"педіатрія" м. Івано-Франківськ Зміст - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
"педіатрія" м. Івано-Франківськ Зміст - сторінка №1/1
МОЗ УКРАЇНИ

ДВНЗ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №3

З КУРСОМ ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ 6-го КУРСУ

ЦИКЛ "ПУЛЬМОНОЛОГІЯ" ЗА ФАХОВИМ НАПРЯМОМ

7.110104


"ПЕДІАТРІЯ"


м. Івано-Франківськ

Зміст


 1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
  1. Робочий навчальний план
  1. Тематичні плани


   1. Тематичний план практичних занять
   1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів
   1. Структура залікового кредиту
  1. Засоби контролю знань студентів
   1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань
   1. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми
  1. Перелік навчально-методичної літератури
   1. Основна
   1. Додаткова 1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  1. Загально-методичні матеріали
   1. Мета і завдання дисципліни
   1. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами
   1. Методи активізації і інтенсифікації навчання
   1. Основні знання
   1. Основні вміння
  1. Методичні матеріали для викладачів


   1. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами (додаються)
   1. Тести контролю знань студентів (додаються)
  1. Методичні матеріали для студентів
   1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять (додаються)
   1. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів(додаються)
   1. Теми індивідуальних занять і їх форми 1. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
1.1.Робочий навчальний план з дисципліни “Внутрішня медицина” для студентів вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110104 “Педіатрія”

Всього годин/

Кредитів ЕСТS

18/0,5
15

3Модуль 3.

Сучасна практика внутрішньої медицини

Змістовий модуль - 4

0,5
15

3


У тому числі – підсумковий контроль засвоєння модулю 12


Підсумковий модульний контроль

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год.; Аудиторне навантаження – 70%, СРС – 30%


   1. Тематичний план

практичних занять з студентами УІ курсу ІФНМУ

факультету «Педіатрія». Цикл «Пульмонологія».

Модуль 3 (6 курс). Сучасна практика внутрішньої медицини (за спеціальністю «Педіатрія»)

Змістовий модуль 4. „Ведення хворих в пульмонологічній клініці” (18/0,5).

з/п

Тема


Кількість годин

21

Ведення пацієнта з бронхообструктивним синдромом. Ведення хворого з задухою та асфіксією

6,0

22

Ведення хворого з інфільтративним затемненням в легенях та з кровохарканням.

6,0

23


Ведення хворого з плевральним випотом. Етап підсумкового модульного контролю.


6,0

1.2.2.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ УІ курсу медичного факультету ІФНМУ спеціальність «Педіатрія»-«Пульмонологія»з/п

Тема

Кількість годин

Модуль 3 (6-й курс). Сучасна практика внутрішньої медицини

1

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

30


2

Курація хворих з написанням історії хвороби.

40

3

Індивідуальна робота:

 • Доповідь реферату на практичному занятті

 • Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр

 • Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті

 • Написання тез, статей

40
РАЗОМ

110


1.2.3. Структура залікових кредитів модулів з циклу „Пульмонологія”

для студентів вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110101"Лікувальна справа"


Форма навчання

Курс

Семестр

Всього

годин

Практичні

Самостійна робота

Підсумковий модульний контроль


Денна


УІ
11-12
18
15
3
Модуль 3

(15-17 тиждень)1.3. ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань.

Основне завдання поточного контролю — перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи. Основна мета поточного контролю — забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та студентами в процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як викладачем — для коригування методів і засобів навчання, так і студентами — для планування самостійної роботи.

На кафедрі оцінювання проводиться 3-х годинного заняття у вигляді:


 • Усне опитування

 • Тестовий контроль

 • Ситуаційні задачі

Оцінювання за модулем 3

Кількість практичних занять

Мінімальний бал

Максимальний бал

Мінімальна сума балів за поточну успішність

Максимальна сума балів за поточну успішність

6

2

4

12

24

Критерії оцінки відповіді студента:

«4 бали» виставляється, якщо студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь і навичок, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях.

«3 бали» — студент допускає несуттєві неточності, має труднощі в трансформації умінь у нових умовах.

«2 бали» — студент засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає неточності, що не є перешкодою до подальшого навчання. Уміє використовувати знання для вирішення стандартних завдань.

«0 балів» — незасвоєння окремих розділів, нездатність застосувати знання на практиці, що робить неможливим подальше навчання.
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань.

Підсумковий модульний контроль — це вид підсумкового контролю, при якому засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни оцінюється на підставі результатів поточного контролю (тестування, поточного опитування, виконання індивідуальних завдань та певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях) протягом семестру.

Студент допускається до підсумкового контролю з дисципліни, якщо він до початку контролю з цієї дисципліни ліквідував заборгованість з практичних робіт та індивідуального завдання, передбаченого робочим навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни.

