Практикум частина перша 2004 передмова - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Практикум частина друга 2004 морфологія І правопис іменник 9 1913.22kb.
Практикум з граматики англійської мови Частина І хмельницький 2009... 8 1159.07kb.
Книга перша сигнали з всесвіту частина перша пробудження розділ І син 11 2506.05kb.
Програма надзвичайних заходів (частина перша) 1 44.52kb.
Енеїда Іван Петрович Котляревський Частина перша 6 1348.95kb.
Частина перша Увертюра Вони витають в небесах 1 185.86kb.
Узагальнення і систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття. 1 36.8kb.
«Цивільне право України» частина І для студентів 2 курсу харків 2004 р. 5 1073.92kb.
Зміст Частина перша: Дисциплінарні правила Глава I. Вступ 2 607.57kb.
Рекомендована література з дисципліни «Іноземна (англійська) 1 14.34kb.
Частина перша. Як правильно сказати 1 32.33kb.
Рішення №994 35 -VІ про затвердження Положення про правила благоустрою... 4 841.43kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Практикум частина перша 2004 передмова - сторінка №1/16О.Глазова
ОРФОГРАФІЯ

ПРАКТИКУМЧАСТИНА ПЕРША

2004

ПЕРЕДМОВА


Мета посібника – систематизувати знання старшокласників з орфографії, закріпити й удосконалити їхні орфографічні вміння та навички.Орфографія – (від оrthоs - правильний, та grapho - пишу) – система правил про способи передачі звукового мовлення в писемній формі. Орфографією називається розділ мовознавства, який цю систему правил вивчає.

Українська орфографія спирається на такі принципи написання: фонетичний, морфологічний, історичний (традиційний) та диференціюючий (смисловий).

За фонетичним принципом пишуться слова, написання яких точно передають їхню вимову: голова, схил, чотири, проїзний, козацький, товариство. Відповідно до фонетичного принципу пишеться більшість українських слів.

За морфологічним принципом пишуться слова, написання яких розходиться з їхньою вимовою, тому для правильного написання потрібно знати їхню будову: беззоряний, законний, піднісся (збіг приголосних на межі значущих частин слова), розпитати, безпека, навчаєшся, змагаються (приголосні на межі значущих частин слова), боротьба, просьба, донечці, у книжці (приголосні, що змінюють своє звучання під впливом сусідніх звуків) тощо.

За історичним (традиційним) принципом пишуться слова, окремі літери яких уживаються згідно з усталеною традицією, і написання їх не можна пояснити ні вимовою, ні морфологічною будовою слів: батько, мідь (м’який знак), щирий, щока, борщ (буква щ на позначення двох звуків [шч]), їжак, гаї, виїхати (буква ї на позначення двох звуків [йі]), букви е, и в деяких словах: левада, сметана, кишеня тощо.

За диференціюючим (тобто смисловим) принципом уживається велика чи мала букви: Гончар (прізвище) – гончар (ремісник), Антонівка (село) - антонівка (яблуко певного сорту), написання слів разом чи окремо: у гору – угору, на зустріч - назустріч, про те – проте. Йдеться про те, що для правильного написання однозвучних слів необхідно розрізняти їх за значенням.

Одним з найважливіших понять культури мови є поняття мовної норми. Це закріплений практикою мовний варіант, рекомендований до вживання як обов’язковий. Саме унормованість відрізнає літературну мову від інших різновидів національної мови: діалектів, просторіччя, які мають обмежену сферу вживання. Саме норма визначає цілісність літературної мови.

Орфографічна норма – це правило, що забезпечує єдність передачі звукового мовлення на письмі. Встановлюються такі норми на основі законів граматики.

Орфографічне правило – чітка стисла рекомендація для певного написання (наприклад, правила вживання великої літери, правила вживання мякого знака та апострофа, правила написання префіксів або суфіксів, правила написання іншомовних слів тощо).


Подані в посібнику орфографічні правила сформульовані відповідно до Українського правопису. Часом до правил у вигляді приміток подаються уточнення.

Щоб грамотно писати, необхідно виробити вміння визначати в словах орфограми, “бачити” їх у записаному слові й “відчувати” в слові, що сприймається на слух. Орфограма - це правильне написання, яке потрібно вибрати із ряду можливих, тому що саме воно відповідає орфографічному правилу. Буквена орфограма - це окрема буква, що пишеться відповідно до певного правила. До небуквених орфограм належить написання слів окремо, разом чи через дефіс (по третє вересня, по-третє), перенесення слова з рядка на рядок (від-да-ність) , характер скорочення слова (кг; проф.). У посібнику подано список основних орфограм, які слід запам’ятати.

