Положення визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріаль - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Положення визначає методологічні засади формування у бухгалтерському... 1 242.67kb.
Інформації про фінансові інструменти та її розкриття у фінансовій... 1 191.23kb.
Алгоритм проведення поглибленої діагностики фінансово-економічної... 1 209.24kb.
Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» 1 44.91kb.
Майновий стан промислового підприємства та типові етапи процедури... 1 62.6kb.
Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства 1 257.27kb.
Біляєва Катерина Олегівна «Взаємозв’язок понять «інтелектуальна власність»... 5 1161.02kb.
Інформації щодо пов'язаних сторін І. Загальні положення Це Національне... 1 30.09kb.
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних... 1 45.81kb.
Рішення Одеської міської ради від 19. 02. 2013р. №2816-vi а к т прийому... 9 2333.73kb.
Інформації про фінансові інструменти та її розкриття у фінансовій... 3 399.07kb.
Рішення 27. 12. 2013 №2 Про затвердження Програми з пошуку І впорядкування... 1 173.21kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації - сторінка №1/1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.06.2013 N 611

Зареєстровано


в Міністерстві юстиції України
18 липня 2013 р. за N 1214/23746

із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України 14.11.2013 N 947

Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ

I. Загальні положення


1.1. Це Положення визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво. Норми цього Положення застосовуються бюджетними установами (далі - установи).

1.2. Терміни, наведені у цьому Положенні, мають таке значення:

балансова (залишкова) вартість необоротних активів - різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу і сумою його накопиченого зносу;

нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований;

об'єкт основних засобів - закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється установою;

основні засоби - матеріальні активи, які утримуються установою для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні послуг, для досягнення поставленої мети, та/або задоволення потреб установи, або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного року;

первісна вартість - історична (фактична) вартість активів, за якою вони оприбутковані на баланс установи;

переоцінена вартість - вартість необоротних активів після переоцінки;

строк корисного використання (експлуатації) - очікуваний період у часі, протягом якого активи будуть використовуватися установою або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний обсяг продукції (робіт, послуг).

1.3. Облік необоротних активів ведеться в гривнях без копійок. Сума копійок, сплачених за придбання необоротних активів, відноситься на фактичні видатки установи.

1.4. Витрати з наймання транспорту для перевезення необоротних активів не збільшують вартості придбаних необоротних активів, а відносяться на фактичні видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету.

1.5. Суми податку на додану вартість, які сплачуються при отриманні (купівлі) необоротних активів, не враховуються до вартості необоротних активів і відносяться на фактичні видатки за кодом економічної класифікації видатків бюджету, що призначений для придбання цих активів, або відносяться до податкового кредиту (якщо це передбачено законодавством).

1.6. Податки та збори, інші послуги та інші видатки, які сплачуються при придбанні, не збільшують вартості необоротних активів, а відносяться на фактичні видатки установи.

1.7. Роботи щодо встановлення структурованої кабельної системи, налаштування локальної обчислювальної мережі тощо, а також витратні матеріали (кабельні лотки, монтажні панелі, розетки, коректори тощо), що використані при проведенні таких робіт, не відносяться до вартості необоротних активів, а списуються на фактичні видатки на підставі підтвердних документів (актів виконаних робіт тощо).

1.8. Витрати на поточний та капітальний ремонт не відносяться на збільшення вартості необоротних активів, а відносяться на фактичні видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету.

При проведенні ремонту необоротних активів у випадках, не пов'язаних з дообладнанням, реконструкцією, модернізацією, що призвело до заміни запасних частин, їх вартість не відноситься на збільшення вартості необоротних активів, а відноситься на видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету.

1.9. За місцем зберігання всі необоротні активи повинні перебувати на відповідальному зберіганні у матеріально відповідальних осіб, які призначаються наказом керівника установи. З посадовими особами, які відповідають за збереження необоротних активів, укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

1.10. Для організації обліку та забезпечення контролю об’єктам обліку присвоюється індивідуальний інвентарний номер (крім білизни, постільних речей, одягу, взуття, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, матеріалів довготривалого використання та таких, що мають специфічне призначення).


