Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2013-2014 навчальному році загальноосвітнім навчальним заклада - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу... 26 4063.95kb.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу... 1 47.79kb.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу... 12 3382.69kb.
Методичні рекомендації «Актуальні завдання психологічного забезпечення... 11 949.72kb.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу... 1 225.69kb.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу... 1 232.09kb.
Методичні рекомендації щодо організації виховного процесу в 5 -Х... 1 141.6kb.
Розділ 13. Організація навчально-виховного процесу в дошкільному... 4 536.61kb.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу... 1 213.27kb.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу... 7 1405.07kb.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу... 7 1373.85kb.
Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних... 9 1142.16kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2013-2014 навчальному - сторінка №1/1
Методист кафедриуправлінняосвітою ЛОІППО

Долженко Ольга Олександрівна
Методичні рекомендації

щодо організації навчально-виховного процесу

в 2013-2014 навчальному році загальноосвітнім навчальним закладам Луганської області (класним керівникам)

Завдання сучасної школи щодо формування творчої, соціально активної, всебічно розвиненої особистості вимагають від педагогів нових підходів до організації виховної роботи в загальноосвітніх навчально-виховних закладах.

Орієнтація на нові цілі виховання – компетенції – потребує не тільки змін змісту навчально-виховного процесу, а і засобів організації виховного процесу, активізації діяльності , наближення проблем, що розглядаються, до реального життя, пошук парктичних шляхів їх вирішення. При цьому формуються та розвиваються самостійність, відповідальність за прийняття рішень, пізнавальна, творча, комунікативна, особистісна активність учнів, яка визначає норми поведінки та сприяє соціалізації особистості.

Сьогодні в суспільстві найважливіше значення надається виховній функції навчальних закладів, про що свідчить низка нормативно-правових актів, зокрема Закони України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»;визначення змісту роботи спирається на Конституцію України, Конвенцію ООН про права дитини, Національну програму виховання дітей та учнівської молоді в Україні (схвалену колегією Міністерства освіти і науки України, протокол № 8/1-2 від 18.08.2005 р.), Програму з виховної роботи «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів ЗНЗ України», затверджену наказом МОН України від 17.12.2007 р. № 1133, Державний стандарт базової і повної загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392,інші законодавчі та нормативно-правові акти України, Положення про роботу класного керівника тощо.

Метою сучасного виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.

У процесі досягнення мети передбачається реалізація таких завдань: • організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки;

 • створення програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також - результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;

 • змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;

 • задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації) в умовах окремого загальноосвітнього навчального закладу;

 • реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

 • оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

 • створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;

 • співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями;

 • інтеграція зусиль батьківської громади позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я.

Виховання дітей як в сім’ї, так і в школі повинно враховувати індивідуальні здібності й нахили, здійснюватись рідною мовою, в атмосфері доброзичливості і взаєморозуміння, з опорою на народні і сучасні педагогічні надбання, національну і світову культуру, вселюдські і національні моральні цінності.

У процесі виховання класному керівниковіслід орієнтуватисяна новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, тим самим створюючи умови для саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації на основі національних та загальнолюдських цінностей.

Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти.

При цьому компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей. До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності, а до предметних (галузевих) – комунікативна, літературна, мистецька, міжпредметна, естетична, природничо-наукова і математична, проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча, історична і здоров’язбережувальна компетентності.

Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Системний підхід передбачає цілісний аналіз педагогічного процесу в єдності та взаємодії всіх його компонентів: суб’єктів, цілей, змісту, засобів (форм, методів, прийомів), результатів діяльності. При цьому особлива увага звертається на ключові моменти педагогічного процесу, які вважаються пріоритетними в конкретний період життєдіяльності класу.

Особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.

За особистісно орієнтованого підходу аналітична діяльність спрямовується на дослідження таких аспектів, як: • розвиток особистості дитини;

 • формування та прояви індивідуальних особливостей учнів;

 • особистісні досягнення учнів;

 • створення в класі середовища, сприятливого для розвитку учнів.

2013/2014 навчальний рік є особливим для учнів п’ятих класів. Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.

Серед основних новацій такі: для забезпечення високого рівня знань іноземних мов – учні п’ятих класів вивчатимуть дві іноземні мови; розпочнеться вивчення інформатики; передбачено посилення використання здоров’язбережувальних технологій; підвищена увага приділятиметься природничій та екологічній освіті.

Класнікерівникип’ятих класів у 2013/2014 навчальному році розпочнуть роботу за новим Державним стандартом. У зв’язку з цим перед класними керівниками постає низка завдань: підготовка до реалізації змісту нових Державних стандартів, нових програм,формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовленості; гармонійнийрозвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Перехід із початкової школи в середню пов’язаний із зростанням навантаження на психіку учня. Психологічні й психофізіологічні дослі­дження свідчать, що на початку навчання в п’ятому класі школярі переживають період адаптації до нових умов навчання, багато в чому подібний до того, що був характерний для початку навчання в першому класі. Вплив цих змін особливо посилюється на випускників шкіл І ступеня, які на навчання до 5-го класу переходять до іншої школи, іноді, навіть, в іншому населеному пункті. Різка зміна умов навчання, розмаїтість і якісне ускладнення вимог, що пропонуються школяру різними вчителями, і навіть зміна позиції «старшого» у початковій школі на «наймолодшого» у середній — все це є досить серйозним випробуванням для психіки дитини.

