Наша мова барвінкова - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1сторінка 2
Схожі роботи
Наша мова барвінкова - сторінка №1/2

Наша мова барвінкова.
Методичні рекомендації
З-поміж предметів початкового шкільного курсу вирішальна роль у навчанні і вихованні особистості належить рідній мові. Адже саме уміння і навички з рідної мови впливатимуть на успіхи школяра в оволодінні знаннями з усіх інших предметів, на зростання його загального розвитку, підвищення культурного рівня, розширення кругозору.

Сучасна програма з мови для початкових класів високо технологізована. Вона містить чіткий перелік практичних мовленнєвих і мовних умінь, якими мають оволодівати учні, а саме: будувати речення, різні за структурою, метою висловлювання та інтонацією; правильно утворювати форму слова й поєднувати її з іншими; будувати словосполучення, додержуючись норм лексичної сполучуваності, не порушувати норм вимови й наголошування уживаних знайомих слів.

Посібник практичних завдань «Наша мова барвінкова» дозволяє формувати мовленнєву компетентність через цікаві за своєю формою вправи фонетичного, орфоепічного, лексичного, орфографічного характеру. Він може використовуватись для групової, парної, індивідуальної роботи на уроці або у якості посібника для активізації самоосвітньої діяльності школярів.

Завдання 1. Зміни звук.

Учень міняє позначений звук так, щоб утворилося нове слово: лис – ліс, сом – сім.

Завдання 2. Додай звук.

Учень додає звук у позначеному місці так, щоб утворилося нове слово: лід – слід, жар – жарт.

Завдання 3. Порахуй звуки.

Учень рахує кількість звуків у слові і записує числом: люди_4_, дзвінок _6_.

Завдання 4. Познач наголос.

Учень позначає наголос у словах: а́ркуш, докуме́нт.

Завдання 5. Порахуй склади.

Учень рахує кількість складів у слові і записує числом: сад _1_, парта _2_.

Завдання 6. Запиши слово за транскрипцією.

Учень читає транскрипцію і записує слово буквами: [ з е м л′ а́ ] – земля,

[м и ц′: і́ ] – митці.

Завдання 7. Утвори слово із складів.

Учень, користуючись шифром, утворює слово: десять, резеда, вода – 1 1 1 –

дерево; вухо, калина, спідниця - 1 2 3 – вулиця.

Завдання 8. Пронумеруй слова в алфавітному порядку.Учень нумерує за алфавітом слова кожної групи:

_1_ вікно

_2_ двері

_7_ поріг

_9_ стеля

_4_ підвіконня

_10_ стіна

_8_ рама

_5_ підлога

_3_ кватирка

_6_ плінтус
Завдання 9. Поділи слова для переносу.

Учень записує слова, розділяючи їх для переноса: голова – го-ло-ва; олівець – олі-вець.


Завдання 10. Визнач наголошений склад.

Учень визначає наголошений склад за його порядковим номером у слові: зима – 2, горобець – 3.


Завдання 11. Переклади українською мовою.

Учень записує переклад слова: полотенце – рушник, арбуз – кавун.


Завдання 12. Пронумеруй слова із конкретним значенням відповідно до нумерації слів із загальним значенням.

Учень у лівій колонці читає слова, що мають загальне значення і нумерацію, потім читає праву колонку, шукаючи слова з відповідними конкретними значеннями і позначає їх тими ж номерами, як у слів із загальним значенням: 1 танець – 1 гопак, 34 птах – 34 шишкар.


Завдання 13. Пронумеруй конкретні поняття згідно з номером їх загальних назв.

Учень нумерує конкретне поняття згідно з номером його загальної назви:

1 комахи _5_гадюка _2_ дрізд

2 птахи _4_ олень _3_ судак

3 риби _2_ іволга _4_ зубр

4 звірі _3_ короп _1_ комар

5 змії _4_ бобер _5_ анаконда

_1_ коник _3_ лин

_5_ вуж _1_ бабка

_1_ гедзь _2_ шуліка

_5_ кобра _4_ ховрах

_2_ шпак _3_ йорж

Завдання 14. Визнач значення словосполучення.

