Модуль основи цитології та загальної ембріології Змістовий модуль Основи цитології - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Модуль І. Основи цитології та загальної ембріології Змістовий модуль... 1 41.58kb.
Модуль І. Основи цитології та загальної ембріології 1 36.24kb.
Історія розвитку гістології, цитології та ембріології. Основи гістологічної... 1 219.58kb.
Методичні рекомендації до практичних занять з цитології, ембріології... 10 2567.48kb.
Тематичний план практичних занять 1 51.31kb.
Методичні рекомендації до вивчення окремих модулів та тем дисципліни... 8 1724.04kb.
Календарно-тематичний план практичних занять 1 106.78kb.
Вступ до літературознавства 1 120.13kb.
Модуль І змістовий модуль 1 Косметологія як наука. Анатомо-фізіологічні... 1 75.35kb.
Календарно-тематичний план лекцій з фізичних методів аналізу та метрології... 1 95.64kb.
Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль Теоретичні основи... 1 104.26kb.
Крок Загальна лікарська підготовка 0 Гістологія 1 4 1147.58kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Модуль основи цитології та загальної ембріології Змістовий модуль Основи цитології - сторінка №1/1
ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

до відповідних підсумкових модульних контролів та дисципліни в цілому


МОДУЛЬ 1. Основи цитології та загальної ембріології

Змістовий модуль 1. Основи цитології

 1. Гістологія. Визначення, зміст та завдання сучасної гістології. Розділи дисципліни, їх значення для біології та медицини.

 2. Основні етапи історичного розвитку гістології, як науки. Гістологічні школи в Україні.

 3. Основні принципи та етапи приготування препаратів для світлової та електронної мікроскопій.

 4. Спеціальні методи гістологічних досліджень для вітального, суправітального та поствітального досліджень.

 5. Клітинна теорія. Історія проблеми. Основні положення.

 6. Клітина як елементарна жива система багатоклітинного організму. Визначення. Неклітинні структури організму.

 7. Загальний план будови еукаріотичних клітин. Клітинна оболонка, її будова та хімічний склад.

 8. Функції плазмолеми: розмежування і транспорт, мембранне травлення.

 9. Рецепторні функції клітинної оболонки.

 10. Міжклітинні контакти, їх типи та структурно-функціональна характеристика.

 11. Енергетичний аппарат клітини, будова та функції.

 12. Синтетичний аппарат клітини, його структурний склад і функціональне значення.

 13. Аппарат внутрішньоклітинного травлення, загальна характеристика, будова та функції.

 14. Цитоскелет, його складові компонети та їх функціональне значення.

 15. Включення цитоплазми, їх класифікація, будова, властивості та функціональ­не значення.

 16. Ядро, його значення в життєдіяльності клітини. Ядерно-цитоплазматичні відношення як показник функціонального стану клітини.

 17. Структурно-функціональна характеристика основних компонентів ядра: каріолеми, каріоплазми, хроматину та ядерця.

 18. Життєвий цикл клітини.

 19. Способи репродукції клітин, їх морфологічна характеристика, значення для біології та медицини.

 20. Морфофункціональна характеристика клітинного циклу. Інтерфаза.

 21. Перебудова структурних компонентів клітини під час різних фаз мітозу.

 22. Особливості та біологічне значення мейозу.

 23. Поняття про ендорепродукцію та поліплоїдію.

 24. Ріст, диференціювання, старіння та смерть клітини. Реакція клітин на пошкоджуючі впливи. Адаптація. Апоптоз.


Змістовий модуль 2. Загальна та порівняльна ембріологія

 1. Ембріологія, її зміст, завдання, наукові напрямки та значення для біології і медицини.

 2. Характеристика складникових компонентів процесу розвитку зародка: індукція, детермінація, поділ, міграція, ріст, диференціація.

 3. Онтогенез і філогенез, визначення. Процеси та стадії ембріогенезу.

 4. Порівняльна характеристика спермато- та овогенезу.

 5. Морфологічна та фунціональна характеристика статевих клітин. Запліднення.

 6. Екстракорпоральне запліднення, його медичне та соціальне значення.

 7. Характеристика і значення процесу дроблення. Типи бластул.

 8. Способи та стадії гаструляції. Характеристика різних типів гаструляції. Будова гаструли.

 9. Диференціація зародкових листків, утворення осьового комплексу зачатків органів.