Як показує практика, більшість дітей переживають перехід із початкової школи в основну, як важливий крок у своєму житті. Поява декількох учителів з різними вимогами, різними характерами, різним стилем викладання є для них очевидним показником їхнього дорослішання. Крім того, певна частина дітей усвідомлює своє нове становище, як шанс заново почати шкільне життя, налагодити стосунки з педагогами.

Умови, які змінилися, пред’являють більш високі вимоги до інтелектуального і особистісного розвитку, до ступеня сформованості у дітей певних знань, дій, навичок.

Період адаптації до навчання в 5-му класі є одним із найважчих періодів шкільного життя. Це обумовлено сукупністю тих змін, що відбуваються в шкільному середовищі й внутрішньому світі дітей 10-11-річного віку. А саме:


 • збільшення обсягу й розмаїтість змісту освіти;

 • збільшення ваги багатопредметного навчання й розширення кола вчителів, з якими учні змушені систематично спілкуватися;

 • на місце першої вчительки приходить новий класний керівник;

 • відбувається перехід до кабінетної системи навчання;

Стан дітей у цей період з педагогічної точки зору характеризується низькою організованістю, неуважністю й недисциплінованістю на уроках, зниженням інтересу до навчання і його результатів; із психологічної – зниженням самооцінки, високим рівнем ситуативної тривожності.

Протягом адаптаційного періоду (І-е півріччя навчання) у п'ятикласників повинно сформуватися так зване «почуття дорослості», що проявляється в новій особистісній позиції:

1) стосовно навчальної діяльності;

2) стосовно школи й предметів;

3) стосовно однокласників;

4) у новому ставленні до внутрішнього світу.

Не всі п'ятикласники навіть із високим рівнем психологічної готовності можуть успішно впоратися із труднощами в навчанні й спілкуванні,із внутрішніми психологічними проблемами. Томув період адаптації важливо забезпечити дитині спокійну, лагідну обстановку, чіткий режим, тобто зробити так, щоб п’ятикласник постійно відчував підтримку і допомогу з боку вчителів та батьків. При занадто тривалому процесі адаптації, а також за наявності окремих функціональних відхилень необхідно звернутися до шкільного психолога.

До причин, що ускладнюють адаптацію дітей до середньої школи, належать такі. Насамперед, це неузгодженість, навіть суперечливість вимог різних педагогів, що нерідко істотно ускладнює життя школяра. Школяр опиняється в ситуації множинності вимог і, якщо він навчиться враховувати ці вимоги, співвідносити їх, долати пов’язані з цим труднощі, то опанує вміння, необхідні для дорослого життя.

Труднощі в п’ятикласників може викликати й необхідність на кожному уроці пристосовуватися до своєрідного темпу, особливостей мови, стилю викладання кожного вчителя.

Необхідно, щоб школярі правильно розуміли вживані вчителем терміни, що зустрічаються в текстах підручників. Зараз багато спеціальних шкільних словників, тому необхідно навчити дітей ними користуватися. Важливо роз’яснити, що неповне, неточне розуміння слів нерідко лежить в основі нерозуміння шкільного матеріалу. Труднощі, що виникають у дітей при переході в середні класи, можуть бути пов’язані також з певною деіндивідуалізацією, знеособлюванням підходу педагога до школяра.

Успішність самореалізації підлітків тісно пов’язана з мікрокліматом в учнівському колективі. Важливо, щоб вчителі-предметники створювали ситуації, які б дозволяли учневі проявляти ініціативу, мати право на помилку, на власну думку, брати участь у спільній діяльності, працювати в умовах альтернативи, вибору, створювати демократичну, неавторитарну атмосферу навчання.

У перші тижні початку нового навчального року класний керівник має допомогти учням запам'ятати імена та прізвища однокласників та прізвище,ім’я та по-батькові вчителів-предметників (можна використовувати візитки, таблички з ім'ям, які ставляться на парту на кожному уроці) та здійснити грамотне розсаджування дітей у класі з урахуванням їх індивідуальних особливостей, психологічної сумісності, здоров'я, побажань батьків. Варто також познайомитися з умовами проживання дитини, взаєминами в сім'ї, здоров'ям дитини (за медичною картою дитини). На засіданнях методичних об'єднань, класних та загальношкільних нарадах необхідно виробити єдині вимоги до учнів (дотримання єдиного орфографічного режиму, критеріїв оцінювання).

Неприпустимим є організація навчання п’ятикласників у другу зміну.

