Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „ Політична... 1 255.95kb.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної... 1 218.9kb.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни... 1 164.42kb.
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо... 1 298.37kb.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні... 1 221.02kb.
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань та курсової... 2 675.06kb.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване... 1 174.19kb.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок... 1 150.88kb.
Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних... 3 409.9kb.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " експлуатаційні... 3 508.04kb.
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної... 7 502.1kb.
Рефераты, курсовые, дипломные работы Реферат з дисципліни "Мікроекономіка"... 1 137.47kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» - сторінка №1/1
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ

СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної та

методичної роботи

_______ М. М. Касьяненко

«__» ______________ 2012 р


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсової роботи

з дисципліни «Політична економія»

для підготовки фахівців за ОКР бакалавр

денної та заочної форми навчання

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

6.030508 «Фінанси і кредит»

6.030504 «Економіка підприємства»

6.030503 «Міжнародна економіка»

6.030502 «Економічна кібернетика»

статус дисципліни: нормативна

Ірпінь-2012
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія», складені на основі робочої навчальної програми, затвердженої у 2012 році.

Автори: І. А. Максименко, к.філос.н., доцент

М. О. Скорик, асистент

Рецензент: П. В. Круш, к. е. н., професор


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економічної теорії

Протокол №___ від “___” ______2012 р.

Завідувач кафедри ___________ І.А.Максименко, к.філос.н., доцент


Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради обліково-економічного факультету,


Протокол №____ від “___”_____2012 р.
Голова вченої ради _________ Н. П. Мацелюх, к.е.н., професор


Декан заочного факультету ___________ В. В. Бриштіна, к.е.н., доцент
Завідувач навчально-методичного відділу __________ О. О. Бойко-Слобожан

Реєстраційний №_______Зміст

1.

Пояснювальна записка

4

2.

Структура курсової роботи

6

3.

Вимоги до змісту курсової роботи

6

4.

Вимоги до оформлення курсової роботи

7

4.1.

Загальні вимоги до оформлення курсової роботи

7

4.2.

Нумерація

8

4.3.

Таблиці

9

4.4.

Формули

10

4.5.

Посилання

10

4.6.

Додатки

11

4.7.

Список використаної літератури

11

5.

Захист курсової роботи

12

6.

Методи оцінювання та розподіл балів за рейтинговою системою

14

7.

Орієнтована тематика курсових робіт з дисципліни

16

8.

Додатки

18

9.

Рекомендована література

23


1. Пояснювальна записка

Політична економія є нормативною дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 0305 "Економіка та підприємництво".Метою курсової роботи є поглиблення і закріплення теоретичних знань з політичної економії та набуття студентами вмінь пов'язувати свої знання з практикою економічної діяльності.

Виконання студентом курсової роботи передбачає самостійне використання та узагальнення теоретичних положень та інформаційних матеріалів, формулювання власних висновків стосовно наявних проблем та обгрунтування пропозицій, спрямованих на їх розв'язання.Основними етапами виконання курсової роботи є:

- вибір теми курсової роботи та її затвердження;

- добір та опрацювання літературних джерел, необхідних для написання курсової роботи;

- складання плану курсової роботи, заповнення завдання до курсової роботи та їх погодження з науковим керівником;

- написання та оформлення курсової роботи;

- подання у встановлений термін науковому керівнику, який у своєму відгуку приймає рішення щодо допущення її до захисту та попередньо оцінює роботу в балах;

- захист курсової роботи.

Студент(ка) вибирає тему із рекомендованої тематики, номер якої відповідає останній цифрі номера в списку групи в журналі, де відмічаються лекції з навчальної дисципліни “Політична економія”. Наприклад, номер у списку групи в журналі 1. Це означає, що студент може взяти одну із тем за номером 1, 11, 21, 31, 41,51.


Номер теми курсової роботи

1

1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71,

2

2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72,

3

3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73,

4

4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74,

5

5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75,

6

6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76,

7

7, 17, 27, 37, 47, 57 67, 77

8

8, 18, 28, 38, 48, 58 68,

9

9, 19, 29, 39, 49, 59 69,

10

10, 20, 30, 40, 50,60, 70,

Після вибору теми її необхідно погодити з науковим керівником та представити на кафедру економічної теорії для затвердження.