 10. Характеристика гісто- та органогенезу. Особливості та відношення процесів розвитку основних органних систем.

 11. Особливості будови зародка ланцетника на різних етапах ембріогенезу.

 12. Особливості будови зародка амфібії на різних етапах ембріогенезу.

 13. Особливості будови зародка птахів на різних етапах ембріогенезу.

 14. Утворення, будова і функції зародкових оболонок і провізорних органів.

 15. Особливості ембріонального розвитку людини.

 16. Поняття про критичні періоди розвитку зародка людини.

 17. Зв'язок зародка людини з материнським організмом. Система "мати-плід". Плацента та пуповина.


МОДУЛЬ 2. Загальна гістологія

Змістовий модуль 3. Гістологія загальних тканин

 1. Тканина як один з рівнів організації живого. Визначення. Класифікація.

 2. Закономірності виникнення тканин, механізми гістогенезу.

 3. Клітинні популяції. Поняття про диферон та стовбурові клітини.

 4. Морфофункціональна характеритстика клітинних похідних (синцитій, симпласт, міжклітинна речовина).

 5. Відновна здатність та межі мінливості тканин.

 6. Морфофункціональні особливості епітеліальних тканин.

 7. Філогенетична та морфофункціональна класифікація покривного епітелію.

 8. Морфофункціональна характеристика різних типів одношарового та багатошарового епітеліїв.

 9. Залозистий епітелій. Класифікація, джерела розвитку та будова залоз.

 10. Морфологія фаз секреторного циклу. Типи секреції.

 11. Загальна характеристика тканин внутрішнього середовища. Класифікація, походження. Морфологія та функція крові.

 12. Основні компоненти плазми крові, їх функція.

 13. Морфофункціональна характеристика еритроцитів. Пойкілоцитоз. Анізоцитоз.

 14. Класифікація та морфофункціональна характеристика лейкоцитів.

 15. Мікроскопічна, субмікроскопічна та цитохімічна характеристика гранулоцитів.

 16. Мікроскопічна, субмікроскопічна та цитохімічна характеристика агранулоцитів.

 17. Роль та значення лейкоцитів у імунних реакціях організму.

 18. Будова та функціональне значення тромбоцитів.

 19. Гемограма, лейкоцитарна формула, їх значення для клініки.

 20. Лімфа. Лімфоплазма та формені елементи лімфи.

 21. Кровотворення в постембріональному періоді. Кровотворні органи. Види кровотворної тканини.

 22. Постембріональний гемопоез. Сучасна схема кровотворення.

 23. Морфофункціональна характеристика стовбурової кровотворної клітини.

 24. Постембріональний еритропоез.

 25. Постембріональний гранулоцитопоез.

 26. Постембріональний тромбоцитопоез.

 27. Постембріональний лімфоцитопоез

 28. Постембріональний моноцитопоез.

 29. Особливості протікання ембріонального гемоцитопоезу.

 30. Морфо-функціональна характеристика та класифікація сполучних тканин.

 31. Загальний план будови та розташування пухкої сполучної тканини.

 32. Будова та функції клітин пухкої сполучної тканини. Участь клітинних елементів у захисних реакціях організму.

 33. Склад, фізико-хімічні властивості та функціональне значення міжклітинної речовини.

 34. Щільна волокниста сполучна тканина, її різновиди, будова та функції.

 35. Особливості будови та локалізації сполучних тканин зі спеціальними властивостями.

 36. Класифікація та особливості будови скелетних тканин.

 37. Структурна організація та класифікація хрящової тканини.

 38. Будова, особливості розташування та функцій хондробластів і хондроцитів.

 39. Гістохімічні властивості міжклітинної речовини хрящової тканини.

 40. Морфофункціональна характеристика гіалінового, еластичного та волокнистого хрящів. Будова та функціональне значення охрястя.

 41. Розвиток, ріст, регенерація та вікові зміни хряща.

 42. Загальний план будови, хімічний склад і функціональне значення кісткової тканини.

 43. Мікроскопічна будова та функціональне значення остеобластів, остеоцитів і остеокластів.

 44. Хімічний склад і властивості міжклітинної речовини кісткової тканини.

 45. Класифікація кісткової тканини. Морфофункціональна характеристика грубоволокнистої та пластин­частої кісткової тканин.

 46. Будова трубчастих кісток. Окістя, його роль у будові, живленні, рості та регенерації кістки.

