державної реєстрації для про­ведення реєстрації, а 1 - залишається в документах ОСББКРОК ТРЕТІЙ:

державна реєстрація ОСББ
Державна реєстрація ОСББ проводиться у два етапи:

1. Державна реєстрація ОСББ в Управлінні державної реєстрації.2. Державна реєстрація ОСББ у державного реєстратора.
1-ий етап - Державна реєстрація ОСББ в Управлінні державної реєстрації Львівської міської ради.

/Адреса: 79008, м. Львів, вул. Валова,2

II поверх, кабінет № 3, телефон 72 17 18

Дні прийому: щодня (крім суботи і неділі) з 10.00 до 13.00

Термін реєстрації: протягом 14 календарних днів, але не більше

30 календарних днів з дня подання документів.

Для реєстрації ОСББ уповноважена установчими зборами особа подає безпо­середньо або надсилає поштою (рекомендованим листом) до управління держав­ної реєстрації Львівської міської ради наступні документи:

1. реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію ОСББ.

Зразок цієї картки можна отримати безпосередньо при подачі документів в управління державної реєстрації.


 1. оригінал протоколу установчих зборів, на яких було прийнято рішення про створення ОСББ та затвердження його статуту, (див. вище крок 2)

 2. два примірники оригіналу і три копії статуту ОСББ. Статут повинен бути підписаний головою установчих зборів, а його підпис пови­нен бути посвідчений нотаріусом.

Для посвідчення підпису голова установчих зборів повинен особисто прийти до
нотаріуса та пред'явити паспорт громадянина України.
Послуга платна. Найдешевші ціни _на дані послуги в Приватного Нотаріуса Грищенко Наталія Олександрівна за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 44, тел.(032)261-02-11, моб.(067)7847475.

 1. список членів об'єднання

Державна реєстрація ОСББ є безкоштовною.

Після реєстрації об'єднання в управлінні державної реєстрації видається свідо­цтво про державну реєстрацію ОСББ.2-ий етап - Державна реєстрація ОСББ в державного реєстратора.

Адреса: 79008, м. Львів, вул. Валова,2, II поверх

Дні прийому: щодня (крім суботи і неділі) з 10.00 до 13.00

З метою внесення відомостей про ОСББ в єдиний реєстр юридичних осіб піс­ля отримання свідоцтва про державну реєстрацію ОСББ уповноваженій особі необхідно подати державному реєстратору свого району (за місцезнаходженням ОСББ):

1) заповнену реєстраційну картку форми № 6 про внесення відомостей про юри­дичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб під­приємців у 2 примірниках.

1 примірник залишається у державного реєстратора, а 1 примірник подається в управління статистики.Увага! Зразок форми №6 реєстраційної картки можна отримати у державного реєстратора.

2) оригінал та 1 ксерокопію свідоцтва про державну реєстрацію ОСББ виданий управлінням державної реєстрації (див. 1-ий етап державної реєстрації);При подачі вищевказаних документів необхідно мати при собі:

 1. паспорт;

 2. оригінал протоколу установчих зборів

В трьохденний термін державний реєстратор проводить включення і видає свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (єдиний зразок) та 1 заві­рений примірник реєстраційної картки форми №6.

На цьому можна вважати державну реєстрацію завершеною. Державний реєстратор протягом 2 днів з дня реєстрації зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фон­ду України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки форми №6 про юридичну особу (ОСББ).КРОК ЧЕТВЕРТИЙ:

отримання довідки головного управління

статистики Львівської області про включення до ЄДРПОУ
Адреса: 79058, м. Львів, проспект В.Чорновола, 4,

кім. №23, II поверх, 2 корпусДні прийому: щодня (крім вихідних) - з 10.00 до 13.00 год.

Термін розгляду та прийняття рішення: 3 дні з дня подачі документів.

За подвійну плату довідка може бути видана протягом 1 дня

Без довідки управління статистики ОСББ не зможе виготовити печатку, від­крити банківський рахунок тощо.