Курсова робота з дисципліни «Політична економія» виконується у відповідності до робочого навчального плану і є обов’язковою формою звіту студентів перед кафедрою.

Робота може бути використана студентом при написанні курсових робіт із спеціальності, а також магістерської роботи, слугувати основою для доповідей і виступів у науковому студентському гуртку «Політеконом», на наукових студентських конференціях.

Кращі курсові роботи можуть бути представлені на конкурси наукових студентських робіт. 1. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Підготовка курсової роботи передбачає вивчення наукових джерел і складання списку літератури. Спочатку доцільно ознайомитися з основною літературою (підручники, навчальні посібники, монографії, теоретичні статті тощо). Особливу увагу слід приділити ознайомленню з періодичними виданнями, в яких публікуються аналітична інформація та результати наукових досліджень (журнали: “Економічна теорія”, “Економіка України”, "Економіка і прогнозування", “Фінанси України”, "Вісник податкової служби України", ”Науковий вісник Національного університету (Національної академії) державної податкової служби України“, "Економіст”, “Банківська справа”, “Вісник Національного банку України”, "Український інвестиційний журнал" та ін.).

Попереднє вивчення літературних джерел є необхідним для складання плану курсової роботи. Зразок плану курсової роботи можна переглянути на додатку В.

План курсової роботи та завдання по курсовій роботі обов’язково затверджуються науковим керівником.

Курсова робота з курсу «Політична економія» повинна складатися з наступних розділів: вступ, основна частина (два розділи), висновок (до кожного розділу та загальний), додатки та список використаної літератури.
3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

У вступі розкривається актуальність теми, вказати вчених економістів які досліджують дану тему, дати оцінка сучасному стану досліджуваної проблеми з посиланням на певні літературні джерела, визначити мету, завдання, об'єкт, предмет і методи дослідження.

Основна частина роботи поділяється на два розділи. Перший розділ присвячується теоретико-методологічним питанням з досліджуваної теми; другий - питанням аналізу досліджуваної проблеми.

У висновках до розділів стисло формулюються отримані результати.

У загальних висновках стисло підсумовуються результати проведеного дослідження. Тут містяться висновки, що показують, якою мірою досягнуто мету та вирішено завдання, поставлені у вступі, а також окреслюються основні проблеми, які необхідно досліджувати.

До додатків слід віднести рисунки, схеми та таблиці, які є більшими за своїми розмірами за половину аркуша А4.

Список використаної літератури додається в кінці.

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
4.1. Загальні вимоги до оформлення курсової роботи

Курсова робота має бути написана (надрукована) українською мовою і правильно оформлена.

Курсова робота має бути написана пастою чорного кольору з одного боку аркуша білого паперу формату А4; поля: зверху, знизу - 20 мм, зліва - 30 мм, справа - 15 мм; обсяг - 30 - 35 сторінок. Приблизний обсяг структурних складових тексту курсової роботи (кількість сторінок): вступ - 2 – 2,5 стор., основна частина - 25 – 30 стор., висновки - 2 –2,5 стор.

При використанні комп’ютерів: обсяг курсової роботи 25-30 сторінок формату А-4. Технічні вимоги: курсова робота повинна бути набрана у текстовому редакторі MS Word; шрифт Times New Roman; розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал - 1,5; поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм. Приблизний обсяг структурних складових тексту курсової роботи (кількість сторінок): вступ - 2 – 2,5 стор., основна частина - 20–25 стор., висновки - 1,5 – 2,5 стор.

Заголовки структурних частин курсової роботи: “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “ДОДАТКИ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, пишуть (друкують) великими літерами симетрично до тексту (набору). Заголовки підрозділів пишуть (друкують) маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають суцільній нумерації.


Роботу комплектують у такій послідовності: титульний аркуш (дод. А) де назвороті зазначають реєстраційний номер та місце для оцінки (продовження дод.А), завдання (дод.Б) та на звороті тематичний план (продовження дод. Б), зміст (дод.В), перелік умовних позначень (за необхідності), вступ, основна частина (розділ 1, розділ 2), висновок до розділу; загальні висновки, додатки (за необхідності), список використаних літератури.


4.2. Нумерація


Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляють арабськими цифрами у її правому верхньому кутку, проте на титульному аркуші, завданні та змісті номер сторінки не проставляють.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.2.” (другий підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Посилання на ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю або рисунок, розміри яких більші формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках..