Якщо інвентарний об’єкт є складним і включає відокремлені елементи, що становлять разом з ним одне ціле, на кожному такому елементі повинен бути зазначений той самий інвентарний номер, що й на основному об’єкті.
Для білизни, постільних речей, одягу, взуття та малоцінних необоротних матеріальних активів встановлюються номенклатурні номери. При цьому предметам одного найменування, якості матеріалу та ціни присвоюється один номенклатурний номер.
Перші три знаки інвентарного (номенклатурного) номера означають номер субрахунку, четвертий – підгрупу, усі інші знаки – порядковий номер предмета у підгрупі. Для тих субрахунків, для яких не виділені підгрупи, четвертий знак позначається нулем.
Інвентарні (номенклатурні) номери, присвоєні об’єктам необоротних активів, зберігаються за ними на весь період перебування їх у цій установі. Номери інвентарних (номенклатурних) об’єктів, які вибули чи ліквідовані, не повинні присвоюватись іншим об’єктам, що заново надійшли протягом трьох років.».

II. Класифікація необоротних активів


2.1. Для цілей бухгалтерського обліку необоротні активи поділяються на такі види:

1) основні засоби:

основні засоби, які включають:

земельні ділянки;

капітальні витрати на поліпшення земель;

будинки та споруди;

машини та обладнання;

транспортні засоби;

інструменти, прилади, інвентар;

робочі і продуктивні тварини;

багаторічні насадження;

інші основні засоби.

Установи зараховують до інших основних засобів сценічно-постановочні засоби вартістю понад 5000 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо);

інші необоротні матеріальні активи, які включають:

музейні цінності, експонати зоопарків, виставок;

бібліотечні фонди;

малоцінні необоротні матеріальні активи;

білизну, постільні речі, одяг та взуття;

тимчасові нетитульні споруди;

природні ресурси;

інвентарну тару;

матеріали довготривалого використання для наукових цілей;

необоротні матеріальні активи спеціального призначення.

Установи зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без податку на додану вартість), що не перевищує 2500 гривень, та строк використання яких перевищує один рік та сценічно-постановочні засоби вартістю, що не перевищує 5000 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо);

2) нематеріальні активи, які включають:

авторські та суміжні з ними права;

інші нематеріальні активи;

3) незавершене капітальне будівництво, яке включає:

капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами;

капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами;

капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами.

2.2. При складанні фінансової звітності до необоротних активів включаються довгострокові фінансові інвестиції, порядок обліку яких визначається нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України.


III. Бухгалтерський облік основних засобів


3.1. Придбані (створені) об'єкти основних засобів зараховуються на баланс установи за первісною вартістю.

3.2. Первісною вартістю об'єкта основних засобів, придбаного за плату, є сума, сплачена постачальникам, з урахуванням пунктів 1.5 - 1.8 розділу I цього Положення.

Первісною вартістю об'єкта основних засобів у разі самостійного виготовлення (створення) є його собівартість виробництва.

Первісною вартістю об'єкта основних засобів, отриманого у результаті обміну на інший актив, є залишкова вартість переданого об'єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то первісною вартістю отриманого об'єкта основних засобів є його справедлива вартість на дату оприбуткування.

Первісною вартістю об'єкта основних засобів, отриманого безоплатно у випадках, передбачених законодавством, від іншої установи або суб'єктів господарювання - юридичних осіб, є первісна (переоцінена) вартість, за якою основні засоби обліковувались у сторони, що їх передала, з урахуванням нарахованої суми зносу за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації. Основні засоби передаються разом з первинними документами (чи їх копіями), або обліковими регістрами (чи їх копіями), або іншими документами, в яких зазначено вартість придбання (створення) основних засобів. У разі якщо такі документи відсутні, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства.

3.3. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.

Внутрішня телефонна та комп'ютерні мережі, системи безпеки (відеоспостереження) та комплекс охоронно-пожежної сигналізації можуть обліковуватись як окремий інвентарний об'єкт основних засобів.

Усі складові, що входять до цілісного майнового комплексу, кожний окремо може обліковуватися як окремий інвентарний об'єкт. У разі передавання цього комплексу при проведенні демонтажу всі складові оприбутковуються як окремі інвентарні об'єкти.

3.4. Кожна окрема будівля є інвентарним об'єктом. До її складу входять усі потрібні для експлуатації і розміщення всередині неї комунікації: система опалення приміщення, включаючи котельну установку для опалення (якщо остання знаходиться в самому приміщенні), внутрішня мережа водогазопроводу і каналізації з усіма пристроями, внутрішня мережа силової та освітлювальної електропроводки з усією освітлювальною арматурою, внутрішні телефонні й сигналізаційні мережі та вентиляційні пристрої загальносанітарного значення, підйомники (ліфти).

