Модуль бухгалтерський облік тема Предмет та метод бухгалтерського обліку - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма курсу „Бухгалтерський облік для початківців Тема Основи... 1 22.47kb.
Надія Гура. Методика бухгалтерського обліку в об’єднаннях співвласників... 2 554.18kb.
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний... 1 89kb.
Наказ n 1 про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику... 1 145.67kb.
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в... 1 396.15kb.
Виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності: податковий... 1 163.21kb.
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в... 2 431.2kb.
Основи теорії бухгалтерського обліку Рахунки бухгалтерського обліку... 1 69.15kb.
Провідний спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення... 1 17.2kb.
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства... 1 98.12kb.
Методичні рекомендації з формування виробничої собівартості продукції... 4 733.89kb.
1. Знайти похідну та диференціал функції: Знайти повний диференціал... 5 395.19kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Модуль бухгалтерський облік тема Предмет та метод бухгалтерського обліку - сторінка №1/1
ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА СТАТИСТИКА”
МОДУЛЬ 1.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Тема 1. Предмет та метод бухгалтерського обліку

Мета і завдання бухгалтерського обліку. Предмет бухгалтерського обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку Господарські засоби. Джерела утворення господарських засобів: Господарські процеси. Метод бухгалтерського обліку . Документація. Інвентаризація. Рахунки. Подвійний запис. Оцінка. Калькуляція. Баланс. Звітність.


Тема 2. Облік грошових коштів та розрахунків

Облік касових операцій. Облік коштів на рахунках в банках. Види розрахункових документів Грошові коштами . Каса . Касир. Рахунки: поточні, поточні бюджетні, депозитні. Безготівкові розрахунки Розрахункові документи. Платіжне доручення. Платіжна вимога-дорученння. Чек. Акредитив. Вексель. Платіжна вимога. Інкасове доручення (розпорядження).Дебіторська заборгованість. Поточні зобов’язання Облік касових операцій. Облік операцій по розрахунковому рахунку. Облік розрахунків з покупцями та замовниками. Облік розрахунків за виданими авансами. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків за претензіями. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків. Облік розрахунків з різними дебіторами. Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками. Облік розрахунків за податками й платежами. Облік розрахунків за страхуванням. Облік розрахунків з учасниками. Облік кредитів банків.Тема 3. Облік виробничих запасів. Облік сільськогосподарської продукції


Економічний зміст запасів. Оцінка запасів . Економічний зміст готової продукції. Облік врожаю зернових культур. .Облік продукції овочівництва, садівництва, картоплі та баштанних культур. Облік кормів.
Тема 4. Облік праці і її оплати .

Заробітна плата Форми і види оплати праці. Облік праці та її оплати. Трудовий договір. Основна за­робітна плата, додаткова заробітна плата. Тарифна система оплати праці. Тарифні сітки. Тарифні ставки, схеми посадових окладів. Тарифно-кваліфікаційні характеристики. Утримання із заробітної плати . Типові форми первинного обліку. Синтетичний облікТема 5. Облік витрат та розрахунок собівартості продукції

Завдання обліку виробництва. Облік витрат і виходу продукції рослинництва. Обчислення собівартості продукції рослинництва. Витрати . Собівартість . Виробнича собівартість .Прямі матеріальні витрати. Прямі витрати на оплату праці. Інші прямі витрати. Загальновиробничі витрати. Прямі витрати . Непрямі витрати. КалькуляціяМОДУЛЬ 2

СТАТИСТИКА
Тема 1. Предмет та метод статистики

Предмет статистики. Основні категорії статистики. Метод статистики. Статистичне спостереження. Суцільне й несуцільне спостереження. Вибіркове спостереження. Спостереження основного масиву. Анкетне спостереження. Монографічне спостереження. Статистичне групування. Типологічні групування. Структурні групування. Аналітичні групування. Факторні ознаки. Результативні ознаки


Тема .2 Зведення та групування статистичних даних

Поняття про зведення і групування статистичних даних. Види групувань. Визначення кількості і величини інтервалів. Складові статистичного зведення : розробка програми систематизації та групування даних;обґрунтування системи показників для характеристики груп і сукупності в цілому; проектування макетів таблиць, в яких подаються результати зведення; визначення технологічних схем обробки інформації, про­грамного забезпечення; підготовка даних до обробки на комп'ютері, формування автоматизованих банків даних; безпосереднє зведення, узагальнення, розрахунок показників. Просте групування. Комбінаційне. Групування. Вторинне групування.


Тема 3. Середні величини та показники варіації


Поняття про середні величини. Види середніх величин і способи їх обчислення. Показники варіації. Ступеневі: середня арифметична, середня гармонійна, середня геометрична, середня квадратична, середня кубічна та ін. Структурні: мода, медіана. Показники: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.
Тема 4. Ряди динаміки

Поняття про ряди динаміки та їх види. Моментні і періодичні ряди динаміки. Показники рядів динаміки і способи їх обчислення. Основні прийоми аналізу рядів динаміки. Аналіз сезонних коливань. Показники: абсолютний приріст, темпи росту, темпи приросту, абсолютне значення одного процента приросту.Тема 5. Кореляційний аналіз. Індекси


Кореляційний аналіз. Поняття статистичних індексів, їх види. Прямий і зворотній зв’язок. Прямолінійний та криволінійний зв’язок. Парна (проста) та множинна кореляція. Коефіцієнт кореляції. Лінійний коефіцієнт кореляції; середнє квадратичне відхилення факторної ознаки; середнє квадратичне відхилення результативної ознаки. Індекс. Індексний аналіз. Індекси об'ємних і якісних показників. Індивідуальні, групові і загальні індекси.