Рекомендуємо хоча б у перші два місяці навчання давати словесну характеристику знань, умінь і навичок учнів без виставлення оцінок та мінімально скоротити домашні завдання. І надалі протягом навчання вчитель не має створювати психотравмуючі ситуації при виставленні оцінок за контрольні роботи, за тему, за семестр і т.ін. Оцінки виставляються не формально, а з урахуванням особистих якостей і досягнень кожного учня.

Доцільно використовувати систему заохочень, а саме: фотографії кращих учнів, грамоти, подяки батькам (письмові, усні), позитивні записи в щоденник.

Збереження та зміцнення фізичного здоров’я учнів, їх моральне та громадянське виховання – ці складові постійно мають бути в центрі уваги кожного вчителя. Із цією метою важливо організувати активну співпрацю вчителя з батьками або особами, які їх замінюють, з медичними працівниками загальноосвітнього навчального закладу, шкільним психологом, з вчителями-предметниками.

Особливу увагу слід звернути на фізичне виховання школярів. Фізичне навантаження має бути посильним. Необхідно уважно стежити за станом дитини під час фізичних навантажень будь-якого характеру. Обов’язковим є дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01). Пропонуємо для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів на уроках хоча б у першому півріччі проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.

Перед початком навчального року, у третій декаді серпня, доцільним вбачається проведення батьківських зборів разом із дітьми. Необхідно не тільки познайомитися з майбутнім колективом, а й дати можливість школярам відчути себе повноправними «господарями» школи. На такі батьківські збори варто запросити вчителів-предметників та провести екскурсію по поверхах, кабінетах, познайомитися з майбутніми сусідами по кабінету, розподілити обов’язки серед учнів. На цих же зборах обирається батьківський комітет.

Основними орієнтирами виховання визначено, що першим і найважливішим чинником виховання є сім’я, яка через власну культуру, мову, цінності виявляє значний вплив на виховання підростаючого покоління. Другим важливим чинником є школа, яка сьогодні покликана, насамперед, стати осередком виховання, у тому числі, самовизначення і самореалізації кожної особистості.

Взаємодія всіх учасників виховного процесу має забезпечити педагогічні умови ефективного виховання школярів. Педагогічні умови повинні враховувати особливості впливу школи, сім’ї і соціальних інститутів. Створення необхідних умов на рівні класу передбачає визначення мети виховання, створення виховних програм, організацію педагогічної і психологічної допомоги сучасній родині.

Ураховуючи сучасну стратегію виховання підростаючого покоління, спрямовану на реалізацію соціальної функції виховання, перед класними керівниками постає проблема опанування інноваційними формами та методами виховної роботи та впровадження їх у систему діяльності сучасного навчального закладу.

Серед методів і форм виховання пріоритетна роль належить активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких методів належать: ситуаційно-рольові ігри, соціодрама, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, “мозкові атаки”, метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером, ігри-драматизації тощо. Крім цих методів, доцільно використовувати також традиційні: бесіди, диспути, семінари, різні форми роботи з книгою, періодичною пресою, самостійне рецензування тощо.

Застосування наведених форм і методів виховання покликано формувати в особистості когнітивні, нормативні та поведінкові норми, що передбачають вироблення вмінь міркувати, аналізувати, ставити питання, шукати власні відповіді, критично розглядати проблему, робити власні висновки, брати участь у громадянському житті, набувати вмінь та навичок адаптації до нових суспільних відносин адекватної орієнтації, захищати свої інтереси, поважати інтереси і права інших, самореалізуватися тощо.

Головними вимогами до сучасного класного часу є: • забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення міжпредметних зв’язків;

 • забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості навчального процесу;

 • забезпечення диференційованого підходу до організації навчального процесу з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, використання вчителем різноманітних організаційних форм, засобів, методів і прийомів навчання.

З метою підвищення якості виховання, удосконалення виховної системи регіональної освіти та вирішення проблем становлення патріота рідного краю, вивченняменталітету та історії народу Луганщини, його світогляду, ставлення до духовної спадщини, зокрема мистецтва, релігії, різноманітної творчої і доброчинної діяльностіна території Луганської області діють низкарегіональних цільових програм:

 • Регіональна цільова Програма «Освіта Луганщини. 2012-2016 роки», затверджена рішенням Обласної ради від 24.02.2012 р. № 10/27, яка спрямована на підвищення рівня і доступності якісної освіти для мешканців області відповідно до вимог інноваційного розвитку економіки, сучасних потреб суспільства, кожного громадянина;

 • Регіональна програма «Патріот Луганщини», затверджена на сесії обласної ради від 25.02.2011р. № 3/12 має за мету формування і розвитку системи патріотичного виховання учнівської та студентської молоді, консолідації діяльності органів державної та місцевої влади, освітніх і наукових закладів, ветеранських, молодіжних та інших громадських організацій, творчих союзів щодо вирішення комплексу проблем патріотичного виховання в Луганській області;

 • Регіональна цільова програма розвитку дитячого руху в Луганській області на 2010-2014 роки рішення обласної ради від 03.03.2010 № 34/9, зм. 25.11.2011 № 7/15, що передбачає забезпечення соціальних і психолого-педагогічних умов розвитку соціальної активності учнів у позашкільний час;

 • Регіональна програма розвитку та функціонування української та російських мов у Луганській області на 2011-2015 роки, затверджена на сесії обласної ради від 30.12.2010р. № 2/10, у межах якої вирішуються питання мовленнєвої культури.

