Модель випускника загальноосвітнього навчального закладу як освітній стандарт анотація - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Типові... 4 772.61kb.
Наталія Мінакова, методист кабінету виховної роботи роіппо музей... 1 112.8kb.
З в І т денного загальноосвітнього навчального закладу на початок... 3 346.3kb.
Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального... 1 57.81kb.
Підготовк а загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального... 1 360.55kb.
Підготовк а загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального... 1 335.43kb.
Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу Відповідно... 1 84.89kb.
Л. М. Борщик паспор т бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу 1 131.51kb.
Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної... 1 136.13kb.
Наказ №575 м. Вільнянськ Про участь загальноосвітнього навчального... 1 24kb.
Інформація про підсумки обласного туруВсеукраїнського конкурсу-захисту... 1 97.7kb.
Сценарій випускного вечора 1 44.27kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Модель випускника загальноосвітнього навчального закладу як освітній стандарт анотація - сторінка №1/1
Гайманова Тетяна Григорівна, Донецький обласний ІППО, методист відділу школознавства
МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЯК ОСВІТНІЙ СТАНДАРТ

Анотація

Автор статті визначає актуальність теми необхідністю створити таку модель випускника загальноосвітнього навчального закладу, яка б відповідала всім вимогам сьогодення. Модель випускника розглядається як своєрідний освітній стандарт, який повинен визначати мету та завдання навчально-виховного процесу в закладі освіти.Ключові слова: модель; державне та соціальне замовлення; єдність, узгодженість, колективність як умови роботи над створенням моделі.
Аннотация

Автор статьи определяет актуальность темы необходимостью создать такую ​​модель выпускника общеобразовательного учебного заведения, которая отвечала бы всем требованиям сегодняшнего дня. Модель выпускника рассматривается как своеобразный образовательный стандарт, который должен определять цели и задачи учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении.Ключевые слова: модель, государственный и социальный заказ; единство, согласованность, коллективность как условия работы над созданием модели.

Сьогодні у зв’язку зі змінами соціально-економічної ситуації у нашій державі особливо важливим стало рішення питання щодо формування такого випускника загальноосвітнього навчального закладу, який зможе успішно інтегратуватися у сучасне суспільство. Тому так активно йде обговорення питання стосовно створення умов, які можуть сприяти досягненню цієї мети.

Актуальність теми обумовлена в першу чергу глобальними метаморфозами в соціумі. Сучасна молодь опинилася в ситуації граничної нестабільності суспільної свідомості, сум’яття та невпевненості у завтрашньому дні, коли немає прийнятних ідеалів у минулому, але ще не знайдено нові орієнтири для подальшого розвитку, професійного й особистісного самовизначення.

Тому дуже важливо створити у закладі освіти таку модель сучасного випускника, досягнення якої сприятиме його успішному входженню у сучасне суспільство.

Причини, які обумовлюють необхідність створення моделі випускника сучасної школи, наступні:


  • відбувається невпинне зростання рівня освіти у всьому світі. Випускник сучасної школи, щоб відповідати міжнародним стандартам, повинен бути інтелектуально й духовно розвиненим, готовим до продовження освіти, здатним до самореалізації, самовизначення, самовдосконалення;

  • пріоритетним повинне бути виховання національної самосвідомості;

  • поряд з орієнтацією на державне та соціальне замовлення необхідно враховувати вимоги регіону та навколишнього соціуму;

  • шкільна модель випускника потребує осмислення, що допоможе прогнозувати результати діяльності;

  • системне управління діяльністю педагогічного колективу та колективу учнів, планування, організація, підведення підсумків педагогічної діяльності можливі тільки при наявності єдиної, узгодженої, колективно розробленої моделі;

  • учителі-предметники, класні керівники при виборі форм і методів навчання і виховання, атестації, діагностики розвитку особистості учнів повинні орієнтуватися на визначену модель;

  • орієнтири самоосвіти й самовиховання старшокласників повинні бути визначені спільно з сім’єю;

  • модель забезпечує захист учнів від неякісного навчання, а педагогічних працівників від необ'єктивної оцінки їхньої праці.

Формування особистості не є наслідком лише шкільного навчання і виховання, воно залежить від генетичних передумов і впливу позашкілля, виховання в родині, «тиску» оточуючих, впливу засобів масової інформації, а також самовиховання, що стимулюється появою у людини певного плану на майбутнє, відомого життєвого ідеалу, чому школа повинна всіляко сприяти.