Учень цифрою 1 позначає словосполучення з прямим значенням, цифрою 2 – словосполучення з переносним значенням: колюча шипшина – 1, колюче слово – 2.


Завдання 15. Познач відповідним номером синоніми однієї групи.

Учень нумерує групу синонімів однаковим числом:  1. балаканина;

  2. будова;

  3. варта;

  4. вершина;

  5. горизонт;

структура _2_ чати _3_ пік _4_

ескорт _3_ апогей _4_ караул _3_

теревені _1_ конструкція _2_ базікання _1_

вінець _4_ виднокрай _5_ кругозір _5_

обрій _5_ балачки _1_ кульмінація _4_

композиція _2_ небосхил _5_ комплекція _2_

верхів’я _4_ зеніт _4_ патякання _1_

розмови _1_ небокрай _5_ сторожа _3_

виднокруг _5_ склад _2_ охорона _3_

марнослів’я _1_ конвой _3_ споруда _2_


Завдання 16. Поєднай антоніми однаковими номерами.

Учень добирає у правому стовпчику антонім до слова з лівого стовпчика і нумерує його таким самим числом: 1 будень – 1 свято, 2 наступ – 2 оборона.


Завдання 17. Познач пояснення до слів відповідними номерами.

Учень нумерує слово і пояснення до нього однаковими числами:

1 школа _3_ верхній шар земної кори;

2 мова _1_ навчально-виховний заклад;

3 земля _5_ орган нюху;

4 бар’єр _4_ перепона, яку повинні подолати під час змагання

5 ніс бігуни;

_2_ здатність людини говорити, висловлювати свої

думки;

_3_ суша ( на відміну від водяного простору);_1_ виучка;

_5_ передня частина судна;_4_ загорода, що перешкоджає вільному проходу;

_2_ манера говорити;

_3_ країна, край, держава;

_2_ чиї-небудь слова, вислови;

Завдання 18. Познач відповідним номером перевірне слово і впиши пропущену букву.

Учень у правому стовпчику добирає перевірне слово, нумерує його числом слова, що перевіряється, вставляє пропущену букву: 1 село – 1 се́ла, 4 сини – 4 син.


Завдання 19. Запиши слово правильно.

Учень вставляє пропущену букву чи апостроф (завдання 1 – 18) або записує слово правильно (завдання 19 – 24): йорж, п’ять, молодіст . ю – молодістю.


Завдання 20. Визнач частину мови.

Учень позначає слово числом згідно з системою позначок:

червоний _2_

агроном _1_

мурують _3_

вузька _2_

солодкий _2_

машина _1_копає _3_

1Зміни звук.


1 лис – л . с 5 погода – по . ода

сом – с . м куля – . уля

сом – со . форма – ф . рма

мак – . ак день – . ень

лом – ло . педаль – . едаль

куб – . уб бетон – б . тон

глід – . лід борт – бор .

клас – к . ас баран – ба . ан

пісок – . ісок булка – б . лка

коса – . оса липа – л . па


2 коса – ко . а 6 діти – . іти

місто – . істо клен – кл . н

чайка – . айка волосся - . олосся

сила – . ила досвід – дос . ід

коза – . оза кора – . ора

кава – . ава гриб – гри .

рік – . ік кит – к . т

рак – . ак кава – . ава

жук – . ук син – си .

каша – ка . а бійка – б . йка


3 син – . ин 7 вода – . ода

хата – . ата горох – горо .

дуб – . уб голка – . олка

жар – ж . р ворона – . орона

лад – . ад дудка – . удка

мало – . ало казан – ка . ан

піт – . іт злива – . лива

мир – . ир зірка – . ірка

мир – м . р порт - . орт

бук – б . к урок – . рок


4 гол – г . л 8 синиця – с . ниця

стук – сту . плющ – плю .

річ – . іч хата - . ата

гірка – гі . ка мова – мо . а

сіль – . іль нота – но . а

плот – пло . груша – гру . а

туш – . уш золото – . олото

дим – д . м щука – . ука

кінь – . інь качка – ка . ка

діло – . іло парта – . арта

2 Додай звук.
1 лід – . лід 5 бак – . бак

рак – . рак осел – осел .

