Положення Про юридичний відділ Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 54.61kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 56.7kb.
Про затвердження Положення про архівний відділ районної державної... 1 117.42kb.
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації... 1 73.28kb.
Запит цінових пропозицій 2 489.86kb.
Запит цінових пропозицій 2 511.26kb.
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 20. 1 166.75kb.
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації... 1 29.68kb.
Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій Замовник... 1 23.25kb.
Адреса Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 5 1476.92kb.
Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної... 2 475.96kb.
Правове регулювання статусу платників податків і зборів в Україні... 1 90.76kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення Про юридичний відділ Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації - сторінка №1/1
“ ЗАТВЕРДЖУЮ ”

Голова Голосіївської районної

в місті Києві державної адміністрації

__________________О. Г. Незнал


“_____”___________________2011 р.
Положення

Про юридичний відділ Голосіївської районної

в місті Києві державної адміністрації
1. Юридичний відділ являється структурним підрозділом Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, який створений для організації правової роботи, забезпечення дотримання вимог діючого законодавства в роботі Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації .

2.У своїй роботі юридичний відділ керується Конституцією та законами України, Указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами. З питань організацій та проведення правової роботи юридичний відділ керується актами Міністерства юстиції України.

3.Структура юридичного відділу, його чисельність затверджуються розпорядженням голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

4.Юридичний відділ підпорядковується безпосередньо голові адміністрації.

5.Начальник юридичного відділу призначається на посаду головою райдержадміністрації після погодження із відповідними службами Київської міської державної адміністрації .

6.На посаду начальника юридичного відділу призначається особа, яка має повну вищу юридичну освіту ( магістр, спеціаліст) та стаж роботи за фахом на державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше як п’ять років.

7.Основні завдання юридичного відділу :

7.1 Організація правової роботи, спрямованої на зміцнення законності в діяльності апарату районної державної адміністрації, її відділів, управлінь, підприємств, організацій, установ, які закріплені за райдержадміністрацією на праві управління.

7.2 Забезпечення правильного застосування законодавства, інших нормативних актів і документів, подання керівництву пропозицій щодо вирішення правових питань діяльності адміністрації, її відділів та управлінь.

7.3 Забезпечення правовими засобами для збереження державної та комунальної власності, виконання зобов’язань по договорах, укладених районною державною адміністрацією.

7.4 Захист прав і законних інтересів районної державної адміністрації в судових органах .

7.5 Пропаганда діючого законодавства України.


8. Обов’язки юридичного відділу.
8.1 Перевіряє на предмет відповідності законодавству України та процедурі прийняття (проводить правову експертизу) проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, в тому числі нормативно-правових та регуляторних актів, що подаються на підпис голові райдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

Вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію.

Здійснює аналіз поданих на правову експертизу проектів рішень чи розпоряджень райдержадміністрації на предмет їх належності до нормативно-правових актів та організовує роботу по здійсненні державної реєстрації таких актів, при виявлені проектів розпоряджень, що мають ознаки регуляторних нормативно-правових актів, - надає рекомендації щодо процедури їх прийняття.

У разі невідповідності проекту розпорядження чи іншого нормативного акту законодавству та якщо внесені до нього юридичним відділом зауваження не враховано, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

8.2 Юридичний відділ за дорученням голови адміністрації приймає безпосередню участь у розробці проектів актів нормативно-правового характеру, регуляторних актів чи актів індивідуально-правового характеру силами відділу чи у складі робочих груп по розробці відповідних проектів, також відділ на прохання керівників інших підрозділів райдержадміністрації надає лише консультативну допомогу щодо розробки проектів розпоряджень.

8.3 Разом з іншими структурними підрозділами проводить роботу для перегляду проектів розпоряджень з метою проведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

8.4 Надає правову допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації.

8.5 Бере участь у підготовці, укладенні договорів ( угод) з іншими установами, організаціями, підприємствами, дає правову оцінку проектам.

8.6 Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням; представляє у встановленому законодавством порядку інтереси Голосіївської районної в місті Києві адміністрації в судових органах під час розгляду правових питань і спорів, що зачіпають інтереси райдержадміністрації. Дає правову оцінку претензіям, що пред’явлені райдержадміністрацією або до неї, у зв’язку із порушенням її майнових прав і законних інтересів. Контролює додержання структурними підрозділами встановленого порядку пред’явлення і розгляду претензій.