Сучасний зміст виховання в Україні — це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. Система включає, насамперед, гуманізацію освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, найповнішому розкритті її здібностей; задоволення різноманітних освітніх потреб; забезпечення пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків людини і навколишнього середовища, суспільства і природи; гуманітаризацію освіти, що покликана формувати цілісну картину світу, духовність, культуру особистості та планетарне мислення.
Додаток

ПОРАДИ БАТЬКАМ П’ЯТИКЛАСНИКІВ

1. Якщо Вас щось турбує в поведінці дитини, якомога швидше зустріньтеся і обговоріть це із класним керівником, шкільним психологом.

2. Якщо в родині відбулися події, що вплинули на психологічний стан дитини, повідомте про це класного керівника. Саме зміни в сімейному житті часто пояснюють раптові зміни в поведінці дітей.

3. Цікавтеся шкільними справами, обговорюйте складні ситуації, разом шукайте вихід із конфліктів.

4. Допоможіть дитині вивчити імена нових учителів, запропонуйте описати їх, виділити якісь особливі риси.

5. Порадьте дитині в складних ситуаціях звертатися за порадою до класного керівника, шкільного психолога.

6. Привчайте дитину до самостійності поступово: вона має сама збирати портфель, телефонувати однокласникам і питати про уроки тощо. Не слід відразу послаблювати контроль за навчальною діяльністю, якщо в період навчання в початковій школі вона звикла до контролю з вашого боку.

7. Основними помічниками у складних ситуаціях є терпіння, увага, розуміння.

8. Не обмежуйте свій інтерес звичайним питанням типу: «Як пройшов твій день у школі?». Кожного тижня вибирайте час, вільний від домашніх справ, і уважно розмовляйте з дитиною про школу. Запам'ятовуйте окремі імена, події та деталі, про які дитина вам повідомляє, використовуйте їх надалі для того, щоб починати подібні розмови про школу.
Не пов'язуйте оцінки за успішність дитини зі своєю системою покарань і заохочень.

9. Ваша дитина має оцінювати свою гарну успішність як нагороду, а неуспішність - як покарання. Якщо у дитини навчання йде добре, проявляйте частіше свою радість. Висловлюйте заклопотаність, якщо у дитини не все добре в школі. Постарайтеся наскільки можливо, не встановлювати покарань і заохочень вони можуть привести до емоційних проблем.

10. Допомагайте дитині виконувати домашні завдання, але не робіть їх самі. Продемонструйте інтерес до цих завдань. Якщо дитина звертається до вас з питаннями, пов'язаними з домашніми завданнями, допоможіть їй знайти відповіді самостійно, а не підказуйте їх. Допоможіть дитині відчути інтерес до того, що викладають у школі.

11. З'ясуйте, що взагалі цікавить вашу дитину, а потім встановіть зв'язок між його інтересами і предметами, що вивчаються в школі. Наприклад, любов дитини до фільмів можна перетворити на прагнення читати книги, подарувавши книгу, по якій поставлений фільм. Шукайте будь-які можливості, щоб дитина могла застосувати свої знання, отримані в школі, в домашній діяльності. Наприклад, доручіть їй розрахувати необхідну кількість продуктів для приготування їжі або необхідну кількість фарби, щоб пофарбувати певну поверхню.

12. Особливі зусилля прикладайте для того, щоб підтримати спокійну та стабільну атмосферу в домі, коли в житті дитини відбуваються зміни. Намагайтеся уникнути великих змін чи порушень в домашній атмосфері. Спокій домашнього життя допоможе дитині більш ефективно вирішувати проблеми в школі.

Рекомендована література
1. Л.Ф. АннПсихологическийтренинг с подростками. — СПб.: Питер, 2001, - 271 с.

2. Іван Дмитрович Бех. Виховання особистості: У 2 кн. — Кн. І: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук, видання. — К.: Либідь, 2003. І 280 с.

3. Іван Дмитрович Бех. Виховання особистості: У 2 кн. — Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: Наук, видання. — К.: Либідь, 2003. — 344 с,

4. Іван Дмитрович Бех. Виховання особистості: Сходження до духовності: Наукове видання - К.: Либідь, 2006. - 272 с.

5. Д. Білоус. Диво калинове: Вірші: Для мол. та сер. шк. віку / Худ. О.І.Коелц- К.: Веселка, 1988. - 158 с.

6. Григорій Ващенко. Виховання волі і характеру: Підручник для педагогів. — К Школяр, 1999. - 385 с.

7. Григорій Ващенко. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. — К Українська Видавнича Спілка, 1997. — 441 с.

8. Григорій Ващенко. Твори. — Том 4: Праці з педагогіки та психології. — К.: Школяр Фада ЛТД, 2000. -416 с.

