Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у полтавській області гадяцьке районне управління юстиції порядок підготовки - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №253/4 Зареєстровано Головним управлінням юстиції у Полтавській... 3 610.32kb.
Програма правової освіти населення Диканскього району на 2009-2011... 1 26.38kb.
Міністерство юстиції України Головне управління юстиції у Тернопільській... 1 125.28kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у полтавській... 1 168.44kb.
Міністерство юстиції україни шишацьке районне управління юстиції 3 471.77kb.
Головне управління юстиції у Тернопільській області Борщівське районне... 1 34.45kb.
Гадяцьке районне управління юстиції 1 23.77kb.
Програма правової освіти населення Диканскього району на 2012-2016... 1 20.95kb.
Головне управління юстиції у полтавській області відділ державної... 2 424.69kb.
Головне управління юстиції у Тернопільській області Борщівське районне... 1 83.29kb.
Звіт про роботу Лубенського міськрайонного управління юстиції Полтавської... 1 131.82kb.
Декларація етичних засад діяльності організацій громадянського суспільства... 1 27.8kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у полтавській області гадяцьке - сторінка №1/1


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ГАДЯЦЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ


Порядок підготовки нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації в Гадяцькому районному управлінні юстиції

Гадяч 2013

Підготовлено для використання в практичній роботі широкого кола читачів та спеціалістів щодо порядку підготовки нормативно – правових актів для подачі їх на державну реєстрацію.


Добірку підготували:


Колінько Т.М. – начальник Гадяцького районного

управління юстиціїЛуценко Л.І. – провідний спеціаліст Гадяцького районного управління юстиції

Порядок підготовки нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації в

Гадяцькому районному управлінні юстиції
При розробці нормативно-правового акта слід виходити з необхідності правового регулювання управлінської діяльності суб’єкта нормотворення, однією з форм реалізації якої є видання розпорядчих документів, вид яких (наказ, постанова, розпорядження, рішення) визначається законодавчими актами та положеннями.

Конституційне визнання людини, її прав і свобод найвищою цінністю, проголошення України правовою державою - висувають підвищені вимоги до правового регулювання, його якості й ефективності. В умовах інтенсивної нормотворчої діяльності, характерної для сучасної України, особливо гостро постає проблема юридично-технічної досконалості нормативно–правових актів. Остання ж, як відомо, досягається через послідовне і правильне використання нормотворчої техніки. Від цього значною мірою залежить ефективність законодавства в цілому, правильне розуміння, законне й обґрунтоване застосування нормативно-правових актів.

Нормотворча техніка не містить критеріїв визначення змісту нормативного правового акта, а спрямована на забезпечення адекватного його вираження.

Під поняттям «нормотворча техніка» розуміють сукупність юридично-технічних правил, прийомів, засобів і способів, використовуваних при створенні нормативно-правових актів.

Розпорядчий документ виготовляється на бланку та повинен мати обов’язкові реквізити й стабільний порядок їх розміщення: найменування суб’єкта нормотворення, назву виду документа, дату і номер, місце видання, структурні складові, підпис, візи.

Датою розпорядчого документа є дата його підписання, яка проставляється у лівій верхній частині бланка і оформляється цифровим способом (наприклад: 01.02.2013).

Номер документа проставляється у правому верхньому куті.

Під номером необхідно залишити вільне місце для напису про державну реєстрацію нормативно-правового акта (6 х 10 см).

Розпорядчий документ підписується керівником суб’єкта нормотворення. У разі відсутності керівника суб’єкта нормотворення розпорядчий документ підписується особою, яка виконує його обов’язки. При цьому суб’єкт нормотворення надає реєструючому органу інформацію з цього питання, підтверджену відповідним структурним підрозділом суб’єкта нормотворення.

Розпорядчий документ містить такі структурні складові:

а) заголовок;

б) преамбулу;

в) нормативний корпус:

положення щодо сфери застосування (за потреби);

загальні та спеціальні нормативні приписи;

способи реалізації нормативних приписів;

карно-правові положення (за потреби);

г) корелятивні зміни (за потреби);

ґ) форму оприлюднення (за потреби);

д) положення про набрання чинності;

е) додатки (за потреби).

Заголовок розпорядчого документа повинен бути лаконічним, стислим, указувати на предмет правового регулювання, відповідати на питання "про що?" та розміщуватися у лівій частині бланка під датою документа.

Преамбула – вступна частина, яка містить посилання на відповідну структурну одиницю компетенційного нормативно-правового акта, дає стислу інформацію про необхідність та мету прийняття цього акта і підлягає врахуванню при роз'ясненні та застосуванні нормативно-правового акта. Преамбула не може містити нормативних приписів і не повинна дублювати інших структурних одиниць нормативно-правового акта.

Розпорядчий документ може містити такі структурні одиниці: пункти, підпункти, абзаци.

