Литвин В. П.,доктор ветеринарних наук,професор - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Литвин В. П.,доктор ветеринарних наук,професор - сторінка №1/1

УДК 619:616.981.842.17

Литвин В.П.,доктор ветеринарних наук,професор

Литвиненко В.М., кандидат ветеринарних наук, доцент

Поліщук В.В., кандидат ветеринарних наук, доцент

Сорокіна Н.Г., кандидат ветеринарних наук, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИКІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ПОРОСЯТ

Анотація. Використання пробіотиків «Мультибактерин» та «Імунобактерин-L» у свинарстві збільшує молочність свиноматок, покращує приріст поросят, що сприяє покращенню продукції.

Вступ. Широке застосування антибіотиків у промисловому тваринництві для лікування хвороб інфекційної етіології призводить до виникнення антибіотикорезистентних форм мікроорганізмів, зниження їх терапевтичної ефективності і потребує створення нових препаратів, що проявляють виражену антимікробну дію, у тому числі і на резистентні до антибіотиків штами, або відмову від них.

Натомість, застосування пробіотиків дає змогу отримати екологічно чисту й безпечну продукцію тваринництва та відсутність звикання до препарату. Пробіотики використовують з метою лікування, профілактики хвороб, для прискорення росту молодняку та отримання більш якісної біологічно повноцінної продукції із мінімальними витратами на ветеринарні препарати.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Традиційні методи лікування хворих тварин з застосуванням антибіотиків, сульфаніламідних та нітрофуранових препаратів призводить до зменшення в кишечнику не лише патогенних ентеробактерій, а й представників нормофлори, особливо молочнокислих, біфідобактерій [1, 7, 8].

Враховуючи означене і виходячи з етіопатогенетичної спрямованості терапії у разі інфекційних захворювань, професорами Рєзнік С.Р., Смірнов В.В., Литвин В.П., було розроблено та впроваджено у виробництво ряд пробіотиків до складу яких входять аеробні спороутворюючі бактерії – Bac. Subtilis, Bac. Licheniformis; лактобактерії – Lactobacillus fermentum, Laсtobacillus acidophilus та ін., представники нормальної мікрофлори кишечника, які застосовуються для профілактики, лікування гострих шлунково-кишкових захворювань та підвищення неспецифічної резистентності організму тварин [3, 4, 2]. Комплексний препарат споролакт сприяє відновленню нормофлори краще, ніж кожний із його компонентів окремо [5, 6].Мета досліджень. Вивчити влив комплексних пробіотичних препаратів «Мультибактерин», що містить Laсtobacillus acidophilus та «Імунобактерин-L», до складу якого входить Bac. Subtilis, Bac. Licheniformis, на неспецифічну резистентність, збереженість та продуктивність поросят.

Результати досліджень. Препарати застосовувались шляхом вільного випоювання, у відповідності до настанов по їх застосуванню - свиноматкам – до 14 днів після опоросу, а поросятам з 14 до 30-ти добового віку.

Використання препаратів «Мультибактерин» та «Імунобактерин-L», сприяло зростанню молочної продуктивності свиноматок, збільшенню середньодобових приростів підсисних поросят (730 і 690 г відповідно; - в контролі 600 г) та % збереженості.Висновки. Результати проведених досліджень показали, що введення пробіотичних препаратів в технологічний процес вирощування свиней суттєво збільшує молочність свиноматок, показники приросту поросят, що сприяє покращенню якості продукції.

Список літератури

  1. Литвин В.П. Життєдайна дія пробіотиків //Ветеринарна медицина України. - 1996. - №2. – С. 12-14.

  2. Литвин В.П., Поліщук В.В., Бойко Н.В., Литвиненко В.М. Біотехнологія, виготовлення і застосування нових пробіотиків у ветеринарній медицині //Тези доп. наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників та аспірантів "За підсумками науково-дослідних робіт 1998 року", - Київ, 1999. - С. 7.

  3. Литвин В.П., Поліщук В.В., Кучеренко І.А. Нові пробіотики, їх захисна роль в організмі і обґрунтування до застосування //Вісник аграрної науки. -1998. - Спеціальний випуск, вересень. - С. 51-56.

  4. Литвин В.П., Поліщук В.В., Литвиненко В.М., Кучеренко І.А. Вплив пробіотиків на імунологічну реактивність організму телят і птиці //Тези доповідей наукової конф. проф.-викл. складу, наукових співробітників та аспірантів присвячена 85-річчю ф-ту вет. медицини. – К., 2000. – С. 17.

  5. Поліщук В.В., Резник С.Р., Литвин В.П., В'юницька В.О. Вплив бактерину-SL на напруженість специфічного імунітету у телят //Журнал Тваринництво України, 1995. № 7 – С. 17. 

  6. Смирнов В.В., Резник С.Р., Вьюницкая В.А., Сорокулова И.Б., Литвин В.П. Влияние комплексного пробиотика споролакта на микробиоценоз кишечника теплокровных// Микробиол. журн. - 1995. - 57, № 4. - С. 42-49.

  7. Шлунково-кишкові хвороби новонароджених телят //Левченко В.І., Заярнюк В.П., Папченко І.В., Івченко В.М. //Ветеринарна медицина України. – 1997. - №4. – С. 30-33.

  8. Stiven M.F. Probiotica intestinal inoculants for production animals // Veterinary med. – 8 – 1991. – p. 806-824.

Анотації:

Литвин В.П., Литвиненко В.М., Поліщук В.В., Сорокіна Н.Г.

Перспективи використання пробіотиків при вирощуванні поросят

Використання пробіотиків «Мультибактерин» та «Імунобактерин-L» у свинарстві збільшує молочність свиноматок, покращує приріст поросят, що сприяє покращенню продукції.Ключові слова: пробіотики, поросята, резистентність, приріст, профілактика, якість продукції.

Litvinov VP, V. Litvinenko, Vladimir Polishchuk, N. Sorokina

Prospects for the use of probiotics in growing pigs

Probiotics "Multibakterin" and "Imunobakterin-L» in pig sows increases milk improves piglet growth improves products.Keywords: probiotics, pigs, resistance, growth, prevention, quality of products.