9. Весняні свята / Упоряд.: Л.Шелестова, Н.Чиренко. — К.: Шкільний світ, 2007. -128 с.

10. Виховання моральності підростаючого покоління: Науково-метод. посіб. К.І.Чорна та ін.; За ред. К.І.Чорної. — К.: Богдана, 2005. — 288 с.

11. Виховні бесіди: 9-11 класи / Упоряд. Л.Шелестова, Ю.Царенко. — К.: Редзагальнопед. газет, 2004. — 112 с.

12. Виховні бесіди: 5-8 класи / Упоряд. Л.Шелестова, Ю.Царенко. — К.: Ре; загальнопед. газет, 2004. — 128 с.

13. Виховні технології /Упоряд. В.Варава, В.Зоц. — К.: Ред. загальнопед. газети 2004. - 120 с.

14. Вишиванка на свято: Збірка сценаріїв для організації позакласної виховної роботи з учнями школи І ступеня /Єщенко О.Л., Колумбет Н.Є., Коляда С.В., Кравченко Т.Д., Мартиненко Н.М., Невідомська Н.Ф., Петровська Т.В.; Уклад, Т.В.Петровська/. — К.: Альтерпрес, 2006. — 100 с.

15. Вишневская С.Ю., Либерман А.А., Патракеева В.А., Репина О.К. Созданиеразвивающегопространства для подростков (методическоепособие). — М. Сентябрь, 2005. - 128 с.

16. Вишневський О. Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси.-Львів: Львівський обласний науково-методичний інститут освіти; Львівське обласне педагогічне товариство ім. Г.Ващенка, 1996. — 238 с.

17. В1Л/СН1Д: Відчуй себе захищеним // Шкільний світ 2004. - №25-28. - 190 с.

18. Владимирська Г., Владимирський П. Мистецтво ігрового виховання. -Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. — 158 с.

19. Вміємо учитися — любим веселитися: сценарії виховних справ// Початкова освіта (Шк. світ). - Серпень 2006. — №30-31. — 63 с.

20. В.В. Воронов. Технологиявоспитания: Пособие для преподавателейвузов, студентов и учителей. — М.: ШкольнаяПресса, 2000. — 96 с.

21. Ніна Ганнусенко. Етнохудожнє виховання школярів у позаурочний час Метод, рекоменд. - К.: ТОВ "ХІК", 2004. - 93 с.

22.Години спілкування в 9-11 класах / Упоряд. Л.Шедестова, Н.Чиренко. – К.: Вид. дім "Шкіл, світ": Вид. Л.Галіцина, 2006. — 128 с.

23. Години спілкування в початковій школі / Упоряд. О.Кондратюк, В і В.Кравчина. — К.: Вид. дім "Шкіл, світ": Вид. Л.Галіцина, 2006. — 120 с.

25. Дем'янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. — Суми: Видавництво "Антей", 2006. — 384 с.

26. Дитячий фольклор / Упорядник. Г.В.Довженок. — К.: Дніпро, 1986. КІІ с.

27. Екологічне виховання в початковій школі / Упоряд.: І.Васильченко, І Кондратюк. — К.: Ред. загальнопед. газет, 2005. — 128 с.28. І.Г. Єрмаков. Виховання життєтворчості: моделі виховних систем. — К: «Основи», 2006. — 224 с.

 1. Катерина Журба. Виховання духовної культури у підлітків: Методичні рекомендації. — К.: ТОВ "Інфодрук", 2004. — 114 с.

 2. К.О. Журба. Основи виховання моральності. Виховання гуманістичних цінностей у молодших підлітків // Класний керівник. – 2007. - №8 (жовтень). – 4.0.

 3. К.О. Журба. Основи виховання моральності. Виховання гуманістичних цінностей у молодших підлітків // Класний керівник. – 2007. - №9 (листопад). – 4.0.

 4. К.О. Журба. Основи виховання моральності. Виховання гуманістичних цінностей у молодших підлітків // Класний керівник. – 2007. - №10 (листопад ). – 2.0.

 5. К.О. Журба. Основи виховання моральності. Виховання гуманістичних цінностей у молодших підлітків // Класний керівник. – 2007. - №11 (грудень). – 1.0.

 6. К.О. Журба. Основи виховання моральності. Виховання гуманістичних цінностей у молодших підлітків // Класний керівник. – 2007. - №12 (грудень). – 1.0.

 7. К.О. Журба. Основи виховання моральності. 6 клас / К.О.Журба // Класний керівник. – 2008. – № 4 (16) - 9 (21). – 256с. – 10,7.

 8. Є.В. Івашина, Ткачук Л.Ф. Абетка етикету спілкування: Для учнів 2-3в. - К.: Магістр-5, 1998. - 96 с.

 9. В.Ф. Калошин, Н.В. Вельбовець., М.П Владко Неприборкані думки про виховання: Посібник для батьків. — Біла Церква: КОІПОПК, 2006— ПО с.