Якщо будівлі стоять поруч і мають загальну стіну, але кожна з них - самостійне конструктивне ціле, вони вважаються окремими інвентарними об'єктами.

Земля і будівлі, розташовані на ній, є окремими об'єктами основних засобів і в бухгалтерському обліку відображаються окремо.

Надвірні приміщення, огорожі та інші надвірні споруди, що обслуговують будівлю (сарай, паркан, колодязь), становлять разом з нею один інвентарний об'єкт. Якщо ці будівлі та споруди обслуговують два і більше приміщень, вони вважаються самостійними інвентарними об'єктами.

Зовнішні прибудови до будівлі, що мають самостійне господарське значення, приміщення котельних, які стоять окремо, а також капітальні надвірні прибудови (склади, гаражі) вважаються також самостійними інвентарними об'єктами.

3.5. Капітальні витрати на поліпшення земель включаються у вартість необоротних активів щорічно в сумі витрат, які відносяться до прийнятих в експлуатацію площ, незалежно від закінчення всього комплексу робіт.

Облік капітальних витрат на поліпшення земель ведеться шляхом розподілу на такі заходи: планування земельних ділянок, викорчовування площ під оранку, очищення водойм, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників із зазначенням займаної площі й вартості виконаних робіт за кожним заходом.

3.6. Капітальні вкладення в багаторічні насадження вводяться в склад необоротних активів щорічно у сумі витрат на прийняті в експлуатацію площі незалежно від закінчення всього комплексу робіт.

3.7. Для інших необоротних матеріальних активів застосовується спрощений, груповий або інший специфічний порядок обліку.

3.8. Книги, посібники та інші видання, що входять до фонду бібліотек, обліковуються за груповим обліком та номінальними цінами, включаючи вартість початкових палітурних робіт. Витрати на ремонт та реставрацію книг, у тому числі і на повторні палітурні роботи, на збільшення вартості книг не відносяться і списуються на фактичні видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету.

IV. Бухгалтерський облік нематеріальних активів


4.1. Придбані (створені) об'єкти нематеріальних активів зараховуються на баланс установи за первісною вартістю.

4.2. Первісною вартістю об'єкта нематеріальних активів, придбаного за плату, є сума, сплачена постачальникам, з урахуванням пунктів 1.5 - 1.8 розділу I цього Положення.

Первісною вартістю об'єкта нематеріальних активів у разі самостійного виготовлення (створення) є його собівартість виробництва.

Первісною вартістю об'єкта нематеріальних активів, отриманого у результаті обміну на інший актив, є залишкова вартість переданого об'єкта нематеріальних активів. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то первісною вартістю отриманого об'єкта нематеріальних активів є його справедлива вартість на дату оприбуткування.

Первісною вартістю об'єкта нематеріальних активів, отриманого безоплатно у випадках, передбачених законодавством, від іншої установи або суб'єктів господарювання - юридичних осіб, є первісна (переоцінена) вартість, за якою нематеріальні активи обліковувались у сторони, що їх передала, з урахуванням нарахованої суми зносу за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації. Нематеріальні активи передаються разом з первинними документами (чи їх копіями), або обліковими регістрами (чи їх копіями), або іншими документами, в яких зазначено вартість придбання (створення) нематеріальних активів. У разі якщо такі документи відсутні, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства.

4.3. Нематеріальні активи для взяття на облік повинні бути закінченими та засвідченими відповідними документами (патентом, сертифікатом, ліцензією тощо) у порядку, встановленому законодавством.

4.4. На облік у складі нематеріальних активів беруться придбані права на володіння, користування та розпорядження об'єктом нематеріальних активів після відчуження їх (прав) від колишніх власників та визначення його вартості.

4.5. Придбаний об'єкт авторського права на умовах користування ним, без передання прав на володіння або розпорядження, не обліковується у складі нематеріальних активів. Витрати, пов'язані з придбанням (створенням) таких об'єктів, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

4.6. Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені, витрати на:

дослідження;

підготовку і перепідготовку кадрів.

V. Бухгалтерський облік незавершеного будівництва


5.1. Виконані будівельно-монтажні роботи з капітального будівництва (виготовлення, створення), добудівлі, поліпшення (дообладнання, реконструкція, модернізація) об'єктів необоротних активів, які на дату балансу не введені в експлуатацію, відображаються у складі незавершеного капітального будівництва та відносяться установою на фактичні видатки.

