Наказ №1023-32 від 13. 12. 2012 р. Про підготовку до 2013/2014 навчального року - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №135 Про підготовку та забезпечення організованого початку... 1 83.69kb.
Наказ №129 Про підготовку до нового 2013/2014 навчального року з... 1 39.96kb.
Про підготовку до початку 2013/2014 навчального року 1 49.04kb.
Наказ №971-32 від «07» грудня 201 1 р. Про підготовку до 2012/2013... 1 39.09kb.
Наказ №137 Про підготовку та організований початок 2013/2014 навчального... 1 74.42kb.
Про підготовку до 2013/2014 навчального року з метою забезпечення... 1 38.27kb.
Про підготовку до 2013/2014 навчального року з метою забезпечення... 1 34.42kb.
Наказ № Про підготовку та організований початок 2013/2014 навчального... 1 119.77kb.
Наказ №72 Про підготовку матеріально технічної бази навчального закладу... 1 17.59kb.
Наказ №103 Про підготовку закладу до нового навчального року та роботи... 1 105kb.
Наказ №155 Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних... 1 310.47kb.
Технологія дослідження пізнавальних інтересів учнів та формування... 1 174.42kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Наказ №1023-32 від 13. 12. 2012 р. Про підготовку до 2013/2014 навчального року - сторінка №1/1


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НАКАЗ
1023-32 від 13.12.2012 р.
Про підготовку

до 2013/2014 навчального року
З метою належної підготовки до 2013/2014 навчального року та своєчасного вирішення питань кадрового забезпечення навчального процесу
наказую:


 1. Навантаження науково-педагогічних працівників на 2013/2014 навчальний рік формувати відповідно до наказу ректора № 309-32 від 05.05.2009 р. «Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи» із змінами, внесеними наказами № 417-32 від 01.06.2010 р., № 830-32 від 09.11.2010 р., а також наказу № 464-32 від 07.06.2011 р. При доборі науково-педагогічних працівників за строковими трудовими договорами (сумісників) керуватися наказом № 132-32 від 22.02.2010 р.

 2. Планово-фінансовому відділу, з урахуванням чисельності студентів за напрямами/спеціальностями, а також внутрішніх і зовнішніх заявок на викладання навчальних дисциплін, подати на затвердження уточнений штатний розпис університету (науково-педегогічні працівники) на 2013/2014 навчальний рік по факультетах та інститутах - до 01.03.2013 р.

 3. Факультетам та інститутам:

  1. За необхідності внести уточнення до навчальних планів ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр», у тому числі, зміни до варіативної частини цих планів, та подати до Науково-методичного центру організації навчального процесу (далі – Центр) необхідні комплекти документів – до 29 грудня 2012 р.

  2. Підготувати і подати на затвердження Центру робочі (оперативні) навчальні плани на 2013/2014 н.р. за всіма курсами і формами навчання - до 01 лютого 2013 р.

   1. Встановити, що дисципліни вільного вибору студента (за виключенням дисциплін вільного вибору студента за блоками/кластерами/спеціалізація ми – див. п. 3.2.2.) плануються:

 • за циклом гуманітарної та соціально-економічної підготовки – за умови, якщо кількість студентів, які будуть вивчати дисципліну на відповідному курсі по факультету/інституту, в цілому перевищує 25 осіб;

 • за циклом фундаментальної, математичної та природничо-наукової підготовки та за циклом професійної та практичної підготовки – більш ніж одна дисципліна з інваріантної позиції може плануватися виключно за умови, якщо кільскість студентів, які будуть вивчати кожну з них, перевищує 25 осіб.

   1. Встановити, що дисципліни вибору навчального закладу і дисципліни вибору студента за блоками/кластерами/спеціалізаціями плануються за умови:

 • наявності затверджених Вченої радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка паспортів/кластерів спеціалізацій (у відповідності до Ухвали Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 14.03.2011 р.)

 • дотримання вимог щодо мінімальної чисельності студентів у групах/підгрупах, які навчаються за відповідними блоками/кластерами/спеціалізаціями (першим і другими мовами – для Інституту філології) – не менш як 10 осіб за ОКР «Бакалавр» і «Спеціаліст», і не менш як 7 осіб за ОКР «Магістр».

  1. Підготувати і подати на затвердження Центру внутрішні і зовнішні заявки на викладання навчальних дисциплін – до 11 лютого 2013 р.

   1. Встановити обов’язковість дотримання вимог підрозділу І.2 «Програми заходів забезпечення якості освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» (затвердженої Ухвалою вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 07.11.2011 р.) при формуванні заявок на викладання навчальних дисциплін.

  2. Підготувати і подати на погодження до Центру загальні розрахунки годин педагогічного навантаження по кожній кафедрі за затвердженими формами – до 18 березня 2013 р.

  3. Забезпечити передачу до Центру на погодження відомостей розподілу годин між викладачами кафедри та персонального навантаження кожного науково-педагогічного працівника (подаються по факультету/інституту в цілому) – не пізніше 15 квітня 2013 р.

  4. Після затвердження навантаження, але не пізніше 27 травня 2013 р., подати на розгляд першого проректора документи щодо зарахування науково-педагогічних працівників на 2013/2014 н. р. за строковими трудовими угодами і на умовах погодинної оплати. Документи подавати одночасно на всіх сумісників відповідного факультету/інституту.

  5. Подати до Центру графіки навчального процесу по денній і заочній формах навчання на 2013/2014 н.р. - до 01 липня 2013 р.

  6. Подати до Центру розклад занять за денною формою навчання на І семестр 2013/2014 н.р. - до 15 липня 2013 р.

  7. На засіданні вченої ради факультету/інституту розглянути інформацію кафедр щодо виконання педагогічного навантаження у 2013/2014 н.р. Затверджені вченою радою зведені звіти кафедр подати до Центру до 01 липня 2013 р.

 1. Зміст наказу довести до відома деканів факультетів, директорів інститутів, їхніх заступників, завідувачів кафедр, а також осіб, відповідальних за складання та оформлення вищезазначених документів.

 2. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора Бугрова В.А.В.о. ректора О.К.Закусило

Погоджено:

Проректор

з науково-педагогічної роботи В.А.Бугров

Проректор

з науково-педагогічної роботи

(фінансові питання) І.О.Лютий

Начальник ЮВ І.В.Саленко
Проект наказу вносить

Науково-методичний центр

організації навчального процесу Гожик А.П.

Виконавець:

Мельник О.Ф.

Т. 239-32-50
Розіслати:

Канцелярія - 1

всі факультети та інститути університету - 21

НМЦ організації навчального процесу - 5

кафедра фізичного виховання та спорту - 1

ІОЦ -1