Для отримання довідки головного управління статистики про внесення юри­дичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій і установ (ЄДРПОУ) необхідно подати наступні документи: 1. ксерокопію свідоцтва про державну реєстрацію. Оригінал свідоцтва необхідно мати при собі для звірки

 2. завірену державним реєстратором реєстраційну картку (форма №6) (див. вище 2-ий етап державної реєстрації)

 3. облікову картку.

Видається і заповнюється безпосередньо в управлінні статистики.

4. квитанцію про внесення плати за видачу довідки та відповідної кількості її за­вірених копій.

Оплатити можна безпосередньо в управлінні статистики суму в розмірі:

15 гривень 56 копійок (при оформленні довідки протягом 3 днів), або

20 гривень 23 копійки (при оформленні - протягом 2 днів),або

31 гривня 13 копійок (при оформленні - протягом 1 дня)

Додатково за видачу кожної окремої копії довідки - 1 гривня 55 копійок

Доцільним є окрім оригіналу довідки замовити виготовлення і її завірених копій (2-3 екземпляри). Завірена копія має силу нотаріально посвідченої, але її оформлення є дешевшим в три рази.

Така копія знадобиться, зокрема, для отримання дозволу на виготовлення печа­ток та штампів, відкриття рахунку тощо.

Увага! Крім цього, обов'язково працівнику управління статистики необхідно пред'явити:


 1. оригінал статуту ОСББ - для звірки видів діяльності, що вказані у статуті з тими, що будуть вказані в довідці головного управління статистики

 2. оригінал протоколу установчих зборів - для підтвердження повноважень особи, що буде подавати документи (уповноваженого представника).

КРОК П’ЯТИЙ:

реєстрація в податковій інспекції

Орган, що приймає рішення: ДПІ відповідного району м.Львова

(за місцезнаходженням ОСББ)Адреса: м. Львів, вул. Стрийська, 35, цокольне приміщення

Прийом: щодня (крім суботи та неділі)

з 15.30 год. до 18.00 год., п'ятниця - з 15.30 до 16.45 год.Термін: до 10 календарних днів з дня отримання свідо-

цтва про державну реєстрацію юридичної особи.

Видача довідки про взяття на облік у податковій інспекції (форма 4-ОПП) здій­снюється у кімнатах 141-145 (залежно від району м. Львова) при умові написання заяви та пред'явлення уповноваженим представником ОСББ наступних докумен­тів:


 • оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію;

 • документу, що посвідчує особу (паспорт);

 • документа, що підтверджує повноваження особи -тобто оригіналу протоколу установчих зборів ОСББ.


КРОК ШОСТИЙ:

отримання дозволу

на виготовлення печатки і штампу

Орган, що приймає рішення: працівник дозвільної системи МВС

Адреса: м. Львів, вул. Валова,2, II поверх

Прийом: щодня (крім суботи та неділі)

з 10.00 год. до 13.00 годТермін прийняття рішення: 5 робочих днів від дня одержання документів.

За подвійну плату дозвіл може бути виданий протягом 3 робочих днівПерелік документів, які подаються уповноваженою особою:

 1. заява, підписана уповноваженою особою;

 2. оригінал та нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (єдиного зразка);

Засвідчення копії у нотаріуса здійснюється при пред'явленні оригіналу свідоцтва та паспорта особою, що бажає отримати таку копію вартість послуг нотаріуса - від 5 гривень за 1 копію

3. копія довідки головного управління статистики про внесення юридичної особи


до ЄДРПОУ;

подається 1 екземпляр завіреної копії довідки, що була отримана в управлінні статистики (див. крок 4)

4. нотаріально завірена копія статуту ОСББ;

засвідчення копії у нотаріуса здійснюється при пред'явленні оригіналу статуту та паспорта особою, що бажає отримати таку копію вартість послуг нотаріуса складає від 5 гривень за кожну сторінку Статуту.

5. два примірники зразків (ескізів) печаток і штампів, роздруковані на аркуші формату А4;.

Розробка і друк зразків печаток (штампів) здійснюється безпосередньо ліцензова­ними організаціями, що їх виготовляють.