5.2. Витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими в експлуатацію об'єктами капітального будівництва, які були списані на результати виконання кошторису, обліковуються з початку і до закінчення зазначених робіт та введення в експлуатацію об'єктів необоротних активів у розрізі капітальних видатків, зазначених у підпункті 3 пункту 2.1 розділу II цього Положення (крім випадків, викладених у пунктах 3.5 та 3.6 розділу III цього Положення).

5.3. Усі витрати на будівництво, виготовлення, створення і поліпшення об'єктів групуються за такими напрямами робіт (витрат):

проектно-вишукувальні роботи;

будівельні роботи;

роботи з монтажу устаткування;

придбання устаткування, що потребують монтажу;

придбання устаткування, що не потребують монтажу, інструментів та інвентарю;

інші капітальні роботи і витрати.

Аналітичний облік незавершеного капітального будівництва ведеться у розрізі витрат на зазначені роботи (витрати) окремо за кожним об'єктом.

5.4. Придбані (збудовані) установою або за її замовленням житлові будинки включаються до складу основних засобів установи. У такому ж порядку обліковуються житлові приміщення для військовослужбовців, які будуються у військових містечках для їх проживання.

5.5. При спорудженні житла із залученням у порядку пайової участі коштів установ, організацій та при придбанні квартир у будинках, які перебувають у комунальній власності і обліковуються в органах місцевого самоврядування, витрати, пов'язані з цим придбанням, списуються на фактичні видатки установи.

5.6. Взяття на облік необоротних активів, які вводяться в експлуатацію після закінчення будівництва (виготовлення, розробки), проводиться на підставі первинного документа про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (виготовленням, розробкою) об'єкта установою, у кошторисі якої були закладені такі витрати. В документі вказується вартість збудованого (виготовленого, розробленого) необоротного активу, яка визначається на підставі даних бухгалтерського обліку.

Придбані за рахунок коштів капітального будівництва обладнання, меблі, інвентар тощо для облаштування об'єкта підлягають оприбуткуванню.


VI. Бухгалтерський облік необоротних активів, отриманих як гуманітарна допомога, дарунок, безповоротна допомога


6.1. Отримання установами необоротних активів як гуманітарної допомоги проводиться відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу", інших нормативно-правових актів.

Передача отримувачами коштів і предметів гуманітарної допомоги здійснюється за довіреністю набувачів або документами, що засвідчують фізичну особу набувача, і оформлюється відповідними видатковими документами (ордерами, накладними, дорученнями тощо).

6.2. Необоротні активи, отримані безоплатно у вигляді безповоротної допомоги, дарунка, приймаються комісією, створеною наказом керівника установи, до складу якої обов'язково входить працівник бухгалтерської служби та для нижчестоящих розпорядників бюджетних коштів - представники установи вищого рівня.

Комісія складає акт, в якому зазначаються найменування, кількість і вартість отриманих матеріальних цінностей. Одночасно проставляється інвентарний номер, про що робиться запис в акті прийняття необоротних активів.

6.3. Первісна вартість необоротних активів, отриманих як гуманітарна допомога, дарунок, безповоротна допомога, визначається відповідно до абзацу четвертого пункту 3.2 розділу III та абзацу четвертого пункту 4.2 розділу IV цього Положення.

6.4. Бухгалтерський облік надходження, переміщення та вибуття гуманітарної допомоги бухгалтерська служба та матеріально відповідальні особи відображають в облікових регістрах, але окремо від матеріальних цінностей, придбаних за рахунок коштів інших джерел надходжень.


VII. Зміна вартості необоротних активів та їх переоцінка


7.1. Зміна первісної (переоціненої) вартості необоротних активів проводиться у разі індексації їх первісної (переоціненої) вартості відповідно до законодавства, а також при добудівлі, дообладнанні, реконструкції, частковій ліквідації відповідних об'єктів та модернізації, яка призвела до додаткового укомплектування необоротних активів.

7.2. Зміна вартості необоротних активів у зв'язку з проведенням їх добудівлі, дообладнання, реконструкції, модернізації не належить до доходів установи.