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.


Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

Якщо в курсовій одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: “Продовження табл. 1.2”.

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу).

4.3. Таблиці


Кожна таблиця повинна маги назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку курсової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку - боковик.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами “Те ж”, а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.Приклад побудови таблиці
4.4. Формули

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символа і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).


4.5. Посилання


При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в курсовій. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в курсовій.

Посилання на всі використані джерела подаються таким чином: у квадратних дужках вказується номер за списком та сторінка, наприклад, [5, с.10].

Посилання на ілюстрації курсової роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, “рис. 1.2”.

Посилання на формули курсової роботи вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад, “ у формулі (2.1)”.

На всі таблиці курсової роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад: “...в табл. 1.2”.

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово “дивись”, наприклад: “див.табл.1.3”.


4.6. Додатки

Додатки оформляються як продовження курсової роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті курсової. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А. В кінці роботи необхідно поставити підпис і дату закінчення роботи


4.7. Список використаних літератури


Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів:

 • в порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні курсової роботи);

 • в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

 • у хронологічному порядку.

Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту [«ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний \запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1.-2003, ІDT)].
Приклади оформлення \ бібліографічного опису у списку джерел,

які наводять у курсовій роботі

Характерис- тика

джерела


Приклад оформлення

Один авторМельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці /

П. В. Мельник. – Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001. – 362 с.Два автори


Гальчинський А. С. Економічна теорія : підручник / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко – К. : Вища шк., 2007. – 503 с.

Три автори

Максименко І. А. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка: навч. посібник / І. А. Максименко, І. М. Бурдейний, Н. П. Мацелюх. – Чернівці : Прут, 2011. – 424 с.

Чотири

автори


Федоренко В. Г. Політична економія: [підручник ; за науковою. ред. доктора економ. наук, проф. В. Г. Федоренка ] / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, М. М. Руженський, О. Ф. Іткін – К. : Алерта, 2008. – 487 с.

П’ять і більше авторів

Економічна теорія. Політекономія: Навчальний посібник / [ П. В. Мельник П. В., І. А. Максименко, Н. П. Мацелюх та ін.]. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, Чернівці: “Прут”. – 2010. – 356 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного

видання


1. Корнійчук Л. Політекономія: виникнення і еволюція / Л. Корнійчук // Економіка України. – 2011. – С. 80 – 92.

2. Чухно А. А. Предмет економічної теорії / А. А. Чухно // Економічна теорія. – 2009. – №2. – С. 5 - 15.


5. Захист курсової роботи

Курсова робота має бути зброшурована і подана на кафедру в установлений у "Завданні по курсовій роботі з дисципліни "Політична економія" термін. Вона попередньо розглядається науковим керівником, який у своєму відгуку приймає рішення щодо допущення її до захисту та попередньо оцінює її в балах. Під час підготовки до захисту курсової роботи студентові необхідно ознайомитися з відгуком наукового керівника.

Захист курсової роботи проводиться відповідно до графіка, затвердженого кафедрою та перед комісією.

Процедура захисту включає:

- доповідь студента про зміст роботи,

- запитання до автора,

- відповіді студента на запитання членів комісії із захисту курсової роботи та осіб, присутніх на захисті,

- рішення комісії про оцінку роботи.

Доповідь студента не повинна перевищувати за часом 5-7 хвилин, де студент розкриває основні результати дослідження, обгрунтовує зроблені висновки і пропозиції, відповідає на запитання членів комісії.Результати захисту оцініються в балах (див. Пояснювальну записку) з урахуванням якості виконання всіх частин курсової роботи та рівня її захисту. Оцінка за курсову роботу заноситься до залікової книжки студента та в екзаменаційну відомість. При визначенні оцінки слід зважати на якість роботи, рівень наукової та практичної підготовки студента.

6. Методи оцінювання та розподіл балів за рейтинговою системою
Відповідність підготовленої курсової роботи встановленим вимогам оцінюється в межах від 0 до 50 балів, захист – від 0 до 50 балів. Робота допускається до захисту, коли науковий керівник оцінив її не менше ніж 25 балів. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 5-ти бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за 100

бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за пятибальною шкалою

90-100

A

5 (відмінно)

80-89

В

4,5 (дуже добре)

70-79

C

4 (добре)

60-69

D

3,5 (задовільно)

50-59

Е

3 (достатньо)

35-49

FX

2 (незадовільно)

0-34

F

1 (неприйнятно)


«А» – оцінка «відмінно» (90 -100 балів) отримує студент, у якого акуратно і правильно оформлена курсова робота, вона має цільову спрямованість, містить практичний результат і глибокий аналіз питань обраної теми, висновки про позитивні моменти і недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків. При захисті студент чітко формулює відповіді на поставлені комісією йому питання.