Така послуга може бути безкоштовною при умові наступного виготовлення печа­ток в цій організації

6. оригінал платіжного доручення / квитанції;

за оформлення дозволу стягується плата у розмірі 51 гривня.

реквізити рахунку, на який вноситься плата за послуги дозвільної системи, можна довідатись в працівника, який приймає документи або на інформаційному стенді, який розміщений в цьому ж приміщенні (вул. Валова, 2, II поверх)

В результаті оформлення дозволу уповноважена особа отримує оригінал сві­доцтва про державну реєстрацію юридичної особи зі штампом дозвільної системи МВС на звороті та один екземпляр зразків (ескізів) печаток і штампів також з пе­чаткою дозвільної системи МВС.

Отриманий екземпляр зразків (ескізів) печаток і штампів з печаткою дозвільної системи МВС залишається в ліцензованої організації, що безпосередньо виготов­ляє печатки.

Плата за виготовлення печаток і штампів визначається самостійно організаці­єю, що виготовляє.

Вартість виготовлення 1 круглої печатки і 1 штампу разом із пристроєм, на якій кріпиться печатка і штамп, сягає суми в розмірі від 185 гривеньКРОК СЬОМИЙ:

реєстрація в Пенсійному фонді

Орган, що реєструє: працівник районного відділу Пенсійного фонду

Адреса: м. Львів, вул. Валова,2, II поверх

Прийом: щодня (крім суботи та неділі)

з 10.00 год. до 13.00 годТермін: 3 дні з дня подачі документів.

Для реєстрації необхідно подати наступні документи:

1. заява за формою;

Бланк заяви можна отримати безпосередньо при подачі документів у працівника, який приймає документи

2. завірені копії таких документів: • свідоцтва про державну реєстрацію;

 • протоколу установчих зборів;

 • довідки управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ

(див. крок 4);

 • статуту ОСББ.

При подачі документів уповноваженій особі необхідно пред'явити паспорт та оригінал документу, що засвідчує повноваження (тобто протоколу установчих зборів).
КРОК ВОСЬМИЙ:
реєстрація у Фонді

соціального страхування з тимчасової

втрати працездатності

Орган, що реєструє: Фонд соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності відповідного району (за місцезнаходженням ОСББ)Адреса: Галицького та Сихівського районів

м. Львів, вул. Чайковського, 4, III поверх, приймальня

Франківського, Личаківського, Залізничного та Шевченківського районів м. Львів, вул. Сахарова, 42, II поверх, приймальня

Прийом: щодня з 10.00 год. до 16.00 год.

обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.Термін розгляду: не пізніше наступного дня з дня подачі документів.

Отримавши в електронному вигляді дані про ОСББ від державного реєстра­тора (див. крок 3) Фонд реєструє ОСББ як страхувальника.

Уповноважена особа отримує у Фонді повідомлення про взяття на облік стра­хувальників при поданні наступних документів:


 • ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ;

 • ксерокопії довідки управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ.

КРОК ДЕВ’ЯТИЙ:

реєстрація у Фонді

соціального страхування на випадок безробіття

Орган, що реєструє: Фонд соціального страхування на випадок

безробіття відповідного району (за місцезнаходженням ОСББ), відділ взаємодії з працедавцями району.Адреса: 79060, м. Львів, вул. Кн. Ольги, 122

Термін розгляду: не пізніше наступного дня з дня подачі документів.

Отримавши в електронному вигляді дані про ОСББ від державного реєстрато­ра (див. крок 3) Фонд реєструє ОСББ як страхувальника.

Уповноважена особа отримує у Фонді повідомлення про реєстрацію платни­ком страхових внесків при поданні наступних документів:


 • ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ;

 • ксерокопії довідки управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ.


