Перелік питань для підсумкового контролю Модуль І змістовий модуль 1 Вступ. Обмін речовин та енергії. Гормони - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного... 1 66.15kb.
Модуль І змістовий модуль 1 Косметологія як наука. Анатомо-фізіологічні... 1 75.35kb.
Вступ до літературознавства 1 120.13kb.
Перелік питань для підготовки студентів до пмк модуль «Сучасні методи... 1 86.46kb.
14. Питання тестової програми для поточного та підсумкового контролю... 1 110.03kb.
Вступ до спеціальності модуль змістовий модуль 2 тема основні напрями... 1 227.45kb.
Тематичний план практичних занять 1 51.31kb.
Змістовий модуль Лекція Поняття теоретичної граматики мови. 1 49.5kb.
Календарно-тематичний план практичних занять 1 106.78kb.
Модуль Фізіологія травлення, виділення,обміну речовин і енергії. 7 1664.79kb.
Модуль основи цитології та загальної ембріології Змістовий модуль... 1 209.56kb.
Рішення про скасуван-ня запису в реєстрі (припине-ння діяль-ності) 1 344.43kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Перелік питань для підсумкового контролю Модуль І змістовий модуль 1 Вступ. Обмін - сторінка №1/1


Перелік питань для підсумкового контролю
Модуль І Змістовий модуль 1

Вступ. Обмін речовин та енергії. Гормони.

1. Предмет і завдання біологічної хімії.

2. Стисла історія розвитку біологічної хімії.

3. Обмін речовин як основна ознака життєдіяльності організ­му. Пластичний та енергетичний обмін.

4 Види фосфорилювання. Макроергічні сполуки.

5. Основні шляхи регуляції процесів обміну.

6. Загальна характеристика гормонів, біологічне значення, класифікація.

7. Механізм дії гормонів. Поняття про тканинні гормони.


Змістовий модуль 2

Властивості білків. Обмін простих білків та амінокислот.

1. Загальна характеристика білків. Класифікація.

2 Амінокислоти, загальна характеристика. Класифікація та властивості амінокислот.

3. Структура та властивості білків.

4. Азотистий баланс. Білкові резерви організму.

5 Перетравлювання і всмоктування білків.

6. Загнивання білків у кишках.

7. Проміжний обмін білків.

8. Шляхи утворення і знешкодження аміаку.

9. Синтез сечовини. Участь печінки в білковому обміні.

10. Загальний білок крові та його фракції, їх склад, окремі представники.

11. Значення визначення білка і білкових фракцій.

12. Причини гіпо- та гіперпротеїнемії.

13. Диспротеїнемії. Поняття про парапротеїнемію.

14. Залишковий азот та його діагностичне значення.

15. Азотемії, її види та характеристика.

16. Діагностична цінність визначення залишкового азоту, його компонентів.
Змістовий модуль 3

Обмін складних білків.

1. Перетравлювання та всмоктування нуклеопротеїдів.

2. Проміжний обмін нуклеопротеїдів.

3. Діагностична цінність визначення сечової кислоти як кінцевого продукту розпаду пуринових основ.

4. Проміжний обмін гемоглобіну, утворення білірубіну.

5. Види жовтяниць, причини їх виникнення. Диференціальна діагностика.Змістовий модуль 4

Вітаміни. Ферменти.

1. Загальна характеристика вітамінів, будова, номенклатура.

2. Жиророзчинні вітаміни, біологічне значення.

3. Водорозчинні вітаміни, біологічне значення.

4. Загальна характеристика ферментів, біологічне значення.

5. Особливості ферментативного каталізу.

6. Хімічна природа ферментів.

7. Ізоферменти, їх будова, біологічне значення.

8. Коферменти, їх зв’язок з мінеральними речовинами.

9. Загальні уявлення про механізми дії ферментів. Мультиферментні комплекси.

10. Властивості ферментів.

11. Класифікація ферментів.

12. Значення ферментів для організму.

13. Загальна характеристика ензимопатій.