 47. Будова діафіза трубчастої кістки. Остеон, як структурно-функціональна одиниця кістки.

 48. Регенерація та вікові зміни кісток.

 49. Прямий і непрямий остеогенез.


Змістовий модуль 4. Гістологія спеціальних тканин

 1. Загальна морфофункціональна характеристика м’язових тканин та їх класифікація.

 2. Будова, походження, локалізація, особливості скорочення та регенерації гладенької м’язової тканини.

 3. Структурна організація та локалізація поперечно-смугастої скелетної м’язової тканини. Будова м’язового волокна.

 4. Мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова міофібрил. Саркомер.

 5. Типи м'язових волокон і їх функціональні особливості. Механізм м’язового скорочення.

 6. Будова м'яза як органа. Особливості регенерації.

 7. Особливості гістологічної будови, розвитку, локалізації та регенерації серцевої м'язової тканини.

 8. Морфо-функціональна характеристика та джерела розвитку нервової тканини.

 9. Морфологічна та функціональна класифікація нейроцитів.

 10. Загальний план будови нейроцита. Структурно-функціональні особливості перикаріона та відростків.

 11. Класифікація, будова та значення різних типів нейроглії.

 12. Загальна характеристика та класифікація нервових волокон.

 13. Тонка будова мієлінових та безмієлінових нервових волокон.

 14. Загальна морфо-функціональна характеристика та класифікація нервових закінчень.

 15. Класифікація, будова та функції рецепторів.

 16. Поняття про синапс. Класифікація, будова, механізм передачі збудження в міжнейрональному синапсі.

 17. Класифікація та структурна організація ефекторів.

 18. Будова простої та складної рефлекторних дуг.


МОДУЛЬ 3. Спеціальна гістологія та ембріологія

Змістовий модуль 5. Спеціальна гістологія та ембріологія регуляторних і сенсорних систем

 1. Морфофункціональна характеристика, класифікація та джерела розвитку нервової системи.

 2. Загальні риси структурної організації нервових центрів.

 3. Оболонки мозку. Гематоенцефалічний бар'єр.

 4. Структурнофункціональна характеристика та ембріогенез спинного мозку.

 5. Будова сірої речовини: нейронний склад, ядра.

 6. Будова білої речовини: основні висхідні та низхідні провідні шляхи.

 7. Різновиди та локалізація нейроглії спинного мозку.

 8. Рефлекторна дуга, її різновиди та морфологічні компоненти.

 9. Гістологічна будова та розвиток кори великих півкуль головного мозку.

 10. Характеристика нейронного складу шарів кори великих півкуль.

 11. Особливості будови гранулярного та агранулярного типів кори великих півкуль та їх функціональне значення.

 12. Мієлоархітектоніка кори великих півкуль.

 13. Поняття про мозковий модуль.

 14. Структурна організація основних ядер стовбурової частини головного мозку.

 15. Морфофункціональна характеристика ретикулярної формації.

 16. Принципи організації висхідних провідних шляхів.

 17. Загальна будова та функції мозочка.

 18. Нейронний склад шарів кори мозочка. Міжнейронні зв'язки.

 19. Характеристика аферентних та еферентних волокон мозочка.

 20. Будова та функціональне значення гліоцитів мозочка.

 21. Розвиток, загальний план будови та функціональне значення спинномозкового вузла.

 22. Морфологічні та функціональні особливості чутливих нейронів і нейрогліальних елементів спинномозкового вузла.

 23. Будова периферійного нерва, значення його сполучнотканинних оболонок.

 24. Дегенерація та регенерація нерва після пошкодження.

 25. Загальна морфофункціональна характеристика та класифікація вегетативної (автономної) нервової системи.

 26. Особливості гістологічної будови вегетативного ганглію. Структурна організація екстра- та інтрамуральних гангліїв.

 27. Класифікація нейроцитів за О.С.Догелем.

 28. Складові частини симпатичного та парасимпатичного відділів автономної нервової системи та їх вплив на функції органів.

 29. Вегетативна рефлекторна дуга, її морфологічні компоненти.

 30. Поняття про аналізатори та їх морфологічні компоненти.

 31. Класифікація органів чуття за походженням та будовою рецепторних клітин.

 32. Морфофункціональна характеристика органа смаку. Будова смакової цибулини.

 33. Гістофізіологія смакового аналізатора.