На кафедрі підсумковий контроль складається з: • Усне опитування

 • Тестовий контроль

 • Практичні навики

Мінімальна сума балів за етап підсумкового модульного контролю М3

Максимальна сума балів за етап підсумкового модульного контролю М3

10

16

Критерії оцінки відповіді студента за етапом М3:

"16 балів" виставляється студенту тоді, коли його відповідь бездоганна за змістом, формою, обсягом. Це означає, що студент в повній мірі за програмою засвоїв увесь навчальний матеріал, викладений в підручниках та інших джерелах та дає бездоганні і глибокі відповіді на поставлені запитання, а також при тестуванні показує знання не лише основної, а й додаткової літератури, першоджерел, наводить власні міркування, робить узагальнюючі висновки, використовує знання з суміжних, галузевих дисциплін, вміє пов'язати вивчений матеріал з реальною дійсністю і доцільно використовує його для аналіз} практичних завдань.

"13 балів" передбачає також високого рівня знань, навичок і вмінь. При цьому відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі неточності, або пропуски в неосновних питаннях. Можливе слабке знання додаткової літератури, недостатня чіткість в визначенні понять.

"10 балів" передбачає наявність знань лише основної літератури, студент відповідає по суті питання., і в загальній формі розбирається у матеріалі, але доповідь неповна, неглибока, містить неточності, дає недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність викладу матеріалу, відчуває труднощі, застосовуючи знання при рішенні практичних завдань.

"0 балів” ставиться, коли студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті, робить велику кількість помилок в усній відповіді.

1.4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.4.1.Основна література:

 1. Є.М.Нейко, В.І.Боцюрко Внутрішні хвороби.- К.: Здоров’я,1998.-234 с.

 2. Внутрішні хвороби. За редакцією Є.М.Нейка.-К.: Здоров’я,2004.-752

 3. Середюк Н. М. Госпітальна терапія.- Київ, 2003 р.

 4. Наказ МОЗ України № 128 від 19. 03. 2007 р. «Про затвердження

клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія».

 1. В.Г.Передерій, С.М.Ткач. Клінічні лекції з внутрішніх хвороб в 2-х томах. Київ, Манускрипт, 1998.

 2. Фещенко Ю. І. Хронічні обструктивні захворювання легень: проблемні питання // Нова медицина - 2005.- №1 - С. 18 - 20.

 3. Фещенко Ю. И. Новые подходы в лечении и диагнос­тике хронического обструктивного бронхита // Матеріали ІІІ з'їзду фтизіатрів і пульмонологів України, Київ 25-28 травня 2003р. -Український пульмонологічний журнул - 2003. -№2. - С. 7 - 13.

 4. Внутренние болезни. Редактор первого издания Т.Харрисон. В 10 книгах. Пер. с англ./ Под ред. Е.Браунвальда и др. М: Медицина. – 1993.

1.4.2.Додаткова література:

 1. Шмелев Е. И. Хроническая обструктивная болезнь лег­ких //

Пульмонология, избранные вопросы. - 2001.-№2.-С. 1 - 9.

 1. Палеев Н. Р. Болезни органов дыхания: Руководство для врачей.

Москва: Медицина, 2000. – 726 с.

 1. Децик Ю. І. Пропедевтика внутрішніх хвороб // К.:Здоров’я, 2000 р.

 2. Окороков А. Н. Диагностика болезней органов дыхания. – М.:

Медицина, 2000. – 447 с.

 1. Ш.М.Ганджа, В.М.Коваленко, Н.М.Шуба та ін. Внутрішні хвороби. К.: Здоров”я, 2002. – 992 с.

 2. Н.І.Швець, А.В.Підаєв, Т.М.Бенца та ін. Еталони практичних навиків з терапії. Київ, Главмеддрук, 2005, 540 с.

 3. Н.И.Швец, А.В.Пидаев, Т.М.Бенца и др. Неотложные состояния в клинике внутренней медицины. Киев, 2006. – 752 стр.

 4. П.М.Боднар, О.М.Приступюк, О.В.Щербак та ін. Ендокринологія. К.: Здоров”я, 2002. – 512 с.

 5. К.М.Амосова. Кардіологія (в 2-х томах). Київ, Здоров”я, 2002.

 6. А.С.Свінціцький, О.Б.Яременко, О.Г.Пузанова та ін.. Ревматичні хвороби та синдроми. Довідник. К.: «Книга-плюс», 2006. – 680 с.

 7. Internal medicine. I. Cecil, Russell L. (Russell La Fayette), 1881–1965. II. Goldman, Lee, MD. III. Ausiello, D. A. IV. Title: Textbook of medicine.2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Загально-методичні матеріали.

2.1.1. Мета і завдання дисципліни.