кіт – к . іт рій – . рій

мак – . мак коло – коло .

їжа – їжа . риса – рис . а

міст – . міст акт – . акт

лава – . лава хор – х . ор

оса – . оса том – . том

сова – с . ова баба – баба .

міль – . міль балон – бал . он


2 буря – буря . 6 банк – банк .

міст – міст . баран – бар . ан

метр – метр . бас – ба . с

мрія – М . рія білка – б . ілка

риби – . риби вада – в . ада

мова – . мова вата – ва . та

кран – . кран дача – . дача

жар – жар . рада – . рада

казка – казка . гак – г . ак

країна – . країна гранат – гранат .


3 кома – кома . 7 гріх – г . ріх

лин – . лин дама – дам . а

буква – буква . доба – . доба

астроном – . астроном дух – дух .

вена – ве . на теля – . теля

сало – сало . згадка – з . гадка

коза – коза . зір – з . ір

урок – . урок порт – . порт

рай – . рай маса – мас . а

твір – . твір сон – с . он


4 казка – . казка 8 кат – . кат

пара – пара . кант – кан . т

раб – . раб ефір – . ефір

рис – рис . кок – кок .

маса – маса . кора – кора .

маля – маля . ряд – . ряд

пан – п . ан лапа – ла . па

мер – ме . р ода – . ода

лис – лис . плюс – п . люс

фара – фар . а мова – мо . ва3 Порахуй звуки.
1 люди _____ 5 пояснення _____

дзвінок _____ боїться _____

ім’я _____ льотчик _____

кукурудза _____ Батьківщина _____

яма _____ ювілей _____

дзеркало _____ щупальцями _____

їдять _____ зап’ястя _____

бджола _____ яєчня _____

п’ять _____ їсть _____

щука _____ середньовіччя _____


2 сьогодні _____ 6 прощаєшся _____

армія _____ п’ятиліття _____

пам’ять _____ дьоготь _____

щока _____ з’єднується _____

в’язка _____ щоденник _____

українець _____ оддячив _____

джерело _____ розщеплення _____

дзьоб _____ мільйонний _____

щастя _____ інтуїція _____

літають _____ роз’їдуться _____


3 мільйон _____ 7 граються _____

вмивається _____ піддашшя _____

життя _____ ущухають _____

ательє _____ сьорбаю _____

смієшся _____ краєзнавець _____

п’ятнадцять _____ роззброїти _____

сміттєзвалище _____ щастя _____

якнайщільніше _____ ссавець _____

дзюрчить _____ Євразія _____

ящірка _____ захищаєшся _____


4 дріжджі _____ 8 Вітчизна _____

хитаються _____ солдатська _____

її _____ ощаджуєш _____

поллється _____ заздрощі _____

премія _____ шкереберть _____

ящик _____ виявляється _____

воюю _____ уквітчаний _____

об’їжджати _____ в’ється _____

щодня _____ однієї _____

ранньої _____ слоїться _____4 Познач наголос.
1 аркуш 5 дрімота

документ спина

завдання книжки

інструмент господар

предмет бородавка

питання вільха

магазин двірник

кілометр закуток

заголовок індик

читання колесо


2 ніздря 6 щавель

пуголовок приятель

олень шофер

медикамент листопад

симетрія дрова

граблі ворота

цемент кропива

ознака портфель

ім’я верба

колія подруга


3 кишка 7 розвідка

дочка соломина

постамент вимова

дошка робітник

ненависть кліщі

босоніж злегка

позаторік досита

нарізно затишно

далеко широко

абияк завидно


4 корисний 8 важкий

босий льодовий

український мокрий

ненависний кухонний

продуктовий старий

навчений восьмий

жевріти везти

ідемо підеш

сидите кидати

кроїти сердитись5 Порахуй склади.
1 сад _____ 5 кольори _____

парта _____ ліфт _____

молоко _____ лінія _____

трамвай _____ поллють _____

парк _____ стиглий _____

сорочка _____ прив’яже _____

дошка _____ аеродром _____

ямка _____ гребля _____

аптека _____ огірок _____

олівець _____ спіткнеться _____


2 троянда _____ 6 какао _____

пір’їна _____ присядь _____

шлях _____ навідуються _____

тьмяний _____ іній _____

мерзнути _____ кадр _____

мелодія _____ автобіографія _____

пампушки _____ джемпер _____

острів _____ приміщення _____

кров _____ поет _____

диктант _____ учитель _____


3 їжа _____ 7 консерваторія _____

пропозиція _____ тьма _____

осінь _____ мисливець _____

суддя _____ копійка _____

зозуля _____ ополіскувач _____

зніяковілий _____ очі _____

Київ _____ сільський _____

дзвоник _____ арія _____

міць _____ використовували _____

утрьох _____ телеекран _____


4 рукавички _____ 8 корабель _____

наздоженете _____ рік _____

чай _____ малюю _____

щупальце _____ таємничий _____

джміль _____ скрізь _____

українець _____ роззброїти _____

лайка _____ ягуар _____

оголошення _____ найманець _____

утилізація _____ раціональний _____

ювілей _____ льодоспуск _____6 Запиши слово за транскрипцією.
1 [ з и м а́ ] _______________ 5 [ б а г а́ ч: и й ] _______________