14. Діагностичне значення визначення активності ферментів у крові і сечі.

Змістовий модуль 5

Функції та обмін вуглеводів. Хімія ліпідів.

1. Структура та властивості білків.

2. Загальна характеристика вуглеводів, їх роль в організмі. Класифікація.

3. Загальна характеристика ліпідів, їх біологічне значення. Класифікація.

4. Хімічна будова, значення для організму тригліцеридів.

5. Структура, функції окремих представників складних ліпідів. Перетравлювання і всмоктування вуглеводів.

6. Проміжний обмін вуглеводів, аеробне та анаеробне перетворення вуглеводів.

7. Регуляція вуглеводного обміну. Роль печінки.

8. Рівень глюкози в крові як показник обміну вуглеводів.

9. Причини виникнення, клінічне значення гіпо- та гіперглікемії.

10. Цукровий діабет: біохімічне уявлення про етіологію, патогенез і лікування.

11. Тест толерантності до глюкози. Характеристика глікемічних кривих.

12. Біохімічні методи дослідження вуглеводного обміну.

Модуль ІІ

Змістовий модуль1

Обмін ліпідів.

1. Перетравлювання і всмоктування ліпідів. Роль жовчі. Транс­портні форми ліпідів.

2. Роль ліпідів у побудові клітинних мембран. Утворення бішарів і міцел.

3. Ліпопротеїди, будова, класифікація, значення.

4. Обмін ліпідів: ліпогенез, ліполіз, регуляція процесів.

5. Холестерин, його роль в організмі.

6. Порушення обміну холестерину. Атеросклероз.

7. Біологічне і клінічне значення кетонових тіл.

8. Регуляція обміну ліпідів.

9. Патологія обміну ліпідів: порушення процесів травлення і всмоктування, гіпо- і гіперліпідемія, її причини.

10. Діагностичне значення визначення загальних ліпідів, три­гліцеридів, фосфоліпідів, холестерину та його ефірів, їх співвідношення.

11. Причини жирового переродження і фіброзу печінки.

12. Методи визначення ліпопротеїдів у сироватці крові. Ліпо­протеїнограми.

Змістовий модуль 2

Взаємозв’язок процесів обміну. Водно-сольовий, мінеральний обмін.

1. Біохімічний зв’язок обміну білків, жирів, вуглеводів на прикладі загальних метаболітів.

2. Роль печінки в обміні речовин.

3. Роль води і мінеральних речовин в організмі.

4. Регуляція водно-мінерального обміну.

5. Обмін електролітів калію, натрію, кальцію, фосфору, хлору, феруму.

6. Діагностичне значення визначення електролітів.

7. Значення сталості осмотичного тиску і кислотно-основної рівноваги.Змістовий модуль 3

Лабораторні дослідження системи гемостазу.

1. Буферні системи крові.

2. Сучасні поняття про систему згортання крові.

3. Коагуляційний гемостаз. Плазмові фактори згортання крові.

4. Антикоагулянти. Фібриноліз.

5. Порушення системи гемостазу.

6. Методи дослідження системи гемостазу.

Перелік навчально-методичної літературиОсновна

Ермолаев М.П. Биологическая химия. — М.: Медицина, 1989.

Іваницька Г.І., Люленко Л.В. Практикум з клінічної біохімії. — К.: Здоров’я, 2001.

Клінічна лабораторна діагностика: Практичні заняття з клінічної біохімії / За ред. М.А. Базарнової, З.П. Гетте. — К.: Вища шк., 1994.

Любина А.Я., Ильичева Л.П., Катасанова П.В., Петросова С.А. Клинические лабораторные исследования. — М.: Медицина, 1984.

Ронин В.С., Старобинец Г.М. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. — М.: Медицина, 1989.

Додаткова

Руководство по клинической лабораторной диагностике. Ч. 3. Клиническая биохимия / Под ред. М.Б. Базарновой, В.Т. Морозовой. — К.: Вища шк., 1986.

Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике. — Элиста: АПП “Джангар”, 1998.