Тема 6. Статистика рослинництва

Завдання і система показників статистики рослинництва. Статистичний аналіз земельних ресурсів. Статистичний аналіз посівних площ. Статистичний аналіз урожаю і урожайності сільськогосподарських культур. Земельні угіддя. Земельний кадастр . Бонітування ґрунтів і економічна оцінка землі. Система показників ефективності використання землі: показник, використання земельного фонду;по­казник використання сільськогосподарських угідь; показник використан­ня ріллі. Посівна площа сільськогосподарських культур . Показники врожаю і врожайності. Видовий урожай і врожайність .Врожай і врожайність на корені перед початком збирання .Фактичний урожай

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Зміст та завдання бухгалтерського обліку.

 2. Види обліку. Особливості бухгалтерського обліку та вимоги, які ставляться до нього.

 3. Предмет бухгалтерського обліку.

 4. Елементи методу бухгалтерського обліку.

 5. Класифікація господарських активів.

 6. Джерела утворення господарських активів.

 7. Бухгалтерський баланс.

 8. Бухгалтерські рахунки, їх класифікація та побудова.

 9. Облік касових операцій.

 10. Облік операцій по розрахунковому рахунку.

 11. Основні форми безготівкових розрахунків.

 12. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

 13. Облік розрахунків за виданими авансами.

 14. Облік розрахунків з підзвітними особами.

 15. Облік розрахунків за претензіями.

 16. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.

 17. Облік розрахунків з різними дебіторами.

 18. Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками.

 19. Облік розрахунків за податками й платежами.

 20. Облік розрахунків за страхуванням.

 21. Облік розрахунків з учасниками.

 22. Облік кредитів банків.

 23. Оплата праці: форми і види.

 24. Первинний облік праці та її оплати.

 25. Облік розрахунків допомоги з тимчасової непрацездатності.

 26. Облік розрахунків щорічних і додаткових відпусток.

 27. Утримання із заробітної плати.

 28. Облік виробничих запасів.

 29. Облік урожаю зернових культур.

 30. Облік продукції овочівництва, садівництва, картоплі та баштанних культур.

 31. Облік кормів.

 32. Облік малоцінних швидкозношуваних предметів.

 33. Економічний зміст основних засобів та їх класифікація.

 34. Оцінка основних засобів.

 35. Облік переоцінки основних засобів.

 36. Облік надходження основних засобів.

 37. Облік амортизації (зносу) основних засобів.

 38. Облік нематеріальних активів.

 39. Облік капітальних інвестицій.

 40. Економічний зміст оплати праці, форми та види.

 41. Документальне оформлення праці та її оплати.

 42. Облік розрахунків допомоги по тимчасовій непрацездатності.

 43. Облік розрахунків додаткових і щорічних відпусток.

 44. Облік власного капіталу.

 45. Облік джерел фінансування майбутніх витрат і платежів.

 46. Економічний зміст виробничих витрат та їх класифікація.

 47. Облік допоміжних виробництв, утримання та експлуатація машин та обладнання.

 48. Облік витрат і виконання робіт машинно-тракторного парку.

 49. Облік витрат на організацію виробництва і управління.

 50. Облік витрат майбутніх періодів.

 51. Облік витрат і виходу продукції рослинництва.

 52. Облік витрат за елементами.

 53. Визначення собівартості продукції зернових культур.

 54. Визначення собівартості кукурудзи.

 55. Визначення собівартості технічних культур.

 56. Визначення собівартості картоплі, овочів, баштанних, грибів.

 57. Облік формування доходів, витрат і результатів діяльності.

 58. Організація обліку в селянських (фермерських) господарствах.

 59. Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства.

 60. Фінансова звітність.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 1. Предмет і метод статистики.

 2. Основні категорії статистики.

 3. Основні етапи статистичного дослідження.

 4. Статистичне спостереження: поняття, види, форми.

 5. Поняття про зведення і групування статистичних даних.

 6. Види статистичних групувань.

 7. Визначення кількості груп і величини інтервалів. Вторинне групування.

 8. Статистичні таблиці.

 9. Поняття про середні величини. Види середніх величин і способи їх обчислення.

 10. Поняття про показники варіації і способи їх обчислення.

 11. Поняття про кореляційний аналіз.

 12. Прямолінійна і криволінійна кореляція.

 13. Парна і множинна кореляція.

 14. Щільність зв’язку між ознаками. Коефіцієнт кореляції і детермінації.

 15. Поняття про ряди динаміки та їх види.

 16. Показники рядів динаміки і способи їх обчислення.

 17. Поняття статистичних індексів та їх види.

 18. Завдання системи показників статистики тваринництва.

 19. Показники відтворення стада.

 20. Показники структури за видами тварин. Показники щільності, розміщення і динаміки поголів’я худоби.

 21. Система показників зоотехнічних заходів.

 22. Економіко-статистичний аналіз даних про тваринництво.

 23. Статистичний аналіз основних засобів.

 24. Статистичний аналіз продуктивності праці.

 25. Статистичний аналіз собівартості та рентабельності виробництва.