Оскільки модель випускника школи є своєрідним освітнім стандартом, їй властиві функції загальноосвітнього стандарту, опис яких дозволяє більш повно розкрити її сутність:Критеріально-оцінна функція

Функція забезпечення права на повноцінну освіту

Функція збереження єдності освітнього простору

Функція створення єдиного освітнього простору всередині соціуму

Функція управління

Функція підвищення якості освіти

Модель як норматив, на який орієнтується педколектив при організації НВП

Забезпечення кожному випускникові рівня освіти (навчання, виховання, розвитку), гарантованого Конституцією, Законом України «Про освіту»

Створення механізму регулювання, покликаного стабілізувати систему освіти в країні. Цю стабілізуючу і регламентуючу роль повинні зіграти стандарти освіти. Одним із таких стандартів є модель випускника школи

Участь різних представників освітнього простору

Контроль та оцінювання якості освіти на основі використання основних ціннісних параметрів, визначених моделлю випускника

Введення моделі як стандарту особистості випускника школи дозволяє ставити питання про гарантоване досягнення кожним учнем певного, заздалегідь заданого рівня


Основні принципи побудови моделі випускника сучасної школи


Принципи

Зміст

Пріоритетності

визнання духовних цінностей як основоположних

Гармонійності

відображення в моделі всебічного розвитку особистості учня

Історизму

опора на конкретний досвід виховання в минулому й сьогоденні, у різних країнах і у різних народів

Науковості

теоретичне обгрунтування моделі носить комплексний міждисциплінарний характер, базується на фундаментальних положеннях педагогіки, психології, соціології, філософії, економіки

Реальності

модель повинна бути прийнятна й досяжна

Актуальності

відповідність моделі пріоритетним напрямам роботи школи, вимогам часу, суспільства, держави

Колегіальності та інтегрування

модель розробляють всі учасники освітнього процесу: адміністрація школи, педагогічний колектив, учні, батьки. Образ, створений колективно, привабливий для учнів, що грає важливу роль у виборі соціально цінних і особистісно значущих орієнтирів для побудови своєї особистості

Гнучкості та варіативності

можливість поновлення моделі при зміні соціально-економічної ситуації в суспільстві. Мається на увазі таке її оновлення, при якому зберігалася б головна орієнтація на національні, загальнолюдські ідеали й цінності. Структура, зміст моделі можуть служити основою для розробки моделі випускника будь-якого освітнього закладу

Ефективності

якості особистості, закріплені в моделі, дійсно є найбільш цінними в сучасних умовах, що знаходить підтвердження в подальшому життєвому шляху випускників школи


Випускник загальноосвітнього навчального закладу – це діяльний патріот, який оберігає й охороняє свою Батьківщину, її історію та культуру; духовно багата, творча, вільна особистість, яка володіє кращими рисами характеру, прагне до фізичної і моральної досконалості; освічена людина, яка володіє культурою розуму, готова до самоосвіти, самовизначення та самореалізації в дорослому житті.

Модель випускника сільського закладу освіти повинна відповідати всім вимогам, про які йшла мова вище. Її особливість полягає у тому, що сільський навчальний заклад має формувати такого випускника, який буде сповнений бажанням повернутися у рідне село, щоб відродити його, створити умови для процвітання. Інакше село не виживе у сьогоднішній складній економічній ситуації. Формувати відданого селу випускника можна тільки у тісній співпраці з громадою. Тому створення моделі випускника сільської школи повинне передбачати участь не тільки педагогів, учнів, їх батьків, а ще й участь громадської спільноти.Таким чином, модель випускника розглядається як стандарт, який з'єднує уявлення педагогів, учнів та батьків про найбільш значущі якості людини. Розглядаючи модель як своєрідний освітній стандарт, ми звертаємося до критеріїв, що дозволяє здійснити аналіз та заміри якості особистості випускника, встановлюємо характеристики, необхідні й достатні для того, щоб явище функціонувало й розвивалося за певним типом, тобто знаходилось на рівні якісної визначеності. У методологічному аспекті модель випускника школи є сукупність концептуальних положень, які фіксують мету моделювання, систему основних понять. У власне педагогічному вимірі модель характеризує основні етапи та продукти процесу стандартизації загальної середньої освіти на рівні суб'єкта держави.