Положення про апарат Баштанської районної державної адміністрації - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови районної державної адміністрації 4 лютого 2013р. 1 82.33kb.
Про затвердження Положення про сектор взаємодії з правоохоронними... 1 342.19kb.
Положення про апарат районної державної адміністрації : Затвердити... 1 123.4kb.
Розпорядження кегичівка 04 лютого 2013 року №28 Про затвердження... 1 116.19kb.
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації... 1 73.28kb.
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної... 1 187.2kb.
Розпорядження 07. 06. 2013 №149/А-2013 Про затвердження Положення... 1 105.91kb.
Розпорядження 1 02. 01. 2013 Про Положення про фінансове управління... 14 2785.75kb.
Положення про апарат Тульчинської районної державної адміністрації 1 112.31kb.
Положення про апарат Лановецької районної державної адміністрації 1 199.42kb.
Про заохочення Почесною грамотою Гагарінської районної державної... 1 15.85kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 4 лютого 2013р. 1 82.33kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення про апарат Баштанської районної державної адміністрації - сторінка №1/1
18.03.08 №114-р

Про затвердження Положення про апарат Баштанської районної державної адміністрації


Відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року №2263, Регламенту Баштанської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 26 листопада 2007 року №621-р:
1. Затвердити Положення про апарат Баштанської районної державної адміністрації (додається).
2. Керівнику апарату райдержадміністрації Літвіновій Н.А. забезпечити перегляд положень про структурні підрозділи апарату райдержадміністрації.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 28 квітня 2000 року №121-р «Про затвердження Положення про апарат Баштанської райдержадміністрації».
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Літвінову Н.А.

Голова


райдержадміністрації В.В.Кунпан

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови райдержадміністрації

від _____________№_______

ПОЛОЖЕННЯ

про апарат Баштанської районної державної адміністрації
1. Правове, організаційне, інформаційно-аналітичне, кадрове, матеріально-технічне, методичне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичну перевірку виконання актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування здійснює апарат районної державної адміністрації.

2. Апарат районної державної адміністрації утворюється головою райдержадміністрації в межах виділених бюджетних коштів.

3. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, цим положенням.

4. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, проекти доручень голови та заступників голови облдержадміністрації, здійснює контроль за їх виконанням.

4.2. Здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, за дорученням голови райдержадміністрації розробляє проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань.

4.3. Перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, вивчає і узагальнює досвід роботи цих органів та надає практичну допомогу в її поліпшенні; розробляє пропозиції щодо удосконалення діяльності цих органів, здійснює контроль за своєчасним поданням ними доповідей, інформацій та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації.

4.4. Аналізує, за дорученням голови райдержадміністрації, роботу органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу у поліпшенні організації їх роботи, готує пропозиції про поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку району.

4.5. Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації.

4.6. Опрацьовує і подає голові райдержадміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням.

4.7. Здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, а також нарад, що проводяться головою райдержадміністрації та його заступниками.

4.8. Організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, які надійшли до райдержадміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян.

4.9. Аналізує, разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, соціально-економічний і суспільно-політичний стан на території району, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення; бере участь у підготовці звітів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району, а також про реалізацію повноважень, делегованих районною радою.

4.10. Проводить відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації плану роботу, пов'язану з організацією добору, розстановкою, підвищенням кваліфікації та заохоченням працівників районної державної адміністрації, створенням кваліфікованого резерву і веденням обліку кадрів, вживає заходи для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників райдержадміністрації.

4.11. Забезпечує ведення діловодства апарату райдержадміністрації на належному рівні.

4.12. Організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності у зв'язку з провадженням райдержадміністрацією діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

4.13. Здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації.

4.14. Виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням голови райдержадміністрації.

5. Апарат райдержадміністрації, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з виконавчими органами (апаратами) місцевих рад, підприємствами, установами та організаціями району.

6. Апарат райдержадміністрації очолює керівник, який призначається на посаду головою райдержадміністрації за погодженням з облдержадміністрацією.

7. Керівник апарату:

7.1. Організовує роботу апарату райдержадміністрації.

7.2.Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації.

7.3. Організовує доведення розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців.

7.4. Відповідає за стан діловодства, обліку і звітності в апараті райдержадміністрації.

7.5 Забезпечує охорону державної таємниці та здійснює постійний контроль за її станом.

7.6. Виконує інші обов'язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

8. Керівник апарату має заступника, який за посадою є начальником відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

9. Заступник керівника апарату, начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації за дорученням керівника апарату виконує окремі його повноваження.

У разі відсутності керівника апарату райдержадміністрації його повноваження виконує заступник керівника апарату, начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

10. Голова райдержадміністрації затверджує положення та визначає структуру апарату, призначає на посади і звільняє з посад керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату. Керівники структурних підрозділів апарату за умовами оплати праці прирівнюються до керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

11. Відділи, інші структурні підрозділи апарату здійснюють свої повноваження на підставі відповідних положень, що затверджуються головою райдержадміністрації.

12. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 26 листопада 2007 року №621-р, Інструкції з діловодства в місцевих органах виконавчої влади Миколаївської області, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери їх управління, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 24 вересня 2003 № 531-р, а також цього положення.

Керівник апаратурайдержадміністрації Н.А.Літвінова