Під тим же умовним номером, що в переліку, орфограма зазначається у відповідному параграфі посібника.Слід запам’ятати назву кожної з орфограм, щоб навчитися вільно визначати й називати їх у словах. Часом умовний номер орфограми (або номери орфограм) позначається у фігурних дужках після слова, яке її містить: мята {11}, Батьківщина {1, 16}.

Після орфографічного правила подаються різноманітні вправи. Виконуючи їх, потрібно обов’язково визначати (підкреслювати) в словах орфограми: осінь, безмежжя. Більшість вправ призначено для самостійного виконання. До вправ, маркованих позначкою @, у кінці посібника подаються відповіді для самоперевірки. Вправи, виділені абревіатурою СТОП (свідомо тренуй орфографічну пильність), призначені для повторення орфограм та закріплення знань з орфографії. Поряд з цим подаються позначені символом & тексти й речення для підсумкових (контрольних) диктантів: бажано, щоб їх проводив учитель, батьки або ж хтось із однокласників у порядку взаємодопомоги. Крім того, посібник містить вправи для самостійного виконання з посиланнями на матеріал вказаних текстів диктантів. Таким чином, посібник розрахований як на індивідуальну роботу старшокласників та абітурієнтів, так і на групову або колективну роботу школярів на уроках.Зміст поданого матеріалу виходить за межі вимог чинної програми з української мови.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОРФОГРАМ

6

УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ


17

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ З РЯДКА В РЯДОК
ПРАВОПИС СЛІВ З НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИ

НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ ЗВУКИ

19

ПРАВОПИС І ТА И В КОРЕНЯХ УКРАЇНСЬКИХ СЛІВ

23

ПРАВОПИС О ТА А В КОРЕНЯХ УКРАЇНСЬКИХ СЛІВ

26

НАПИСАННЯ И – І В ІНШОМОВНИХ СЛОВАХ

28

ПРАВОПИС СЛІВ З ДЗВІНКИМИ Й ГЛУХИМИ ПРИГОЛОСНИМИ
УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

33

СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

38

УЖИВАННЯ М’ЯКОГО ЗНАКА

43

УЖИВАННЯ АПОСТРОФА


51

М’ЯКИЙ ЗНАК І АПОСТРОФ В ІНШОМОВНИХ СЛОВАХ


55

СПОЛУЧЕННЯ ЛІТЕР ЙО, ЬО

59

ЧЕРГУВАННЯ ЗВУКІВ

ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ

62

ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ

68

ПОДВОЄННЯ БУКВ

ПОДВОЄННЯ БУКВ УНАСЛІДОК ЗБІГУ

85

ПОДОВЖЕННЯ М’ЯКИХ ПРИГОЛОСНИХ

90

НАПИСАННЯ НН У ПРИКМЕТНИКАХ І ПРИСЛІВНИКАХ

96

ПОДВОЄННЯ БУКВ В ІНШОМОВНИХ СЛОВАХ


103

НАПИСАННЯ ПРЕФІКСІВ

ПРЕФІКСИ РОЗ-, БЕЗ-

109

НАПИСАННЯ ПРЕФІКСА З-(С-)

112

НАПИСАННЯ ПРЕФІКСІВ ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-

114

НАПИСАННЯ СУФІКСІВ

НАПИСАННЯ СУФІКСІВ -ИВ, -ЕВ-(-ЄВ)

117

НАПИСАННЯ СУФІКСІВ ИНН(Я), -ІНН(Я

119

НАПИСАННЯ СУФІКСІВ –ИЧК, -ИЧОК, -ЕЧОК

122

НАПИСАННЯ СУФІКСІВ -ОВ-, –ЕВ- (-ЄВ-)

124

НАПИСАННЯ СУФІКСІВ –ИЗМ, - ИСТ

128

НАПИСАННЯ СУФІКСІВ -ИР, -ІР


132

СКЛАДНІ СЛОВА
ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ


134

ПРАВОПИС СЛІВ ІЗ ЧАСТИНАМИ ПІВ-, НАПІВ-

144

ПРАВОПИС СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ


146


наступна сторінка >>