 10. Каникулы: игра, воспитание: О педагогическомруководствеигройшкольников: Кн. для учителя / Под ред. О.С.Газмана. — М.: ІІросвещение, 1988. — 160 с.

 11. С.Г.Карпенчук. Самовиховання особистості: Науково-метод. посібник. ІЗМН, 1998. - 216 с.

 12. С.Г. Карпенчук. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. — 2-е вид., — К.: Вища школа, 2005. — 343 с.

 13. Р. Кемпбелл Як по-справжньому любити свою дитину: Пер. з англ. — Черкаси: Смірна, 2005. — 150 с.

 14. Р. Кемпбелл. Как справляться с гневомребенка: Пер. с англ. — 5-е изд. — : Мирт, 2002. - 192 с.

 15. В.Киричок. Виховання гуманістичних цінностей учнів 1-2-х класів: для проведення виховних занять у позаурочній діяльності / В. Киричок // Класний керівник. – 2009. − № 3 (39). − С. 2-41. – 4,3.

 16. В. Киричок. Виховання гуманістичних цінностей учнів 3-х класів: для проведення виховних занять у позаурочній діяльності / В. Киричок // Класний керівник. – 2009. − № 4 (40). − С. 2-41. – 3,4.

 17. В. Киричок. Виховання гуманістичних цінностей учнів 4-х класів: для проведення виховних занять у позаурочній діяльності / В. Киричок // Класний керівник. – 2009. − № 6 (42). − С. 2-43. – 4,0.

 18. С. Коваленко. Колективні творчі справи в початковій школі: «Сонячна Подорож». — К.: Вид. дім. «Шк. Світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. — 128 с.

 19. Концепція превентивного вихованнядітей і молоді: Затв. Президією АПН України 25.02.98 р. Протокол № 1-7 /3-21 / В. Оржеховська, О. Пилипенко // Життєтворчийпотенціалреабілітаційноїпедагогіки: Роздуми над пробл. : Збірн / медико-оздоров. соц.-реабілітац. центр для неповноліт. – К. : 2002. – С. 273-278.

 20. Н.Г. Красоткіна. Свято в школі «Мово рідна моя, не мовчи!». — Випуск II - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2001. — 316 с.

 21. І.М. Кухар. Основи гуманістичної моралі. 7 клас: Методичний посібник / Ірина Миколаївна Кухар // Класний керівник. – 2008. – №13-14. – 63с. – 7,8.

 22. Г.П. Лянна, Т.В. Говорун, Н.О Шкарпітько, Н.В. Яременко. Формування гендерної культури школярів: Навчально-методичні матеріали з гендерного виховання. — Ірпінь, 2004. — 84 с.

 23. Е.М. Минскин. От игры к знаниям: Пособие для учителя. — 2-е дораб. — М.: Просвещение, 1987. — 192 с.

 24. Мир детства: Подросток / Под ред. А.Г.Хрипковой; отв. ред. Г.Н.Филонов, - 2-е изд., доп. — М.: Педагогика, 1989. — 288 с.

 25. Мовчун А.І. Абетка моральності: Що в характері твоїм? / А.І.Мовчун, Л.В.Мовчун. — К.: Навчальна книга, 2004. — 271 с.

 26. Народ скаже — як зав'яже: Українські народні прислів'я, приказки, загадки, скоромовки. — К.: Веселка, 1985. — 114 с.

 27. На свято з радістю йдемо: Збірник сценаріїв // Шкільний світ. — Липень 2004. - №27-28. - 112 с.

 28. Оржеховська В.М., Габора Л.І. Збереження репродуктивного здоров'я неповнолітніх: Навч.-метод, посіб. /Оржеховська В.М./— К.: Тов. «ХІК», 2004. — 124 с.

 29. Оржеховська В.М., Тарасова Т.В. Духовність — це здоров'я молодого покоління: Навч.-метод, посібник. /Оржеховська В.М./ — Вид. 2-е, доп. — Тернопіль, 2005. — 216 с.

 30. Оржеховская В. М. Использование интерактивных технологий в превентивном воспитании детей и молодёжи: [учеб.-метод. пос.] / В. М. Оржеховская, Т. Е. Федорченко. – К. : ООО “Интерпринт”, 2005. – 130 с.

 31. Оржеховская В. М. Твой выбор – ответственное поведение: [учеб.-метод. пос.] / [В. М. Оржеховская, Т. Е. Федорченко, Л. И. Габора, Е. Н. Гасникова. ] – К. : ООО “Интерпринт”, 2005. – 148 с.

 32. Оржеховська В. М. Дитячабездоглядність та безпритульність: історія, проблеми, пошуки: [навч.-метод. пос.] / В. М. Оржеховська, В. Є.Виноградова-Бондаренко – К. : Вид-во ТОВ Інфодрук, 2004. – 178 с.

 33. Орієнтовнийзміствиховання в національнійшколі: Методичнірекомендації / Кол. авт. за заг. ред. Є.І.Коваленко. — К.: ІЗМН, 1996.- 136 с.