 34. Морфофункціональна характеристика органа нюху. Будова нюхової цибулини.

 35. Гістофізіологія нюхового аналізатора.

 36. Загальний план будови та морфофункціональна характеристика органа зору.

 37. Джерела розвитку та основні етапи ембріогенезу органа зору.

 38. Складові частини діоптричного, акомодаційного та рецепторного апаратів очного яблука.

 39. Будова та функції зовнішньої фіброзної оболонки стінки очного яблука.

 40. Структурна організація та значення компонентів судинної оболонки (власне судинна оболонка, райдужка, війкове тіло).

 41. Міркоскопічна будова кришталика та склистого тіла.

 42. Будова та функції зорової частини сітківки. Нейронний склад.

 43. Гістофізіологічна характеристика фоторецепторних клітин.

 44. Характеристика жовтої та сліпої плям сітківки.

 45. Будова та функції структур допоміжного апарату ока.

 46. Загальний план будови та джерела розвитку органа слуху та рівноваги.

 47. Будова зовнішнього та середнього вуха.

 48. Тонка будова та значення барабанної перетинки та слухових кісточок.

 49. Структурна організація кісткового та перетинчастого лабіринтів внутрішнього вуха.

 50. Будова стінок завиткового каналу.

 51. Локалізація, будова та функції опорних і сенсорних клітин кортієвого органа.

 52. Будова вестибулярної частини перетинчастого лабіринту.

 53. Морфологічні та функціональні особливості плям мішечка та маточки, ампульних гребінців.

 54. Гістофізіологія органів слуху та рівноваги.

 55. Структурна організація та джерела розвитку серцево-судинної системи.

 56. Загальний план будови стінки кровоносних судин та її особливості у зв'язку з гемодинамічними умовами функціонування.

 57. Класифікація та функціональне значення артерій різного типу.

 58. Морфофункціональна характеристика артерій м'язового та м'язово-еластичного типів.

 59. Будова артерій еластичного типу. Особливості середньої оболонки аорти.

 60. Загальні відмінності в будові стінки вен у порівнянні із стінкою артерій.

 61. Особливості будови вен м’язового та безм’язового типів.

 62. Морфофункціональна характеристика та значення судин мікроцир­куляторного русла.

 63. Будова стінки кровоносного капіляра.

 64. Класифікація гемокапілярів залежно від будови ендотелію та базальної мембрани.

 65. Особливості мікроскопічної будови стінки артеріоли, венули та їх функції.

 66. Класифікація та функції артеріо-венулярних анастомозів.

 67. Морфофункціональна характеристика та джерела розвитку лімфатичних судин.

 68. Будова лімфатичних судин різних типів. Особливості будови лімфатичних капілярів.

 69. Регенерація судин.

 70. Джерела розвитку та особливості гістогенезу серця.

 71. Загальний план будови стінки серця.

 72. Будова ендокарду та його структурна єдність з кровоносними судинами.

 73. Морфофункціональна характеристика скоротливих кардіоміоцитів міокарда.

 74. Характеристика провідної системи серця. Особливості будови провідних кардіоміоцитів.

 75. Будова епікарда та перикарда. Вікові зміни серця.

 76. Сучасні уявлення про регенерацію та трансплантацію серця.

 77. Загальний план будови, функціональне значення та класифікація органів кровотворення та імунного захисту.

 78. Поняття про стовбурові та напівстовбурові клітини кровотворної тканини. Сучасна схема кровотворення.

 79. Морфологічна характеристика та локалізація мієлоїдної та лімфоїдної систем кровотворення.

 80. Поняття про імунітет, імунну систему та її тканинні компоненти.

 81. Характеристика імуноцитів та їх взаємодія в реакціях гуморального та клітинного імунітетів.

 82. Структурні компоненти кісткового мозку та їх функціональне значення.

 83. Вікові зміни та регенерація кісткового мозку.

 84. Загальна характеристика тимуса, як центрального органа кровотворення та імунного захисту.

 85. Будова кіркової та мозкової речовин часточки тимуса.

 86. Характеристика вікової та акцидентальної інволюції вилочкової залози.

 87. Поняття про тиміко-лімфатичний статус, його морфологічні прояви і значення для організму.

 88. Розвиток, загальний план будови та функціональне значення лімфатичного вузла.

 89. Будова кіркової речовини та характеристика клітинного складу фолікулів.