[ с е л о́ ] _______________ [ в’ і д д′ і л и́ т и ] _______________

[ з е м л′ а́ ] _________________ [ й а́ м а ] _______________

[ п е р о́ ] ________________ [ б о й у́ с′ а ] _______________

[ з о́ ш и т ] _______________ [ н а м а́ з с′ а ] _______________

[ п’ і́ в е н′ ] _______________ [м и ц′: і́ ] _______________

[ т о б’ і́ ] _______________ [ б л′ у́ дз ц е ] _______________

[ ц′ о м у́ ] _______________ [ й і́ ж а ] _______________

[ р о б л′ у́ ] _______________ [ ў ч о́ р а ] _______________

[ б’ а з′ ] _______________ [ п’ і ч: и́ с т и т′ ] _______________


2 [ п’ у р е́ ] _______________ 6 [ с′ і л′ с′ к и́ й ] _______________

[ б’ у р о́ ] _______________ [ з б’ і г а́ й у ц′: а ] _______________

[ т′ м’ а́ н и й ] _______________ [ л′ у ц′ к и́ й ] _______________

[ б’ у с т ] _______________ [ ў д в о́ й е ] _______________

[ ц′ в’ а х ] _______________ [ ш ч і́ р и й ] _______________

[ с′ в’ а́ т о ] _______________ [ х о в а́ й е ц′: а ] _______________

[ у к р а й і́ н а ] _______________ [ н о́ с′ а ц′: а ] _______________

[ с′ і м й а́ ] _______________ [ п’і д в’ і к о́ н′: а ] _______________

[ п’ і т п и с а́ т и ] _______________ [ з′ і м й а́ т и ] _______________

[ с′ а́ д′ т е ] _______________ [ к о л е́ к ц′ і й а ] _______________


3 [ с а́ дж а н е ц′ ] _______________ 7 [ ў й у н ] _______________

[ с′ в’ а т и́ н′ а ] _______________ [ п р и м’ і́ ш ч е н′: а ] _____________

[ а ў т о м о б’ і́ л′ ] _______________ [ с′ а́ й а т и ] _______________

[ к о л о́ с′: а ] _______________ [ б а т′ к’ і ў ш ч и́ н а ] _____________

[ г е дз′ ] _______________ [ в и р′ і́ ў н′ у в а т и ] _____________

[ к’ і́ х’ т′ і ] _______________ [ с′ м’ і й е́ с′: а ] _______________

[ б о р о д′ б а́ ] _______________ [ і м й а́ ] _______________

[ в’ і́ с′: у ] _______________ [ с′ о г о́ д′ н′ і ] _______________

[ ш: и́ т и ] _______________ [ к и́ й і ў с′ к и й ] _______________

[ в’ і ч: и́ з н а ] _______________ [ ш ч о д′ н′ а́ ] _______________


4 [ р о з′: а́ ў ] _______________ 8 [ ц′ і л′ у́ ш ч и й ] _______________

[ т у́ ш’: у ] _______________ [ н е в’ і́ с′ ц′ і ] _______________

[ ж и в е́ ц′: а ] _______________ [ ш ч е́ б’ і н′ ] _______________

[ к о р и́ ц: е ] _______________ [ л′ о х ] _______________

[ з й і́ с т и ] _______________ [ м и́ й е с′: а ] _______________