 34. Е.А. Піньковська. Духовне материнство. — Фастів: Поліфаст, 2006. І 124 с.

 35. Покажчик матеріалів на допомогу вчителю, класному керівнику для підготовки сценаріїв шкільних свят // Сільська школа України. — Липень 2005, №19-20. - Спецвипуск. — С.71-72.

 36. Покличемо у гості свято: Сценарії позакласних заходів // Початкова освіта (Шк. світ). - Серпень 2005. - №31. - 40 с.

 37. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України - 2000. - №22. - С.3-7.

 38. Е.А. Помыткин. 12 путей духовности: Учебноепособие. — К.: ОсвитаУкраины, 2007. - 8О с.

 39. Права дитини: Збірник документів / Упоряд. В.В.Усенко. — Львів: Оксарт, 1995. - 109 с.

 40. Правда про алкоголь та куріння. — К.: Київський міський центр здоров'я, 2007. - 24 с.

 41. Практическоеруководство по использованиюигр в воспитательнойработе / И.В.Макаренко (авт.-сост.). — Ставрополь, 1993. — 60 с.

 42. Практична педагогіка виховання: Посібник з теорії та методики виховання / Упоряд. Г.І.Іванюк; За ред. М.Ю.Красовицького. — К.-Івано-Франк.: Плай, 2000. -217 с.

 43. Предотвращениеторговли людьми: Учебно-метод. пособие. — X.: Изд.-во Нац. ун.-та внутр. дел, 2001. — 174 с.

 44. Продовжуємо діалог: Навчальний посібник для підлітків 11-13 років / [Кириленко С.В., Косарєва Н.І., Сомова І.Г., Ткачук 1.1., Шаповалова В.А. ] — К: Вістка, 2006. - 80 с.

 45. Програма „Виховання гуманістичних цінностей в учнів 1-9 класів” / [К.О.Журба, В.А.Киричок, І.М.Кухар, К.І.Чорна] // Класний керівник. – 2008. – № 17-18. – 58 с. – 5,0.

 46. Професійне самовизначення старшокласників: Метод, посіб. / Упоряд, Л.Шелестова. — К.: Вид. дім. «Шк. Світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. — 128 с.

 47. Профілактика злочинності і проявів насилля серед неповнолітніх у законодавстві та практиці зарубіжних країн: Збірка довідкових матеріалів / Упоряд. В.С.Москаленко; За ред. Б.М.Жебровського. — К.: Вид.-во Європейського університету, 2007. — 106 с.

 48. А.О.Рудакова. Профілактика йододефіцитних захворювань: Методичний посібник для вчителів. — К.: Центр сучасних інформаційних технологій, Дитячий Фонд ООН (ІЖІСЕР), «Акві-К», 2003. — 50 с.

 49. Свята у школі: Сценарії // Шкільний світ. — Серпень 2004. — №29-32.

 50. Свята у школі: Сценарії // Шкільний світ. — Липень 2006. — №25-28.

 51. Свято у школі: Збірник сценаріїв у двох частинах. — Ч.І / Укладачі: і М. Бачинська, Ю.М.Половинчак, Н.В.Яременко. — Біла Церква, 2003. — \ 35 с.

 52. Свято у школі: Збірник сценаріїв у двох частинах. — Ч.ІІ / Укладачі: М. Б. Бачинська, Ю.М.Половинчак, Н.В.Яременко. — Біла Церква, 2003.— \20 с.

 53. Селиванов В.С. Основыобщейпедагогики: Теория и методика воспитания: пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.А.Сластенина. — изд., испр. — М.: Изд. Центр «Академия», 2002. — 336с.

 54. Система громадянського виховання в школі / Упоряд. Ж.Сташко. — К: цім «Шкіл.Світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. — 128 с.

 55. Сценарії народних свят / Упоряд. Л.Курінчук. — К.: Редакція педагогічних газет, 2003. — 112 с.

 56. Тарасенко Т.Ф. Паросток. Методика гуманістичного виховання молодших школярів засобами природи. 1-4 класи: Посібник для вчителя./Т.Ф. Тарасенко/ — Тернопіль: Мінімальна книга — Богдан, 2003. — 144 с.

 57. Трухін І.О. Основи шкільного виховання: Навч. посібн. / І. Трухін, О. Шпак. — К: вид-во навчальної літератури, 2004. — 368 с.

 58. Українська минувщина: Ілюстрований етнографічний довідник. — 2-е вид. / А.П.Пономарьов, Л.Ф.Артюр, Т.В.Космічна та ін. — К.: Либідь, 1994. — 256 с.

 59. Учнівське самоврядування: проблеми функціонування та перспективи розвитку [практико зорієнтований посібник] ∕∕ [Г.О.Терпиловська. У.Т.Борушевська, Г.Г.Ковганич та інші] – К.: ТОВ «Енергія плюс», 2008. 176 с.

 60. Кроки до здоров'я: Навч.-метод, посіб. /Федорченко Т.Є., Тарасова Т.В./ —І Вид. друге, доп. — Тернопіль: ТзОВ«Терно-граф», 2005. — 144 с.