 90. Морфофункціональна характеристика та значення мозкової речовини.

 91. Клітинний склад та функції паракортикальної зони лімфатичного вузла.

 92. Будова та функціональне значення лімфатичних синусів. Роль ретикулоендотеліальних клітин в захисних реакціях організму.

 93. Морфологія та функція гемолімфатичних вузлів.

 94. Загальний план будови селезінки та її функціональне значення для організму.

 95. Особливості ембріонального та постембріонального кровотворення у селезінці.

 96. Мікроскопічна будова білої пульпи селезінки.

 97. Морфофункціональна характеристика червоної пульпи селезінки.

 98. Особливості кровопостачання селезінки, структура та функції венозних синусів.

 99. Елементи макрофагічної системи в органах кровотворення та їх роль в захисних реакціях організму.

 100. Участь лімфоїдних органів в проліферації, дозріванні Т- та В-лімфоцитів, їх диференціації.

 101. Загальна морфофункціональна характеристика ендокринної системи.

 102. Класифікація ендокринних залоз.

 103. Гормони, механізм їх дії та значення для організму. Поняття про клітини-мішені та рецептори до гормонів.

 104. Морфофункціональна характеристика крупноклітинних і дрібноклітинних ядер гіпоталамуса. Особливості будови та функції нейросекреторних клітин.

 105. Поняття про гіпоталамо-аденогіпофізарну та гіпоталамо-нейрогіпофізарну системи та їх участь в нейрогуморальній регуляції організму.

 106. Характеристика трансаденогіпофізарного та парагіпофізарного впливів гіпоталамуса на ендокринні органи.

 107. Розвиток, загальний план будови будова та функції гіпофіза.

 108. Морфофункціональна характеристика та класифікація клітин передньої частки гіпофіза.

 109. Тропні гормони та їх значення в регуляції ендокринних залоз.

 110. Стан ендокриноцитів аденогіпофіза при порушеннях гормонального статутусу організму.

 111. Будова та значення проміжної та туберальної часток гіпофіза.

 112. Особливості будови задньої части гіпофіза. Роль нейрогіпофіза у виведенні в кров гормонів переднього гіпоталамуса.

 113. Ембріогенез, будова та функціональне значення епіфіза.

 114. Розвиток, загальний план будови та функціональне значення щитоподібної залози.

 115. Морфофункціональна характеристика фолікула.

 116. Морфологічні особливості та функції тироцитів і С-клітин.

 117. Мікроструктура фолікула залежно від функціональної активності тироцитів.

 118. Інтерфолікулярний епітелій і його функціональне значення.

 119. Характеристика фаз секреторного циклу фолікула щитоподібної залози.

 120. Ембріональний розвиток, будова та функціональне значення прищитоподібних залоз.

 121. Гістогенез кіркової та мозкової речовин надниркової залози.

 122. Особливості будови ендокриноцитів клубочкової, пучкової та сітчастої зон кори наднирників.

 123. Морфофункціональна характеристика хромафінних клітин мозкової речовини надниркової залози.

 124. Участь надниркових залоз у захисних реакціях організму.

 125. Зв'язок надниркових залоз з гіпоталамусом, гіпофізом та симпатичним відділом нервової системи.

 126. Локалізація, джерела розвитку та класифікація за походженням поодиноких гормонпродукуючих клітин неендокринних органів.

 127. Роль гормонів ендокриноцитів АРUD - системи у регуляції функцій органів.

 128. Особливості паракринної (місцевої) та дистантної регуляції органів і систем організму.

 129. Джерела розвитку, загальний план будови, тканинний склад та функції шкіри.

 130. Мікроскопічна будова клітин різних шарів епідермісу.

 131. Характеристика процесу кератинізації і фізіологічної регенерації епідермісу шкіри.

 132. Особливості будови "товстої" та "тонкої" шкіри.

 133. Морфологічна характеристика та значення дерми.

 134. Джерела розвитку, будова та функціональне значення гіподерми.

 135. Особливості будови шкіри в різних ділянках шкіри.

 136. Тонка будова і фізіологічне значення потових і сальних залоз шкіри.

 137. Загальний план будови, ріст та зміна волосся.

 138. Особливості структурної організації нігтя.


Змістовий модуль 6. Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів

 1. Загальна морфофункціональна характеристика дихальної системи та її значення.

 2. Джерела розвитку, складові частини та функціональне значення повітроносних шляхів.