[ с м’ і й е́ ц′: а ] _______________ [ ш ч а́ с′ т′ а ] _______________

[ ф о й: е́ ] _________________ [ в’ і дз: е р к а́ л′ у й е ]____________

[ д′ о́ х т′ у ] _______________ [ з м а г а́ й е ц′: а ] _______________

[ в’ і д т′ а́ т и ] _______________ [ й у́ н′ і с′ т′ ] _______________

[ дж’ м’ і л′ ] ______________ [ у в й а́ з н е н′: а ] _______________7 Утвори слово із складів.
( шифр - 2 1 3 - означає, що треба взяти другий склад першого слова,

перший склад другого слова та третій склад третього слова).


десять, резеда, вода – 1 1 1 – _______________

гаї, зелені, табір – 1 1 1 – _______________

диня, тисяча, насип – 1 1 1 – _______________

батіг, ранок, банка – 1 1 1 – _______________

мама, лимон, народ – 1 1 1 – _______________

долина, роги, гараж – 1 1 1 – _______________

маяк, широкий, намір – 1 1 1 – _______________

бегонія, ревень, залізо – 1 1 1 – _______________

сокіл, роса, камінь – 1 1 1 – _______________

будинок, моряк – 1 2 – _______________

ірис, синій – 1 2 – _______________

пекар, журнал – 1 2 – _______________

гора, народ – 1 2 – _______________

ґава, ранок – 1 2 – _______________

дзвіночок, вінок – 1 2 – _______________

хвилина, біля – 1 2 – _______________

яма, осокір – 1 3 – _______________

черга, говорити, новий 1 1 2 – _______________

огірок, лічити, гравець 1 1 2 – _______________

яма, липа, спина 1 1 2 – _______________

кава, череда, баня 1 1 2 – _______________

вухо, калина, спідниця 1 2 3 – _______________

сокіл, торочка, виделка 1 2 3 – _______________

урок, читати, визволитель 1 1 4 – _______________

рука, коленкор, господар 2 2 3 – _______________

укол, армія, трава 1 3 2 – _______________

поведінка, переїзд, пісенька 2 2 2 – _______________

трибуна, патруль, серветка 2 2 3 – _______________

зоопарк, дискета, анкета 2 2 1 – _______________

снігур, борода, малюнок 1 3 3 – _______________

цуценя, докер, доріжка 1 2 3 – _______________

олень, ангіна, катерок 1 2 3 – _______________

вогкість, паляниця, звалище 1 3 3 – _______________

видра, кобила, деревина 2 2 4 – _______________

кожушок, печера, вельвет 2 3 1 – _______________

рапід, поруч, лісник 2 2 2 – _______________

ковбаса, відлига, кватирка 2 3 2 – _______________


8 Пронумеруй слова в алфавітному порядку.
1 2 3
___ вікно ___ фартух ___ жайворонок

