Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 Коди Дата (рік, місяць, число) 01 01 2013 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 Коди Дата (рік, місяць... 1 83.24kb.
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 Коди Дата (рік, місяць... 1 132.62kb.
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 Коди Дата (рік, місяць... 1 136.32kb.
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» Коди Дата... 1 155.28kb.
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» Коди Дата... 1 167.1kb.
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» Коди Дата... 1 183.59kb.
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 Коди Дата (рік, місяць... 1 133.04kb.
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 коди дата /рік, місяць... 1 98.34kb.
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 коди дата (рік, місяць... 1 103.7kb.
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 Коди Дата (рік, місяць... 1 99.78kb.
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 Коди Дата (рік, місяць... 1 103.08kb.
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт... 1 96.73kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 Коди Дата (рік, місяць, число) 01 - сторінка №1/1Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3Коди
Дата (рік, місяць, число)

01

01

2013

Підприємство Повне товариство «Ломбард Золоте Руно Дружиніна М.І. і компанія»

за ЄДРПОУ

23937465

Територія ___________________________________________

за КОАТУУ

1210136600

Орган державного управління __________________________

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання____________

за КОПФГ

7774

Вид економічної діяльності _фінансове посередництво_____

за КВЕД

64.99

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v

за міжнародними стандартами фінансової звітностіОдиниця виміру : тис. грн.


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за _____рік______________ 2012 р.


Форма № 2 Код за ДКУД

1801003


1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

280

-


-

-


Податок на додану вартість

015

(-)

(-)

Акцизний збір

020

(-)

(-)
025

(-)

(-)

Інші вирахування з доходу

030

(-)

(-)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

280

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(-)

(-)

Валовий:

прибуток

050


280

-

збиток

055

(-)

(-)

Інші операційні доходи

060

-

3

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності


061

-

-

Адміністративні витрати

070

(127)

(7)

Витрати на збут

080

(-)

(-)

Інші операційні витрати

090

(134)

(2)

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100


19

-

збиток

105

(-)

(6)

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

5

6

Інші доходи¹

130

-

-

Фінансові витрати

140

(-)

(-)

Втрати від участі в капіталі

150

(-)

(-)

Інші витрати

160

(-)

(-)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170


24

-

збиток

175

(-)

(-)

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

-

-

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(5)

(-)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190


19

-

збиток

195

(-)

(-)

Надзвичайні:

доходи

200


-

-

витрати

205

(-)

(-)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(-)

(-)

Частка меншості

215

(-)

(-)

Чистий:

прибуток


220

19

-

збиток

225

(-)

(-)

Забезпечення матеріального заохочення

226

-

-


ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

-

-

Витрати на оплату праці

240

93

5

Відрахування на соціальні заходи

250

34

2

Амортизація

260

-

-

Інші операційні витрати

270

134

2

Разом

280

261

9


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

_______________
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________

Керівник ___________________________ _Ляшко Вікторія Василівна____

Головний бухгалтер ___________________________ _Никифорова Олена Валеріївна