 3. Структурні особливості та функції епітелію повітроносних шляхів.

 4. Особливості будови слизової оболонки носової порожнини.

 5. Будова та функції гортані, значення голосових зв’язок.

 6. Загальний план будови стінки трахеї, роль фіброзно-хрящової оболонки.

 7. Структурна організація бронхіального дерева та загальний план будови стінки бронхів.

 8. Особливості будови стінки бронхів залежно від калібру.

 9. Морфофункціональна характеристика ацинуса, як структурно-функціональної одиниці респіраторного відділу легень.

 10. Клітинний склад альвеол, морфологічна характеристика альвеолоцитів.

 11. Мікроскопічна та субмікроскопічна будова аерогематичного бар'єру.

 12. Загальна морфофункціональна характеристика та джерела розвитку травної системи.

 13. Розподіл травної трубки на відділи за будовою та функціями.

 14. Загальний план будови стінки травної трубки, особливості структурної організації її тканинного складу в різних ділянках травного каналу.

 15. Особливості будови слизової оболонки органів ротової порожнини (губи, щоки, ясна, тверде і м'яке піднебіння).

 16. Тканинний склад та особливості будови язика на різних його поверхнях.

 17. Морфофункціональна характеристика, класифікація та локалізація сосочків язика. Будова та функції смакової бруньки.

 18. Джерела рзвитку, загальний план будови та тканинний склад зуба.

 19. Гістологічна будова, хімічний склад емалі, дентину та цементу.

 20. Будова та функції пульпи та періодонту.

 21. Характеристика та особливості зміни зубів. Молочні та постійні зуби.

 22. Гістологічна будова стінки глотки.

 23. Структурні компоненти та функціональне значення лімфоепітеліального кільця Пирогова.

 24. Морфологія, функція та регенерація піднебінного мигдалика.

 25. Джерела розвитку, загальний план будови стінки стравоходу та його функціональне значення.

 26. Особливості будови оболонок в різних відділах стравоходу.

 27. Мікроскопічна будова, локалізація та функції залоз стравоходу.

 28. Вікові зміни та регенерація стравоходу.

 29. Розвиток, загальний план будови шлунка та його функціональне значення.

 30. Особливості будови оболонок та рельєфу шлунка в різних його відділах.

 31. Різновиди, локалізація та загальний план будови залоз шлунка.

 32. Клітинний склад та функціональне значення власних залоз шлунка.

 33. Морфофункціональні особливості пілоричних і кардіальних залоз шлунка.

 34. Регенерація та вікові особливості шлунка.

 35. Ембріональний розвиток, відділи і тканинний склад оболонок тонкої кишки.

 36. Особливості рельєфу слизової оболонки тонкої кишки. Клітиннйи склад та функціональне значення системи "крипта-ворсинка".

 37. Морфофункціональна характеристика епітеліоцитів ворсинок і крипт слизової оболонки тонкої кишки.

 38. Гістофізіологія процесу всмоктування та роль мікроворсинок стовпчастих епітеліоцитів у пристінковому травленні.

 39. Особливості будови підслизової оболонки тонкої кишки. Тонка будова дуоденальних залоз і їх функції.

 40. Локалізація та функціональне значення агрегованих лімфатичних фолікулів (пеєрових бляшок) в стінці тонкої кишки.

 41. Будова м'язової та серозної оболонок тонкої кишки в різних її відділах.

 42. Джерела ембріонального розвитку товстої кишки.

 43. Загальна морфофункціональна характеристика та будова стінки товстої кишки.

 44. Особливості рельєфу слизової оболонки товстої кишки.

 45. Гістофізіологія процесу всмоктування у товстій кишці.

 46. Будова та функції червоподібного відростка.

 47. Розвиток, класифікація та загальний план будови великих слинних залоз.

 48. Особливості будови кінцевих секреторних відділів привушної, підщелепної та підязикової слинних залоз.

 49. Основні мікроскопічні та субмікроскопічні ознаки мукоцитів і сероцитів.

 50. Морфофункціональна характеристика вивідних протоків великих слинних залоз.

 51. Джерела розвитку та загальний план будови підшлункової залози.

 52. Морфологія та функціональне значення екзокринної частини підшлункової залози.

 53. Мікроскопічна будова ацинуса. Взаємозв’язок між кінцевими секреторними відділами та вставною протокою.