«В» – оцінка «дуже добре» (80-89 балів) отримує студент за роботу, у якій допущенні незначні помилки методичного характеру, проте при захисті студент показав високий рівень підготовки та дав чіткі відповіді на поставлені питання.

«С» – оцінка «добре» (70-79 балів) виставляється за гарне знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені питання, які, однак, містять певні (несуттєві) неточності, при написанні курсової роботи студент допустив незначні відхилення від методичних рекомендацій, на поставлені питання відповідає невпевнено, допускає неточності у теоретичних поняттях.

«D» – оцінка «задовільно» (60-69 балів) виставляється за посередні знання навчального матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень.

«E» – оцінка «задовільно» (50-59 балів) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності його викладання, за слабке застосування теоретичних положень при захисті курсової роботи.

«FX» – оцінка «незадовільно» з можливістю повторного захисту курсової роботи (35-49 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, допущені суттєві помилки у відповідях на додаткові питання, курсова робота виконана неохайно.

«F» – оцінка «неприйнятно» (00-34 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватися у власній курсовій роботі, яка в свою чергу написана без дотримання методичних рекомендацій, текст курсової роботи оформлений неакуратно.

За результатами захисту курсової роботи студент отримує відповідну суму балів, яку комісія підсумовує (сума балів за оформлення та зміст + сума балів за захист) та переводе в оцінку за п’ятибальною шкалою.7. Орієнтована тематика курсових робіт з дисципліни

"Політична економія"
1. Політична економія як складова економічної теорії

2. Зародження і розвиток політичної економії

3. Предмет і метод політичної економії

4. Економічні категорії: сутність, система

5. Економічні закони: сутність, класифікація, характер дії, механізм використання

6. Функції економічної теорії

7. Суспільне виробництво: зміст, структура

8. Економічні ресурси і фактори виробництва

9. Форми організації суспільного виробництва

10. Сукупний суспільний продукт як результат економічної діяльності суспільства

11. Ефективність суспільного виробництва: сутність, показники

12. Закон зростання потреб і суспільне виробництво

13. Економічні інтереси: сутність, структура, зв’язок з потребами, споживанням та виробництвом

14. Економічна структура сучасного суспільства

15. Категорія “економічна система”: сутність, зміст, структура

16. Власність: форми та основні тенденції розвитку

17. Економічний зміст інтелектуальної власності

18. Місце і роль людини в економічній системі


19. Моделі людини в економічній теорії

20. Товар і його властивості

21. Товарне виробництво та умови його розвитку

22. Економічна природа, та особливості торгівельних відносин

23. Закономірності та особливості торгівлі в постсоціалістичних країнах

24. Проблеми і шляхи ефективного функціонування оптової і роздрібної торгівлі в Україні