КРОК ДЕСЯТИЙ:

реєстрація у Фонді

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань

Орган, що реєструє: Фонд соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань України (за місцезнаходженням ОСББ)Адреса: м. Львів, вул. Чайковського, 27

Термін розгляду: не пізніше наступного робочого дня з дня фактичного

отримання відомостей від державного реєстратора

Отримавши в електронному вигляді дані про ОСББ від державного реєстрато­ра (див. крок 3) Фонд реєструє ОСББ як страхувальника.

Оригінал страхового свідоцтва, що засвідчує реєстрацію у фонді буде наді­слано ОСББ рекомендованим листом з повідомлення про вручення, але виходячи з теперішньої ситуації, краще звернутися в фонд самостійно.КРОК ОДИНАДЦЯТИЙ:

відкриття рахунку в банку

Розрахунковий рахунок ОСББ можна відкрити у будь-якому комерційному бан­ку за розсудом правління.

При виборі банку варто врахувати вартість послуг банку за відкриття і обслу­говування рахунку, вартість послуг за внесення готівки на рахунок тощо.

Відкривати рахунок повинен особисто голова правління та при наявності го­ловний бухгалтер.Для відкриття рахунку необхідно подати наступні документи:

 • заяву щодо відкриття рахунку за встановленими зразком з підписом голови правління та головного бухгалтера; бланк заяви можна отримати безпосередньо в банку;

 • нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

 • нотаріально завірена копія статуту ОСББ;

 • 2 примірники картки із зразками підписів керівника ОСББ (голови правління), бухгалтера (при наявності) та відбитком печатки ОСББ; зразки підписів повинні бути нотаріально завірені(де засвідчувати див крок 4);

При відсутності посади головного бухгалтера в ОСББ на картці замість підпису головного бухгалтера ставиться помітка наступного змісту "посада головного бухгалтера не передбачена штатним розписом"

 • нотаріально завірена копія довідки про взяття на облік в ДПІ (форма 4-ОПП);

 • копія довідки головного управління статистики про включення до ЄДРПОУ обов'язково необхідно пред'явити оригінал для завірення копії довідки уповно­важеним працівником банку;

або подати, при наявності, 1 з екземплярів завіреної управлінням статистики копії довідки, що була оформлена (див. крок 5)

 • оригінал або копія протоколу установчих зборів, завірена печаткою ОСББ, а також при наявності посади головного бухгалтера - наказ про призначення на по­саду головного бухгалтера;

 • копія паспорту (сторінки 1-3 та 11) та копія ідентифікаційного коду голови прав­ління та головного бухгалтера (при наявності такої посади);

 • копія довідки про реєстрацію у Пенсійному фонді; обов'язково необхідно пред'явити оригінал для завірення копії довідки уповно­важеним працівником банку

 • копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань обов'язково необхідно пред'явити оригінал для завірення копії свідоцтва уповно­важеним працівником банку.

Увага!

Внесення грошових коштів (у готівковій і безготівковій формах) на рахунок можливе відразу, а от видаткові операції- тільки після одержання банком ко­рінця повідомлення про відкриття рахунку, завіреного ДПІ.

КРОК ДВАНАДЦЯТИЙ:

внесення ОСББ до Реєстру неприбуткових організацій

Орган, що приймає рішення: ДПІ відповідного району м.Львова

(за місцезнаходженням ОСББ)Адреса: м. Львів, вул. Стрийська, 35,

цокольне приміщення кім.141-145 (залежно від району м.Львова)Прийом: щодня (крім суботи та неділі)

з 15.30 год. до 18.00 год., п'ятниця - з 15.30 до 16.45 год.Термін: до 10 календарних днів з дня подачі документів

Внесення ОСББ до Реєстру неприбуткових організацій або установ дозволяє здавати податкову та бухгалтерську звітність за спрощеною формою один раз на квартал.Перелік документів, які подаються:

1. реєстраційна заява за формою 1 -РН;

Бланк цієї заяви можна купити безпосередньо в кіосках, які розташовані в при­міщенні податкової інспекції

2. ксерокопія зареєстрованого статуту ОСББ.Рішення готується у 2 примірниках- перший надається уповноваженому пред­ставнику ОСББ, а другий залишається в органі податкової служби.