7.3. Індексація первісної (переоціненої) вартості груп необоротних активів може проводитися за самостійним рішенням керівника установи. Індексація первісної (переоціненої) вартості груп необоротних активів (крім об'єктів житлового фонду) проводиться протягом I кварталу наступного звітного року у порядку, визначеному пунктом 146.21 статті 146 розділу III Податкового кодексу України. При проведенні індексації одночасно проводиться індексація суми зносу, нарахованого на необоротні активи, яка склалася на момент проведення індексації. Якщо балансова (залишкова) вартість об'єкта необоротних активів дорівнює нулю, то сума переоцінки додається до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта.

Індексація балансової вартості об'єктів житлового фонду проводиться відповідно до законодавства.

7.4. Переоцінка необоротних активів установ проводиться постійно діючою комісією (далі - комісія), яка призначається наказом керівника установи щорічно і діє протягом року у складі:

керівника або заступника (голови комісії);

головного бухгалтера або його заступника (в установах, у яких бухгалтерська служба не утворюється, спеціаліста, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби), працівника централізованої бухгалтерії (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями);

особи, на яку покладено відповідальність за збереження необоротних активів;

інших посадових осіб (на розсуд керівника установи).

Комісією здійснюється переоцінка кожної окремої одиниці необоротних активів.

За результатами переоцінки комісією складається акт про зміну вартості необоротних активів, який затверджується керівником установи.

Інформація про зміни первісної (переоціненої) вартості та суми зносу необоротних активів заноситься до регістрів їх аналітичного обліку.


VIII. Знос необоротних активів


8.1. На необоротні активи, що знаходяться на балансі установ та перебувають в експлуатації, нараховується знос.

8.2. Об'єктом для нарахування зносу є первісна (переоцінена) вартість необоротних активів.

8.3. Знос не нараховується на:

1) земельні ділянки;

2) пам'ятки культурної спадщини національного або місцевого значення, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, унікальні документи Національного архівного фонду України, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання, які зберігаються в бібліотеках згідно із Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", тощо, як об'єкти з невизначеним строком корисного використання;

3) багаторічні насадження, що не досягли повного розвитку (віку початку плодоносіння, експлуатаційного віку);

4) музейні цінності, як об'єкти з невизначеним строком корисного використання;

5) природні ресурси;

6) незавершене капітальне будівництво;

7) документацію з типового проектування незалежно від вартості;

8) піддослідних тварин (собаки, щури, морські свинки та інші).

8.4. На період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації об'єкта необоротних активів нарахування зносу призупиняється.

8.5. Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100 % вартості необоротних активів.

8.6. Знос, нарахований у розмірі 100 % вартості необоротних активів, що придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання.

8.7. Для нарахування зносу та з метою уніфікації та обґрунтованості визначення суми зносу необоротних активів установ застосовуються строки їх корисного використання та річні норми зносу, які наведені у додатку до цього Положення.

Знос експонатів зоопарків, виставок, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу та взуття, інвентарної тари, сценічно-постановочних засобів (декорацій, меблів і реквізитів, бутафорії, театральних та національних костюмів, головних уборів, білизни, взуття, перук тощо), матеріалів довготривалого використання для наукових цілей нараховується у першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості - у місяці його ліквідації (списання з балансу).

8.8. Норми нарахування зносу та строки корисного використання об'єктів нематеріальних активів визначаються, виходячи зі строку дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства. На нематеріальні активи, строк корисного використання яких не визначений, знос не нараховується.

8.9. Сума зносу об'єктів необоротних активів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу.

Місячна сума зносу необоротних активів визначається діленням річної суми зносу на 12.

У разі передачі основних засобів та нематеріальних активів у випадках, передбачених законодавством, установа, що їх передає, нараховує знос на передані цінності в місяці їх передачі, за повну кількість календарних  місяців їх перебування в експлуатації.


IX. Вибуття необоротних активів


9.1. Необоротний актив перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом.

9.2. У разі вибуття об'єкта необоротних активів з балансу списуються його первісна (переоцінена), балансова вартості та сума накопиченого зносу.