___ двері ___ блуза ___ зозуля

___ поріг ___ жакет ___ шпак

___ стеля ___ черевики ___ перепел

___ підвіконня ___ сукня ___ ворона

___ стіна ___ піджак ___ чайка

___ рама ___ хустка ___ ластівка

___ підлога ___ шкарпетки ___ сорока

___ кватирка ___ чоботи ___ качка

___ плінтус ___ валянки ___ голуб


4 5 6
___ картопля ___ груша ___ чорнобривці

___ часник ___ липа ___ резеда

___ цибуля ___ ялина ___ барвінок

___ помідори ___ клен ___ конвалія

___ огірок ___ вишня ___ пролісок

___ салат ___ сосна ___ гвоздика

___ морква ___ береза ___ айстра

___ редиска ___ дуб ___ мальви

___ буряк ___ осика ___ троянда

___ диня ___ абрикос ___ нарцис


7 8 9
___ шосе ___ лев ___ книжка

___ вулиця ___ заєць ___ пенал

___ світлофор ___ борсук ___ щоденник

___ дорога ___ ведмідь ___ ручка

___ площа ___ ховрах ___ олівець

___ тротуар ___ слон ___ гумка

___ бруківка ___ вовк ___ словник

___ асфальт ___ олень ___ зошит

___ кювет ___ лисиця ___ альбом

___ перехід ___ єнот ___ лінійка


8 Пронумеруй слова в алфавітному порядку.
10 11 12

___ тарілка ___ костюм ___ жито

___ чашка ___ піджак ___ овес

___ миска ___ штани ___ пщениця

___ ложка ___ сарафан ___ гречка

___ виделка ___ сорочка ___ просо

___ сковорода ___ спідниця ___ ячмінь

___ ніж ___ сукня ___ горох

___ чайник ___ капелюх ___ кукурудза

___ склянка ___ кашкет ___ чечевиця

___ каструля ___ светр ___ квасоля
13 14 15
___ корова ___ ясен ___ дощ

___ кінь ___ верба ___ вітер

___ вівця ___ слива ___ туман

___ собака ___ бук ___ роса

___ теля ___ яблуня ___ сніг

___ кобила ___ граб ___ град

___ лоша ___ вільха ___ іній

___ кіт ___ тополя ___ мороз

___ баран ___ туя ___ завірюха

___ свиня ___ явір ___ буря


16 17 18
___ молоток ___ лікар ___ лимон

___ сокира ___ тракторист ___ апельсин

___ рубанок ___ шахтар ___ абрикос

___ викрутка ___ доярка ___ яблуко

___ фуганок ___ учитель ___ груша

___ стамеска ___ шофер ___ айва

___ долото ___ комбайнер ___ слива

___ свердел ___ будівельник ___ виноград

___ напилок ___ швець ___ вишня

___ щипці ___ кравець ___ смородина


9 Поділи слова для переносу.
1 голова _______________ 5 олівець _______________

холод _______________ багатство _______________

галка _______________ піднімається _______________

книжка _______________ сьогодні _______________

солдат _______________ уквітчаний _______________

часто _______________ аплодисменти _______________

дуб _______________ пам’ятник _______________

ясен _______________ український _______________

літак _______________ течія _______________

кордон _______________ приятель _______________


2 приїздити _______________ 6 завдання _______________

більший _______________ черв’як _______________

альбом _______________ офіцер _______________

сонце _______________ середньовічний _______________

фільм _______________ чотирнадцять _______________

читайте _______________ задзюрчать _______________

ставки _______________ чистішої _______________

майка _______________ проходьте _______________

працюйте _______________ бажаю _______________

в’язка _______________ зціпив _______________


3 подвоїти _______________ 7 розстелилось _______________

змія ________________ десять _______________

дзеркало _______________ сталь _______________

ходжу _______________ обличчя _______________

Київ _______________ Ілля _______________

клюють _______________ тобто _______________

кукурудза _______________ аеродром _______________

поїзд _______________ льотчик _______________

доплата _______________ вугілля _______________

їдальня _______________ ллєш _______________


4 клейонка _______________ 8 посміхайтесь _______________

польовий _______________ знесла _______________

близько _______________ овечка _______________

гайок _______________ українець _______________

нульовий _______________ воджу _______________

батарейок _______________ деньок _______________

орел _______________ п’ятиріччя _______________

бажаємо _______________ спить _______________

справжній _______________ оранжерея _______________

ідеш _______________ переступила _______________9 Поділи слова для переносу.
9 дошкуляєш _______________ 13 цоколь _______________