Структурні одиниці розпорядчого документа починаються з абзацу і повинні мати:

пункти - наскрізну порядкову нумерацію, яка позначається арабськими цифрами з крапками;

підпункти - наскрізну в межах пункту порядкову нумерацію, яка позначається арабськими цифрами до трьох знаків з крапкою (наприклад, 1.1.1., 1.2.1.) або українськими літерами з дужкою.

Абзаци пунктів та підпунктів починаються без будь-якої позначки (дефіс, крапка тощо).

Кожна структурна одиниця розпорядчого документа (крім абзацу) відокремлюється від попередньої пропуском рядка.

До розпорядчого документа можуть бути додані:

додатки, що вводяться в дію розпорядчим документом і позначаються грифом "Додаток", - це переліки актів, що визнаються такими, що втратили чинність тощо;

додатки, що затверджуються розпорядчим документом і позначаються грифом "ЗАТВЕРДЖЕНО", - це нормативно-правові акти (положення, інструкції, правила тощо, які становлять невід'ємну частину розпорядчих документів, якими затверджені, і мають однакову з ними юридичну силу); зміни до нормативно-правових актів.

За наявності кількох додатків, що позначаються словом "Додаток", на них вказуються порядкові номери. Знак "N" перед цифровим позначенням не ставиться. Наприклад: Додаток 1, Додаток 2 тощо. Якщо обсяг додатка перевищує одну сторінку, то на кожній наступній сторінці додатка (угорі праворуч) слід зазначати слова "Продовження додатка 1 (або 2, 3 ...)".
Додаток, що вводиться в дію розпорядчим документом, розміщується на стандартних аркушах, містить посилання на дату і номер цього розпорядчого документа. Відмітка до додатка розміщується на верхньому правому полі першого аркуша додатка за такою формою:

Додаток:


до наказу Гадяцького

районного управління

юстиції

01.02.2013 № 05


Затверджений розпорядчим документом нормативно-правовий акт розміщується на стандартних аркушах, без оформлення титульного
аркуша та змісту. У правому верхньому куті першого аркуша нормативно-правового акта розміщується гриф за такою формою:
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Гадяцького районного

управління юстиції

01.02.2013 № 05


Розпорядчий документ, нормативно-правові акти, затверджені розпорядчим документом, та додатки до них повинні мати окрему нумерацію сторінок арабськими цифрами, яка розміщується посередині верхнього поля без слова "сторінка" та розділових знаків. Перша сторінка не нумерується.

Нормативно-правовий акт, затверджений розпорядчим документом, містить такі структурні складові:

а) заголовок;

б) визначення термінів (за потреби);

в) нормативний корпус:

положення щодо сфери застосування;

загальні та спеціальні нормативні приписи;

способи реалізації нормативних приписів;

карно-правові положення (за потреби);

г) прикінцеві положення (за потреби);

ґ)додатки (за потреби).

Текст нормативно-правового акта повинен відповідати нормативам державної мови, не повинні вживатися звороти розмовної мови та її експресивних форм, нечіткі словосполучення, загальні міркування, гасла, заклики.

Положення нормативно-правового акта мають бути викладені однозначно і не допускати різного тлумачення.

Одне й те саме слово не може вживатися для виразу різних понять. Різні слова не можуть вживатися для виразу одного й того самого поняття. Уживання синонімів для виразу одного й того самого поняття слід уникати. Не повинні вживатися іноземні слова і терміни за наявності рівнозначних слів і термінів в українській мові. Абревіатури (крім загальновживаних) та позначення допускаються тільки після наведення повних назв чи відповідних пояснень.

У тексті нормативно-правових актів наводяться повні найменування державних органів або їх офіційні скорочення, зазначені в законодавчих актах, положеннях.

Мовні конструкції в тексті нормативно-правового акта викладаються, як правило, в активній формі, яка є необхідною для покладення обов'язку або надання повноваження.

Нормативно-правовий акт викладається в теперішньому часі. Майбутній та минулий часи застосовуються лише тоді, коли необхідно зробити часове співвідношення між двома подіями.

Нормативно-правові акти подаються на державну реєстрацію суб'єктами нормотворення протягом п’яти робочих днів після їх прийняття.

Нормативно-правові акти подаються на державну реєстрацію у трьох примірниках: оригінал та дві завірені в установленому законодавством порядку копії розпорядчого документа (наказу, розпорядження, рішення, постанови), а також затверджених ним правил, положення, інструкції тощо і додатків до них.

Нормативно-правові акти подаються на державну реєстрацію разом із супровідним листом, у якому вказуються прізвище уповноваженого працівника суб'єкта нормотворення та номер його телефону.


Список використаної літератури:


  1. Указ Президента України № 493/92 від 03.10.1992 року "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади"

  2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади від 28 грудня 1992 року № 731» (із змінами).

  3. Порядок проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів затверджений наказом Міністерства юстиції України № 93/5 від 19.01.2012 року (із змінами).

  4. Наказ Головного управління юстиції №341/5 (із змінами від 03.08.2012) "Про порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Полтавській області та його територіальних органів, проведення їх державної реєстрації".