9.3. Списання з балансу необоротних активів здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

 


Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 


Додаток
до Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ
(пункт 8.7)Норми
зносу на необоротні активи бюджетних установ


 

Назва субрахунку

Назва підгрупи

Строк корисного використання, років

Норма зносу до первісної вартості в розрахунку на рік, %

1

Будинки та споруди

Будинки виробничо-господарського призначення (підгрупа 1):
з плівкових матеріалів, збірно-розбірні, пересувні, кіоски, ларьки, альтанки тощо

10

10

дерев'яні, каркасні і щитові, контейнерні, дерево-металеві, каркасно-обшивні і панельні, глинобитні, сирцеві, саманові та інші аналогічні

20

5

без каркасів зі стінами полегшеної кам'яної кладки, залізобетонними, цегляними і дерев'яними колонами та стовпами, із залізобетонними, дерев'яними та іншими перекриттями; дерев'яні з брущатими або зробленими з колод рубаними стінами

25

4

із залізобетонними і металевими каркасами, зі стінами з кам'яних матеріалів, великих блоків і панелей, із залізобетонними, металевими, іншими довговічними покриттями та інші некласифіковані

50

2

Будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання (підгрупа 2): каркасно-комишитові та інші полегшені

15

7

сирцеві, збірно-щитові, каркасно-засипні, глинобитні, саманові

20

5

інші некласифіковані

50

2

Водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів тощо (підгрупа 3)

20

5

Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача (підгрупа 4)

20

5

Гідротехнічні споруди, у тому числі канали, дамби, водозахисні об'єкти, колекторно-дренажні мережі, водомірні пости та інші споруди (підгрупа 5):
греблі бетонні, залізобетонні, кам'яні, земляні, тунелі, водоскиди і водоприймачі, акведуки, лотки, дюкери і водопровідні споруди, рибопропускні і рибозахисні споруди, напірні трубопроводи

50

2

берегоукріплювальні та берегозахисні споруди залізобетонні, бетонні, кам'яні

40

2,5

гідротехнічні споруди дерев'яні

10

5

водосховища при земляних дамбах

50

2

водоскиди і водовипуски при ставках:
бетонні та залізобетонні

40

2,5

дерев'яні

10

10

гідротехнічні споруди на каналах (шлюзи-регулятори, мости-відводи, дюкери, у тому числі стальні, акведуки, водоскиди кам'яні, бетонні і залізобетонні та інше)

40

2,5

зрошувальна і осушувальна мережа:
канали земляні без облицювання, канали, облицьовані каменем, бетоном, залізобетоном; водозбірно-скидна мережа із відкритих земляних каналів; колекторно-дренажні земляні канали без кріплення

40

2,5

закрита колекторно-дренажна мережа:
канали із азбестоцементних труб

40

2,5

канали із гончарних труб

50

2

канали із пластмасових труб

20

5

водомірні пости

10

10

2

Машини та обладнання

Вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання (підгрупи 3 - 9)

10

10

Робочі машини та обладнання (підгрупа 2)

15

7

Силові машини та обладнання (підгрупа 1)

10

10

3

Транспортні засоби

Рухомий склад залізничного, повітряного та іншого транспорту (підгрупи 1 - 2)

20

5

Корпуси та причепи автомобілів (підгрупа 1)

10

10

Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1):
до 2500 см куб.

7

15

більше 2500 см куб. та інші

10

10

Автомобілі вантажні (підгрупа 1): вантажопідйомністю до 5 т

7

15

вантажопідйомністю від 5 т до 20 т

7

15

вантажопідйомністю більше 20 т та інші

7

15

Автобуси з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1):
до 2800 см куб.

7

15

понад 2800 см куб. та інші

10

10

Усі види гужового, виробничого та спортивного транспорту (підгрупи 3 - 5)

5

20

4

Інструменти, прилади та інвентар

Інструменти (підгрупа 1)

5

20

Виробничий та господарський інвентар (підгрупи 2 - 3)

10

10

5

Робочі і продуктивні тварини

Тварини зоопарків та подібних установ, службові собаки (підгрупи 3, 4)

5

20

Робоча, продуктивна та інша худоба (підгрупи 1, 2)

7

15

6

Багаторічні насадження

Культури ягідні (суниця)

3

35

Культури ягідні (крім суниці), плодові, овочеві

10

10

Культури ефіроолійні, лікарські

10

10

Насадження штучні ботанічних садів та інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для науково-дослідних цілей

20

5

Насадження озеленювальні та декоративні

25

4

Захисні та інші лісні насадження

50

2

Інші довгострокові біологічні активи, не класифіковані

20

5

7

Інші основні засоби

Інші основні засоби (підгрупи 1, 3)

10

10

8

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

20

5

9

Тимчасові не титульні споруди

Тимчасові не титульні споруди

5

20