запорізький _______________ надія _______________

верблюд _______________ дзьоб _______________

верхів’я _______________ самоскид _______________

шкереберть _______________ збудую _______________

апельсин _______________ тролейбус _______________

іменник _______________ фотографії _______________

збігаються _______________ цвях _______________

безхмарність _______________ майбуття _______________

його _______________ заслуга _______________


10 диктант _______________ 14 найвидатніший ________________

айстри _______________ російської _______________

дзьобають _______________ роз’яснення _______________

майорить _______________ космонавт _______________

бульйон _______________ хльоснути _______________

схвильовано _______________ рубець _______________

серйозність _______________ таємниця _______________

ув’язнення _______________ фальсифікація _______________

швидкісний _______________ скуйовджений _______________

юрист _______________ щонайшвидше _______________


11 яйцеїд _______________ 15 центральна _______________

підстьобнути _______________ заїжджати _______________

сріблястий _______________ геометрія _______________

твердість _______________ гігієна _______________

синьоокий _______________ перейти _______________

військо _______________ стовбур _______________

чайнворд _______________ феєрія _______________

аудіокасета _______________ утруднення _______________

дієздатний _______________ християнський ________________

якнайменш _______________ театр _______________


12 закам’янілий _______________ 16 футболіст ________________

асфальт _______________ ткацтво _______________

прооліїти _______________ чорноморське _______________

узгір’я _______________ японський _______________

шістсотий _______________ батальйон _______________

обожнення _______________ електроплита ________________

хазяйство _______________ гідроенергія _______________

чаєзбиральний ________________ невтримний ________________

науковий _______________ ожеледь _______________

піддражнити ________________ розріджувач _______________10 Визнач наголошений склад

( система позначок:

1 – наголошений перший склад;

2 – наголошений другий склад;

3 – наголошений третій склад.)
1 зима ___ весло ___ урожай ___

Галя ___ парта ___ Толя ___

огірок ___ санітар ___ молоко ___

горобець ___ слива ___ Семен ___

пенал ___ клітка ___ сміливий ___
2 заєць ___ чорний ___ Петрик ___

співати ___ помідор ___ барабан ___

вишня ___ молоток ___ тополя ___

борона ___ горох ___ кишеня ___

Борис ___ ловить ___ апельсин ___
3 ведмідь ___ понеділок ___ весна ___

Зіна ___ просо ___ олівець ___

календар ___ лоша ___ жито ___

гречка ___ розбудили ___ мавпеня ___

Іван ___ зелений ___ груша ___
4 Україна ___ морква ___ роман ___

поле ___ завод ___ море ___

коса ___ Київ ___ алфавіт ___

робітник ___ черговий ___ роса ___

закриває ___ річка ___ червоний ___
5 школа ___ солоний ___ книга ___

Донецьк ___ ковалі ___ соловей ___

портфель ___ дзвоник ___ Ніна ___

невеличка ___ город ___ листопад ___

ручка ___ журавель ___ земля ___
6 індик ___ гуска ___ диня ___

криголам ___ арифметика ___ верба ___

телеграф ___ Ліда ___ фотографія ___

курка ___ працьовитий ___ редька ___

Сергій ___ перо ___ коза ___


10 Визнач наголошений склад

( система позначок:

1 – наголошений перший склад;

2 – наголошений другий склад;

3 – наголошений третій склад.)
7 чорнобривці ___ пиляти ___ Павлик ___

Степан ___ дятел ___ буряк ___

іній ___ Батьківщина ___ ясен ___

овес ___ мирний ___ тракторист ___

дев’яносто ___ Конституція ___ кавун ___
8 зерно ___ дерево ___ мотоцикл ___

космонавт ___ редиска ___ вулиця ___

сонце ___ написати ___ синиця ___

кілометр ___ велетень ___ життя ___

гребля ___ загін ___ полуниця ___
9 грудень ___ снігур ___ цибуля ___

димар ___ цегла ___ записати ___

абрикос ___ Андрій ___ білий ___

щока ___ ходить ___ коло ___

світлофор ___ сантиметр ___ кольори ___
10 їжачок ___ ячмінь ___ копає ___

Василь ___ полохливий ___ тихий ___

низько ___ заспів ___ сарафан ___

садівник ___ напиляти ___ камбала ___

гірка ___ ласкавий ___ ознака ___
11 радіо ___ ледар ___ шипшина ___

модельєр ___ кома ___ вовна ___

ідеал ___ аналіз ___ течія ___

щурячий ___ картопля ___ семестр ___

башта ___ скатертина ___ удавати ___
12 поголити ___ пазур ___ землетрус ___

рахунок ___ ховрах ___ Кальміус ___

учень ___ словник ___ голосний ___

бадьорий ___ ластівка ___ окріп ___

водопій ___ майонез ___ парубок ___


11 Переклади українською мовою.наступна сторінка >>