25. Роздержавлення та приватизація в сфері торгівлі

26. Закони торговельних відносин та механізм їх реалізації

27. Теорії походження та сутності грошей

28. Грошовий обіг і його закони

29. Сутність, причини, особливості інфляції в Україні

30. Капітал як соціально-економічна категорія

31. Теорії капіталу

32. Людський капітал як соціально-економічна категорія

33. Теорія людського капіталу

34. Торговий капітал і торговий прибуток

35. Позичковий капітал і позичковий відсоток

36. Фінансовий капітал: сутність, механізми формування

37. Особливості функціонування капіталу в сільському господарстві

38. Акціонерний капітал: структура, функції, форми прояву

39. Ринок: сутність, функції, закони

40. Фінансовий ринок: сутність, функції, роль в економічній системі

41. Ринок досконалої конкуренції

42. Конкуренція, її види і роль в суспільному виробництві

43. Чиста монополія як модель ринкової структури

44. Олігополія як проміжна модель ринкової структури

45. Ринок монополістичної конкуренції

46. Інфраструктура ринку: сутність, основні елементи, функції

47.Біржа – як елемент інфраструктури ринку

48. Домогосподарства в системі ринкових відносин

49. Підприємництво: сутність, функції, види в ринковій економіці

50. Мікроекономічна модель підприємства

51. Капітал промислового підприємства і його рух

52. Інтелектуальний капітал підприємства

53. Розподіл і використання прибутку підприємства

54. Прибуток акціонерних товариств та його розподіл

55. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

56. Суспільне відтворення: сутність, види, форми

57. Інвестиції: зміст, форми, функції

58. Механізм трансформації заощаджень в інвестиції

59. Економічне зростання: сутність, типи, фактори

60. Фінансова система: сутність, внутрішня будова, організаційна структура

61. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування

62. Кредитна система ринкового господарства

63. Зайнятість населення: форми, структура

64. Безробіття: причини, форми, наслідки

65. Циклічність економічного розвитку та теорія економічних циклів

66. Господарський механізм: сутність, функції, еволюція, структура

67. Змішана економічна система: сутність, ознаки, національні особливості

68. Функції і роль держави у змішаній економіці

69. Форми і методи державного регулювання змішаної економіки

70. Регулятивні можливості податкової діяльності держави

71. Економічна система державного соціалізму: основні риси, причини кризи, шляхи реформування

72. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік

73. Світове господарство, структура і тенденції розвитку

74. Міжнародний поділ праці: сутність, форми прояву та розвитку

75. Інтернаціоналізація виробництва як всеохоплююча тенденція розвитку сучасного світового господарства

76. Міжнародна економічна інтеграція: сутність, етапи розвитку, рівні, форми, типи

77. Сучасний світовий ринок: сутність, функції, особливості

78. Світова торгівля як форма міжнародних економічних відносин

79. Теорії зовнішньої торгівлі

80. Міжнародний рух капіталів: сутність, функції, форми

81. Міжнародна міграція робочої сили

82. Міжнародні валютні відносини

83. Людський капітал: формування, розвиток та реалізація в умовах глобалізації

84. Економічний розвиток України в умовах глобалізації

85. Глобальні економічні проблеми сучасностіДодатки
Додаток А
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Кафедра економічної теорії


КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни "Політична економія"

на тему:________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Робота виконана студентом (кою)

____________________________________

____________________________________

____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові,

факультет, курс, група)
Керівник курсової роботи:

____________________________________

____________________________________

(прізвище, імя, по батькові,

наукова ступінь, вчене звання, посада)
Ірпінь – 20 __
Продовження дод. А


Реєстрація № ___________ ____________ ____________________

(№ реєстрації) (дата) (ПІП.,підпис)Результат перевірки ________ ____________ ___________________

(дата) (ПІП, підпис)Результати захисту ___________ . ____________ __________________

(оцінка) (дата) (ПІП., підпис)Додаток Б

Завдання

по курсовій роботі з дисципліни

"Політична економія"

Студент ______________________________________________________

( прізвище, ім'я по батькові)

_______________________________________________________

(курс, група, факультет)
1.Тема курсової роботи: ________________________________________________

______________________________________________________________________2. План курсової роботи:

ВСТУП

РОЗДІЛ I. ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

1.1. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

1.2. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ I.

РОЗДІЛ II. _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2.1.____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.2. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ II.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
3. Використали наступні наукові джерела: підручники, навчальні посібники з політичної економії, економічної теорії, монографії, статті в наукових виданнях, статистичні дані про динаміку економічних показників, Інтернет ресурси тощо.
4. Підготували додатки: таблиці, діаграми, рисунки, схеми тощо


Продовження дод. Б
Етапи написання курсової роботи та її захист

п/п


Назва етапів

Термін

ВиконанняВідмітки про виконання

підпис наукового керівника)1.

Вибір теми2.

Вивчення літературних джерел,

складання плану курсової роботи

3.

Узгодження плану курсової роботи з керівником4.

Підготовка першого розділу курсової

роботи та подання керівнику

5.

Підготовка другого розділу курсової роботи та подання керівнику6.

Підготовка вступу та висновків курсової роботи та подання керівнику7.

Доопрацювання курсової роботи з

урахуванням зауважень керівника

8.

Подання керівнику закінченої курсової роботи9.

Отримання відгуку керівника курсової

роботи
10.