 61. Федорченко Т. Є. Дитячаагресивність : проблеми, профілактика: [навч.-метод. посібник] за заг. ред. В.М.Оржеховської – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – 269 с.

 62. Федорченко Т. Є. Соціально-педагогічні засади профілактикидевіантноїповедінкишколярів в умовахсоціокультурногосередовища: [монографія] ТетянаЄвгенівна Федорченко. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. – 2009. – 358 с.

 63. Федорченко Т. Є. Профілактикаправопорушеньпідлітків в діяльностішкіл і правоохороннихорганів: [навч.-метод. посібник] / Ковальчук М. Я. / за заг. ред. В.М. Оржеховської. – Івано-Франківськ, 2007. – 210 с.

 64. Федорченко Т. Є. Ранняпрофілактикадевіантноїповедінкимолодшихшколярів: [навч.-метод. посібник] / Федорченко Т. Є., Потапова О. В. / за заг. ред. В.М. Оржеховської. – Запоріжжя : “АА Тандем”. 2008. – 236 с.

 65. Хочу і можу бути здоровим. / Робочізошити для учнів 1-4 класів. [Федорченко Т. Є., Габора Л. І., Козоріз С. О., Крикун Л. А.] – Черкаси : Вид. Чабаненко, 2007. – 125 с.

 66. Хочу і можу бути здоровим. / Методичнірекомендації для вчителів I-IV класів. [Федорченко Т. Є., Козоріз С. О., Крикун Л. А., Габора Л. І. ] – Черкаси : Вид. Чабаненко, 2007. – 176 с.

 67. Федорченко Т. Є. Робота школи з профілактикивживанняучнямипсихоактивнихречовин: стратегії, технології: [навч.-метод. посібник] / Федорченко Т. Є., Топчій І. В. / за заг. ред.. В.М. Оржеховської. – Черкаси : Вид. Чабаненко, 2009. – 248 с.

 68. Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків . Навч.-метод, посіб. / [О.В.Вінда, О.П.Коструб, І.Г.Сомова, М.М.Галябарник, С.В.Кириленко. ] — 3-тє вид., переробл. і доп. К.: Вістка, 2006. - 304 с.

 69. Цікаве дозвілля дітям /Упоряд. Л.В.Магда. — К.: Будівельник, 1993. -95 с.

 70. Чемпен Г., Кэмпбелл Р. Пять путей к сердцуребенка: Пер. с англ. /Г. Чемпен, Р. Кэмпбелл/ -СПб.: Христианскоеобщ.-во«Библия для всех», 2005. — 272 с.

 71. Чемпен Г. Пять путей к сердцуподростка: Пер. с англ. /Г.Чемпен/ — СПб.: Христианскоеобщ.-во «Библия для всех», 2005. — 322 с.

 72. Чорна К.І. Основи гуманістичної моралі (факультативний курс для 9 кл.): [методичний посібник] / Катерина Іванівна Чорна // Класний керівник. – 2009. – № 9-10 (45-46). – С. 2-63. – 4,0.

 73. Чорна К.І. Основи гуманістичної моралі (факультативний курс для 9 кл.): [методичний посібник] / Катерина Іванівна Чорна // Класний керівник. – 2009. – № 11-12 (47-48). – С. 2-47. – 2,0.

 74. 600 задач на сообразительность: Энциклопедия. — Донецк: Сталкер, 1998. - 512 с.

 75. Шкільна І.М. Основи гуманістичної моралі. 8 клас / І.М.Шкільна // Класний керівник. – 2009. – № 15-16 (51-52). – С. 2-47. – 4,5.

 76. Шкільна І.М. Основи гуманістичної моралі. 8 клас / І.М.Шкільна // Класний керівник. – 2009. – № 17-18 (53-54). – С. 2-47. – 4,5.

 77. Шкільні свята // Сільська школа України. — Липень 2005. — №19-20. Спецвипуск. — С.71-72.

 78. Школа проти СНІДу: Інформаційно-методичні матеріали для класного керівника / Упоряд. І.Голендер. — Тернопіль: Мандрівець, 2006.— 128 с.

 79. Щербань П.М. Пам'ятай ім'я своє: Заповіді сімейної педагогіки: Навчпосіб. /П.М. Щербань/ — К.: Вища школа, 2006. — 191 с.

 80. Щуркова Н.Е. Собраниепестрыхдел: Методическийматериал для работь с детьми. /Н.Е. Щуркова/ — 2-е изд., перераб. — М.: Новая школа, 1994.

 81. Організація діяльності клубів інтелектуальних ігор у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Н.В.Яременко. — Біла Церква: КОІПОПК, 2004. - 176 с.

 82. Яременко Н.В. Дозвіллєзнавство: Навчальний посібник. /Н.В. Яременко/ — Фастів: Поліфаст 2007. - 460 с.

 83. Яременко Н.В. Клуб інтелектуальних ігор. — К.: Вид. дім «Шкіл. Світ» Вид. Л.Галіцина, 2005. - 128 с.