 54. Особливості будови та функції вивідних протоків.

 55. Структурна організація ендокринної частини підшлункової залози.

 56. Клітинний склад та мофрофункціональна характеристика ендокриноцитів панекреатичних острівців.

 57. Джерела розвитку та загальна морфофункціональна характеристика печінки.

 58. Тонка будова класичної печінкової часточки. Структурна організація печінкових балок, морфофункціональна характеристика гепвтоцитів.

 59. Судинна система печінки та особливості її кровопостачання.

 60. Особливості будови внутрішньочасточкових гемокапілярів. Значення перисинусоїдного простору Діссе.

 61. Поняття про портальну часточку та печінковий ацинус.

 62. Морфологічна характеристика жовчевивідних шляхів. Мікроскопічна будова жовчних капілярів і жовчних протоків.

 63. Джерела розвитку, будова та функціональне значення жовчного міхура.

 64. Морфофункціональна характеристика та функціональне значення сечовидільної системи.

 65. Джерела та основні етапи ембріонального розвитку нирки.

 66. Структурна організація та мікроскопічна будова кіркової та мозкової речовин.

 67. Особливості кровопостачання нирки.

 68. Різновиди, локалізація та відділи нефрона.

 69. Будова та функціональне значення кіркових нефронів.

 70. Гістофізіологія нефрона та збірних трубочок у зв’язку із механізмом сечоутворення.

 71. Гістофізіологічні особливості юкстамедулярних нефронів.

 72. Структурні компоненти та функціональне значення ендокринного апарату нирки.

 73. Загальна характеристика та функціональне значення сечовивідних шляхів.

 74. Будова та фізіологічні особливості перехідного епітелію.

 75. Особливості будови стінки сечовода.

 76. Гістологічна будова та функції сечового міхура.

 77. Особливості будови сечовипускного каналу у жінок і чоловіків.

 78. Розвиток та загальна морфофункціональна характеристика чоловічої статевої системи.

 79. Загальний план будови та, функції яєчка.

 80. Характеристика сперматогенезу, його регуляція. Особливості будови сперматогенних клітин на різних стадіях розвитку.

 81. Структура та функції звивистих сім'яних канальців яєчка.

 82. Будова і значення гематотестикулярного бар'єру.

 83. Морфофункціональна характеристика ендокриноцитів яєчка.

 84. Будова стінки канальців придатка яєчка.

 85. Морфологія та функціональне значення сім'явиносної та сім'явипорскувальної проток.

 86. Загальний план будови та функції передміхурової залози.

 87. Будова кінцевих секреторних віддів і вивідних протоків простати.

 88. Будова та функції сім'яних пухурців і бульбоуретральних залоз.

 89. Гормональний зв’язок гіпофіза і чоловічої статевої системи.

 90. Розвиток та загальна морфофункціональна характеристика жіночої статевої системи.

 91. Розвиток та загальний план будови яєчника.

 92. Основні стадії овогенезу та їх морфофункіональна характеристика. Порівняння стадій овогенезу та сперматогенезу.

 93. Будова примордіального, первинного, вторинного та зрілого фолікулів. Динаміка їх розвитку.

 94. Стадії утворення та функція жовтого тіла.

 95. Атрезія фолікулів. Основні відмінності атретичного тіла від білого та жовтого тіл.

 96. Біологічна суть та гормональна регуляція овуляції.

 97. Вікові особливості будови яєчника.

 98. Загальний план будови стінки маткових труб. Особливості рельєфу слизової оболонки та клітинного складу епітелію.

 99. Загальний план будови стінки та функції матки.

 100. Характеристика базального та функціонального шару ендометрію матки та особливості його судин.

 101. Особливості гістофізіології міометрію та периметрію.

 102. Перебудова матки під час вагітності та після пологів.

 103. Оваріально-менструальний цикл, характеристика циклічних змін в яєчнику, матці та піхві в різні фази циклу.

 104. Вплив гормонів гіпофіза і дія гіпоталамічних центрів регуляції оваріально-менструального циклу.

 105. Розвиток і загальний план будови молочної залози.

 106. Тонка будова кінцевих секреторних відділів і вивідних протоків до лактації.

 107. Особливості будови паренхіми молочної залози в період лактації і в нелактуючому стані.

 108. Гормональний зв’язок гіпофіза і молочної залози.

 109. Сучасні способи контрацепції.