Захист курсової роботи


Завдання отримав (ла) ____________________________________________

(дата, підпис)


Керівник ________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, вчена ступінь, вчене звання)


"_______" _____________________ 201_ року

Додаток В

Зміст


Стор.

ВСТУП......................................................................................................


РОЗДІЛ 1. СВІТОВА ТОРГІВЛЯ ЯК ФОРМА

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН………..

1.1. Форми міжнародних економічних відносин. ..............................…

1.2. Світова торгівля: сутність, види та теорії обґрунтування її

необхідності. ..............................................…..............................….

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ I

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ

СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ……………………………………….

2.1. Торгівля послугами на світовому ринку.....................................….

2.2. Державне і наддержавне регулювання світової торгівлі...........….

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ II

ВИСНОВКИ................................................................................................

ДОДАТКИ ……………………………………………..............................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..............................................….Рекомендована література

 1. Бєляєв О. О. Політична економія : навч. посібник / О. О. Бєляєв, А. С. Бебело - К.: КНЕУ, 2001. - 328 с.

 2. Білецька Л. В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: [навч. посібник] / Білецька Л. В., Білецький О. В., Савич В. І. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с.

 3. Гальчинський А. С. Економічна теорія: підручник / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко – К.: Вища шк., 2007. – 503 с.

 4. Економічна теорія. Політекономія: Навчальний посібник / [ П. В. Мельник П. В., І. А. Максименко, Н. П. Мацелюх та ін.]. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, Чернівці: “Прут”. – 2010. – 356 с.

 5. Економічна теорія: Політекономія: підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.]; за ред. В. Д. Базилевича. - К.: Знання-Прес, 2001. – 615 с.

 6. Економічна теорія: підручник / [ В. М. Тарасевич, В. В. Білоцерківець, С. П. Горобець та ін.]; за ред. В. М. Тарасевича. – Київ: центр навчальної літератури, 2006. – 784 с.

 7. Зазимко А. З. Політична економія: [cтруктурно-логічний навчальний посіб.] / А. З. Назимко. - К.: КНЕУ, 2005.– 358 с.

 8. Максименко І. А. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка: навч. посібник / І. А. Максименко, І. М. Бурдейний, Н. П. Мацелюх. – Чернівці: Прут, 2011. – 424 с.

 9. Мочерний С. В. Політична економія: [навч. посіб.] / С. В. Мочерний - К.: Знання-Прес, 2002. - 687 с.

 10. Орехівський Г. А. Політекономія: [навч. посібник] / Орехівський Г. А. – К.: Каравела, 2008. – 296 с.

 11. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: підручник; за ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка / Г. Н. Климко, В. П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін. - [ 4-те вид., перероб. і допов.] - К.: Вища шк. - Знання, 2004. - 743 с.

 12. Політична економія: навч. посібник; за ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка / [ К. Т. Кривенко, В. С. Савчук, О. О. Бєляєв та ін.]. - К.: КНЕУ, 2001. - 508 с.

 13. Політична економія: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів; за ред. В. О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова / [ В. О. Рибалкін, В. Г. Бодров, Т. І. Біленко та ін.]– К.: Академвидав, 2004. – 672 с. (Альма-матер).

 14. Політична економія: підручник; за ред. Ю. В. Ніколенка / [ Ю. В. Ніколенко, В. Я. Бобров, Л. С. Лісогор та ін.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 632 с.

 15. Семененко В. М. Економічна теорія. Політекономія: [навч. посібник]: 2-ге вид. доп. і перероб. / В. М. Семененко, Д. І. Коваленко, В. В. Бугас, О. В. Семененко – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 428 с.

 16. Солтис В.В. Політична економія (модульний варіант): [навчальний посібник; за ред. проф. І. В. Аранчій ] / Солтис В. В., Лелюк Ю. М., Іванюта В. Ф. – К.: Зовнішня торгівля, 2007.- 432 с.

 17. Старостенко Г. Г. Політична економія: навч. посібник / Г. Г. Старостенко. – К.: Центр навч. літератури, 2006. – 344 с.

 18. Федоренко В. Г. Політична економія: [ підручник; за науковою. ред. доктора економ. наук, проф. В. Г. Федоренка ] / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, М. М. Руженський, О. Ф. Іткін – К.: Алерта, 2008. – 487 с.

 19. Щетінін А. І. Політична економія: підручник / А. А. Щетінін. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 480 с.