8.7 Аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів. Вносить голові пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.

8.8 Здійснює методичне керівництво юридичними службами структурних підрозділів Голосіївської райдержадміністрації, виносить на розгляд керівництва пропозиції, щодо вдосконалення правової роботи, вживає заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності юридичної служби та до реалізації рекомендацій органів юстиції .

8.9 Сприяє додержанню законності в реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку, бере участь у підготовці та укладанні колективного договору; консультує профспілковий комітет райдержадміністрації з питань законодавства, що стосується його повноважень.

8.10 Разом з відповідними підрозділами райдержадміністрації бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці, надає правову допомогу працівникам райдержадміністрації, що потребують соціального захисту.

8.11 Контролює правильне застосування відповідними підрозділами норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права й законні інтереси працівників, подає райдержадміністрації пропозиції про поновлення порушених прав і в разі невиконання вимог законодавства при прийомі працівника на роботу, звільненні з роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної або матеріальної відповідальності дає письмовий висновок щодо усунення порушень.

8.12 Сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних та контролюючих органів.

8.13 Організує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням рівня правових знань працівників райдержадміністрації, її відділів та управлінь, роз’яснює практику застосування правових норм; дає консультації працівникам.

8.14 У необхідних випадках доводить до структурних підрозділів Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації інформацію про зміни в законодавстві та нові акти, рекомендації органів юстиції, роз’яснення Вищого господарського суду та Пленуму Верховного суду України; готує керівництву довідкові матеріали з питань діючого законодавства, надає працівникам апарату консультації з правових питань, пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків .
9.Права юридичного відділу.

З метою виконання покладених завдань юридичний відділ має право:


9.1. Перевіряти додержання законності в роботі відділів, управлінь та служб адміністрації, а також підприємств, установ, організацій, які закріплені за райдержадміністрацією на праві управління.

9.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб райдержадміністрації, її структурних підрозділів документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

9.3 Інформувати голову Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації у разі покладення на юридичний відділ виконання роботи, що не належить до його функцій чи виходить за їх межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

9.4 Залучати, за згодою керівництва, працівників структурних підрозділів, підприємств, організацій, установ, які закріплені за райдержадміністрацією на праві управління, для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться юридичним відділом відповідно до покладених на нього обов’язків.

9.5. Брати участь у нарадах, які проводяться головою райдержадміністрації та його заступниками .
10. Відповідальність.
10.1 Працівники юридичного відділу за не виконання своїх посадових обов’язків несуть персональну відповідальність.

10.2. Працівники відділу, які виявили порушення законодавства в роботі відділів, управлінь, служб райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, які закріплені за райдержадміністрацією на праві управління зобов’язані доповісти про ці порушення голові районної державної адміністрації безпосередньо, або через начальника відділу для вжиття необхідних заходів для їх усунення.


11. У разі, якщо при проведенні правової експертизи буде встановлено невідповідність чинному законодавству чи процедурі прийняття поданих на візування проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів правового характеру, спеціалісти юридичного відділу, не візуючи проекти цих документів, дають відповідний висновок (усно або письмово), з пропозиціями про законний порядок вирішення питань, що розглядаються відповідно до регламенту райдержадміністрації.
12.Термін проведення правової експертизи проектів розпоряджень, що надійшли до юридичного відділу, не може перевищувати п’яти діб.
13. Начальник юридичного відділу :

керує діяльністю юридичного відділу і несе персональну відповідальність за не виконання покладених на відділ завдань ;

засвідчує відповідність законодавству та проводить правову експертизу розпоряджень Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації шляхом їх візування ;

забезпечує виконання доручень, що надійшли до юридичного відділу від голови райдержадміністрації та його заступників в межах їх повноважень ;

визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками юридичного відділу , сприяє підвищенню їх кваліфікації.
14. Покладення на юридичний відділ та його працівників обов’язків, не передбачених цим Положенням і таких , що не відносяться до правової роботи , не допускається .

Погоджено :Керівник апарату

адміністрації Н. П. Федчун