Ликова Ольга Володимрівна к ф. м н., старший викладач робоча програма - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Ликова Ольга Володимирівна к ф. м н., старший викладач робоча програма 1 287.47kb.
Райхцаум Раїса Борисівна, старший викладач кафедри диференціальних... 1 108.78kb.
Драмарецька Лариса Борисівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних... 1 199.34kb.
Власенко Дмитро Іванович- к ф. м н., старший викладач робоча програма 1 149.1kb.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: V обсяг модуля 1 26.36kb.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: VІІ обсяг модуля 1 31.05kb.
Косьмій Олена Михайлівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних... 1 329.33kb.
Косьмій Олена Михайлівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних... 3 426.3kb.
Косьмій Олена Михайлівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних... 1 263.37kb.
Косьмій Олена Михайлівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних... 1 301.02kb.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: І обсяг модуля 1 27.03kb.
Урок з теми : «Паралелограми» 1 126.67kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Ликова Ольга Володимрівна к ф. м н., старший викладач робоча програма - сторінка №1/1


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра геометрії
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИКласичні задачі елементарної геометрії

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.040201 Математика

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_7.04020101, 8.04020101 Математика

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації__________________________________

(назва спеціалізації)

факультету Механіко-математичного

(назва факультету)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Харків – 2012

Класичні задачі елементарної геометрії. Робоча програма навчальної дисципліни для

(назва навчальної дисципліни)

студентів за напрямом підготовки 6.040201, спеціальністю “Математика

“___” ________, 20__.- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Ликова Ольга Володимрівна – к.ф.-м. н., старший викладач

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри геометрії

Протокол № 6 від “02” квітня 2012 р.
Завідувач кафедри геометрії
_______________________ (Борисенко О.А.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“02” квітня 2012 р.
Схвалено методичною комісією механіко-математичного факультету

_______________________________________________________________

Протокол № 6 від “10” квітня 2012 р.
“_____”________________20__ р. Голова _________________ (Тарапова О.І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)
 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

9 семестр0402 Фізико- математичні науки

(шифр і назва)


Вибіркова


Напрям підготовки

6.040201 Математика

(шифр і назва)Модулів – 2


Спеціальність (професійне

спрямування):математика


Рік підготовки:

5-й


Семестр

Загальна кількість годин – 108

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст, магістр36 год.Практичні, семінарські

ЛабораторніСамостійна робота

72 год.


Вид контролю:

Залік

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 36/72, заочна форма навчання відсутня.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Класичні задачі елементарної геометрії” є оволодіння основними методами доведення теорем елементарної геометрії.


1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Класичні задачі елементарної геометрії” є розширення кругозору, ознайомлення з історією виникнення та розвитком деяких математичних напрямків, набуття навиків розв’язування задач елементарної геометрії.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • Класичні задачі давнини (трисекція кута, подвоєння куба, квадратура круга)

 • Властивості плоских кривих, за допомогою яких розв’язувались класичні задачі давнини

 • Задачу про можливість побудови циркулем та лінійкою правильних багатокутників

 • Основні теореми елементарної геометрії о трикутниках

 • Основні теореми елементарної геометрії о колах

 • Основні теореми елементарної геометрії о чотирикутниках

 • Основні теореми елементарної геометрії о багатокутниках


вміти :

 • Розв’язувати задачі на побудову циркулем та лінійкою

 • Доводити теореми елементарної геометрії

 • Застосовувати класичні теореми елементарної геометрії для розв’язування задач

 • Застосовувати методи аналітичної геометрії для розв’язування задач елементарної геометрії
 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.

Класичні задачі на побудову циркулем та лінійкою

 • Класичні задачі давнини (трисекція кута, подвоєння куба, квадратура круга).

 • Плоскі криві, за допомогою яких розв’язувались класичні задачі давнини.

 • Задача про можливість побудови циркулем та лінійкою правильних багатокутників.


Змістовий модуль 2.

Класичні задачі планіметрії

 • Теорема Чеви.

 • Пряма Ейлера, коло дев’яти точок.

 • Пряма Сімсона. Теорема Птолемея.

 • Теорема Морлея.

 • Теорема Варіньона.

 • Теорема Брахмагупти. Формула Герона.

 • Теорема Менелая.

 • Теорема Паппа.

 • Теорема Дезарга.

 • Теорема Паскаля.

 • Теорема Бріаншона. 1. Структура навчальної дисципліни
Назви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

Л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1 (семестр 9)

Класичні задачі на побудову циркулем та лінійкою.

36

12


24


Разом за модулем 1

36

12


24Модуль 2 (семестр 9)

Класичні задачі планіметрії

66

24


42


Підготовка до підсумкового контролю

6

6


Разом за модулем 2

72

24


48


 1. Семінарські заняття відсутні

 2. Практичні заняття відсутні

 3. Лабораторні заняття відсутні

 4. Самостійна робота

Модуль1.

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Класичні задачі давнини (трисекція кута, подвоєння куба, квадратура круга).

10

2

Плоскі криві, за допомогою яких розв’язувались класичні задачі давнини.

8

3

Задача про можливість побудови циркулем та лінійкою правильних багатокутників.

6
Усього

24


Модуль 2 .

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Теорема Чеви.

6

2

Пряма Ейлера. Коло дев’яти точок..

6

3

Пряма Сімсона. Теорема Птолемея.

6

4

Теорема Морлея. Теорема Варіньона. Теорема Менелая.

6

5

Теорема Брахмагупти. Формула Герона.

6

6

Теорема Паппа.Теорема Дезарга.

6

7

Теорема Паскаля. Теорема Бріаншона.

6
Усього

42
 1. Індивідуальне науково-дослідне завдання: не передбачене

10. Методи навчання Лекції та самостійна робота.

11. Методи контролю

Поточний контроль – опитування, розв’язування задач та доведення теорем.

Підсумковий контроль – залік.

12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий cеместровий контроль (залік)


Сума


Модуль 1

Модуль 2

Розв’язування задач та доведення теорем

Розв’язування задач та доведення теорем

20

30

50

100

Для зарахування першого модуля студент повинен набрати не менше 10 балів.

Для зарахування другого модуля студент повинен набрати не менше 15 балів.

Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю –

зарахування модулів.


Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

Для екзамену, курсової роботи (проекту), практики

для заліку

90 – 100

А

Відмінно

зараховано80-89

В

Добре

70-79

С

60-69

D

Задовільно

50-59

Е

1-49

FX

Незадовільно

не зараховано


13. Методичне забезпечення

 • перелік питань до заліку;

 • конспект лекцій.


14. Рекомендована література

 1. Кокстер Г.С.М. Введение в геометрию. – М.: Наука, 1966

 2. Коксетер Г.С.М., Грейтцер С.Л. Новые встречи с геометрией. – М.: Наука, 1978

 3. Шклярский Д.О., Ченцов Н.Н., Яглом И.М. Избранные задачи и теоремы элементарной математики. Ч.2. Геометрия (планиметрия). – М., 1952

 4. Савелов А.А. Плоские кривые. – М., 1960

 5. Курант Р., Роббинс Г. Что такое математика. – М. Л., 1947

 6. Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. Т. 1. – М. Л., 1935

 7. Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. Т. 2. – М. Л.: ГТТИ, 1934

 8. История математики. Т. 1. // Под ред. Юшкевича А.П. – М.: Наука, 1970


15. Інформаційні ресурси.