Метою дисципліни є формування спеціаліста здатного розпізнавати, діагностувати пуль монологічну патологію, а також своєчасно направити до пульмонолога з метою надання висококваліфікованої допомоги та попередити інвалідизацію пацієнтів. Водночас, покликанням і обов'язком дипломованого спеціаліста є чітке знання клініки і діагностики невідкладних станів при гострій пульмонологічній патології.

Завданням пульмонології:

 • Навчити студентів знаходити клінічні симптоми та синдроми, проводити їх диференціальну діагностику.

 • Навчити їх розуміння чіткого обгрунтування діагнозу

 • На основі отриманих знань розвивати і поглиблювати у студентів клінічне мислення.

 • Прививати у майбутніх фахівців потяг до постійного вдосконалення набутих професійних знань та умінь.

Професійна спрямованість дисципліни базується на засадах викладання фактичного матеріалу для досягнення фахової майстерності. Світоглядна спрямованість даної дисципліни визначає підхід до пульмонології з позиції єдності і взаємозв'язку організму з зовнішнім середовищем.

Виховна спрямованість дисципліни базується на високому моральному, гуманістичному та деонтологічному принципах виховання студента-медика і лікаря.2.1.2. Аналіз зв'язків з суміжними дисциплінами.

Забезпечуючі кафедри

Забезпечувані кафедри

Анатомія

Кафедра внутрішньої медицини № 3 з курсом професійних хвороб

Фізіологія

Патфізіологія

Патанатомія

Нервових хворіб

Пропедевтики внутрішніх хворіб

Факультетської терапії
Госпітальної терапії

Шкірних хворіб

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації знань.

 • Чітке визначення актуальності теми

 • Вирішення ситуаційних задач

 • Самостійна аудиторна та позаудиторна робота студентів

 • Самостійна робота біля ліжка хворого

 • Розв'язання проблемних завдань на лекції

 • Пропозиція тем для студентів науково-дослідних робіт.

2.1.4. Основні знання студентів

1. Основні законодавства про охорону здоров'я і директивні документи, що визначають діяльність її органів і закладів;

2. Принципи організації медичної допомоги, порядок і нормативи організації цехових лікарських дільниць, їх структуру та зміст роботи;

3. Зміст та основні завдання пульмонології, як клінічної дисципліни, її зв'язок з іншими клінічними дисциплінами;

4.Організаційні принципи сучасної вітчизняної медицини щодо запобігання та виявлення пуль монологічної патології і документи, що їх регламентують (законодавства, накази, інструкції, положення);

5. Стан здоров'я працюючих на підприємстві, захворюваність, інвалідизацію, летальність та їх зв'язок з умовами праці;

6. Основні форми медичної документації;

10. Основи диспансеризації працюючих;

11.Питання етіології, патогенезу та клінічної діагностики пуль монологічної патології;

12. Сучасні методи лабораторного та інструментального дослідження;

13.Принципи фармакотерапії, показання і протипоказання до застосування лікарських препаратів, побічної дії;

14.Показання і протипоказання до застосування фізіотерапії, лікувальної фізкультури, санаторно-курортного лікування, дієтотерапії;

15.Питання тимчасової непрацездатності;

16.Питання лікарсько-трудової експертизи при стійкій і тимчасовій непрацездатності;

17.Питання медичної та трудової реабілітації, питання санітарно- просвітницької роботи.

2.1.5. Основні вміння

1. Володіти методами аналізу даних анамнезу і використовувати їх у діагностиці пульмонологічної патології;

2. Формулювати попередній діагноз;

3. Проводити диференціальну діагностику між передбачуваними захворюваннями, що має схожі клінічні симптоми;

4. Призначити лікування, надавати невідкладну медичну допомогу при загрозливих станах;

5. Складати план індивідуальних профілактичних та реабілітаційних заходів, плани попередніх та періодичних медичних оглядів.


2.1.5. Основні вміння, які набувають студенти


 • Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів з основними пульмонологічними синдромами

 • Складати план обстеження хворих з основними пульмонологічними синдромами

 • Обгрунтовувати застосування основних інвазивнх та неінвазивнх діагностичних методів, що застосовуються в пульмонології, визначати показання та протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення

 • На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження проводити диференціальний діагноз при основних пульмонологічних синдромах обґрунтовувати та формулювати діагноз при основних захворюваннях органів дихання

 • Призначати лікування, визначати прогноз та проводити первинну та вторинну профілактику при основних захворюваннях органів дихання

 • Діагностувати та надавати допомогу при дихальній недостатності

 • Обгрунтовувати необхідність виконання плевральної пункції

 • Виконувати пікфлуометрію


2.2. Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Методичні розробки для викладачів (додаються)2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки для практичного заняття(додаються)2.3.2. Методичні вказівки для самостійної роботи (додаються)